Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti
Henrich, Filip ; Srba,, Martin (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti dle stavebního zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část vymezuje základní pojmy v oblasti veřejných zakázek. Praktická část se zabývá případovou studií týkající se vyhodnocení a popsání hodnotících kritérií veřejných zakázek zadávaných metodou Desing&Build.
Hodnocení účetních softwarů určených pro malé a střední podniky
Spáčilová, Veronika
Tato bakalářská práce je zaměřena na obsahovou analýzu a komparaci vybraných účetních softwarů. Jsou porovnávány programy na základě pořizovací ceny, provozních nákladů a jejich parametrů. V první části jsou systémy a kritéria výběru popsány z teoretického hlediska. Praktická část se zabývá analýzou účetních systémů, volbou kritérií a návrhem postupů pro výběr vhodného účetního softwaru. Součástí je i zhodnocení postupu při přechodu ze starého na nový ekonomický systém. Následují doporučení pro výběr a implementaci softwaru.
Hodnocení nabídek veřejných zakázek
Slezáková, Denisa ; Pavelková,, Martina (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou efektivního zadávání veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Praktická část se zabývá posouzením hodnotících kritérií ekonomické výhodnosti šesti veřejných zakázek.
Kresba jako prostředek k zjištění znalostí žáků základní školy o stavbě lidského těla
ČURDOVÁ, Hana
Prezentovaná bakalářská práce vyhodnocuje kresby žáků základní školy ve vztahu k posouzení jejich znalostí z oblasti biologie lidského těla. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 120 žáků - 60 žáků z 6. ročníku a 60 žáků z 8. ročníku. Pro získání dat byl použit dotazník s předtištěnou siluetou lidského těla, do které žáci měli zakreslit a popsat vnitřní struktury lidského těla, jež pokládají za důležité a funkčně je poté propojit do orgánových soustav. Následně si libovolně zvolili dvě orgánové soustavy, které zakreslili do dalších dvou siluet a detailně je popsali. Vyhodnocení bylo provedeno na základě předem stanovených kritérií, která byla založena na vyhodnocení kreseb v rámci výzkumu Reiss a Tunnicliffe (2001). Ve vytvořených kresbách byly také sledované vybrané miskoncepce žáků o stavbě lidského těla. Při zjišťování počtu zakreslených vnitřních struktur v první souhrnné kresbě dosahovali žáci šestých ročníků nejčastěji úrovně zahrnující 8 - 9 nakreslených vnitřních struktur, zatímco žáci osmých ročníků dosahovali v nejvyšší míře úrovně nižší, zahrnující zakreslení 6 - 7 vnitřních struktur. Při analýze všech vnitřních struktur se v kresbách obou ročníků nejčastěji objevoval zakreslený mozek a srdce. Z hlediska chybně umístěných vnitřních struktur obsahovala většina kreseb šestého ročníku více chybně zakreslených struktur než kresby žáků osmých ročníků. Při posouzení funkčního propojení vnitřních struktur do jednotlivých orgánových soustav bylo zjištěno, že žáci šestých a osmých ročníků ve velké většině nedokázali propojit vnitřní struktury tak, aby tvořily kompletní orgánové soustavy. Při výběru soustav v druhé části dotazníku se v šestém ročníku objevila nejčastěji soustava trávicí a dýchací, v osmém ročníku žáci volili soustavu dýchací a nervovou.
Hodnotící kritéria veřejné zakázky
Černá, Anna ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní analýza právní úpravy hodnotících kritériích veřejné zakázky s akcentem na kvalitativní hodnotící kritéria, přičemž zohledňuje rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, judikaturu správních soudů a tuzemskou i zahraniční praxi zadávání veřejných zakázek. Diplomová práce se člení do pěti kapitol, které jsou následně rozděleny na dílčí podkapitoly. První kapitola představuje stručný exkurz do právní úpravy zadávání veřejných zakázek a snaží se popsat základní smysl a účel zadávání veřejných zakázek. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu kvalitativních hodnotících kritérií. Předmětem třetí kapitoly je postup zadavatele před zahájením zadávacího řízení a s ním související institut předběžných tržních konzultací a zadávacích podmínek. Čtvrtá kapitola pojednává o jednotlivých hodnotících kritériích, včetně kritérií zákonem nepojmenovaných a předkládá nástin zahraniční praxe hodnocení metodou Best value. Dále se pak zabývá subjektivními hodnotícími kritérii ve světle judikatury správních soudů a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poslední pátá kapitola je věnována hodnocení nabídek a změnám v procesu hodnocení nabídek v souvislosti s umožněním hodnocení nabídek před provedením posouzení splnění podmínek účasti v...
Hodnocení veřejných zakázek
Henrich, Filip ; Šimek, Martin (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů a postupů v oblasti zadávaní veřejných zakázek. Praktická část se zabývá případovou studií týkající se vyhodnocení hodnotících kritérií veřejné zakázky „Nezamyslice – bezvýkopová oprava části kanalizační stoky“ a veřejné zakázky „Výstavba nového sportovního hřiště ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“.
Hodnocení veřejných zakázek - právní úprava a praxe
Švorcová, Nikola ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Levý, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zkoumání procesu hodnocení veřejných zakázek, zejména analýza hodnotících kritérií v rámci zvoleného období. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z oblasti veřejných zakázek. Praktická část je zaměřena na hodnotící kritéria, jejich četnost, výskyt a možné změny s přijetím nového zákona.
Proces hodnocení zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace
Březinová, Pavlína ; Furmaníková, Lada (vedoucí práce) ; Štegmannová, Ingrid (oponent)
Diplomová práce má charakter případové studie a její obsah jsem zaměřila na procesy hodnocení, vzdělávání a odměňování zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace. V úvodní části věnuji pozornost názorům odborníků na personální řízení s akcentem na sledované oblasti. Zvláštní důraz kladu na proces hodnocení, jeho metody, hodnotící kritéria, klasifikaci, osobnost hodnotitele a vlastní průběh setkání hodnotitele s hodnoceným. Dále jsem se zaměřila na vzdělávání a odměňování pracovníků jako na procesy navazující na hodnocení. V oblasti vzdělávání mě zajímal pohled odborníků na identifikaci potřeb vzdělávání, jeho plánování a vyhodnocování výsledků. Na odměňování jsem nahlížela jako na jeden z nejefektivnějších nástrojů motivování pracovníků v souvislosti s převedením hodnocení na odměňování. V aplikační části diplomové práce jsem provedla hloubkovou analýzu stávající úrovně procesu hodnocení a procesů na něj navazujících - vzdělávání a odměňování pracovníků ve sledované organizační složce. Pro získání relevantních dat jsem použila dvě metody: analýza dokumentace a rozhovory. Údaje získané z písemných dokumentů a rozhovorů jsem porovnávala s poznatky získanými z odborné literatury. Interpretací analyzovaných dat vznikly výstupy, které se staly východiskem pro navržení postupů v oblasti...
Kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v zadávacím řízení
Swaczynová, Barbara ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Cílem mé práce je analyzovat vybrané oblasti zadávání veřejných zakázek, a to kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, jejichž prostřednictvím dochází k výběru nejvhodnějšího dodavatele pro plnění předmětu veřejné zakázky. Diplomová práce se skládá ze 4 kapitol. První kapitola shrnuje vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek na území České republiky a vymezuje aktuální právní úpravu v České republice i Evropské unii. Ve druhé kapitole vymezuji základní pojmy právní úpravy veřejných zakázek, které jsou typické a vlastní pouze této úpravě a jinde v právním řádu se neobjevují. Zbylé dvě kapitoly jsou věnovány kvalifikačním předpokladům a hodnotícím kritériím, jejich funkci a druhům. Prostřednictvím kvalifikačních předpokladů dochází k selekci dodavatelů na ty, kteří jsou způsobilí plnit veřejnou zakázku, a na ty, kteří dostatečnou kvalifikací nedisponují. S ohledem na význam této funkce je nutné při stanovení kvalifikačních předpokladů dodržovat kogentní ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Poslední kapitola je věnována hodnotícím kritériím. Na základě hodnotících kritérií se z kvalifikovaných dodavatelů, kteří se rozhodli soutěžit o veřejnou zakázku, vybírá ten, jehož nabídka nejlépe splňuje představy zadavatele o poptávaném plnění. Klíčovou roli proto hraje zákonné a správné...
Komunitní plánování jako způsob participace veřejnosti na rozvoji vybraných obcí v Jihočeském kraji
TRNKOVÁ, Gabriela
Diplomová práce se zabývá zapojováním veřejnosti do rozvoje obcí metodou komunitního plánování. Cílem práce je zhodnotit proces zapojení veřejnosti do příprav rozvojových dokumentů vybraných měst v Jihočeském kraji. Tyto dokumenty vznikly na principech komunitního plánování, konkrétně se jedná o strategické plány rozvoje měst, komunitní plány zdraví a kvality života a komunitní plány sociálních služeb. Teoretická část je zaměřena na problematiku místního rozvoje, komunitního plánování, včetně jeho principů, historických souvislostí či legislativnímu zakotvení, a procesu zapojování veřejnosti. Závěr této části je věnován teorii hodnocení úspěšnosti zapojování veřejnosti do plánovacího procesu. Na to navazuje praktická část práce, která zahrnuje analýzu procesu a způsobu zapojování veřejnosti do zpracovávání výše zmíněných dokumentů měst Třeboň, Dačice a Český Krumlov. Analýza je zaměřena na přístup měst k zapojování veřejnosti, vyčíslení souvisejících nákladů, hodnocení úspěšnosti procesu podle daných hodnotících kritérií a identifikaci nedostatků. Na základě této analýzy jsou pak definovány klíčové faktory pro úspěšnou implementaci komunitního plánování a navrženy nové postupy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.