Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Sorpce těžkých kovů - kolonové experimenty
Katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU Brno, Brno ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Müller, P. ; Koubová, M. ; Vybíhal, K. ; Kruml, O. ; Müllerová, H. ; Zeman, J.
Byl zkoumán soubor nezpevněných sedimentů, který pokrýval zjištěný rozsah nejdůležitějších vlastností pro zkoumání sorpce těžkých kovů (zastoupení jílové frakce, obsah organických látek, obsah karbonátů). Ve vzorcích byla analyzována měď a kadmium. Jsou popsány kolonové experimenty a jejich výsledky.
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Problematika CIU a ropných látek v literatuře
Katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU Brno, Brno ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Kabátník, P. ; Konečný, F.
Předkládaná rešerše podává stručný přehled fyzikálních a chemických vlastností vybraných kontaminantů, jejich chování v horninovém prostředí nesaturované a saturované zóny a vliv na zdraví člověka a složky životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na alifatické chlorované uhlovodíky (CIU), ropné látky (v parametru NEL - nepolární extrahovatelné látky), bromované těkavé organické látky, polychlorované bifenyly a polyaromatické uhlovodíky.
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Sorpce organických polutantů přírodními sorbenty
Geofyzika, a.s., Brno ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Toul, J. ; Müller, P. ; Kovářová, M. ; Hanák, J. ; Boháček, Z. ; Bezděk, J.
Zpráva se zabývá problematikou charakterizace organické hmoty hornin, sedimentů a půd jako přírodních sorbentů a interakcemi těchto materiálů s organickými polutanty v modelových systémech hornina - voda. Výsledky analýz byly podrobeny auditu jakosti a spolehlivosti statistickým hodnocením údajů včetně vyšetření korelací mezi definitivně příbuznými analytickými veličinami. Byly validovány metody stanovení triazinových herbicidů ve vodách a zeminách pomocí HPLC. Výsledky jsou uvedeny v přílohách.
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Výzkum havarijní kontaminace na lokalitě ELSTAV v Brně - Židenicích
Katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU Brno ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Boháček, Z. ; Konečný, F.
Pro realizaci programu byl vybrán areál firmy ELSTAV v Brně. je situován v levobřežní části údolní nivy řeky Svitavy a geologicky je tvořen plastickými jíly neogénního stáří, které svými hydraulickými parametry tvoří bazální izolátor kvartérní zvodně. Byly realizovány vrtné práce, hydrodynamická zkouška, odběry vzorků zemin a podzemní vody a jejich laboratorní rozbory. Na zkoumané lokalitě bylo zastiženo výrazné znečištění horninového prostředí a podzemní vody zejména látkami typu NEL, v menší míře i CIU. Je uveden podrobný komentář, dokumentace a hodnocení realizovaných prací.
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Mineralogicko-petrologická charakteristika referenčních vzorků
Katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU Brno, Brno ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Zeman, J. ; Koubová, M.
Projekt se zabývá výzkumem sorpčních charakteristik přírodních sorbentů. Základem je stanovení souboru vzorků tak, aby bylo možné interpertovat jejich chování v kolonách. Pro stanovení souboru vzorků z dvanácti lokalit byl proveden jejich makroskopický a mikroskopický popis, silikonové analýzy, RTG difrační analýzy celohorninových vzorků, RTG difrační analýzy vzorků frakce <2nm, IR analýzy vzorků frakce <2nm, chemické analýzy pomocí EDAXu. Na závěr proběhlo srovnání analýz jednotlivých lokalit. Jsou uvedeny podrobné výsledky.
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Český ekologický ústav, Praha ; Pačes, Tomáš
Dva hydrogeologické vrty do hloubky 350 a 300 m vzdálených od sebe pouhých 10m byly vyvrtány v nepropustné rozpukané žule na lokalitě Potůčky v krušných horách. petrologie a geneze žulového tělesa byla podrobně prozkoumána. Hydraulické vlastnosti nepropustného, ale rozpukaného prostředí, byly zjištěny různými druhy zkoušek s nově zkonstruovanou multipakrovou soustavou, stopovacími zkouškami, akustickou televizí, snaningem jádra a geofyzikální kartonáží. Bylo zjištěno minerální složení na povrchu puklin a jejich mikroskopická morfologie. Laboratorními experimenty byla studována geochemická interakce za nízkých a zvýšených teplot. Nový typ disperzních experimentů s použitím organických barviv byly využity při studiu pohybu roztoků v blízkosti puklin a v sousední hornině. Získaná terénní a laboratorní data byla vstupem do nově vytvořeného modelu puklinového prostředí a modelu pohybu roztoků v tomto prostředí.
Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí: Průběh hydrodynamických zkoušek na vrtech PTP3 a PTP4 na lokalitě Potůčky - Podlesí
Stavební geologie Geotechnika, a.s. ; Český ekologický ústav, Praha ; Klepáč, L. ; Záruba, J. ; Rukavičková, L
Popis terénních prací na obou vrtech - dokončení vodních tlakových zkoušek v průběhu vrtání na vrtu PTP-3, instalace multipakrového systému a následný monitoring tlaků v jednotlivých etážích na vrtu PTP-3, vodní tlakové zkoušky v průběhu vrtání na později zhavarovaném vrtu PTP-4, hydrodynamické zkoušky v průběhu vrtání, dlouhodobé hydrodynamické zkoušky, stopovací zkoušky.
Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
Česká geologická služba, Praha ; Godany, Josef
Souhrnná zpráva obsahuje shrnutí zpráv zpracovaných roce 2005: Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro oblast Karlovarska a Sokolovska, Klasifikace a kategorizace ploch po hlubinné těžbě nerostných surovin v sokolovské pánvi v aglomeraci Karlovy Vary - Sokolov, Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko-karlovarské aglomerace, Geologické-strukturní aspekty se zohledněním závěrných svahů povrchových lomů po dotěžení hnědého uhlí a ložisek kaolínu, včetně uhelných vnějších výsypek na území sokolovsko-karlovarské aglomerace, Komplexní podrobné ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínu a jílů) v karlovarské aglomeraci, Revize stávajících a připravovaných rekultivačních a revitalizačních postupů po těžbě kaolínu a jílových surovinových druhů, postrekultivační využití krajiny na území čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánve karlovarské aglomerace s návrhem časové posloupnosti realizace doporučených sanačních a revitalizačních postupů, Charakteristika historické krajiny Sokolovsko-Karlovarské sídelní aglomerace, využití některých extrémních vlastností biotopu vyvolaných změnami horninového prostředí pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability obnovované krajiny, Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území a Studie sanace a revitalizace v sokolovské pánvi.
Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
Česká geologická služba, Praha ; Godany, Josef
Smyslem projektu je výzkum rozsahu a významu současné úrovně porušení hlavních složek horninového prostředí území (geologické, strukturně - geologické, geochemické - pedologické, hydrogeologické a inženýrsko-geologické faktory), vycházející z požadavků na zdravé životní prostředí obyvatel regionu a optimálního řešení trvale udržitelného rozvoje území včetně optimalizace jeho funkčních vazeb. Nedílnou součástí řešení tohoto projektu je vyhodnocení dosud nezpracovaných a vesměs nepublikovaných dat z oblasti těžby a úpravy nerostů, geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie na území sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace vymezené v rozsahu sedimentů sokolovské pánve. Předmětem řešení celého projektu bude území postihující tercierní sokolovskou pánev a přilehlé dílčí separátní pánvičky (čankovsko- otovická, božíčanská a hroznětínská), včetně okrajové partie slavkovského a krušnohorského krystalinika a karlovarského žulového masívu. Předložený projekt VaV dává příležitost v řešené problematice dále pokročit, rozvinout ji o některá nová témata, návrhy řešení upřesnit ve vztahu k působení změněného horninového prostředí a zjištěné závěry zapracovat do konkrétní územně-plánovací dokumentace regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.