Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 372 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Obecní úřad s multifunkčním sálem
Valášek, Radek ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh Obecního úřadu s multifunkčním sálem v Dolanech u Olomouce. Budova se skládá ze dvou částí, kanceláří a multifunkční haly. Jedná se o tří podlažní budovu se suterénem. Objekt má jednoplášťovou vegetační plochou střechu se světlíky a fotovoltaikou. V suterénu jsou sklady, garáž a technické zázemí. V prvním podlaží jsou kanceláře, sklady, hygienické zázemí a multifunkční hala. Druhé podlaží zahrnuje množství kanceláří, hygienické zázemí, kancelář starosty s terasou, malou kuchyňku pro zaměstnance a zasedací místnost. Nosné obvodové stěny a vnitřní sloupy v suterénu budou železobetonové. Ostatní nosné zdi budou z vápenopískových bloků. Stropní konstrukce bude monolitická železobetonová. Obvodový plášť bude zateplen systémem ETICS. Vytápění bude zajištěno kondenzačními plynovými kotli. Budova bude větrána nuceně, vzduchotechnické jednotky budou umístěny v suterénu v místnosti strojovna vzduchotechniky. Chlazení objektu bude zajištěno fencoily, jednotka pro chlazení bude umístěna na střeše objektu. Projekt byl realizován v softwaru AutoCAD, SketchUp a Lumion.
Hasičská zbrojnice a tělocvična
Svoboda, Martin ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je návrh hasičské zbrojnice a tělocvičny na ulici Pavelkova v Olomouci. Práce je rozdělena na 3 části. Část pozemního stavitelství, část technického zařízení budovy a volitelná část modelování a posouzení detailů stavebních konstrukcí. Samotná hasičská zbrojnice je rozdělena na 3 části. První část je garáž pro 3 speciální vozidla, druhá část je zázemí pro hasiče a administrativa. A poslední část je tělocvična, posilovna a tréninková věž která bude sloužit i jako věž pro sušení hadic. Stěnový systém je navržen z keramických tvárnice tl.300 mm kterou budou založeny na betonových pasech s kombinací prolévaných betonových tvárnic a pod nosnými železobetonovými sloupy 400x400 mm jsou navrženy železobetonové patky. Garáž a administrativní část jsou zastřešeny jednoplášťovou zelenou extenzivní plochou střechou. Na zastřešení tělocvičny jsou navrženy střešní izolační sendvičové panely. V diplomové práci je takové navržen koncept technického zařízení budov – koncepce umělého osvětlení, vzduchotechniky, návrh zdroje tepla, chlazení, hospodaření s vodou a návrh fotovoltaiky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů.
Administrativní budova - Brno
Červinka, Tomáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh nové administrativní budovy s klientským provozem. Budova je navržena s ohledem na požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí projektu je i kompletní požárně bezpečnostní řešení objektu a průkaz energetické náročnosti budovy. Diplomová práce je zpracována formou dokumentace pro provádění stavby.
Renovace obytné budovy
Horn, Jiří ; Stránská, Zuzana (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné části objektu je dřevěný trámový strop a zakrývá ho sedlová střecha. Přistavěné části mají panelové stropy a pultovou střechu. Důvod renovace je neefektivní dispozice domu spojená se koncem životnosti některých stavebních prvků. Dispozice budovy s několika hospodářskými objekty postavenými během její životnosti také neodpovídá současným standardům bydlení. Proto bude velké část objektu zbourána a nahrazena novými konstrukcemi. Zůstanou pouze nosné stěny v prvním patře budovy a část přiléhající ke garáži. Nová dispozice bude zachovávat dvě samostatné bytové jednotky se společnou chodbou, a to na přání investora. Nové nosné konstrukce budou z keramických bloků a strop bude vložkový železobetonový. Původní vzhled objektu bude zachovám. Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda instalovaným před severní fasádou objektu. Každé parto bude mít samostatnou klimatizační jednotku. Jako třetí část práce jsem si zvolil posouzení životního cyklu (LCA – life cycle assessment), při použití několika různých stavebních materiálů pro danou renovaci.
Budova občanské vybavenosti
Baroň, Alexandr ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen myšlenkou „inteligentních budov“ což znamená, že veškeré technické zázemí je ovládáno mimo jiné i hlavním počítačem uvnitř objektu za dosažení minimální spotřeby energií, maximálního komfortu a bezpečí. Umístění na svažitém terénu v centru Brna umožňuje využít částečně podsklepený suterén pro garáže. Střecha budovy je plochá, zelená s úpravou pro umístění solárních panelů, jejichž návrh je součástí technického řešení. Specializací této práce je pak vnitřní akustika a prostorová akustika konferenční místnosti v prvním patře.
Energeticky soběstačný horský penzion
Hánl, Jiří ; Rubinová, Olga (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout horský penzion s téměř nulovou spotřebou energie. Nejprve je navržena stavební konstrukce. Jedná se o dvoupodlažní budovu se střechou z příhradových vazníků. V prvním nadzemním podlaží je jídelna, kuchyň, herna a kancelář. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pokoje pro hosty a byt majitele. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických broušených cihel. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ze železobetonové monolitické desky. Zateplení fasády je navrženo v certifikovaném systému ETICS. V druhé části je navrženo vytápění, vzduchotechnika, osvětlení, fotovoltaika a využití dešťové vody. Systémy TZB jsou ovládané na dálku pomocí PC nebo mobilního telefonu. V třetí části je provedena energetická studie. Projekt je vypracován pomocí programu CAD (výkresy), DEKsoft (tepelné výpočty) a Atrea Duplex (návrh vzduchotechniky).
Systémy vytápění a chlazení v polyfunkčním domu
Fuksa, Lukáš ; Horák, Petr (oponent) ; Formánek, Marian (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění a chlazení polyfunkčního domu. Objekt je funkčně rozdělen na část obchodů, administrativy a bytových jednotek. V práci jsou popsány různé možnosti chlazení a základní typy a funkce klimatizačních systémů. Jsou vypracovány 3 varianty systému na úrovni pro rozšířené stavební povolení a jejich zhodnocení. Vybraná varianta je rozpracovaná na úrovni projektu pro provádění stavby.
Administrativní nízkoenergetická budova výzkumného centra v Brně
Fireš, Michal ; Velísková, Eva (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh administrativní nízkoenergetické budovy výzkumného centra v Brně. V první části práce je navržena stavební konstrukce. Budova má dvě nadzemní podlaží. V prvním podlaží se nacházejí čtyři kancelářské prostory, hygienické zázemí, sklady, kuchyňka a technická místnost. Ve druhém nadzemním podlaží jsou navrženy dvě kanceláře, hygienické zázemí, zasedací místnost, kuchyňka a dvě terasy. Hlavní vstup do budovy je orientován na sever. Nosné a nenosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic, stropní desky jsou železobetonové monolitické. Obvodové zdivo je zatepleno certifikovaným zateplovacím systémem ETICS. Ve druhé části jsou navrženy systémy vytápění, vzduchotechniky, chlazení, osvětlení a využití dešťové vody. Třetí část je věnována analýze chlazení ve vybraných kancelářích vědeckého a výzkumného centra AdMaS v Brně. Projekt byl vypracován primárně v programech AutoCAD a DEKsoft.
Optimalizace způsobu přípravy teplé vody ve sportovních halách
Dvořáková, Simona ; Formánek, Marian (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
V této diplomové práci bude řešeno navržení vytápění a ohřevu teplé vody ve sportovní hale. Diplomová práce je rozdělena do tři částí. První část diplomové práce je věnována teoretické části, která se zaměřuje na šíření tepla, tepelné izolace potrubí, zdroj teplé vody a na normové a legislativní požadavky v oblasti přípravy teplé vody. Druhá část diplomové práce je věnovaná výpočtové části, kde se řeší návrh otopných těles, dimenzování větví, návrh ohřevu teplé vody pro řešený objekt. Součástí této části je i vypracování výkresové dokumentace, která je ve stupni dokumentace pro provedení stavby. V třetí části diplomové práce je řešena experimentální část ohřevu teplé vody pro daný objekt. Je zde řešeno porovnání centrálního a decentrálního ohřevu teplé vody.
Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení
Pavlíček, Radek ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Téma diplomové práce se zabývá velkoplošným systémem pro vytápění a chlazení. Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou člověka v interiéru s vlivem na teplotu okolních konstrukcí, na teoretické základy výpočtu sdílení tepla a velkoplošné systémy vytápění a chlazení. Výpočtová část práce je specializovaná na návrh vytápěcí teplovodní soustavy mateřské školy za použití podlahového vytápění a otopných těles v jedné variantě a v druhé variantě jen s pomocí otopných těles. Zdroj tepla je použit kondenzační plynový kotel. Součástí výpočtů je příprava teplé vody, návrh zásobníku teplé vody a dalších potřebných zařízení soustavy. Část projektu obsahuje experimentální zjištění součinitele přestupu tepla u teplovodního podlahového a stěnového vytápění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 372 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.