Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 825 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora kvality řízení škol a školských zařízení obcemi jako jejich zřizovateli
Vlach, Josef
Tématem této práce je oblast podpory kvality řízení školy a školského zařízení zřizovatelem. Práce popisuje role a odpovědnosti ředitele i zřizovatele a jejich vzájemný vztah. Shrnuje poznatky týkající se řízení školy, kvality ve vzdělávání a vyzdvihuje důležitost podpory ve vzdělávání včetně podpory, kterou řediteli poskytuje obec jako zřizovatel. Pomocí dotazníků, rozhovorů, analýzy dokumentů a pozorování byl popsán stav podpory zřizovatelů a spokojenost ředitelů s poskytovanou podporou. Byla sledována závislost rozsahu podpory na typu obce, typu a velikosti školy či školského zařízení, doby strávené ve funkci a genderu. Přes určité tendence a dílčí shody bylo konstatováno, že poskytování i přijímání podpory je značně individuální. Práce může sloužit jako základ dalšího výzkumu směřujícího k vytvoření lepších podpůrných mechanismů pro zvýšení kvality práce ředitele, ale i zřizovatele. Ředitelům i zřizovatelům může pomoci uvědomit si vlastní možnosti i potřeby a lépe pochopit své role.
Měření a hodnocení kvality informačních systémů
Kostiha, František ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce)
Dizertační práce je konceptem hodnocení informačních systémů podle kriterií navržených na základě rešerše filozofických, historických a kulturních souvislostí a využívá soudobé postupy využívané v systémech zajištění kvality. Argumentace a zdůvodnění se opírají o metodu vzorkování a jsou provedeny na základě vybraných zdrojů. Komplexní integrujících přístup uplatňuje paradigmata z prací například Aristotela, Giordana Bruna, Konfucia, ale také soudobých autorit v oblasti filozofie (Bělohradský, Tondl, Halík), informační vědy (Wiener, Shannon, Nielsen), managementu (Drucker), ekonomie (Stieglitz), psychologie a sociologie (Kohoutek, Koukolík), systémů zajištění kvality a zajištění kvality informačních systémů s uplatněním standardů ČSN, EN, ISO IEC. Podstata a charakter informace jsou spojeny s hodnotou v sociálním, ekonomickém a etickém kontextu. Na základě takto navrženého modelu kvality a s použitím statistických metod jsou prezentovány prvky manažerského hodnocení informačních systémů a souvisejících procesů v prostředí výrobních organizačních jednotek elektroenergetické společnosti na základě dat ze sedmiletého období jejich sběru.
Interakční prostředky v situacích výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy se zaměřením na hodnocení
Valešová, Hana
Dizertační práce se zaměřuje na problematiku komunikace, interakce a zpětné vazby v souvislostech s hodnotícími situacemi ve výtvarné výchově na prvním stupni základních škol. Vychází z empirického výzkumu tvořeného třemi výzkumnými etapami, které řešily zkoumanou problematiku pomocí dotazníkového šetření, participačního pozorování, řízených rozhovorů a terénní sondou do reálné výuky výtvarné výchovy. Do výzkumu byli zahrnuti učitelé výtvarné výchovy základních škol v Libereckém kraji. Ve třetí etapě se výzkumu zúčastnili také žáci třetích až pátých tříd. Výzkum sledoval obsah a formu zpětnovazebných informací, které žáci získávají v interakčních situacích při hodnocení jejich výtvarných produktů. Zjištěné výsledky naznačují, že učitelé pociťují obtíže při výběru hodnotících kritérií a informace, které předávají žákům, jsou obsahově prázdné a nevztahují se k výtvarným hodnotám.
UN Peacekeeping in the Early 1990s: Evaluation of the outcomes of second-generation operations with Chapter VII mandates
Matějková, Monika ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje operacím na udržení míru druhé generace pod záštitou Organizace spojených národů na počátku devadesátých let a jejich hodnocení. Práce si klade za cíl zhodnotit (ne) úspěch vybraných misí, jež byly prvními příklady operací s mandátem podle kapitoly VII Charty OSN. Teoretická část práce se soustřeďuje na samotný koncept peacekeepingu, historickému vývoji tohoto konceptu, typům mírových operací a přehled dostupné literatury, která se věnuje tomuto tématu, jelikož existují různá kritéria, jak tyto mise hodnotit. Pro naplnění cíle této diplomové práce byly pro hodnocení vybrány následující tři operace na udržení míru. United Nations Protection Force (UNPROFOR) v Bosně a Hercegovině, United Nations Missions (UNOSOM I and UNOSOM II) v Somálsku a United Nations Observer Mission (UNOMIL) v Libérii. Tyto případové studie jsou následně zkoumány stručným přehledem konfliktu, hlavními přičinami konfliktu, reakce of mezinárodního společenství, nasazení mise, samotným hodnocením dle vybraného evaluačního rámce a doplňující diskuzí a nastíněním vývoje a situace v zemi po stáhnutí vojsk operace. V závěru tato práce hodnotí celkové výsledky zkoumaných misí a pokouší se odhalit jejich případné nedostatky.
Monitoring of the quality of body posture and of the relation between body posture and physical fitness at young school-age children
Dragijský, Michal ; Zahálka, František (vedoucí práce) ; Zvonař, Martin (oponent) ; Čepička, Ladislav (oponent)
Názov: Komparácia fyziologických a motorických determinantov mladých elitných hráčov futbalu s cieľom ich predikcie do reprezentačného výberu ČR Ciele: Cieľom práce bola komparácia a diferenciácia vybraných fyziologických a motorických parametrov medzi elitnými mládežníckymi hráčmi (najvyššia ligová úroveň) a hráčmi reprezentačného výberu ČR a následne na základe zistených fyziologických a motorických parametrov určiť predikciu hráča na zaradenie do reprezentačného výberu ČR. Metódy: Sledovaná skupina probandov pozostávala z mládežníckych futbalových hráčov, hrajúcich na najvyššej ligovej úrovni a hráčmi mládežníckej reprezentácie ČR, ktorí splnili predom dané kritéria výberu. Laboratórne testovania sa uskutočnili v Laboratoři sportovní motoriky (LSM) Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej (FTVS UK) a to vždy dopoludnia od 8:00 - 12:00. Terénne testovanie mali minimálnu povolenú teplotu 10řC z dôvodu objektivizácie nameraných dát a prebiehali vždy v popoludňajších hodinách 14:00 - 16:00 na umelej tráve 4. generace. Na určenie telesného zloženia sme využili bioelektrickú impedanciu TANITA MC-980. Úroveň posturálnej stability a jej parametre boli určené pomocou tlakovej dosky Footscan (Rsscan International, Belgie). Na hodnotenie explozivnej sily dolných končetin sme použili silové...
Metody hodnocení hloubky analgosedace u pacientů v intenzivní a resuscitační péči a jejich využití v praxi
Machačová, Jana ; Jaroměřský, Dušan (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Úvod: Prevence a léčba bolesti či nepohodlí je neodmyslitelnou součástí moderní intenzivní péče. Nedostatečná nebo naopak nadbytečně hluboká sedace nebo analgezie je spojena s řadou rizik, např. prodloužením hospitalizace. Z tohoto důvodu je v současné době doporučováno používání skórovacích systémů pro sledování agitovanosti a bolesti. Cíle a metodologie: Cílem práce bylo získat údaje o využívání skórovacích systémů k hodnocení bolesti a hloubky sedace na pracovištích intenzivní a resuscitační péče v České republice a vyhodnotit spokojenost sester s jejich používáním. Výzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím kvantitativní metody formou polostrukturovaného dotazníku vlastní tvorby. Výzkumný vzorek tvořily staniční a vrchní sestry z anesteziologicko-resuscitačních oddělení a jednotek intenzivní péče. Výsledky: Výzkumného šetření se účastnilo 62 pracovišť intenzivní a resuscitační péče v ČR. Existenci protokolu sedace uvedlo 26 pracovišť (42 %), používání standardizovaných škál k hodnocení hloubky sedace uvedlo 46 pracovišť (74 %). Bolest u ventilovaných pacientů hodnotí všech 62 pracovišť (100 %). Nejčastěji používanou škálou k hodnocení hloubky sedace je RSS, kterou uvedlo 28 pracovišť (44 %). Nejvíce používanou škálou hodnocení bolesti u komunikujících pacientů na umělé plicní ventilaci je...
Hodnocení současných výživových zvyklostí dětí předškolního věku
Čadová, Denisa ; Kočí, Jana (vedoucí práce) ; Hanyš Holemá, Irena (oponent)
Tato práce se zabývá hodnocením současných ​stravovacích návyků dětí předškolního věku. ​Představuje význam vyvážené stravy z hlediska tělesného, ​​duševního a sociálního vývoje dětí. Popisuje rizika, která mohou nastat v důsledku špatné stravy​, jako je dětská obezita, diabetes druhého typu a různé duševní poruchy. ​Práce popisuje optimální stravu předškolních dětí z hlediska makronutrientů, mikroživin a pitného režimu. ​Dále se v práci pojednává o konkrétních výživových doporučení pro stravování dětí předškolního věku. Popisuje skutečný stav výživy předškolních dětí a poté navrhuje způsoby, jak podpořit zlepšení výživy dětí v mateřských školách. Praktická část práce se zabývá hodnocením stravování dětí v konkrétních mateřských školách. Byla zhotovena analýza dat ze strukturovaného dotazníku. Cílem této práce je hodnocení výživy dětí předškolního věku z pohledu učitelů mateřských škol a poukázat na možnost využití některých programů zabývající se zlepšováním výživy v mateřských školách. Klíčová slova: ​výživa, stravování, zdraví, návyk, dítě, škola, hodnocení, riziko, obezita, prevence, podpora, programy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 825 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.