Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 151 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pěstování kanadských borůvek (Vaccinium corymbosum L.) za pomoci vybraných hnojiv a stimulátorů
VONDRUŠOVÁ, Adéla
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pěstování kanadských borůvek (Vaccinium corymbosum L.). Ověřován byl vliv třech různých hnojiv a jednoho stimulátoru na růst rostlin a výnosy bobulí. Jako srovnávací varianta byla zvolena nehnojená rostlina. Po aplikaci hnojiv a stimulátoru byly průběžně zaznamenávány hodnocené ukazatele. Celkově bylo ověřováno sedm rostlin. Výsledky ukazují, že některé přípravky pozitivně ovlivnily růst a výnos. Jako hnojivo s významným efektem na růst se projevil přípravek Speciál a LH+ v nižší koncentraci. U hnojiva Kristalon a LH+ ve vyšší koncentraci byl pozorován vliv na růst rostlin pohybující se na hranici významnosti. Po použití stimulátoru Gelstim B se statisticky nepotvrdil lepší růst, i přesto došlo po aplikaci ke značným přírůstům u rostlin. Naměřené výsledky uvedené v bakalářské práci mohou sloužit pěstitelům borůvek jako pomoc při výběru hnojivých přípravků.
Využití kombinovaného hnojiva ve výživě pšenice ozimé
Moravanský, Jakub
Práce se zabývá využitím kombinovaného hnojiva ve výživě pšenice ozimé. Experiment probíhal ve dvou vegetačních sezónách (2020-2021; 2021-2022) na pokusné lokalitě v Žabčicích. Použité směsné hnojivo FertiTOP 44 NPS bylo aplikováno časně na jaře ve dvou dávkách (54 kg/ha N a 30 kg/ha N). Jako kontrolní varianta byla využita klasická dusíkatá technologie s použitím hnojiv LAD 27 v dávce (30 kg/ha N). Další přihnojení dusíkem během vegetace bylo pro všechny varianty stejné (LAD 27: 65 kg/ha N; DAM 390: 40 kg/ha N). Aplikace kombinovaného hnojiva FertiTOP 44 NPS v plné dávce pozitivně ovlivnila růst, výnos a kvalitu zrna pšenice ozimé. Při rozboru rostlin během vegetace byl statisticky průkazný vliv kombinovaného hnojiva na hmotnost v sušině. Ve výnosu byl zaznamenán nárůst v obou sledovaných letech (+0,6 t/h v roce 2021; +0,3 t/ha v roce 2022). Zároveň byl zaznamenán zvýšený obsah dusíkatých látek (+0,5 % v roce 2021; +1,1 % v roce 2022). U obsahu lepku byly výsledky podobné s kontrolní variantou. U parametru sedimentační hodnoty byl sledován nárůst v obou letech (+ 3,5 ml v roce 2021; +7 ml v roce 2022), což naznačuje, že využití fosforu, síry a mikroelementů ve výživě pšenice ozimé zlepšuje pekařskou kvalitu zrna.
Význam kořenových exudátů pro pěstování plodin v klimatické změně
Schnürer, Oliver ; Albrechtová, Jana (vedoucí práce) ; Tylová, Edita (oponent)
Kořenové exudáty jsou látky vylučované kořeny rostlin, které slouží rostlinám k získávání živin z půdy nebo ke zvýšené odolnosti vůči biotickému stresu. Kořenové exudáty tak mohou skrývat velký potenciál, který lze využít v zemědělství. S rostoucí lidskou populací je stále větší tlak na zemědělství, které musí poskytnout dostatek potravin pro uživení celosvětové populace, tedy pro zajištění potravinové bezpečnosti. Doposud se zemědělská činnost pokoušela tuto poptávku uspokojit intenzifikací zemědělství, především šlechtěním vysoce produktivních plodin a intenzivním hnojením, možné benefity kořenových exudátů však při šlechtění zůstávaly přehlížené. Praktiky intenzivního zemědělství mohou dále zhoršovat dopady probíhající klimatické změny, například zvýšenou mineralizaci půdního uhlíku nebo snižováním biodiverzity. Využitím kořenových exudátů v produkci plodin bude možné dosáhnout zpřístupnění nepřístupných forem živin v půdě, i vyšší odolnosti plodiny vůči škůdcům, bez zmíněných negativních dopadů intenzivního zemědělství. V této práci jsem se pokusil popsat hlavní funkce kořenových exudátů, jejich reakci na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře a další stresory klimatické změny, dále jsem se pokusil popsat využití kořenových exudátů zemědělské produkci, která se potýká s následky...
Hodnocení výnosových prvků lineárních a hybridních odrůd pšenice ozimé (Triticum aestivum)
ŠÍR, Josef
Diplomová práce je zaměřena na téma pšenice ozimé, a to konkrétně na oblasti její-ho využití, agrotechnické požadavky, růstové fáze, hnojení, plevele v jejím porostu a tvorbu hospodářského výnosu. Práce si klade za cíl porovnat výnosové prvky u vybraných lineárních a hybridních odrůd pšenice ozimé. Za tímto účelem byl zalo-žen pokus na školním statku VOŠ a SZeŠ Tábor s lineárními odrůdami Chiron, Atu-an, Ascaban, Pirueta a hybridními odrůdami Hyking, Hybiza, Hyvento, Hydrock, Sofru, kdy během vegetační doby byla zjišťována a vyhodnocována polní vzcházi-vost osiva, počet klasů před sklizní, počet zrn v klasu a dosažený výnos zrna.
Uplatnění nových přístupů ve výživě porostů brambor
RŮŽIČKA, Jan
Hlavním cílem bakalářské práce bylo vypracovat literární přehled v oblasti hnojení a výživy rostliny bramboru a shromáždit a utřídit informace o nových přístupech používaných v pěstování brambor. V práci jsou popsány způsoby hnojení a výživy organickými hnojivy, anorganickými hnojivy (včetně základních prvků) a jejich vliv na růst a kvalitu brambor. Dále uvádím možnosti využití mikrobiálních a biochemických přístupů ke zlepšení výživy brambor a jejich výhody či nevýhody. Práce také prezentuje možnosti zlepšení využití hnojiv a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí s využitím nových technologií a inovativních postupů. Závěrem jsou uvedeny tři příklady z praxe u zemědělských podniků, které se zabývají pěstováním brambor.
Vliv vodního režimu a obhospodařování na produkční schopnost travního porostu
JANDA, Jiří
Bakalářská práce se v první části věnuje rozdělení, významu trvalých travních po-rostů, správnému obhospodařování travních porostů a udržování optimálního vod-ního režimu. Voda je nezbytná pro fotosyntézu a růst rostlin, a proto její dostupnost ovlivňuje množství a kvalitu produkované biomasy. V práci je popsána literatura zabývající se vodním režimem, jako jsou srážky, propustnost půdy, dostupnost pod-zemní vody a její vliv na produkční schopnost travního porostu. Dále jsou popsány techniky obhospodařování, jako jsou hnojení a ošetřování, které mohou pomoci udržet vhodný vodní i výživný režim pro travní porost. Ve druhé a třetí části bakalářské práce jsou výsledky zkoumaní spásaného i sečené-ho travního porostu na různém stupni vodního režimu a zatížení zvířaty ležící na lokalitě Malá Chmelná. Dále jsou zde popsány klimatické podmínky lokality. Je zpracován botanický stav travního porostu. Je vyhodnocen vliv zatížení a vodní-ho režimu na stav a produktivitu sledovaných travních porostů. Se vzrůstajícím vodním režimem klesala pokryvnost hodnotných trav a jetelovin a vzrůstal podíl sítinovitých a šáchorovitých druhů. Byla navržena opatření (hnojení a přísevy) ke zlepšení druhového složení porostu.
Porovnání různých způsobů hnojení a přihnojování okrasných dřevin ve školce
Brejchová, Lucie
Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy rostlin, hnojením a přihnojováním okrasných dřevin ve školce a nabízí přehled sortimentu hnojiv využitelných právě pro školkařskou produkci. Byly popsány způsoby produkce dřevin v okrasné školce a část práce se věnuje substrátům, pěstebním nádobám a závlaze. Dále je věnována pozornost příjmu živin rostlinami a nárokům okrasných dřevin na živiny. Práce se také věnuje systémům hnojení při produkci dřevin v kontejnerech i ve volné půdě.
Možnosti ovlivnění kvality sladu a jeho uplatnění ve výrobě piva
Podaný, Adam
V literární části bakalářské práce jsou shromážděny informace o možnostech ovlivnění kvality sladu a jeho uplatnění při výrobě piva. V praktické části je posuzován vliv aplikace dusíku a síry na kvalitu sladu. Z výsledků maloparcelního polního pokusu založeného v r. 2012 na pozemku ZD Agrospol Velká Bystřice můžeme pozorovat pozitivní vliv aplikovaných N a S- hnojiv na kvalitu sladu vyrobeného ze zrna jarního ječmene odrůdy Bojos. Hnojení dusíkem a sírou zlepšovalo klíčivost zrna. Zrno z variant hnojených N i N+S -- hnojivy rychleji klíčilo. Síranová síra příznivě ovlivňovala obsah škrobu v zrnu a tím i jeho extraktivnost. Obsah dusíkatých látek v zrnu korespondoval s dávkami dusíkatých hnojiv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 151 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.