Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 257 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Chladicí zařízení s pasivním výparníkem
Carbol, Marek ; Mauder, Tomáš (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla, které během provozu nepoužívá ventilátor. V úvodní kapitole je popsán princip zařízení, základních komponentů a další typy tepelných čerpadel. V práci jsou také popsány vlastnosti chladiv, olejů a jejich rozdělení. Pro absenci ventilátoru, byl navržen specifický výměník tepla. Parametry výměníku a jeho geometrie byly navrženy tak, aby dosáhl požadovaného tepelného výkonu. V práci je popsaná volba jednotlivých komponentů celého systému s ohledem na účinnost a funkčnost.
Mateřská škola
Doseděl, Adam ; Struhala, Karel (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh mateřské školy v Šumperku. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou střechou. Ve spodní části objektu se nachází denní místnosti pro děti. Ve střední části je technická místnost s tepelným čerpadlem a zásobníkem teplé užitkové vody, vedle leží strojovna vzduchotechniky. V horní části budovy je ředitelna, zádveří a učebna logopedie. Objekt je tvořen stěnovým konstrukčním systémem, hlavní stěnový prvek tvoří vápenopískové tvárnice. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely. Plochá střecha je řešena jako extenzivní zelená střecha. Budova je navrhována jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt byl zpracován v softwarech ArchiCAD, AutoCAD a Artlantis.
Budova občanské vybavenosti
Baroň, Alexandr ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen myšlenkou „inteligentních budov“ což znamená, že veškeré technické zázemí je ovládáno mimo jiné i hlavním počítačem uvnitř objektu za dosažení minimální spotřeby energií, maximálního komfortu a bezpečí. Umístění na svažitém terénu v centru Brna umožňuje využít částečně podsklepený suterén pro garáže. Střecha budovy je plochá, zelená s úpravou pro umístění solárních panelů, jejichž návrh je součástí technického řešení. Specializací této práce je pak vnitřní akustika a prostorová akustika konferenční místnosti v prvním patře.
Objekt občanské vybavenosti
Zachovalová, Jana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském kraji. Řešená stavba je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlažími a je zastřešena plochou vegetační střechou. Hotel je navržen s 23 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 52 osob (z toho pro 4 osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ve 2.NP) a restauračním provozem pro 98 hostů, sociálním zázemím a kuchyní. Pokoje pro hosty jsou umístěny ve 2. a 3. NP. V přízemí se nachází reprezentativní prostory hotelu v podobě vstupní haly s recepcí, prostory pro vedení hotelu, a restaurace s kuchyní včetně sociálního zázemí zaměstnanců. V suterénu se nachází technické zázemí stavby a dílna údržby. Stavba splňuje požadavek pro objekty nízkoenergetického standardu a to kombinací kvalitního konstrukčního řešení se zateplením obálky budovy a dalších technologických řešení. Celkový charakter objektu podtrhuje jeho architektonické řešení v duchu částečného ozelenění fasády. Toto řešení je kombinováno s velkými prosklenými plochami, které objektu dodávají na pocitu prostornosti a evokující čistotě.
Firemní mateřská škola ve Zlíně
Knotek, Michal ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout nízkoenergetickou firemní mateřskou školu s prodlouženým provozem pro Krajskou Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Budova má jedno nadzemní bezbariérové podlaží. V mateřské škole se nachází dvě samostatné třídy pro děti s hygienickým zařízením a zázemím pro provoz školy. Obvodové stěny jsou navrženy z montovaných dřevěných panelů s výplní z PUR pěny a zateplením v systému ETICS. Vnitřní zdivo je navrženo z keramických broušených cihel s hliněnými omítkami pro dobrou akumulaci tepla a stabilní vnitřní prostřední. Stavba je založena na základových pasech. Střecha budovy je jednoplášťová plochá, zelená – extenzivní se stropní konstrukcí z dřevěných I-nosníků. Vytápění a ohřev TV zajišťuje kaskádovitě zapojená dvojice tepelných čerpadel vzduch/voda s podporu solárních kolektorů. Větrání v objektu je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami se zpětným získáváním tepla. Větrání je rozděleno na přípravnu jídel a ostatní provoz. V přilehlém okolí mateřské školy se nachází zahrada s herními prvky, dále pak akumulační jezírko s přepadem do vsakovacího objektu pro sběr dešťových vod a přečištěných vod z čističky odpadních vod. Ve specializované části byly posouzeny detaily ve 2D teplotním poli vybraných částí budovy, navrženy úpravy a provedeno vyhodnocení. Diplomová práce byla zpracována převážně v softwarech Revit 2020 a DEKSOFT.
Energeticky úsporná budova mateřské školy Květinka
Hajkr, Radek ; Blasinski, Petr (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je navrhnout jednopodlažní mateřskou školu s plochou extenzivní zelenou střechou ve Chvalčově. V Budově se nachází vstupní hala, technická místnost, šatny, toalety, kuchyň, jídelna, místnost pro zaměstnance, sklad a herny. Budova je rozdělena na dvě podobné části. Svislá nosná konstrukce je navržena z keramických tvárnic. Vodorovná nosná konstrukce je navržena ze železobetonu. Budova je vytápěna tepelných čerpadlem Země -Voda, dodávajícím teplo do podlahového vytápění. Dalším zdrojem tepla pro přípravu teplé vody a výměníku tepla ve vzduchotechnické jednotky je plynový kondenzační kotel. Tepelné čerpadla v opačném chodu chladí budovu pomocí fan-coil jednotek. Pro rozvod vzduchu je navrženo pozinkované potrubí a vzduchotechnické jednotky. Budova využívá fotovoltaiku k výrobě elektrické energie pro šetření prostředí použitím obnovitelného zdroje energie, a také šetří finance když nepotřebují kupovat veškerou energii s distribuční sítě. Návrhy byly zpracovány v programu Revit, autocad a tepelné posouzení v programu Deksoft a Simulace 2018
Systémy vytápění a chlazení v polyfunkčním domu
Fuksa, Lukáš ; Horák, Petr (oponent) ; Formánek, Marian (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění a chlazení polyfunkčního domu. Objekt je funkčně rozdělen na část obchodů, administrativy a bytových jednotek. V práci jsou popsány různé možnosti chlazení a základní typy a funkce klimatizačních systémů. Jsou vypracovány 3 varianty systému na úrovni pro rozšířené stavební povolení a jejich zhodnocení. Vybraná varianta je rozpracovaná na úrovni projektu pro provádění stavby.
Renovace budovy s ohledem na její eneregetickou náročnost
Balíková, Anna ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řešení renovace panelového bytového domu s ohledem na energetickou náročnost. Teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech. Získané znalosti byly následně aplikovány ve výpočtové části, kde je řešeno energetické hodnocení stávajícího stavu bytového domu a návrh dvou možných variant renovace. Cílem první varianty je renovace objektu pro splnění klasifikační třídy C s ohledem na potřebné finanční prostředky. Druhá varianta je zaměřena na technické zařízení budovy a primární energii z obnovitelných zdrojů, tak aby bytový dům dosáhl klasifikační třídy A. Každá z variant je posouzena jak z energetického, tak i ekonomického hlediska. Projektová část pak obsahuje průkazy energetické náročnosti jednotlivých variant objektu.
Tlakové ztráty v otopných soustavách
Švanda, Martin ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tlakovými ztrátami v otopných soustavách. Práce je členěna do tří částí. První část je teoretická a zabývá se vznikem tlakových ztrát. Pojednává o vlastnostech kapaliny, které mají vliv na tlakové ztráty. Dále se zabývá hydrodynamickými jevy, rozdělením proudů, rozdělením tlakových ztrát a jejími výpočty. Ve druhé části, která je praktická, bylo cílem vytvořit projekt vytápění pro vybraný objekt. Objektem je dvoupodlažní mateřská škola nacházející se ve Velkých Němčicích. Byly vytvořeny 2 varianty vytápění. V první variantě byla navržena otopná tělesa a otopné lavice. Ve druhé variantě se do objektu instalovalo podlahové vytápění. Cílem bylo, aby k vytápění byl využitý zdroj, který bude čerpat převážně z obnovitelných zdrojů, proto jako zdroj výroby tepla bylo vybráno tepelné čerpadlo vzduch/voda. Projekt je zakončený technickou zprávou. Poslední, a to třetí část je věnována experimentu, jehož účelem bylo zjistit, jak se mění tlakové ztráty spojovacích kusů se změnou podmínek otopné vody (průtok, teplota). Zároveň byla vytvořena 2 potrubí, která se lišila typem spojovacích kusů a bylo možné porovnat, jak se mezi sebou liší jejich tlakové ztráty. Obě potrubí byla spojována radiálním lisováním, ale fitinky se lišily kvalitou mosazi, a tudíž i konstrukcí. Součástí experimentální části diplomové práce je také popis průběhu radiálního lisování fitinek od firmy Herz.
Návrh vytápění rodinného domu
Řezáč, Patrik ; Elbl, Patrik (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh zdroje tepla pro můj dům. Z tohoto důvodu jsem práci rozdělil na tři části. První část je rešerše nejčastějších zdrojů určených k vytápění rodinných domů. V další části práce se věnuji výpočtu tepelných ztrát daného objektu dle výkresové dokumentace. Ve třetí části provádím ekonomické srovnání kotle na pevné palivo a tepelného čerpadla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 257 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.