Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
AZIF
Hejlová, Kristýna ; Švecová, Jana (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je transcendence a svatost. Inspiruji se středověkým a raně renesančním uměním. Technika obrazu je enkaustika.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Československý okultismus a jeho přední reprezentanti v období I. republiky
Šabek, Jiří ; Rákosník, Jakub (vedoucí práce) ; Čechurová, Jana (oponent)
Bakalářská práce Československý okultismus a jeho čelní reprezentanti v době první republiky zpracovává téma moderního okultismu v kontextu západní esoterické tradice a formování moderní společnosti. Zaměřuje se na metodologická východiska problematiky nových náboženských hnutí, sekularizaci a na celkovou typologii okultismus. V rámci zpracování je kladen zvýšený důraz na hlubší kulturně-historické kořeny, na kterých moderní český okultismus stavěl. V práci je charakterizován jednak vývoj a dynamika jednotlivých okultních hnutí v českém prostředí, tak i někteří jeho čelní představitelé. Hlavní soustředění je pak na směry, kde během první republiky bylo dosaženo významných organizovaných forem, a to hlavně v podobě spiritismu, hermetismu, mystiky, ale jsou všeobecně zahrnuty i jiné významné směry jako příkladně theosofie. Klíčová slova: sociální dějiny, první republika, nová náboženská hnutí, sekularizace, modernizace, západní esoterismus, okultismus, hermetismus, spiritismus, mystika, theosofie, tajné společnosti, náboženské společnosti, Universalia, Psyché
Zpracování biblického mýtu o stvoření ve spisech Corpus hermeticum a u Filóna Alexandrijského a jejich vzájemné srovnání
Čapek, Martin ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Lyčka, Milan (oponent)
AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt: Tato práce se zabývá zpracováním biblické kosmogonie vylíčené v prvních dvou kapitolách Genese, v hermetických spisech Corpus hermeticum I (=Poimandrés), Corpus hermeticum III (= Posvátná řeč) a v díle De opificio mundi ("O stvoření světa") z pera židovského filosofa Filóna Alexandrijského. Všichni tři autoři sdílí stejná východiska, jimiž jsou jim Bible v řeckém překladu (Septuaginta) a soudobá řecká filosofie, zejm. stoicismus a (středo)platonismus. Přestože všichni usilují o vytvoření jakéhosi univerzálního nábožensko-filosofického systému, každý k němu dospívá jiným způsobem. Hermetici si z biblického textu vybírají pouze ty prvky, které jim připadají nejvíce abstraktní a univerzální, a neváhají k nim přidávat mnoho vlastních myšlenek a upravit text tak, aby zněl vědečtěji a filosofičtěji, než původní biblický mýtus. Filón se také snaží o určitý univerzální systém, postupuje však opačně a všechny specificky židovské prvky, které hermetici ignorují, se snaží naplnit univerzálním filosofickým obsahem. Kromě toho lze ze srovnání obou textů vysledovat různé naukové rozdíly, jako např. větší důraz na boží transcendenci a pozitivnější zhodnocení kosmu u Filóna. Klíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slova: hermetismus, judaismus, Corpus hermeticum, Filón Alexandrijský.
Práce českých hermetiků z 30. let 20. století
Jiruš, Milan ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Cílem mé diplomové práce je na začátku třetího tisíciletí zlepšit studentům orientaci v základních hermetických vědách jako jsou alchymie, astrologie a magie, které se ani v dnešní vědecké době nedostaly do útlumu. Začátek práce se věnuje obnovení hermetismu v českých zemích na konci 19. století a sleduje jeho vývoj do 30. let 20. století. Další část popisuje hermetickou společnost Universalia a představuje její nejvýznamnější členy. Následující kapitoly o alchymii, astrologii a magii tvoří jádro práce. V nich bych chtěl vysvětlit mladým lidem tyto pojmy, poukázat na jejich historii v českých zemích, nabídnout na ně vědecký pohled a hlavně porovnat úryvky prací českých hermetiků z 30. let 20. století se současnými většinovými názory společnosti, aby žáci byli varováni před okultními disciplínami a přistupovali k nim obezřetně a kriticky. Poslední část je věnována okultismu v nacistickém Německu a jeho souvislostem s českými zeměmi.
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství
Nezmar, Daniel ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Biernot, David (oponent)
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ukazují na kulturní průniky magických a náboženských společenství, ale i jedinců, již se věnovali studiu magického umění. Jedná se o chaldejskou, egyptskou, židovskou, řecko-římskou a nakonec i křesťanskou kulturu. Poukazuje na hlavní zdroje jejich magických a náboženských nauk a původ magie a magického myšlení. Sleduje pravděpodobné kořeny jak náboženství, tak magie, a popisuje vývoj magických praktik od počátků až k danému období Druhého chrámu. Po malé analýze následuje komparace pěti základních kultur žijících na území okolí Středozemního moře v době Druhého chrámu a jejich magii. Detailně je rozebírán obor démonologie a některé osobnosti dějin, které se evidentně zabývaly magií. První část práce rozebírá pojem magie a nahlíží na spojitosti mezi vědou, filosofií a náboženstvím. Následně je z každé kultury zvolena jedna osobnost, pro pozdější zkoumání činů a skutků všech těchto hlavních kultur, které se v době Druhého chrámu (cca 550 př. n. l. - 70 n. l.) mezi sebou mísily, s mírným přesahem časového horizontu na obě strany časové osy, která se zřejmě věnovala nebo praktikovala magii....
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství
Nezmar, Daniel ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Biernot, David (oponent)
Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ukazují na kulturní průniky magických a náboženských společenství, ale i jedinců, již se věnovali studiu magického umění. Poukazuje na hlavní zdroje jejich magických a náboženských nauk a původ magie a magického myšlení. Sleduje pravděpodobné kořeny jak náboženství, tak magie, a popisuje vývoj magických praktik od počátků až k danému období Druhého chrámu. Dále po malé analýze porovnávám pět základních kultur žijících na území "úrodného půlměsíce" právě v době Druhého chrámu a jejich magii. Detailně rozebírám obor démonologie a některé osobnosti dějin, které se evidentně zabývaly magií, a jak se světil a aktivoval magický ochranný kruh. První část popisuje a všechny dostupné magické obory a techniky, se kterými se mohl smrtelník v době Druhého chrámu na území "Úrodného půlměsíce" vůbec setkat. Všechny obory, které ve své práci uvádím, byly již známy v době Druhého chrámu, ale některé z nich nebyly, tak hojně rozšířené, nebo tak propracované, jako v pozdějším období. Podrobný rozbor se hodil i při výběru osobnosti, kterou jsem z každé kultury zvolil, pro pozdější zkoumání činů a skutků všech...
Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera
Bernardová, Kristýna
Tato rigorózní práce s názvem Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera se zabývá především životním osudy dvou českých hermetiků, Jana Kefera a Jiřího Arvéda Smíchovského, na pozadí jejich vztahu k okultismu a nacismu. Kromě popisu životů obou osobností, s bližším zaměřením na jejich osud v období protektorátu Čechy a Morava, práce obsahuje také kapitolu o dosud téměř neznámé nacistické akci proti tajným vědám a okultistům, která proběhla na území protektorátu v roce 1941. Na začátku textu je čtenář stručně seznámen také se základními pojmy z oblasti okultních nauk a dále se vztahem nacismu a okultismu obecně. Poté následuje již zmíněná kapitola o perzekuci okultistů v protektorátu. Hlavním pilířem práce jsou pak životopisy J. A. Smíchovského a J. Kefera, které se blíže soustředí na období protektorátu. V práci vycházím z množství zdrojů, především z dobových pramenů uložených ve státních i soukromých archivech nebo rozhovoru s pamětníkem. Použitým informačním zdrojům se věnuje kapitola o metodologii práce. Za přínos této rigorózní práce považuji jak shromáždění množství pramenů k osudům obou osobností a ucelený popis jejich životů, tak také výše zmíněnou kapitolu o nacistické akci proti okultistům v protektorátu, jež dosud nebyla...
Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera
Bernardová, Kristýna
Tato rigorózní práce s názvem Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera se zabývá především životním osudy dvou českých hermetiků, Jana Kefera a Jiřího Arvéda Smíchovského, na pozadí jejich vztahu k okultismu a nacismu. Kromě popisu životů obou osobností, s bližším zaměřením na jejich osud v období protektorátu Čechy a Morava, práce obsahuje také kapitolu o dosud téměř neznámé nacistické akci proti tajným vědám a okultistům, která proběhla na území protektorátu v roce 1941. Na začátku textu je čtenář stručně seznámen také se základními pojmy z oblasti okultních nauk a dále se vztahem nacismu a okultismu obecně. Poté následuje již zmíněná kapitola o perzekuci okultistů v protektorátu. Hlavním pilířem práce jsou pak životopisy J. A. Smíchovského a J. Kefera, které se blíže soustředí na období protektorátu. V práci vycházím z množství zdrojů, především z dobových pramenů uložených ve státních i soukromých archivech nebo rozhovoru s pamětníkem. Použitým informačním zdrojům se věnuje kapitola o metodologii práce. Za přínos této rigorózní práce považuji jak shromáždění množství pramenů k osudům obou osobností a ucelený popis jejich životů, tak také výše zmíněnou kapitolu o nacistické akci proti okultistům v protektorátu, jež dosud nebyla...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.