Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sepulkrální památky v praxi památkové péče
Roháček, Jan ; Müller, Karel ; Chlíbec, Jan ; Slavík, Jiří
Metodika Sepukrální památky v praxi památkové péče byla vypracována jako pomůcka pro pracovníky památkové péče. Obsahuje proto kapitoly věnované dějinám pohřbívání a funkční klasifikaci sepulkrálních památek, osvětluje jejich uměleckohistorický kontext a proměnu na přelomu 18. a 19. století, kdy se z výlučnějších objektů zhotovovaných pro vyšší společenské vrstvy stává produkt užívaný většinou společnosti. Vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly do metodiky pojaty židovské sepulkrální památky. Samostatné kapitoly jsou věnovány epigrafické a heraldické výbavě sepulkrálních památek, které jsou hlavními nositeli jejich informační a památkové hodnoty, pomineme-li umělecká díla, jimiž sepulkrální památky mohou být v celku či některé své části. Hlavní část metodiky tvoří kapitoly věnované evidenci, dokumentaci, péči a prezentaci sepulkrálních památek. Kapitoly o epigrafické a heraldické výbavě jsou koncipovány k přímému využití při deskripci sepulkrálních památek. Velká pozornost je věnována dokumentaci, zejména v prostředí v současnosti budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče – v jednotné webové aplikaci Památkový katalog, určené k evidenci a dokumentaci památkového fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů
Vídeňský, František ; Kočí, Radek (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro rozpoznávání a klasifikaci rodových erbů jako celku i jeho jednotlivých heraldických součástí. V práci jsou představeny metody počítačového vidění pro segmentaci a detekci objektu a vybrány nejvhodnější z nich. Převážná část součástí erbu je segmentovaná pomocí konvolučních neuronových sítí a zbylé pomocí aktivních kontur. Pro detekci erbů v obraze byla vybrána metoda Histogramu orientovaných gradientů. Pro trénování i ověření funkčnosti je využita vlastní datová sada. Výsledný systém je možné použít jako pomocný nástroj v pomocných vědách historických.
Znaková galerie v chóru pražské katedrály
Šafránek, Pavel ; Sojka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Znakové galerie v chóru pražské katedrály Cílem bakalářské práce je přiblížit hodnotnou, avšak opomíjenou a původně renesanční, několikrát přemalovanou, heraldickou výzdobu pod vnitřním triforiem katedrály sv. Víta v Praze. Konvolut tvoří na 38 zemských znaků. Předkládaná práce se snaží osvětlit spojitosti jednotlivých znaků v rámci výzdoby metropolitního chrámu. Činí tak s přihlédnutím k dějinným souvislostem a umělecko-historickému, de facto slohovému, vývoji. Katedrála sv. Víta, znaková galerie, heraldika, nástěnné malby, Ferdinand I., král, markrabě, hrabě, princ, znak, erb, štít, klenot, pečeť
Počátky rodu erbu půlměsíce. Rytíři z Vřesovic v pozdním středověku
Boukal, Jan ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Bobková, Lenka (oponent)
Tématem diplomové práce je nástin dějin rodu rytířů (pozdějších pánů) z Vřesovic v pozdním středověku. Práce se zabývá převážně politickou a ekonomickou úlohou příslušníků tohoto rodu v pozdně středověkých Čechách, přičemž zvláštní pozornost je věnována husitskému hejtmanu Jakoubkovi z Vřesovic, kterému rod vděčil za svůj vzestup. Dále si práce klade otázku, co se dělo s rodem Vřesovců od Jakoubkovy smrti až do sklonku středověku, neboť v průběhu 16. století patřili Vřesovci k nejmocnějším šlechtickým rodům v Čechách. Osobnosti rodu Vřesovců doby poděbradské a jagellonské nebyly historiky dosud příliš reflektovány. Osudy jednotlivých členů rodu jsou zhodnoceny a zasazeny do dobového kontextu. Dále se práce zabývá majetkovými poměry rytířů z Vřesovic a projevy šlechtické reprezentace. Jako celek je práce sondou do politického, hospodářského a kulturně-sociálního života v pozdně středověkých severozápadních Čechách. Klíčová slova: Jakoubek z Vřesovic, nižší šlechta, severozápadní Čechy, pozdní středověk, 15. - 16. století, hrady, heraldika
Barokní znakové galerie. Heraldická reprezentace šlechty, duchovenstva a měšťanstva, její interpretace a možnosti využití
Oulík, Jan ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Práce se zabývá barokní heraldikou, konkrétně fenoménem znakových galerií v českých zemích v pobělohorském období. Za pomoci metod pomocných věd historických analyzuje tři znakové soubory z 60. - 90. let 17. století: 1. znaky a znamení donátorů na šestnácti obrazech Svatováclavského cyklu v bazilice sv. Václava v poutním místě Stará Boleslav nedaleko Prahy; 2. trojici malovaných znaků ve štukových kartuších na vítězném oblouku kaple Panny Marie a sv. Karla Boromejského v bývalém Vlašském špitále na Malé Straně v Praze; 3. znaky a znamení na deseti dřevěných podstavcích soch českých patronů v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. Práce přináší edici jmenovaných znakových souborů a identifikaci většiny osob, jimž znaky patřily, včetně srovnání se znaky v jiných pramenech (pečeti, koncepty erbovních listin, staré tisky). Zasazením do širšího historického kontextu a rozborem struktury dárců práce mj. ukazuje na složení tehdejších elit z řad vyšší a nižší šlechty, duchovenstva a měšťanů a na potřebu sebereprezantace těchto společenských vrstev. Mnohé znaky a znamení ze zmíněných tří souborů doposud nejsou v literatuře popsány. Práce současně ukazuje, jak mohou pomocné vědy historické doplnit výsledky zkoumání dalších historických a uměnovědných oborů a přispět k novému poznání doposud málo...
O původu slov (etymologie názvosloví sladkovodních druhů ryb v ČR a anglicky mluvících zemích Evropy)
Novák, Lukáš ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Rajchlová, Štěpánka (oponent)
Práce nemá ambice směřovat ke konkrétním závěrům a konečným řešením (které by byly přinejmenším stejně tak sporné a vratké, jako podchycení a interpretace dílčích východisek, o které se opírá), ale má přinést jiný pohled na vybranou skupinu živočichů, našich vzdálených předků a současného předmětu zájmu volnočasového, kulturního, ekonomického a kulinářského charakteru. Pohled skrze prizma tendencí, specifik a nepsaných pravidel lingvistiky, pod vlivem kulturní typičnosti a identifikace. Spojení dvou naprosto odlišných světů, přímo protikladů. Tichého a poklidného světa ryb, jenž si zachoval hladinou zhmotněné prizma průhledné stěny, které ho odděluje od kulturou a antropocentrismem zasaženého světa "těch", kteří se řadí na vrchol pomyslné pyramidy. Práce je rozdělena do tří částí: Úvodní teoretické předpoklady, vlastní etymologický výzkum a příloha, která interpretuje ryby z pohledu umění, folklóru, astronomie a lidové moudrosti.
ZOO STAVBY – HERALDICKÁ ZOO
Štancl, Michal ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
-Cílem diplomové práce bylo podrobněji zpracovat vybrané stavby v celkovém urbanistickém návrhu zologické zahrady. -Zasazení jednotlivých staveb do velmi členitého terénu a následné souznění s okolní krajinou -Vytvořit atraktivní objekty pro budoucího návštěvníka zologické zahrady -Návrhem zajistit rozvoj daného území
ZOO STAVBY – HERALDICKÁ ZOO
Valchová, Jana ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem zadání byl návrh heraldické zoo v areálu bývalého zámeckého parku a sadů Horního Hradu, který se nachází několik kilometrů od Karlových Varů. Heraldika je věda, zabývající se rodovými znameními. Konkrétně se tedy bude jednat o zoo zaměřenou na zvířata, které se na českých erbech v minulosti znázorňovala. Návrh vychází z okolních vztahů členitého terénu a je ovlivněn kontextem historické památky hradu, který je mohutnou dominantou veškerých výhledů do krajiny.
Panteon heraldických figur jako cesta k logotypu
MACOUN, Ondřej
Anotace Ve své práci se věnuji heraldice jako vědě dvou světů. V první části je představena ve své historizující funkci. Je zde stručně vymezen její původ, vývoj a význam pro současnou společnost spolu s hlavními pravidly pro tvorbu znaků jakožto heraldických artefaktů. V další části je popis heraldiky jakožto specifického druhu výtvarného umění s jasně stanoveným řádem. Součástí práce je také konvolut deseti kresebných prací s tématem heraldických figur, které vycházejí z heraldické tradice, ale svým zpracováním se blíží své modernější podobě ve formě logotypů. Jejich popis a postup práce je obsažen v praktické části spolu s návrhem využití heraldiky jako inspiračního zdroje pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni základních škol.
Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. v letech 2006 - 2007
Roháček, Jiří
V pořadí již druhý souborný sborník mezinárodních interdisciplinárních zasedání k problematice sepulkrálních památek, které svým zaměřením a krátkou periodicitou nemají v Čechách ani v zahraničí obdobu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.