Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení efektivnosti investic
Hanus, Jan ; Martens, Radek (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením financování a realizace investice do vybudování nové haly s výrobní linkou a tím docílení rozšíření výroby vybrané společnosti. Práce obsahuje posouzení finanční situace společnosti, zhodnocení efektivnosti investičního záměru. Podstatou práce je na základě získaných informací zjistit vhodný způsob realizace investice a určit její ekonomický přinos.
Investice do ploch pro bydlení s vlivem na rozvoj území
Pospíšilová, Radka ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením investice s ohledem na rozvoj území. Teoretická část se zaměřuje na oblast hodnocení investic, územní plánování a závěr se věnuje územnímu rozvoji. Praktická část rozebírá dvě varianty investice do přípravy ploch pro bydlení ve městě Holešov. V první je investorem město Holešov, ve druhé je investorem developer. Závěr praktické části spojuje zmíněnou investici s rozvojem území.
Hodnocení efektivnosti investic v podniku
Hruboš, Roman ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku Ferromet a. s. První část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. Následuje praktická část, která je věnována analýze konkrétních investic v dané společnosti.
Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU
Benoniová, Kamila ; Vašíčková, Marie (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomocí metod hodnocení efektivnosti investic je vybrán nejefektivnější způsob financování a formulovány vlastní návrhy a doporučení.
Posouzení efektivnosti investičního projektu
Kristová, Zuzana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti dvou investičních projektů společnosti JKZ Bučovice, a.s. Investice jsou zaměřeny na koupi moderních technologií, které rozšířily výrobní kapacity společnosti a zvýšily přidanou hodnoty výrobků pro zákazníky. První část obsahuje teoretické poznatky o investicích a investiční činnosti a také definuje možné metody jejího hodnocení. Druhá část popisuje danou společnost, investiční projekty a je zde provedeno zhodnocení finanční analýzy. V další části jsou znázorněny propočty spojené s efektivností investičních projektů. Na závěr dojde ke zhodnocení projektů a k formulování případných návrhů na další investiční projekty.
Financování a efektivita investičního projektu
Kupcová, Michaela ; Horák, Radek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá financováním investičního projektu, který pomůže zlepšit situaci společnosti působící v telekomunikační oblasti. Jsou analyzovány možnosti financování projektu prostřednictvím úvěru a kombinace úvěru s vlastními zdroji. Nejefektivnější způsob financování je navrhnut pomocí metod hodnocení efektivnosti investic.
Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky
Mackovík, Jaroslav ; Klézl, Lubomír (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelských aktivit, hodnocení finanční situace podniku a hodnocení efektivnosti investic. Návrhová část obsahuje návrh realizace investice a její hodnocení.
Hodnocení investičního záměru
Šmíd, Tomáš ; Konečný, Štefan (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení investičního záměru konkrétní společnosti a vyslovení doporučení pro či proti jeho realizaci. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy, hodnocení investic a představení společnosti. V druhé části jsou tyto poznatky využity pro rozbor finanční situace podniku a následné zhodnocení investičního záměru. V závěrečné části bude vysloveno závěrečné hodnocení celého investičního záměru.
Hodnoceni investičního záměru
Koláčková, Zuzana ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá developerským projektem, který realizuje společnost Urbau, a.s. v okrese Brno-venkov. Teoretická část práce se věnuje investičnímu rozhodování a problematice projektů. Součástí práce je rozbor realitního trhu v České republice a jeho vývoj v posledních letech. V praktické části je developerský projet zhodnocen pomocí vybraných metod. Následují vlastní návrhy řešení a doporučení pro úspěšnost realizace projektu.
Investiční možnosti v oblasti ekologických zdrojů energie
Schwab, Martin ; Račanský,, Václav (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje možnosti investičního podnikatelského záměru, které souvisí s rozvojem alternativních zdrojů energie v ČR. Obsahuje takové analýzy, které povedou k rozhodnutí, zda se v roce 2011 vyplatí začít připravovat a následně i realizovat v dalších letech projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.