Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 396 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytápění bytového domu
Choutka, Martin ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická, výpočtová a projektová. Teoretická část se zabývá předávacími stanicemi a centrálním zásobováním tepla. Výpočtová část zahrnuje návrh otopné soustavy a přípravu teplé vody. Zdrojem tepla jsou dvě horkovodní předávací stanice. Projektová část obsahuje projektovou dokumentaci a technickou zprávu.
Vytápění bytového domu s využitím procesu BIM
Jiránková, Tereza ; Blasinski, Petr (oponent) ; Maurerová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se soustředí na problematiku vytápění a zajištění teplé vody pro novostavbu bytového domu s použitím metodiky BIM. Teoretická část podrobně rozebírá základní principy a fungování informačního modelování staveb. V rámci výpočtové části je proveden návrh a výpočet tepelných ztrát daného objektu, následovaný návrhem otopných těles a posouzením jednotlivých armatur, které tvoří součást systému vytápění a přípravy teplé vody. Pro vytápění bytového domu je navrženo využití kondenzačních plynových kotlů. Projektová část obsahuje grafické zobrazení navrženého projektu. V závěrečné části práce je k dispozici technická zpráva obsahující kompletní projektovou dokumentaci spolu s přílohami.
Posouzení efektivity tepelného čerpadla
Dvořák, Martin ; Milčák, Pavel (oponent) ; Gregorovičová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení efektivity tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu. Teoretická část práce komplexně pojednává o problematice tepelných čerpadel včetně jejich ekologického přínosu. V návaznosti na zpracovanou rešerši je v praktické části zvoleno tepelné čerpadlo. Poté je vypočítána energetická náročnost objektu na jejímž základě je v jednotlivých měsících provedeno energetické zhodnocení navrženého systému. V závěru práce je uvedeno technicko-ekonomické porovnání s vytápěním elektrokotlem.
Polovodičový stykač pro velké výkony
Daďa, Pavel ; Ctibor, Jiří (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronického polovodičového spínače pro výkonové spínání bateriových systémů, který by měl nahradit běžně používaný elektromagnetický stykač. V úvodu je prezentována struktura a funkce fotovoltaických systémů a jsou zde představeny typy bateriových systémů. Následuje popis původního řešení pomocí výkonového stykače GIGAVAC GX23. Poté je prezentováno nové řešení a je zde proveden návrh a dimenzování nově navrhovaného řešení pomocí výkonového polovodičového spínače. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z návrhu a možné rozšíření konečného výrobku. Text práce je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola obsahuje popis problematiky připojování bateriových modulů v oblasti FVE. Druhá kapitola se zabývá problematikou připojování bateriových bloků. Ve třetí kapitole se nachází obecný popis SSR pro spínání střídavého napětí. V následující čtvrté kapitole jsou popsány SSR relé pro spínání stejnosměrného napětí. V páté kapitole je popsáno konkrétní řešení výkonového spínače včetně dimenzování výkonových prvků a návrh chladiče. V následující kapitole jsou uvedeny poznatky a možnost dalšího vývoje SSR stykače.
Vytápění a chlazení správní budovy s halou
Hečko, Jakub ; Horká, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění a chlazení administrativní budovy se skladovací halou. Teoretická část je zaměřena na velkoplošné sálavé vytápění. Výpočtová část obsahuje podrobný návrh vytápění administrativní budovy se skladovací halou a návrh chlazení administrativní budovy. Administrativní budova je vytápěna podlahovým vytápěním, skladovací hala je vytápěna pomocí teplovodních sálavých pásů. Chlazení administrativní budovy je navrženo pomocí dvoutrubkových kazetových fancoilů. Zdrojem tepla a chladu je invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda. Větrání je uvažováno jako nucené pomocí vzduchotechnických jednotek. Návrh přípravy teplé vody je řešen jako přednostní. Projektová část obsahuje výkresovou dokumentaci a technickou zprávu.
Systémy vytápění polyfunkčních domů obnovitelnými zdroji
Požár, Tomáš ; Počinková, Marcela (oponent) ; Formánek, Marian (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je řešení polyfunkčního domu libovolným obnovitelným zdrojem. Práce se dělí na tři části. Teoretická část, výpočtová část a projektová část. Teoretická část se zabývá obnovitelnými zdroji, jejich historií, druhy, komponenty, otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Část výpočtová se zabývá návrhem vytápění. Objekt je dělen na komerční a komunikační, který je vytápěný otopnými tělesy a části bytovou, ve které je podlahové vytápění. Projektová dokumentace obsahuje výkresy dle výpočtové části a technickou zprávu.
Parní kotel na biomasu menších výkonů
Kleinová, Martina ; Křemínský, Pavel (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Hlavní náplní diplomové práce je návrh parního kotle na biomasu menších výkonů 6 MW. Palivem kotle byla zvolena smrková dřevní štěpka o 40% vlhkosti. Parametry přehřáté páry jsou teplota 420 °C a tlak 40 barů. Práce obsahuje stechiometrické a tepelné výpočty, které jsou určeny složením paliva a parametry výstupní páry. V příloze práce jsou zaznačeny jednotlivé teplosměnné plochy a rozměrový návrh kotle včetně dispozičního řešení. V této práci rovněž vystupují výpočty tlakových ztrát na straně obou médií.
Hodnocení provozu reálné instalace tepelného čerpadla
Pliml, Patrik ; Gregorovičová, Eva (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce o tepelných čerpadlech se zaměřuje na různé aspekty související s tepelnými čerpadly, včetně přenosu tepla nebo ekonomických výhod. Rešeršním způsobem je popsána funkce tepelného čerpadla. Dále jsou uvedeny hlavní komponenty tepelného čerpadla, nízkoteplotní zdroje energie a jednotlivé typy tepelných čerpadel. Hlavní část práce je zaměřena na zhodnocení vytápění rodinného domu pomoci reálné instalace staršího tepelného čerpadla. K řešení této části bylo využito vlastní měření a dále kalkulačka pro výpočet tepelných ztrát vytápěného objektu. Tyto výsledky tvořily podklad pro zhodnocení systému po stránce provozně technické a ekonomické. Byla vytvořena tabulka, ve které se vedla data o spotřebě elektrické energie za topné období za účelem porovnání získaných tepelných ztrát z této kalkulačky. Cílem poslední části bakalářské práce bylo navrhnout tepelné čerpadlo tak, aby se snížily nároky na elektrickou energii za vytápění. Tento požadavek vychází z výsledků získaných v předešlé části a odpovídá aktuálním standardům nových technologií tepelných čerpadel. Výstupem práce je nový návrh tepelného čerpadla za účelem snížení spotřeby elektrické energie.
Studie návratnosti zdrojů tepla pro rodinný dům
Pavlík, Michal ; Lisá, Hana (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a volbu nejlépe vyhovujícího zdroje tepelné energie pro vybraný rodinný dům. Krátké rozdělení těchto zdrojů tepelné energie slouží k obecnému přehledu a zároveň objasní jejich základní funkce. Díky výpočtu tepelné ztráty prostupem do venkovního prostředí skrze zdi, přes vytápěné a nevytápěné místnosti, funkčních částí budovy, zeminou a větráním, byla určena celková potřebná energie pro vytápění domu za jeden rok. Zjistila se také celková energie potřebná k ohřevu vody pro 4 osoby každý den po celý rok. Pomocí těchto získaných hodnot byly vybrány 4 zdroje energie, které byly následně porovnány mezi sebou v přehledných grafech. Po ekonomické analýze návratnosti byl vybrán nejvíce vyhovující zdroj tepla.
Nové technologie pro vytápění rodinných domů
Novák, Dominik ; Lachman, Jakub (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou moderního vytápění v rodinných domech. Cílem této práce je seznámení s jednotlivými variantami moderních zdrojů vytápění. K tomuto problému se postupuje ve třech krocích. V první části této bakalářské práce byla zpracována teoretická část jednotlivých zdrojů na vytápění za pomocí literární rešerše. V druhé části byla provedena základní studie pro modelový rodinný dům. V poslední části bylo provedeno vyhodnocení navržených zdrojů a celkové vyhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 396 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.