Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 145 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání různých způsobů hnojení a přihnojování okrasných dřevin ve školce
Brejchová, Lucie
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy rostlin, hnojením a přihnojováním okrasných dřevin ve školce a nabízí přehled sortimentu hnojiv využitelných právě pro školkařskou produkci. Byly popsány způsoby produkce dřevin v okrasné školce a část práce se věnuje substrátům, pěstebním nádobám a závlaze. Dále je věnována pozornost příjmu živin rostlinami a nárokům okrasných dřevin na živiny. Práce se také věnuje systémům hnojení při produkci dřevin v kontejnerech i ve volné půdě.
Možnosti ovlivnění kvality sladu a jeho uplatnění ve výrobě piva
Podaný, Adam
V literární části bakalářské práce jsou shromážděny informace o možnostech ovlivnění kvality sladu a jeho uplatnění při výrobě piva. V praktické části je posuzován vliv aplikace dusíku a síry na kvalitu sladu. Z výsledků maloparcelního polního pokusu založeného v r. 2012 na pozemku ZD Agrospol Velká Bystřice můžeme pozorovat pozitivní vliv aplikovaných N a S- hnojiv na kvalitu sladu vyrobeného ze zrna jarního ječmene odrůdy Bojos. Hnojení dusíkem a sírou zlepšovalo klíčivost zrna. Zrno z variant hnojených N i N+S -- hnojivy rychleji klíčilo. Síranová síra příznivě ovlivňovala obsah škrobu v zrnu a tím i jeho extraktivnost. Obsah dusíkatých látek v zrnu korespondoval s dávkami dusíkatých hnojiv.
Výživa a hnojení kukuřice na siláž
VÁJA, Petr
Tato diplomová práce je zaměřena na pokus zabývající se hnojením silážní kukuřice. Pokus byl realizován v roce 2021 v zemědělském podniku Zemko Kožlí a.s. Polní pokus byl založen s hybridem ES Joker a byl hnojen různými kombinacemi hnojiv. Celkem pro pokus bylo vytvořeno osm variant hnojení ve dvou opakováních. Pro hnojení byla použita hnojiva DAM 390, Močovina a Amofos. Během vegetace byly sledovány rozdíly mezi variantami hnojení, a to v počtu rostlin, nárůstu nadzemní biomasy, hmotnosti jednotlivých rostlin, hmotnosti a počtu jednotlivých palic, a nakonec v celkovém výnosu z každé varianty. Doplňující kritériem bylo hodnocení procenta sušina a ekonomické zhodnocení každé varianty. Největší výnos byl zaznamenán u varianty, která byla hnojena pouze dusíkem v hnojivu Močovina. Nejnižší výnos naopak byl u variant hnojených fosforem v hnojivu Amofos v kombinaci s dusíkem v hnojivu DAM 390. Se zvyšující se dávkou průmyslových hnojiv klesal výnos biomasy. Pokusy kukuřice hnojené fosforem dosáhly vyšší sušiny.
Vliv dávky dusíku na tvorbu výnosu jarního ječmene
JANUROVÁ, Eliška
Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv odstupňované dávky dusíkatého hnojení na výnosové prvky (počet rostlin na jednotku plochy, počet odnoží na jednotku plochy, počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu a hmotnost tisíce zrn) jarního ječmene. Poloprovozní pokus byl založen na jaře v roce 2021 na soukromé rodinné farmě u pana Jaroslava Čecha v Bělči u Mladé Vožice. Na pokusném poli byl zaset krmný jarní ječmen odrůdy Bente. Pokusné dávky dusíkatého hnojení byly stanoveny následovně: 20 kg. ha-1, 50 kg. ha-1, 80 kg. ha-1, 110 kg. ha-1. Vyhodnocená data byla zpracována a zaznamenána do tabulek a grafů v kapitole výsledky. Nejvyšších výnosových hodnot bylo dosaženo ve variantě IV s nejvyšší dávkou dusíku, na kterou bylo aplikováno 110 kg čistých živin dusíkatého hnojení. Se snižující se dávkou dusíkatého hnojení klesaly hodnoty výnosových prvků i celkové výnosy v jednotlivých variantách.
Efekt vybraného hnojiva a pomocného rostlinného přípravku na produkci ozimé řepky
PAUL, Radim
Cílem diplomové práce bylo založit a vyhodnotit poloprovozní pokus. Hodnocen byl vliv 5 variant s aplikací pomocných rostlinných přípravků na výnosotvorné prvky, výnos a olejnatost semen ozimé řepky. V kontrolní variantě nebyl aplikován žádný biostimulant. Ve variantě 1 bylo ve fázi BBCH 34 aplikováno 0,5 l přípravku ExelGrow. Ve variantě 2 bylo ve fázi BBCH 39 aplikováno 5 l přípravku Talisman. Ve variantě 3 bylo ve fázích BBCH 39 a 51 aplikováno 2 l a 3 l přípravku Talisman. Ve variantě 4 bylo ve fázi BBCH 39 aplikováno 2 l přípravku Talisman, ve fázi BBCH 51 aplikováno 3 l přípravku Talisman a ve fázi BBCH 51 aplikováno 0,5 l přípravku ExelGrow. Pokus byl prováděn v hospodářském roce 2020/2021 na rodinné farmě u obce Dobkov nedaleko města Chotěboř. Obsah živin v sušině nadzemní biomasy byl jednotlivými variantami ovlivněn pouze minimálně. Skutečný výnos semen byl ovlivněn pozitivně, přičemž nejvyššího výnosu dosáhla varianta 4 (4,14 t*ha-1). Olejnatost semen nebyla variantami statisticky významně ovlivněna. Nejvyšší olejnatosti dosáhla varianta 2 (42,40 %). Ze sledovaných výnosotvorných prvků byla jednotlivými variantami negativně ovlivněna hmotnost tisíce semen, nejvyšší byla u kontroly (5 g). Počet šešulí na rostlině byl naopak ovlivněn pozitivně se statisticky významným rozdílem (150 ks) ve variantě 4. Počet semen v šešuli nebyl jednotlivými variantami ovlivněn (18 - 19 ks).
Pěstování pšenice v praktických podmínkách rodinné farmy
PAUL, Radim
Cílem bakalářské práce bylo založit a vyhodnotit poloprovozní pokus. Hodnocen byl vliv 3 výživových variant se stupňovanou dávkou dusíku a aplikací morforegulátoru s účinnou látkou trinexapac-ethyl na výnos a jakostní parametry zrna pšenice ozimé. Ve variantě 1 bylo aplikováno 145 kg čistých živin N*ha-1, ve variantě 2 pak 191 kg čistých živin N*ha-1 a ve variantě 3 byl k 191 kg čistých živin N*ha-1 aplikován morforegulátor. Pokus byl prováděn na rodinné farmě ve vegetačním období 2018/2019 u obce Dobkov nedaleko Chotěboře. Skutečný výnos byl vyšší dávkou dusíku ve variantě 2 a navíc aplikací morforegulátoru ve variantě 3 zvýšen pouze v řádech desítek kg. Z výnosotvorných prvků byl průměrný počet klasů na m2 zvýšen vyšší dávkou dusíku i aplikací morforegulátoru. Průměrný počet zrn v klasu byl snížen u varianty 2 i varianty 3. Hmotnost tisíce zrn byla pozitivně ovlivněna vyšší dávkou dusíku ve variantě 2, ale negativně ovlivněna ve variantě 3. Z jakostních parametrů byly pozitivně ovlivněny vyšší dávkou dusíku ve variantě 2 všechny jakostní parametry. Tedy obsah dusíkatých látek, obsah lepku, sedimentační hodnota, číslo poklesu i objemová hmotnost. Aplikace morforegulátoru ve variantě 3 zvýšila číslo poklesu, sedimentační hodnotu, obsah lepku, obsah dusíkatých látek a negativně ovlivnila objemovou hmotnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 145 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.