Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 833 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza metod hodnocení špinivosti ETICS
Krejčík, Jakub ; Žák,, Antonín (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou špinivosti povrchových vrstev systému ETICS (External thermal insulation contact system). V teoretické části jsou popsány činitelé způsobující zašpinění a procesy probíhající při ulpívání nečistot. Praktická část poté hodnotí vliv níže popsaných aspektů na jejich špinivost. A zároveň sleduje rozdíly ve špinění v závislosti na druhu materiálu a výrobci. Byla vypracována metodika na provedení umělého špinění s kontrolovatelnými a opakovatelnými podmínkami ve speciálním simulátoru, tato metodika byla zároveň ověřena prakticky. Souběžně byly jednotlivé omítky vystaveny působení přirozenému prostředí, pro srovnání laboratorních a skutečných podmínek.
Využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve 3. ročníku ZŠ
Veverková, Andrea ; Starý, Karel (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce pojednává o využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve třetím ročníku, které by mělo plnohodnotně sloužit k běžné diagnostice ze strany učitele a dále by mělo plnit funkci zpětné vazby pro žáka a rodiče při sledování jeho výsledků a pokroků. Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu sebehodnocení a práce s ním v jeho širším kontextu, zejména ve vazbě na hodnocení žáků a diagnostickou činnost učitele. Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a výzkumných dat navrhnout a zavést taková opatření, která by posunula stav již existujícího portfolia a sebehodnocení na kvalitativně vyšší úroveň jak po stránce obsahové, tak i v samotném po stránce obsahové i v samotném způsobu práce s ním. Pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, která je vymezena a interpretována ve výzkumné části práce. Klíčová slova: sebehodnocení, žák, hodnocení, individualizace, kritéria, motivace, portfolio žáka, zpětná vazba, zapojení rodičů Abstract This dissertation work deals with the use of a third-grade self-assessment portfolio for students, which should be used for normal diagnostics by the teacher and should serve as a feedback for students and also for parents in monitoring their results and progress. The theoretical part deals with the definition of the...
Sebehodnocení žáků na 2. stupni vybrané základní školy
Nováková, Šárka ; Starý, Karel (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda jsou žáci 2. stupně vybrané základní školy v Praze schopni účinné sebereflexe a zda jim s budováním sebehodnotících dovedností někdo na škole pomáhá. Hlavní výzkumný problém, který tato diplomová práce řeší, je otázka, zda jsou žáci na 2. stupni základní školy vybaveni takovými kognitivními kompetencemi a slovní zásobou, aby tento nelehký úkol v podobě hodnocení vlastních výkonů a chování zvládli. Dílčím cílem pak bylo zjistit názory žáků na 2. stupni a jejich učitelů na problematiku sebehodnocení, neboť žáci na této škole každé čtvrtletí sestavují hodnocení svého výkonu a chování, zapisují své pokroky a přemýšlí nad dalšími oblastmi, kde by se mohli zlepšit. Data byla získána formou online dotazníkového šetření a byla vyhodnocena nástroji deskriptivní statistiky. Výzkum byl uskutečněn na výše zmiňované základní škole v Praze. Z celkového počtu 211 žáků 2. stupně se výzkumu zúčastnilo 184 žáků. Z řad učitelů pak dotazník vyplnilo 9 respondentů z celkového počtu 17 učitelů s aprobací na výuku na 2. stupni základní školy. Dalším typem šetření je analýza vybraných čtvrtletních sebehodnocení žáků a následné rozhovory s vybranými žáky. Výsledky ukazují na nepřipravenost žáků ke čtvrtletnímu sebehodnocení. Dále se zde objevuje problém v podobě odlišných názorů...
Proces zavádění formativního hodnocení na základní škole EDUCAnet
Buršíková, Hana ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Sak, Petr (oponent)
V teoretické části této diplomové práce jsem se zaměřila na vysvětlení některých základních pojmů spojených s hodnocením. Zmínila jsem možnosti různých způsobů hodnocení a poukázala na pozitiva i limity spojené se změnou hodnocení, jež jsou výsledkem vlastního pozorování a zkušeností. Přístup k hodnocení žáků jsem představila v praktické části této práce. Závěrečný výzkum byl soustředěn na postoje žáků ZŠ EDUCAnet ke školnímu hodnocení. Cílem zkoumání bylo zjištění, který typ formativního hodnocení žáci preferují. Pozornost jsem věnovala motivaci žáků a jejich přístupu k práci s chybou.
Evaluace 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
Vyčítalová, Hana ; Černohlávková, Petra
Shrnutí evaluace 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Žákovské portfolio
Hrubanová, Alžběta ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem Žákovské portfolio má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část popisuje žákovské portfolio v širším kontextu a zabývá se analýzou a pojetím portfolia na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na význam portfolia pro žáka i učitele. Uvádí funkce portfolia. Poskytuje různé výhody a nevýhody žákovského portfolia. Nabízí fáze, jak pracovat s žákovským portfoliem. V teoretické části je také uvedena vazba mezi portfoliem a učitelem - žákem - rodičem. V souvislosti s žákovským portfoliem se práce věnuje hodnocení a učení. Objasňuje individualizaci v hodnocení žákovského portfolia. Dále práce označuje žákovské portfolio jako nástroj sebehodnocení a uvádí, jak vést žáky k sebehodnocení. Diplomová práce zkoumá možnosti a meze různých druhů a pojetí žákovského portfolia na 1. stupni ZŠ. Výzkumná část popisuje a analyzuje konkrétní pojetí reprezentačního portfolia v 5. ročníku ZŠ u paní učitelky V. Závěr výzkumné části posuzuje životaschopnost žákovského portfolia a hlavní přínosy práce s ním při učení a hodnocení žáků na konci 1. stupně ZŠ. Výzkumná práce dále popisuje význam práce paní učitelky V. s učitelským portfoliem pro kvalitu práce žáků na žákovském portfoliu. Klíčová slova Funkce portfolia, hodnocení, individualizace, pojetí portfolia, sebehodnocení.
Mapování názorů pracovníků ambulantních adiktologických zařízení na možnost zavádění substituční léčby závislosti na metamfetaminu
Navrátilová, Eva ; Brenza, Jiří (vedoucí práce) ; Minařík, Jakub (oponent)
VÝCHODISKA: I přes vysoký počet problémových uživatelů metamfetaminu v ČR, je léčba stále vedena pouze abstinenčně. Farmakoterapie ve smyslu substituční léčby zatím není zavedena. Dosud nebyla provedena studie, která by zkoumala názory pracovníků, kteří s uživateli metamfetaminu pracují, na možnost zavádění substituční léčby závislosti na metamfetaminu v ČR. CÍL: Cílem praktické části bylo zmapovat názory pracovníků ambulantních zařízení na možnost zavádění substituční léčby závislosti na metamfetaminu. Mezi sledované oblasti patřilo hodnocení úspěšnosti léčby závislosti na metamfetaminu v ambulantních zařízeních, rozdílnost v práci s uživateli podle užívané návykové látky, procentuální zastoupení uživateli metamfetaminu v zařízeních, vhodnost farmakoterapie závislosti na metamfetaminu pro klienty ambulantních zařízení a postavení substituční léčby závislosti na metamfetaminu podle respondentů. METODA: Výběrový soubor byl zvolen na základě záměrného účelového výběru přes instituce. Sběr dat proběhl metodou polostrukturovaného rozhovoru, který byl nahráván pomocí audio záznamu a následně transkribován. K analýze dat byla použita metoda zachycování vzorců. SOUBOR: Výzkumný soubor byl tvořen devíti respondenty (3 muži, 6 žen) Jednalo se o pracovníky vybraných ambulantních zařízení pro léčbu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 833 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.