Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,020 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Životní styl, dieta a otužování a virová onemocnění
ČÍŽKOVÁ, Aneta
Tato bakalářská práce je zaměřena na témata životního stylu, dietu a otužování a virová onemocnění. Vzhledem k neustálým pokrokům a rozvoji společnosti můžeme zaznamenávat i nárůst civilizačních onemocnění. Tato práce proto objasní podstatné faktory, které jsou klíčové v prevenci onemocnění, podporují zdraví a jsou potencionálními faktory prodlužujícími délku života. Tato témata jsou v teoretické části následně probírána i více do detailu, vzhledem k jejich důležitosti v životě každého z nás. V práci jsou mimo jiné zahrnuta i témata týkající se spánku, racionální výživy, pohybu a dalšího, v rámci faktorů, které hrají významnou roli v ovlivňování zdraví lidí a jejich života. V praktické části se práce již zabývá případy z praxe - každodenním životem lidí. V této části se čtenář dozví, jak mladí lidé vnímají pohled na zdraví a jeho podporu a zda sami dodržují zásady zdravého životního stylu a racionálního, zdravého stravování. V rámci výzkumného šetření jsou konkrétně rozebírány jídelníčky získané od respondentů a také frekvenční dotazníky mapující stravování zkoumaných osob, životní styl a také výskyt onemocnění těchto lidí. Tato práce ukazuje a porovnává odlišnosti životního stylu v rámci dvou zkoumaných skupin - lidí otužujících se a neotužujících se. Zjištěné nedostatky jsou rozebírány více do detailu a jsou zde přítomna i případná individuální doporučení pro jednotlivce, nebo celou skupinu, která jsou převoditelná na širší veřejnost. Tato doporučení jsou v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, medicíny, či jiných odborníků v daném oboru.
Faktory související s prevalencí bolesti v populaci Evropy
Míšková, Markéta ; Lustigová, Michala (vedoucí práce) ; Žejglicová, Kristýna (oponent)
Bolest je součástí života mnoha osob a také ho může významným způsobem ovlivňovat. Tato práce se zabývala různými faktory, které souvisejí s prevalencí bolesti v populaci Evropy. Cílem bylo tyto faktory identifikovat a popsat rozdíly mezi danými skupinami obyvatel. Do analýz vstupovaly osoby starší 20 let, které se účastnily Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2019. Pomocí chí- kvadrát testu a binární logistické regrese byla analyzována souvislost mezi vybranými demografickými, sociodemografickými a socioekonomickými faktory, ale také mezi faktory životního stylu a prevalencí bolesti. Pozornost byla věnována také vztahu mezi duševním zdravím a výskytem bolesti. Bylo zjištěno, že ženy jsou náchylnější k výskytu bolesti stejně jako osoby v pokročilejším věku. Lidé v manželství sice vykazují nižší riziko, že budou trpět bolestmi, avšak vliv žití s partnerem na výskyt bolesti je poměrně rozporuplný. Asociace mezi touto proměnnou a prevalencí bolesti se mění v závislosti na kontrolních proměnných. Vzdělanější osoby vykazují nižší pravděpodobnost prevalence bolesti. Naopak za rizikové jsou považovány aktivity nezdravého životního stylu, kromě konzumace alkoholu. Taktéž osoby se závažnými symptomy deprese mají vyšší pravděpodobnost výskytu bolestí. Klíčová slova: bolest, prevalence, Evropa,...
Cirkadiánní regulace funkce trávicího systému a její poruchy vlivem vnějších faktorů
Běloušková, Klára ; Sumová, Alena (vedoucí práce) ; Balounová, Kateřina (oponent)
Cirkadiánní hodiny regulují buněčné procesy v živých organismech tak, že vykazují rytmické změny v přibližně 24hodinových periodách. Reagují na vlivy prostředí a synchronizací s nimi zajišťují optimální funkci buněk a celkové zdraví organismu. Biologické hodiny v gastrointestinálním traktu a jejich funkce mohou být ovlivňovány více faktory včetně načasováním příjmu potravy či vlivem mikrobiomu. Správné načasování příjmu potravy může být zásadní v udržení funkční fyziologie organismu stejně jako vhodné složení střevního mikrobiomu. Narušení synchronizace mezi těmito faktory a biologickými hodinami v gastrointestinálním traktu vede k jeho nesprávné funkci a může přispět ke vzniku onemocnění. Načasování příjmu potravy a pěstování vhodného mikrobiomu je pro udržení optimálního zdraví zásadní a nemělo by být veřejností opomíjeno.
Znalosti první pomoci u studentů FTVS UK a FSV UK
Jelínek, Ondřej ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Vařeková, Jitka (oponent)
Název: Znalosti první pomoci u studentů FTVS UK a FSV UK Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo pomocí anketního šetření zjistit, zdali existuje statisticky významný rozdíl ve znalostech zásad první pomoci u studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a Fakulty sociálních věd UK. Vedlejším cílem bylo zjistit, zdali existují statisticky významné rozdíly ve znalostech zásad první pomoci vzhledem k pohlaví, typu studia, absolvování kurzu či školení první pomoci a absolvování předmětu "První pomoc". Metodika: Ke sběru dat bylo využito anketní šetření. Anketa byla vytvořena s pomocí formuláře Google Forms a následně distribuována skrz sociální síť Facebook. Anketu vyplnilo 62 studentů FTVS UK a 67 studentů FSV UK. Po ukončení sběru dat byla data stažena jako soubor Microsoft Excel a následně statisticky zpracována. V programu Microsoft Excel byl pro dílčí soubory vypočten aritmetický průměr a směrodatná odchylka, modus, medián, maximum a minimum. Pro testování rozdílu mezi soubory a testování normality rozložení dat byl použit software RStudio. Pro testování rozdílu mezi dvěma soubory byl použit Mann-Whitneyho U test a pro porovnání více než dvou souborů Kruskal-Wallisův test. Výsledky: Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl vzhledem k příslušnosti k některé z fakult, pohlaví, typu studia, absolvování...
Regenerace ve sportu u dětí
Študentová, Jitka ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
6 Abstrakt: Název: Regenerace ve sportu u dětí Cíl práce: Cílem je porovnat doporučení pro regeneraci dětí mladšího školního věku z literatury se skutečným praktickým uplatněním těchto doporučení ve sportovním životě. Dalším cílem je následně zhodnotit, jak se k regeneraci dětí přistupuje z pohledu rodiny. Metoda: Tato bakalářská práce je neexperimentálního charakteru. K získání potřebných dat byly použity metody literární rešerše, metoda pozorování a dotazníková metoda, která byla aplikována na soubor 32 sportujících dětí ve věku 6-10 let. Data byla zpracována v programu Excel do formy tabulek a grafů. Výsledky: Závěry dotazníkového šetření byly prezentovány formou přehledných grafů a tabulek a vypovídají o dostatečném transferu literaturou doporučených regeneračních prostředků ve sportu dětí do praktického života, nejen sportovního, ale i rodinného, tedy osobního. Klíčová slova: Odpočinek, sport, mladší školní věk, edukace, zdraví.
Luštěniny a jejich význam ve výživě
Hledíková, Zuzana ; Dostálová, Jana (vedoucí práce) ; Chrpová, Diana (oponent)
Diplomová práce se věnuje charakteristice luštěnin, jejich spotřebě u nás i ve světě, různým způsobům jejich úpravy, a především jejich složení a vlivu na lidské zdraví. Luštěniny jsou významným zdrojem rostlinných bílkovin, komplexních sacharidů, vlákniny, vitaminů, minerálních a dalších látek. Ty však mohou být pokládány za méně žádoucí z důvodu možných interakcí s jinými živinami přijatými ze stravy a kvůli trávícím obtížím. Obsah některých těchto látek může být však snížen vhodnou úpravou a na druhou stranu také i tyto antinutriční látky mohou poskytovat jisté benefity. V neposlední řadě nabývají luštěniny na významu ve spojitosti s životním prostředím a s tím souvisejí i výživové směry jako vegetariánství a veganství, kde bývají luštěniny součástí jídelníčku jako zdroj bílkovin místo živočišných zdrojů. Praktická část se skládala z dotazníkového šetření, kde bylo cílem zjistit znalosti týkající se luštěnin, preference a frekvenci jejich konzumace a s tím spojené souvislosti u studentů lékařských fakult, jakožto vzorku populace, která se připravuje na práci spojenou s lidským zdravím. Druhou částí praktické části bylo senzorické hodnocení několika pokrmů z luštěnin. Zde byla zjišťována přijatelnost hédonických parametrů připravených pokrmů a byl proveden jejich nutriční rozbor. Z výsledů...
Atraktivita obličeje a barva a textura pokožky
Kolingerová, Agáta ; Pátková, Žaneta (vedoucí práce) ; Pokorný, Šimon (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je formou literární rešerše shrnout a kriticky zhodnotit dosavadní poznatky ze studia vlivu barev a textury pokožky na atraktivitu obličeje. V první části práce jsou stručně představeny nejprve některé z evolučních pohledů na atraktivitu a poté v minulosti primárně studované aspekty ovlivňující atraktivitu obličeje, tedy symetrie, průměrovost a pohlavně dimorfické znaky. Stěžejní část práce se zabývá další důležitou kategorií rysů ovlivňujících atraktivitu obličeje, a to barvou a texturou pokožky. Mezi probíraná témata patří jednotlivé barevné znaky pokožky (tj. červenost, žlutost, světlost a homogenita barvy), přičemž se tato práce snaží popsat jejich možné spojení se skutečným zdravím či kondicí jedince. Zahrnut je i vliv kultury a pohlaví na percepci těchto znaků. Z oblasti textury pokožky jsou rozebírána témata akné, jizev, zářivosti a vrásek a jejich vliv na vnímanou atraktivitu. Podobně jako u barevných znaků je sledováno možné spojení se zdravím jedince a jsou představena potencionální ovlivnění kulturou a pohlavím. Klíčová slova atraktivita, barva, textura, pokožka, percepce, zdraví
Vliv běhání na fyzické a psychické zdraví člověka
Stuchlíková, Kristýna ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Nechlebová, Eva (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Vliv běhání na fyzické a psychické zdraví člověka je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je zahrnuta definice běhání včetně vlivů na lidský organismus, dále pak stručná charakteristika svalové a kosterní soustavy lidského těla. Zahrnuje také zdraví, motivaci, stres, obezitu a běžecká zranění. Praktická část obsahuje výsledky kvalitativního šetření pomocí rozhovorů s vybranými dospělými respondenty, kteří se běhání pravidelně věnují. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký vliv má běhání dle oslovených respondentů na zdraví člověka. Dílčími cíli jsou zjistit, jaký vliv má běhání dle oslovených respondentů na fyzické zdraví člověka, poté zjistit, jaký vliv má běhání dle oslovených respondentů na psychické zdraví člověka a následně zjistit a porovnat odlišnosti v rámci běhání na základě věku u vybraných respondentů. Na základě výše uvedeného šetření bylo zjištěno, že běhání má mnoho kladných i negativních vlivů na zdraví člověka. Mezi nejčastějšími odpověďmi byly redukce tělesné hmotnosti, zlepšení fyzické kondice, nárůst svalové hmoty, uvolnění od stresu či bolesti kolen. Dle celkových výsledků praktické části lze říci, že běhání má dominantně pozitivní vliv na psychické zdraví člověka a pozitivní i negativní odpovědi týkající se...
Znalosti v oblasti zdravé stravy a stravovací zvyklosti pedagogických pracovníků na vybraných školách
Jarošová, Karolína ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce "Znalosti v oblasti zdravé stravy a stravovací zvyklosti pedagogických pracovníků na vybraných školách" měla za cíl zjistit výživové znalostí pedagogů na vybraných základních a středních školách a také zjistit, do jaké míry se jim daří dodržovat zásady zdravé výživy během jejich pracovního dne. Výzkum k mé diplomové práci probíhal pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo dvě stě čtyřicet jedna vyučujících vybraných základních a středních škol. Veškeré školy, které jsem k dotazníkovému šetření vybírala, leží v nejlidnatějším městě středočeského kraje, v Kladně. Dotazník byl rozdělen na tři části, zjišťující identifikační údaje, znalosti a zvyklosti v oblasti zdravého stravování. Výsledky výzkumu byly dobré - celková úspěšnost všech respondentů byla 63,3 %. O něco lépe si vedli učitelé základních škol, oproti učitelům škol středních. Výsledky dodržování zásad zdravé výživy byly o něco horší. Dle předem stanovených kritérií učitelé dbají na zásady zdravé stravy pouze výjimečně. V této části na tom podstatně lépe byli učitelé středních škol. V poslední otázce jsem se zabývala potřebami učitelů. Učitelům by nejvíce pomohlo prodloužit přestávku, aby tak učitelé měli více času se nasvačit, případně doplnit tekutiny. Zájem vyjádřili i o prohloubení znalostí v oblasti výživy. Na...
Diabetes mellitus 1. typu u dětí a jeho vliv na kvalitu života
KUČEROVÁ, Ludmila
Tato bakalářská práce se zaměřuje na děti trpící onemocněním diabetes mellitus prvního typu a jejich rodiče. Cílem bakalářské práce, bylo posoudit, jak rodiče dětí, diabetiků 1.typu, hodnotí kvalitu života v souvislosti s jejich onemocněním a jak ji hodnotí i samotní diabetici 1. typu. Ve výzkumu byla zvolena kombinace kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie. Při kvalitativní strategii byla využita technika strukturovaného rozhovoru a v kvantitativní části byl využit dotazník PedsQLTM. Rozhovory probíhaly s rodiči dětí diabetiků prvního typu i se samotnými diabetiky. Dotazník byl použit ve verzi pro děti trpící onemocněním diabetes mellitus a také ve verzi pro rodiče diabetiků. Vyhodnocení rozhovorů proběhlo pomocí otevřeného kódování. Kódy byly následně přiřazeny k jednotlivým výrokům.Dotazník byl vyhodnocen pomocí popisné statistiky a převedením číselných odpovědí na skóre.Bakalářská práce slouží k větší informovanosti veřejnosti o onemocnění diabetes mellitus 1. typu a jeho vlivu na rodinu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,020 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.