Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezera v Brně
Richnavská, Dominika ; Zlámal, Tomáš (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Vo vybranej lokalite – prieluke definujte princípy jej zastavania a navrhnite nový mestský dom. Cieľom práce je nájsť vhodnú stratégiu zástavby každého jednotlivého konkrétneho miesta. Bakalárska práca rieši návrh zastavania vybranej prieluky v blízkom okolí centra Brna. Hlavnou úlohou je optimálne využitie plochy prieluky a ohľaduplné doplnenie okolitej zástavby tak, aby bol daný blok o ďalší krok bližšie ku kompaktnému typu zástavby. Z jednej strany je prieluka lemovaná štvorpodlažným objektom, na druhej strane sa nachádza menšia dvojpodlažná budova na juhu a garáže na severe. V návrhu sa počíta so zmenou/dostavaním týchto budov do kompaktnejšej formy. Typ prieluky a orientácia k svetovým stranám formuje objekty, ktoré sa tu môžu nachádzať. Návrh sa zaoberá dvomi polyfunkčnými domami, medzi ktorými sa nachádza priestor so zeleňou, ktorá je v danej lokalite nedostatočná. Návrh taktiež zohľadňuje rušnosť a frekventovanosť okolitých ulíc. Objekty slúžia ako bytové domy s administratívou v druhom nadzemnom podlaží a kaviarňou s letnou terasou na prízemí. Parkovanie v stiesnených priestoroch je riešené pomocou podzemnej šachty. Pridanou hodnotou sú výhľady na Špilberk a Petrov, ktoré je možno naplno si užiť zo strešných terás.
Areál VUT Kraví hora
Trčálková, Miroslava ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Dvořák, Miloš (vedoucí práce)
Podstatou diplomové práce je podrobné zpracování studie areálu VUT na Kraví Hoře a to do měřítka 1:200. Cílem je skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území k prospěchu obou subjektů. Pro potřeby města jsem vytvořila veřejně přístupný park, do kterého jsem umístila objekty muzea VUT a prostory pro propagaci jednotlivých fakult VUT, které Vysoké učení technické postrádá. Dále jsem zde umístila objekt kreativního podnikatelského centra. Jedná se o prostory s možností pronájmu zejména pro absolventy a zaměstnance VUT, kteří chtějí podnikat s kreativním zaměřením. Oba objekty s pochůzí zelenou střechou jsou zapuštěné do terénu tak, aby nerušily celkový dojem krajiny a byl vytvořen přirozený přechod mezi objekty a městským parkem.
Polyfunkční dům v Brně - Líšni
Kuklínková, Klára ; Šubrt, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu. Území pro stavbu v Brně -Líšni je ze dvou světových stran ohraničené silnicemi III. třídy. Za silnicemi se nachází panelová výstavba. Pozemek se svažuje pod úhlem 24,6°. Polyfunkční dům by měl sloužit jako kavárna, která v daném území chybí, jinak jsou zde umístěny primárně mezonetové byty s terasami. Návrh se snaží o maximální návaznost na místní komunikace a optimální začlenění do terénu. Na základě těchto podmínek a požadavků vznikla hmota třípodlažního objektu s plochými střechami, tvořícími terasy. Návrh respektuje terén a následuje vrstevnice, díky čemuž jsou minimalizovány výkopové práce a přesun zeminy probíhá pouze v rámci pozemku bez nutnosti odvozu na skládku. Terén také umožňuje zastřešení parkovací plochy, která se pod ním skryje. Vstupy do bytů jsou z 1.NP, jeden byt má vstup v 1.PP, které je částečně zapuštěné do terénu západní zdí. Fasáda je tvořena obkladem z modřínových lamel. Materiál je zvolen přírodní s ohledem na to, že svah je jedno z mála zelených míst v centru Líšně, a stavba tudíž nenarušuje ráz přírody.
Intenzivní městský dům
Marková, Kamila ; Urbášková,, Hana (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Křenová, Rumiště, Mlýnská a Štěpánská. Jedním z hlavních úkolů studie je navrhnout takovou strukturu, která okolí nabídne rozličné funkce, které by doplňovaly chybějící služby a zároveň poskytly nové příležitosti. Výsledkem práce je stavba charakteristická svými obytnými terasami umístěnými nad krytými garážemi v prvním nadzemním podlaží. Celý komplex se skládá ze tří na sebe navazujících bloků. Jednou z důležitých částí projektu je také odkrytí řeky Ponávky, což celé území ještě zatraktivní. Stavba má 2 podzemní podlaží a maximálně 6 nadzemních podlaží. V prvních dvou podlažích je umístěna občanská vybavenost - obchody, kavárna, restaurace, školka, posilovna, galerie a další. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází jak administrativa, tak bydlení. Od pátého patra už jsou plochy čistě k bydlení. Konstrukční systém je řešen jako železobetonový monolitický skelet, vodorovnou konstrukci tvoří bezprůvlakové stropní desky.
Dům krátké cesty
Kouřilová, Monika ; Zadražilová,, Miroslava (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Řešené území pro návrh architektonické studie se nachází v městské části Brno-Židenice, v katastrálním území Židenice, na levém (východním) břehu řeky Svitavy, přibližně 2 km na východ od historického jádra. Území o rozloze cca 4,1 ha je ohraničeno z jihu ulicí Bubeníčkova, z východu ulicí Koperníkova, ze severu Lazaretní a ze západní strany bezejmennou ulicí, která v současné době slouží jako obslužná - spojovací. Předmětem diplomové práce je architektonická studie vybrané části návrhu městské prostorové struktury s intenzivním využitím v itravilánu města, řešené v předdiplomovém projektu, který předcházel vlastní diplomové práci. Ideou návrhu je dosažení vysoké hustoty zástavby při zachování kvalitního životního a obytného prostředí. Půdorysný tvar objektu vychází z řešeného území. Z východní a jižní strany je vymezen ulicemi Bubeníčkova a Koperníkova, které jsou na sebe téměř kolmé. Také rovnoběžně navazuje s velice důležitým bodem území a to jsou městské lázně (architekt B. Fuchs, 1931), které sousedí s navrhovaným objektem a tím vyzdvihuje jejich důležitost po stránce architektonické. Prostorové řešení respektuje okolní zástavbu. Snahou je uvolnit co nejvíce západní část, která je vymezena pro parkování, hromadnou dopravu, vjezdy do podzemních garáží a také zeleně. Zeleň se i nachází v severní části území, kde je vytvořen park s vodním prvkem a propletenými pěšími stezkami. Ze západní a východní části je objekt lemován stromořadím z důvodu blízké návaznosti na okolní ulice. Samotný objekt je pro automobilovou dopravu zcela uzavřen a slouží pouze pro pěší. Ten pak dále nabízí veřejná náměstíčka se zelení a vodními prvky pro relax a celkovou pohodu.
Dům krátké cesty
Deutschová, Martina ; Urbášková,, Hana (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie městské polyfunkční struktury situované v blízkosti města Brna. Řešení umožní míchání většího množství funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na dopravu a zajistí tak i obyvatelům domu různé formy bydlení. Hmotové a prostorové řešení navazuje na městskou blokovou zástavbu na jihu a hmotově i výškově graduje směrem na sever k průmyslové zóně. Vytváří tak přechod mezi těmito strukturami a hmotově nedefinovaným a roztříštěným územím panelové výstavby ležící na východní straně. Hmota respektuje hlukové pásmo dané přítomností železniční trati. Půdorysný tvar vychází z řešeného území, které je protkáno čtyřmi osami, které reflektují pohyb pěších a cyklistů skrze území. Základní hmota struktury je rozdělena na čtyři bloky, které svým seskupením a tvarem vytvářejí sbíhavé ulice do centrálního prostoru náměstí. Severní blok je vklíněn mezi dva bytové bloky a vnitřní pasáží umožňuje průchod od nádraží na náměstí. Hmoty ve svém středu dále vytvářejí prostory soukromého typu (zahrada školky), polosoukromé (bloky pouze s byty) a veřejné prostory (blok zpřístupněn schodišti z ulice).
Dům krátké cesty v Brně
Holešovská, Anna ; Šimeček, Pavel (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Města se neustále rozpínají a zdroje je ztenšují, tím vyvstává otázka jak v budoucnosti co nejekonomičtěji a efektně stavět a to i se zachováním standardů života a bydlení ve městě. Jednou z možností by mohly být intenzivní městské struktury. Tyto struktury slučují více rozličných funkcí na jednom místě – bydlení, služby, obchody, rekreace Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských struktur ve stávající městské zástavbě. V současnosti se myšlenka intenzivních struktur stává aktuální s ohledem na rozpínání se zástavby dále do kraji, ale i na otázku trvalé udržitelnosti. Nová městská struktura Zvonařka. Jedná se o polyfunkční objekt, který nabídne jak místním tak i lidem v okolí služby a místo pro rekreaci. Návrh se také snaží revitalizovat a aktivovat oblast.
Dům krátké cesty v Brně
Šrubařová, Jana ; Bukolský, Martin (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Řešené území se nachází v městské části Brno - Trnitá na nábřeží řeky Svitavy. Předmětem diplomové práce je architektonická studie vybrané části návrhu městské prostorové struktury s intenzivním využitím intravilánu města, řešené v předdiplomovém projektu, který předcházel vlastní diplomové práci. Návrh umožní míchání většího množství různých funkcí na relativně malé zastavěné ploše, která sníží nároky na dopravu a zajistí obyvatelům domu různé formy bydlení, služeb i zaměstnání. Půdorysný tvar objektu vychází z řešeného území, které je ze tří stran napojeno na přístupové komunikace. Hmotové a prostorové řešení respektuje okolní zástavbu a využívá stávající cyklostezku a chodníky v jihovýchodní části řešeného území. Základní hmota objektu je rozdělena třemi osami, procházejícími objektem, na tři bloky propojené společným vnitroblokem. Vzniká tak náměstí s atriem lemovaným stromořadím s možností posezení pod korunami stromů. Tvar těchto tří bloků je dále formován ubíráním hmoty, jehož důsledkem vznikají atria, terasy a lodžie, které vnáší do interiéru přirozené světlo a zároveň umožňuje prosvětlení vnitrobloku a okolních objektů v rámci řešeného území. Tato prostorová struktura je horizontálně členěna podle funkcí. Jsou zde navrženy podzemní hromadné garáže, pasáže s obchody, služby, administrativa / komerce a bydlení. I přes různorodost funkcí byl pro fasádu zvolen jednotný ráz bílých horizontálních liniích v kontrastu s tmavě šedými liniemi oken a fasádního obkladu.
Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
Bulíř, Pavel
Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, stěn a tvarovaných solitér dřevin. Podrobně popisuje postup oceňování jednotlivých skupin okrasných rostlin – od vstupních údajů a jejich použití až po způsoby výpočtu ceny. Uvádí pracovní postup při oceňování škody totální i částečné na okrasných rostlinách a jejich sestavách. Metodika se zabývá i otázkou platnosti a aktualizace zjištěných cen. Obsahuje nezbytné tabulky pro manuální výpočty pomocí směrných cen materiálů a pěstebních nákladů včetně výpočtového schématu. Prezentuje příklady oceňování okrasných rostlin ze všech výše uvedených skupin situovaných na různých lokalitách a stanovištích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón: Certifikovaná metodika 1/2015-050
Sojková, Eva ; Šiřina, Petr
Metodika stanovuje zásady pro ochranu, obnovu a péči o zeleň ve specifických územích s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zónách. Pozornost je proto zaměřena jednak na tvorbu nástrojů v rámci územně plánovací dokumentace – určení podmínek pro ochranu památkové hodnoty a charakteru území, jednak na technologie obnovy, rozvojové a udržovací péče o jednotlivé typy ploch zeleně a sortimentní výběr dřevin. Management zeleně je vypracován ve vazbě na diferenciaci MPZ (městských památkových zón) podle významu pro utvářené území. Metodika navazuje na metodický postup Hodnocení zeleně městských památkových zón (Sojková, Šiřina 2014).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.