Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Meditace, Kontemplace - spiritualita ve výtvarném umění
Dunajová, Karolína ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na pojmy meditace, kontemplace a spiritualita ve výtvarném umění. Snaží se je vysvětlit a popsat v rámci umělecké tvorby v historických i současných kontextech, obecném pojetí, ale taktéž i v pedagogicko-didaktických teoriích a přístupech. Cílem práce je seznámit čtenáře s těmito pojmy v rámci umělecké, pedagogické teorie i praxe a zároveň zjistit, jakým způsobem s touto problematikou pracují další pedagogové v rámci hodin výtvarné výchovy. Teoretická část popisuje různé umělecké směry, tendence, přístupy a inspirativní pohled na tématiku meditace, kontemplace a spirituality skrze výtvarná či performativní díla a umělecké výpovědi umělců. Praktická část zahrnuje umělecký přístup autorky k těmto tématům ve vlastním výtvarném zpracování autorské tvorby realizované přírodě. V didaktické části jsou formulovány konkrétní výtvarné úkoly a postupy, které jsou realizovány žáky Základní umělecké školy ve Štětí. Závěr didaktické práce je zakončen dotazníkovým šetřením 23 respondentů základních a uměleckých škol. Výsledky ukazují, jakým způsobem s pojmy učitelé pracují ve školní i osobní rovině, jakými způsoby obohacují v rámci výuky duchovní život žáků a kde hledají náměty, zdroje a inspiraci. V závěru jsou shrnuty výsledky všech částí práce a formulovány další kroky, jakým...
Čínská dietetika a její vliv na zdraví
PAVLOVÁ, Martina
Hlavní metodou práce je rešerše, kladoucí si za úkol ucelený pohled na současné poznatky z oblasti čínské dietetiky. Dnešní uspěchaný způsob života má nepříznivý vliv na naše zdraví. Roste počet osob s fyzickými a psychickými potížemi, stejně tak se zvyšuje počet osob s onemocněním civilizačními chorobami jako například obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, dna nebo infarkt myokardu. Čínská dietetika nabízí člověku mnoho možností, jak dosáhnout fyzické a emoční odolnosti. Strava je důležitou součástí každodenního života a lze ji výrazně ovlivnit. Cílem této bakalářské práce je seznámení s čínskou dietetikou, jejíž starověká moudrost nám přináší staletími osvědčené poznatky. Klade si za cíl přiblížit čtenáři její přístup ke stravování a vliv tohoto stravování na kvalitu života. Bakalářská práce obsahuje teoretické znalosti z oboru tradiční čínské medicíny a čínské výživové terapie. Jsou zde podrobně vysvětleny zásadní termíny jako je Qi, Yin a Yang, energetické dráhy meridiány, orgány Zang-Fu, učení o výživě podle pěti prvků, pět chutí a pět ročních období. Práce také předkládá pohled na vybrané potraviny a účinky těchto potravin na lidský organismus. Jedinečný je přístup v posuzování potravin podle jejich povahy a vlivu na lidské tělo. Výživu lze vnímat jako pre-venci i lék na většinu známých nemocí.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Pianistův smysl a cit pro harmonii ve skladbách romantismu
Široká, Zuzana ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Ve své práci zkoumám způsoby, jakými klavíristé vnímají harmonii ve skladbách romantismu. V úvodu práce zasazuji harmonii romantismu do kontextu dějin harmonie a tonálního systému a v navazujícím textu přibližuji, co je nám známo o Chopinově práci s pohyby, zvukem a harmonií. Zbylá část práce je věnována výzkumu. Výzkum je veden formou kvalitativního výzkumu, kdy jsem se čtyřmi klavíristy vedla rozhovor o třech skladbách z období romantismu. Všem klavíristům jsem zadávala Mazurku h moll, op. 30, č. 2 od Fryderyka Chopina, další dvě skladby si klavíristé volili samostatně, měli si zvolit skladby od Roberta Schumanna, Sergeje Rachmaninova nebo Franze Liszta. V rozhovoru pokládám takové otázky, abych zjistila, jak ve skladbách pracují s tonalitou, spojují-li si tóniny s nějakým charakterem, nakolik je pro ně důležitý terén či reliéf skladby a nakolik inklinují k detailnímu rozboru skladeb z hlediska harmonie, a nakolik je tento rozbor řízeným či intuitivním procesem. Na mé otázky mi odpovídají velmi úspěšná pedagožka klavíru a zároveň zástupce ruské klavírní školy, Viktoria Kraf, dále známí čeští klavíristé Jaroslava Vernerová, Miroslav Sekera a Jan Jiraský, který je zároveň profesorem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Odpovědi interpretů jsou ovlivněny i skutečností, že tři z oslovených...
Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols
Holub, Juraj ; Malinka, Kamil (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
This work aims to analyze the security and performance of three Proof-of-Stake consensus protocols for blockchain (Harmony, Solana and Ouroboros). For this purpose, a simulation tool is created, which experiments with these protocols. The solution also includes a comparison of currently available blockchain simulators. The simulation results show that all three protocols can work efficiently even in large networks. In terms of security, the simulation points to a vulnerability in the form of a DoS attack. Based on the results, modifications to the protocols were proposed that minimize the mentioned security vulnerability. The created simulator is freely available and intended for potential further research of similar consensus protocols.
Taoismus a zdraví: vybrané aspekty
Tomek, Jaroslav ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, půsty, dechová i tělesná cvičení, vliv přírodního prostředí a další) regenerativního směru taoismu, které se týkají podpory zdraví. Dílčím cílem v éto části bylo porovnat jejich účinnost na základě vědeckých článků, inspirovat k vhodnějšímu způsobu životního stylu prospěchu a zocelení zdravotní kondice na základě tohoto přístupu. Třetí cíl práce zabývá legislativní organizací výchovy ke zdraví zařazené do rámcových vzdělávacích programů v současné výuce základního školství a identifikací vhodných taoistických využití. Jedná se o teoretickou práci soustředící se na analýzu pramenných materiálů s průběžnou následnou syntézou. Dalšími metodami, které byly využity v této práci, jsou metody Výsledky: Na základě dostupných zdrojů bylo představeno téma taoistického způsobu myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Následně byly představeny způsoby taoistického přístupu pozitivně ovlivňující zdraví, přičemž z některých čerpá i tradiční čínská medicína (TCM). Na základě vědeckých článků a studií se podařilo představit jejich přínos a účinnost. poslední kapitole se podařilo analyzovat...
Automatické generování harmonie
Bobčík, Martin ; Drahošová, Michaela (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je studium problematiky generování harmonie na základě znalosti melodie a navržení systému, který tuto činnost smysluplně automatizuje. V práci je popsán základ hudební nauky pro toto téma a předchozí a jiné přístupy k této problematice. Dále je popsáno strojové učení, neuronové sítě a rekurentní neuronové sítě. Je nastíněn návrh systému, postup jeho zprovoznění a použití. Se systémem byly provedeny čtyři experimenty. Harmonizace krátkých melodií uspokojivé nebyly. Nicméně harmonizace delších melodií vykazovaly obecně lepší výsledky. Jako možný důvod se jeví relativně malá použitá neuronová síť v systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.