Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání různých typů epoxidových lepidel
Mihulka, Jan ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel z hlediska pevnosti ve smyku. Pro experiment byla vybrána lepidla: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, Ergo 7430 a Letoxit LH 232. Po provedení experimentu se ukázalo, že lepidla Bison Epoxy Universal a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min dosáhli pevností uvedených v technických listech. Pevnost lepidel Ergo 7430 a Letoxit LH 232 byla nižší, než je udáváno v jejich technických listech, tudíž nesplnila naše očekávání. Příčinou nedosažení deklarované pevnosti bylo nejspíše špatné dávkování nebo nedostatečné promíchání složek.
Implementace optických vláken s FBG senzorickými elementy do technických textilií
Zaytsev, Vsevolod ; Dejdar, Petr (oponent) ; Münster, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za cíl teoretický rozbor problematiky \acs{FBG} (\acl{FBG}), její použití v oblasti telekomunikačních technologií a návrh chytré textilie na základě FBG filtru. Teoretická část této práce probírá znalosti o FBG, jejich výroby a využití, představuje přehled technických textilií a aktuálního stavu daného trhu. Pak se taky popíše otázka lepících adhesivů. Praktická část se věnuje návrhu chytré textilie a následnému měření závislosti vlnových délek zabudovaných FBG na jejich teplotě.
Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem
Kadlec, Tomáš ; Malášek, Jiří (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá přehledem normativních požadavků se zákony, které se týkají úložných a formovacích zařízení. V příloze je vytvořen tabulový přehled. Jedná se o studijní rešerši, která má formu výukového studijního podkladu.
Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva
Nečasová, Barbora ; Schmid, Pavel (oponent) ; Sedlák,, Petr (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na zkoumání adhezních vlastností fasádních obkladů ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva v kombinaci s vysokopevnostními pružnými lepícími/montážními systémy. Tyto systémy umožňují realizaci efektivních konstrukčních spojů a nabízejí řešení s rovnoměrným rozložením napětí umožňující přenos i velkých zatížení za současného snížení hmotnosti celé konstrukce, s čímž mnohdy souvisí i značné snížení finančních nákladů. Přesto této oblasti byla doposud věnována velice malá pozornost. Nejedná o řešení, které by bylo řádně zakotveno v technických normách, či v povědomí projektantů, architektů a zhotovitelů. Cílem předložené disertační práce je charakterizace adhezních vlastností vybraných zástupců fasádních obkladů ze dřeva a na bázi dřeva pro účely aplikace lepeného spoje v systému provětrávané fasády. K definici adheze fasádních spojů jsou použity numerické i experimentální metody zahrnující různé okrajové podmínky. Hlavním závěrem předložené práce je charakterizace základních parametrů, které ovlivňují adhezi, účinnost a kvalitu lepených fasádních spojů. Sekundárním závěrem je sestavení jednoduchého metodického postupu pro zkoušení a implementaci lepených fasádních spojů. Přínosem práce je celkové rozšíření současného stavu poznání oblasti lepených fasádních spojů.
Hybrid bonded joints
Godál, Samuel ; Hanáčková, Pavla (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
In the practical part of this bachelor thesis, 5 threaded joints were made with semi-rigid pressing threads, 3 samples with glued joint using Sikaflex-222i UV adhesive and 5 hybrid bonded joints using semi-rigid pressing threads and Sikaflex-222i UV adhesive. All the bonded sheets were made of AlMg1. The tensile test results showed that the load was best resisted by the riveting samples. Adhesive samples did not achieve the required load resistance because the adhesive did not have the correct adhesion to the substrate. Hybrid glued joints have also not reached the required quality. This was due to the cutting of the bottom of the joint with a pressing thread and the formation of an adhesion fracture.
Lepení tenkých plechů
Poul, David ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
V bakalářské práci je rozebrána teorie a metody lepení. Experimentální část je zaměřena na stanovení závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy a na stanovení závislosti smykové pevnosti spoje na době vytvrzování. Použito bylo acetoxy silikonové jednosložkové lepidlo Loctite SI 5399 RD. U závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy došlo k nárůstu pevnosti při zvyšování obsahu kontaktní plochy, nárůst však nebyl přímo úměrný nárůstu daného obsahu. U závislosti nárůstu smykové pevnosti na době vytvrzování se prokázalo, že pevnost v prvních 24 hodinách velmi rychle narůstá, poté se proces zpomaluje a pevnost pozvolna roste ke své konečné strukturální pevnosti. Manipulační pevnosti lepidlo dosahuje zhruba po 18 hodinách, jistotu zaručuje doba vytvrzování 24 hodin.
Identifikace mléčných a kolagenových pojiv používaných v barevných vrstvách uměleckých děl
Kofroňová, Pavla ; Hrdličková Kučková, Štěpánka (vedoucí práce) ; Čapek Adamec, Martin (oponent)
SOUHRN Úkolem mé diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňují anorganické pigmenty identifikaci kaseinové olejové tempery a klihové tempery pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight Mass Spectrometry). Nejprve bylo potřeba připravit soubor modelových barevných vrstev temper s vybranými deseti anorganickými pigmenty. Pak metodou peptidového mapování získat hmotnostní spektra vzorků a porovnat peptidové štěpy obou temper. Nakonec bylo možné určit charakteristické peptidové štěpy pro obě proteinová pojiva v temperách a zjistit, které pigmenty nejvíce ovlivňují identifikaci kaseinu a králičího klihu touto metodou. Získané hodnoty m/z kaseinové olejové tempery a klihové tempery byly použity ke zkvalitnění a doplnění databáze referenčních proteinových pojiv, která slouží k identifikaci proteinových pojiv v uměleckých dílech na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Úprava izolace v zadní části autobusu
Pešina, Jan ; Kubík, Roman (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena společnost Iveco Bus a popsána její historie. Druhá část je zaměřena na konstrukční rozbor zadané sestavy a její současný technologický výrobní postup. Následuje představení a vyřešení zadaných problémů a je sestaven návrh nového technologického postupu. V závěru práce je doloženo technicko-ekonomické porovnání současné a navržené změny technologie.
Defekty způsobené aplikací pájecí pasty a optimalizace procesu
Štichová, Zuzana ; Žilina, Michal Staník, EMTEST (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je zdokumentování případů, kde vznikají problémy při přetavení pájecí pasty, vyhodnocení a doporučení pro zvýšení kvality návrhu DPS. Součástí práce je též zpracování doporučení pro použití lepidla pro oboustrannou čistou SMD montáž. Při spolupráci s firmou Emtest, a.s. sídlící v Žilině, jsem se nejvíc zaměřila na optimalizaci návrhu pájecích plošek a realizaci jejich změn jako jednu z možností řešení problému. Spracovala jsem též statistiku nanášení pájecí pasty pomocí technologie JetPrinting.
Label Adhesives with Enhanced Humidity Resistance
Kotrlová, Janka ; Jančovičová, Viera (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
The main topic of the thesis was to examine the hydrophobicity of labeling adhesives in the state before drying, it means their resistance against condensated moisture. The problem was solved by measuremensts of contact angle between the drop of water and glue. Measurements of dynamic viscosity and wet tack were also performed for the sake of complex characterization of the glue properties. Comparison of properties among single-component adhesives based on the acrylic copolymers alkalised with various agents was made. The impact of starches and industrial additives on glues was determined by the analysis of primary physical and chemical parameters. The purpose of the measurements was to develop a formula of the glue with enhanced atmospheric moisture resistance, that also would have the required parameters in the equilibrium. Finally, some selected glue samples were practically tested for condensation water resistance. These tests were performed in a climatic chamber with water condensating conditions.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.