Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 346 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Green and blue infrastructure: means of reducing surface temperatures in the urban environment
SEDLÁČEK, Jan
Climate change may accelerate the Urban Heat Island (UHI) effect with many consequences for the well-being of human populations in cities. Green and blue infrastructures (GBI) are presented as a way to mitigate the UHI effect. In our study, the influence of GBI (primarily less studied types) on surface temperature (ST) was tested using a thermal camera. Various types of GBI (e. g. tree shade and lawn) and their combination were compared.
Vliv vegetace na teplotní režim městského prostředí
SEDLÁČEK, Jan
Tato práce je zaměřena na vliv zeleně na teplotu povrchů v městském prostředí. Za účelem zhodnocení tohoto vlivu byla provedena řada měření termální kamerou v intravilánu Českých Budějovic. Bylo zjištěno, že zeleň nejenže snižuje teplotní extrémy, ale ovlivňuje i teplotu okolního povrchu v řádech jednotek metrů. Nižší povrchové teploty v letních dnech byly prokázány nejen u vzrostlých stromů, ale i u méně obvyklých struktur, jako jsou např. okrasné rostliny či zelená střecha a stěna. Na základě těchto zjištění byla přednesena praktická doporučení pro správce zeleně za účelem navýšení účinnosti zelených struktur a snížení vlivu městského tepelného ostrova.
Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby zelené střechy
Berka, Dominik ; Hromádka, Vít (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby zelené střechy, se zaměřuje na popis ekonomického hodnocení efektivnosti zelených střech, průběhu životního cyklu stavby a efektivnosti veřejných projektů. Práce je rozdělená na dvě části. V první části se práce zabývá popisem historie a současnost vývoje zelených střech, jejich dělení a možnosti financování. Druhá část tedy případová studie projektu popisuje modulový objekt, který se nachází v Rozdrojovicích. Tato část je zaměřena na jeho ocenění a konstrukčních nákladech. Případová studie obsahuje tři modelové střešní řešení, které jsou podrobně popsány a jsou mezi sebou porovnány.
Polyfunkční vícepodlažní budova
Kántor, Albert ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce šestipodlažní polyfunkční budovy ve městě Česká Třebová. Objekt má celkové půdorysné rozměry 56,5 x 26,5 m a výšku 22,150 m. Objekt je zakryt zelenou střechou. Hlavní nosná konstrukce se skládá ze stropnic, průvlaků, sloupů a svislých ztužidel. Stropní konstrukce je řešena jako spřažená. Prostorovou tuhost zajišťují svislá ztužidla a tuhá železobetonová deska. Hlavními použitými materiály jsou konstrukční oceli S235 a S355. Veškeré betonové prvky jsou z betonu třídy C25/30.
Rezidence
Tippelt, David ; Skřek, Daniel (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě bytového domu Rezidence. Navrhovaná stavba se nachází v Brně, v městské části Slatina a leží na pozemku, který je chráněn zemědělským půdním fondem, proto bude nutné její vyjmutí ze ZPF. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V novostavbě se nachází 12 bytových jednotek velikosti 3+kk a 1+kk. V suterénu se nachází sklepní kóje pro každý byt. V první polovině se nachází kolárna/kočárkárna, úklidová místnost a dílna se skladem, v druhé polovině jsou dvě technické místnosti a sklad. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, dále prádelna se sušárnou, posilovna pro obyvatele domu a dvě bytové jednotky velikosti 1+kk. Ve druhém a třetím patře 4 jednotky velikosti 1+kk a v posledním podlaží 2 bytové jednotky velikosti 3+kk. Od druhého nadzemního patra má každý byt balkon. Tyto byty jsou určeny především pro studenty, páry, či dokonce pro začínající rodinu. Každé patro je spojeno tříramenným železobetonovým schodištěm, které je doplněno výtahem. Dům je založen na železobetonových základových pasech v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné konstrukce v suterénu jsou tvořeny ztraceným bedněním, nosné konstrukce nad terénem z keramických tvárnic, které jsou zatepleny větranou fasádou a opatřeny fasádní sendvičovou kazetou Bond SK1. Vodorovné nosné konstrukce tvoří polomontovaný systém Porotherm. Celý objekt zastřešuje jednoplášťová vegetačně-retenční plochá střecha. Novostavba bytového domu je navržena jako velmi úsporná.
Rodinný dům s provozovnou
Tesař, Ondřej ; Navrátil, Michal (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování prováděcí projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou. Novostavba je situována na okraji zastavěného území města Velké Pavlovice, okres Břeclav. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepenou a samostatně stojící stavbu. Objekt je rozdělen na dvě funkční části, obytnou a projekční kancelář. Dům je určen pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru, připomínající obrácené písmeno L. Rodinný dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce v podzemním podlaží jsou provedeny z železobetonové monolitické konstrukce. Nadzemní část objektu je zděná. Vodorovný konstrukční systém je železobetonový monolitický. Konstrukce zakrývající objekt jsou navrženy ploché nepochozí, vegetační a na části pochozí. Objekt je zateplen větranou fasádou z části se dřevěným obkladem.
Bytový dům
Sedláček, Daniel ; Kučírek, Pavel (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je bytový dům v městě Hlučín. Budova je navržena jako pětipodlažní, nepodsklepena, s plochou střechou. Nosný systém budovy je tvořen systémem POROTHERM. Navrhované konstrukce jsou v souladu s platnými normami ČSN.
Bytový dům Gemini
Povýšil, Marek ; Pilinszki, Martin (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu v Brně – Medlánkách. Budova je navržena jako samostatně stojící ve svažitém terénu a má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní. Nachází se v ní celkem 18 bytových jednotek. Konstrukce je v suterénu navržena jako kombinace železobetonových stěn a sloupů, konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy v podobě zděného stěnového systému z cihelných tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Střešní konstrukce je v podobě ploché jednoplášťové vegetační střechy. Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové pásy a patky.
Bytový dům
Petřkovský, Lukáš ; Různar, Daniel (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Předmětem zadání bakalářské práce bylo zpracování bytového domu pro stádium provádění staveb. Navržená stavba určená pro bydlení hromadné, má 5 nadzemních a jedno podzemní částečně podsklepené podlaží zapuštěné do svažitého terénu pozemku. V objektu se nachází 10 bytových jednotek a příslušenství domu v podobě wellness zařízení. Součástí stavby je krytá garáž a venkovní parkovací stání. V prvním podlaží se nachází hlavní vstup do objektu, který je napojen na schodišťový prostor. Ze schodišťového prostoru se vchází do jednotlivých bytů v 5 nadzemních podlažích, wellness, technického zázemí v podzemním podlaží a krytých garáží. Byty jsou navrženy pro rodinné bydlení. Od 3. nadzemního podlaží mají byty vlastní terasy. Dominantou stavby jsou vystupující arkýře, které jsou natočeny na jih. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, stropní konstrukce v návaznosti na prefabrikaci tvoří předpjaté panely Spiroll. Základové konstrukce v podobě kalichových patek spojují prefabrikované kalichy a monolitické patky, které jsou vzájemně propojeny prahy. Výplňové zdivo tvoří tepelně izolační tvárnice z pórobetonu a akustické tvárnice vápenopískové. Objekt je následně zateplen izolací z pórobetonu. Poslední ustupující patro tvoří nosná konstrukce z pórobetonu zastropená monolitickou železobetonovou deskou. Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché střechy s následnými ochrannými vrstvami v podobě vegetačního souvrství nebo zátěžového kameniva.
Bytový dům
Maršálková, Martina ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro bytový dům s téměř nulovou spotřebou energie na úrovni pro provádění stavby. Novostavba bytového domu nacházející se v Liberci, v městské částí Vesec, má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je osazena do mírně svažitého terénu s výhledem na Ještěd. V okolí budoucí novostavby se nachází zástavba rodinných a bytových domů. Hlavním záměrem bylo navržení pohodlného, prostorného a moderního bydlení s nízkými náklady na energie. Dispoziční řešení bytů je vhodné pro rodiny s dětmi nebo pro mladý pár. Žádná z bytových jednotek není řešena jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu, avšak přístup do objektu je bezbariérový a v případě potřeby je možné změnit dispozici některého z bytů, aby vyhověla požadavkům na bezbariérové užívání. V suterénu objektu se nacházejí společné prostory včetně posilovny a samostatných garážových stání. Z bočních stran objektu se budou nacházet parkovací stání. Elementární materiály použitý pro stavbu jsou cihla a beton, z kterých jsou provedeny nosné konstrukce objektu. Střechy objektu jsou navrženy jako vegetační. Z přední strany objektu se nachází vegetační stěna. Bakalářská práce bude zhotovena v souladu s platnými právními předpisy české republiky v aktuálním znění k datumu odevzdaní bakalářské práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 346 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.