Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Kováčiková, Veronika ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje předpoklady jejího vzniku a zaměřuje se na nejkritičtější aspekty poskytování zdravotních služeb, při nichž může dojít k protiprávnímu jednání. Na jednotlivé trestněprávní instituty je nahlíženo rovněž v kontextu práva medicínského. Práce se člení celkem do pěti základních částí. První se zabývá podmínkami trestní odpovědnosti s přihlédnutím ke specifikům probíraného tématu. Pozornost bude věnována rovněž institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném království a ve Francii. Ve druhé části se zabýváme těmi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, o nichž lze ve zdravotnictví uvažovat nejčastěji. V rámci nich se zvláště zaměřujeme též na lékařský zákrok, vědecký výzkum v medicíně a medicínský experiment. Tyto okolnosti nejen, že vylučují protiprávnost činu, ale ve zdravotnictví mohou být i prospěšnými. Třetí část diplomové práce se zaobírá nejdůležitějšími pojmy zdravotnického práva. Pokud je poskytovatelé v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní...
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Kováčiková, Veronika ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje předpoklady jejího vzniku a zaměřuje se na nejkritičtější aspekty poskytování zdravotních služeb, při nichž může dojít k protiprávnímu jednání. Na jednotlivé trestněprávní instituty je nahlíženo rovněž v kontextu práva medicínského. Práce se člení celkem do pěti základních částí. První se zabývá podmínkami trestní odpovědnosti s přihlédnutím ke specifikům probíraného tématu. Pozornost bude věnována rovněž institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném království a ve Francii. Ve druhé části se zabýváme těmi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, o nichž lze ve zdravotnictví uvažovat nejčastěji. V rámci nich se zvláště zaměřujeme též na lékařský zákrok, vědecký výzkum v medicíně a medicínský experiment. Tyto okolnosti nejen, že vylučují protiprávnost činu, ale ve zdravotnictví mohou být i prospěšnými. Třetí část diplomové práce se zaobírá nejdůležitějšími pojmy zdravotnického práva. Pokud je poskytovatelé v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní...
Trestný čin neposkytnutí pomoci a zdravotnictví
Cimlerová, Jana ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Trestný čin neposkytnutí pomoci a zdravotnictví Abstrakt Práce se zabývá specifiky trestného činu neposkytnutí pomoci vyvstávajícími v případě, kdy je jeho pachatelem zdravotnický pracovník. Práce analyzuje, za jakých podmínek se uplatní povinnost poskytovat pomoc, která určitým osobám plyne z titulu jejich příslušnosti ke zdravotnickému povolání, a co je jejím obsahem. Vzhledem k tomu, že výkon zdravotnického povolání je činností notně regulovanou mimotrestními předpisy, je předmětná povinnost vykládána v kontextu celého právního řádu. Výchozím předpokladem autorky je tvrzení, že předmětná povinnost je užší, než by mohla implikovat doslovná intepretace trestněprávních norem, jsou-li vykládány izolovaně, neboť ve světle ostatních relevantních předpisů je oproti všeobecnému předpokladu limitován jak okruh osob, na které ustanovení dopadá, tak podmínky, za kterých povinnost vzniká, a kvalitativně také její vyžadovaná úroveň. V první části se práce nejprve zabývá definicí klíčových pojmů (se zaměřením na pojem zdravotnického pracovníka) a vymezuje základní povinnosti, které zdravotnickým pracovníkům právní řád ukládá. Další část je věnována výkladům o trestném činu neposkytnutí pomoci v obecné rovině; rozebírají se obě jeho skutkové podstaty a vymezuje se obecná povinnost konat oproti zvláštní povinnosti...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.