Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách v okrese Nymburk
Plecitá, Gabriela ; Psohlavec, Lukáš (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Název: Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách v okrese Nymburk Cíle: Cílem této práce bylo zmapovat nabídku kurzů aktivit a sportů v přírodě na středních školách na Nymbursku. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 7 středních škol (5 státních, 2 soukromé) v okrese Nymburk. Byla využita metoda dotazníku, který byl vytvořen v programu Google Forms a rozeslán prostřednictvím elektronické pošty. Dotazník byl tvořen 17 otázkami s uzavřenými odpověďmi a získaná data byla vyhodnocena pomocí základních statistických metod v programu Microsoft Excel. Výsledky byly interpretovány pomocí grafů. Výsledky: Bylo zjištěno, že všechny školy, které se zapojily do dotazníkového šetření, nabízejí pro své studenty alespoň dva kurzy během jejich studia. Nejvíce kurzů aktivit a sportů v přírodě nabízejí školy soukromých zřizovatelů - 6 a 4 kurzy. Nejčastěji nabízeným je kurz lyžařský, který organizují všechny dotazované školy. Druhým nejčastěji nabízeným je kurz adaptační (85,7 %) a 57,1 % dotazovaných škol nabízí i kurz vodácký. Nejžádanějším kurzem mezi studenty je kurz lyžařský (85,7 %). Personálně jsou kurzy zajišťovány prostřednictvím učitelů tělesné výchovy nebo pedagogů dané...
Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování
Koběrská, Klára ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Stratilová Urválková, Eva (oponent)
Klára Koběrská: Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování. Bakalářská práce. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2023. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá chemickými experimenty v domácím prostředí a jejich didaktickým zpracováním. Teoretická část vymezuje pojem experimentální výuka chemie, její funkci a pojetí v závazných pedagogických dokumentech. Neopomíjí ani zapojení chemických experimentů do distanční výuky a bezpečnost praktické výuky chemie mimo prostředí laboratoře. Práce si klade za cíl provést rešerši a posouzení dostupných didaktických materiálů k tématu, proto je zhodnoceno didaktické zpracování, dostupnost, bezpečnost, věk žáků a vztah k RVP i časová náročnost 16 materiálů. Na základě závěrů rešerše je v praktické části prezentováno 5 pracovních listů pro žáky, doplněných metodickými pokyny pro učitele. Vytvořené didaktické materiály byly formou dotazníku posouzeny 10 učiteli a 69 žáky a jejich připomínky byly zohledněny při konečné úpravě souboru pracovních listů. Klíčová slova chemie, experiment, didaktické materiály, domácí vyučování, základní školy, střední školy, soubor experimentů
Pohlavní soustava ve výuce biologie člověka na střední škole
NAVRÁTILOVÁ, Adéla
Tato diplomová práce se zabývá tématem výuky pohlavní soustavy člověka na středních školách v České republice a ve vybraných německých spolkových zemích, Bavorsku a Sasku. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi výukou pohlavní soustavy v těchto konkrétních zemích a navrhnout vlastní výukové jednotky na toto téma a realizovat je v praxi. Rozdíly mezi českou, saskou a bavorskou výukou poskytly kurikulární dokumenty a dotazník rozeslaný mezi učitele z vybraných zemích. České kurikulární dokumenty popisují výuku pohlavní soustavy stručněji než německé a dotazníkové šetření přineslo informace o metodách, které jsou využívány při výuce. V praktické části této práce byly navrženy dvě výukové jednotky na toto téma, obsahující materiály pro studenty a metodická doporučení pro učitele. Obě jednotky byly vyzkoušené v praxi.
Mýty ve výuce psychologie na středních školách z pohledu studentů
BALOUNOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá mýty, které se objevují ve výuce psychologie na střední škole z pohledu studentů. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů didaktika, didaktika psychologie, cíle výuky, specifické cíle výuky psychologie, pojetí výuky psychologie v sekundárním vzdělávání a jejími specifiky. Dále se taky zabývá tím, co je psychologický mýtus a jejich zdroji a v poslední části jsou blíže popsány a vysvětleny vybrané mýty, které se vyskytují v dotazníku výzkumu této diplomové práce. V praktické části jsou pak stanoveny cíle diplomové práce a výzkumné hypotézy. Je zde představen modifikovaný dotazník, díky kterému se podařilo sebrat data od 193 respondentů. V praktické části je také uvedeny výzkumné studie, se kterými jsou výsledky tohoto výzkumu komparovány. Výsledky výzkumu odhalily, že míra úspěšnosti odhalení psychologických mýtů studentů vybrané střední školy je 39,9 % a míra výskytu psychologických mýtů je 45,4 %. Následovně, že úspěšnost odpovědí studentů slovenské studie a studentů na střední odborné škole se neliší. Dále výsledky ukázaly, že studenti, kteří se psychologii věnují i mimo školu, nemají vyšší úspěšnost v odhalení psychologických mýtů než studenti, kteří jí nevěnují. Výzkum také ukázal, že úspěšnost odpovědí zúčastněných mužů a žen se také neliší. Jako poslední dotazník přinesl odpovědi na to, jak žáci dané střední školy hodnotí výuku psychologie. Můžeme tedy říci, že studenti této konkrétní školy opravdu nejsou schopni rozpoznat některé z představených mýtů, což vede k prostoru pro zkvalitnění výuky na této škole.
Výuka algoritmizace a programování se zaměřením na programovací jazyk Python
Kotek, Lukáš ; Novák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Černochová, Miroslava (oponent)
Práce zkoumá vhodnost použití programovacího jazyka Python v prostřední středních škol, používá jak kvantitativní, tak kvalitativní metody výzkumu, a konstatuje, že Python pro tento účel vhodný ve většině oblastí použití je. Práce dále přináší teoretický rozbor jazyka Python, včetně nástrojů, jež je s ním možné použít, a doplňuje ho praktickými příklady ve formě ukázek programů. Zkoumá i ostatní používané programovací jazyky ve výuce a jejich vhodnost pro tento účel, přičemž je porovnává s jazykem Python, a zjišťuje, že dvěma nejpoužívanějšími programovací jazyky v prostředí středních škol jsou shodně Pascal / Object Pascal a Java.
Využití elektronických informačních zdrojů při výuce českého jazyka a literatury na středních školách
Maršíková, Markéta ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Identifikační záznam MARŠÍKOVÁ, Markéta. Využití elektronických informačních zdroj p i výuce českého jazyka a literatury na st edních školách [Use of electronic information resources in the Czech language and literature classes at high schools]. Praha, 2012. 135 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalá ské práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Abstrakt Diplomová práce se v nuje informačnímu vzd lávání a využívání elektronických informačních zdroj v rámci výuky českého jazyka a literatury na st edních školách. Je rozd lena do t í částí. První teoretická část je v nována obecn problematice informační gramotnosti v ýeské republice, národní informační vzd lávací politice a současným trend m využívání moderních informačních a komunikačních technologií p i výuce. Druhá část práce obsahuje p ehled voln dostupných internetových informačních zdroj pro český jazyka a literaturu s možnostmi jejich využití p ímo ve výuce. Součástí diplomové práce je také studie o využívání elektronických informačních zdroj ve výuce českého jazyka a literatury na st edních školách, a to na p íkladu dvou vybraných gymnázií - Jiráskovo gymnázium v Náchod a Gymnázium Broumov [Autorský abstrakt]. Klíčová slova elektronické informační zdroje, online informační...
Analýza současného stavu školních knihoven v kraji Vysočina
Roith, Martin ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozborem současného stavu knihoven základních a středních škol v kraji Vysočina. V první části textu je nastíněna základní problematika školních knihoven spolu s charakteristikou kraje Vysočina. Hlavní částí práce je analýza stavu knihoven na základě dotazníkového šetření. Blíže jsou popsány osobně navštívené knihovny. V závěru jsou shrnuty výsledku průzkumu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Syndrom vyhoření u žáků středních škol
Pechancová, Jana ; Morávková Krejčová, Lenka (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá novým jevem, školním vyhořením. Podává přehled základních problémů s ním spojených, různých příčin a proměnných, které při jeho rozvoji hrají roli. V úvodní části je stručná charakteristika vývojového období adolescence, které je kritickým obdobím pro rozvoj školního vyhoření. V práci je podrobněji rozpracována funkce vzdělávání v adolescenci, ve vztahu k němu je zmíněna role spolužáků, školní třídy a školy, učitelů a rodičů. Podrobně se práce zabývá stresory ve školním prostředí a stresem dospívajících vyplývajícím z nároků studia. Následuje popis původního konceptu syndromu vyhoření, ze kterého se školní vyhoření vydělilo. Předkládá různé definice a různá pojetí burnout syndromu, popisuje příčiny, osobnostní charakteristiky vedoucí k vyhoření, projevy a jeho průběh. Ve výzkumné části je popsána adaptace dotazníku School Burnout Inventory, který byl přeložen a rozšířen. Popisuje základní psychometrické charakteristiky nově vytvořeného Dotazníku školní vyhoření, který byl ověřován na vzorku 323 žáků z pěti středních škol, z toho dvou gymnázií, v Praze. Výzkum prokázal zajímavé souvislosti míry školního vyhoření a typu školy a také prokázal vztah školního vyhoření a dosahovaných průměrných známek z českého jazyka a matematiky. Ze závěrů vyplývá, že je třeba ještě rozšířit...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.