Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Postoje fanoušků Harryho Stylese k genderovým rolím ve společnosti
Michalčíková, Kristýna ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá tématem genderu ve všech směrech, které jsou potřeba k vypracování práce. Tento pojem je nejprve charakterizován v širším kontextu a je dále rozvíjen pomocí genderových rolí, jejich formování ve společnosti a konkrétnějších termínů jako je maskulinita, feminita a také genderové stereotypy. Teoretická část se zaměřuje i na vztahy ve spojení s genderem, kde je podrobněji rozebrán vliv rodinných vztahů na vývoj, vliv vrstevníků a parasociální vztahy, což jsou vztahy mezi fanoušky a celebritami. Následuje kapitola o tom, co je v módě typické pro muže a ženy. Pro práci je stěžejní zaměřit se na fanouškovství jako takové, takže nechybí ani definice v této oblasti. Konkrétně samotné fanouškovství, vnímání pojmu fanoušek, boybandy a fandomy. Samotná kapitola o Harry Stylesovi pak rozebírá jeho postavení vůči genderu skrze různá prohlášení, módu a texty jeho písní. Praktická část práce je provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů s fanoušky v za stoupení žen i mužů z České republiky. Na základě výsledků a materiálů jsou následně analyzovány výsledky. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak vnímají fanoušci Harryho Stylese genderové role ve společnosti a zda jsou tedy ovlivněni jeho názory v této problematice.
Analýza vybraných učebnic občanské výchovy z hlediska genderu
Šilpochová, Daniela ; Hyánková, Tereza (vedoucí práce) ; Ondráček, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou tří vybraných učebnic občanské výchovy pro 6. ročník základní školy z hlediska genderu. Cílem bylo za pomoci kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy zjistit, zda jsou v učebnicích ženy a muži vyobrazeni v genderově stereotypních rolích či nikoli a v jakém počtu jsou zastoupeni. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů pohlaví a gender, genderové socializaci, genderu v prostředí školy a nakonec genderu v jazyce. Praktická část je věnována samotné analýze učebnic. Výsledkem analýzy je zjištění, že jsou ve všech učebnicích ve výrazné početní převaze muži nad ženami. Genderová korektnost učebnic se však s postupem času zvyšuje. KLÍČOVÁ SLOVA gender, genderové role, genderové stereotypy, učebnice, občanská výchova, škola
Aplikace gender managementu ve vybrané firmě
Brabcová, Zdeňka ; Procházková, Petra (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací gender managementu ve společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dané problematiky a obecné poznatky v oblasti gender managementu a slaďování pracovního a rodinného života. Praktická část práce je zaměřena na vybranou firmu, analýzu jejího vnitropodnikového prostředí, iniciativ firmy v oblasti gender managementu, dotazníkové šetření a další analýzy směrující ke zjištění situace ve firmě. Zároveň bylo provedeno dotazníkové šetření ve firmě Honeywell, spol. s.r.o., které poskytlo zajímavé srovnání s dotazníkovým výzkumem ve firmě Bosch Diesel v Jihlavě. Cílem práce je na základě analýz vypracovat vhodné návrhy, které by měly jednak informativní charakter, a dále by mohly přinést pozitivní změny ve firmách a v přístupu společnosti k tomuto aktuálnímu problému.
Analýza postojů k genderovým rolím a jejich harmonizaci v české společnosti
Gresko, Olesya ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá genderové role a jejich vývoj v české společnosti. V teoretické části jsou definovány pojmy gender a pohlaví, zkoumány genderové role a kombinace pracovních a rodinných rolí, s důrazem na proměny přístupů k rolím žen a mužů v průběhu času. Práce vychází z předešlých výzkumů a analýz postojů k genderovým rolím. Kombinuje sekundární analýzu dat z mezinárodního výzkumného projektu ISSP s analýzou kvalitativních rozhovorů. Výzkumné cíle zahrnují popis postojů české společnosti k genderovým rolím, ověření dosavadních poznatků v novém kontextu a zkoumání vlivu současné genderové struktury na postoje k genderovým rolím a harmonizaci pracovních a rodinných povinností. Z analýzy vyplynulo několik klíčových poznatků týkajících se genderových rolí v české společnosti. Z dat sekundární analýzy ISSP vyplývá, že postoje k genderovým rolím nejsou statické a procházejí změnami v čase. Byly identifikovány některé trendy v pohledu na role žen a mužů v rodině a v zaměstnání, které ukazují na posun od tradičních modelů. Kvalitativní analýza rozhovorů poskytuje hlubší vhled do individuálních postojů a zkušeností respondentů. Ukazuje se, že i přes společenský pokrok stále existují očekávání spojená s genderovými rolemi.
The Gender Pay Gap within the European Union
Ederová, Michaela ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Diplomová práce popisuje genderovou mzdovou nerovnost a hodnotí ji z pohledu Evropské unie a jejích členských států. Soustředí se na nástroje, které vznikly za účelem vyrovnání se s tímto problémem. Práce představuje definici mzdové nerovnosti a popisuje gender a genderové role. Genderová platová nerovnost jako systematické mzdové nedocenění žen se liší dle typu použitých dat. Práce se zabývá primárními příčinami mzdové nerovnosti, jako je například horizontální a vertikální segregace, rozdíl v lidském kapitálu nebo diskriminace. Práce se zabývá problémem na úrovni Evropské unie a jejích členských států. Popisuje a hodnotí roli Evropské unie a její legislativní a nelegislativní nástroje. Soustředí se na proaktivní nástroje, které přispívají k řešení primárních příčin genderové platové nerovnosti. Práce představuje prostředky pozitivního přístupu a nástroje na podporu sladění rodinného a pracovního života.
Sexuální asistence jako objekt mediální spektakularizace
Rokosová, Anna ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Balon, Jan (oponent)
V mé diplomové práci se zabývám problematikou mediální spektakularizace v kontextu poskytování služby sexuální asistence. Má práce obsahuje kritickou diskurzivní analýzu vybraných online příspěvků s tímto tématem u vybraných českých médií. Těmito médii jsou Novinky.cz, iDnes.cz, Aktuálně.cz a Blesk.cz. Jelikož v Česku začala být poprvé tato služba poskytována na podzim roku 2015, využívám aktivnější debaty na toto téma právě v pozdějších letech. Cílem mé diplomové práce je upozornit na spektakularizaci tématu sexuální asistence ve vybraných médiích, identifikovat legitimizační prostředky a definovat diskurzivní roviny, které se v mediálním prostoru objevují. Následně se zaměřuji na aktéry, kteří se na téma sexuální asistence v médiích vyjadřují, ať už aktivně či nikoliv. Důležitým tématem mé práce je normativita, jakožto sociální konstrukt (disability studies, sociální role) a stigmatizace s tím spojená. Následně využívám vybraných médií, kde analyzuji transformaci tématu skrze jeho spektakularizaci a poukazuji na disciplinaci tématu přes jeho rámec. Upozorňuji ve své práci na to, v jaký sociální obraz média službu sexuální asistence přetváří, jak se zde odráží detabuizace tématu, jak se zde promítají představy o genderových rolích, normativita tělesnosti a sexuality či stereotypizace, a jaké...
Femvertising v odvětví tělové kosmetiky v České republice
Kašperková, Tereza ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Ortová, Nina (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na trend femvertisingu v reklamách na tělovou kosmetiku v České republice. Femvertising je poměrně novým fenoménem využívaným v propagaci, který se snaží prezentovat pozitivní obrazy žen a vystupovat proti genderovým stereotypům. Cílem práce bylo zjistit, zda se prvky femvertisingu vyskytují, případně jakým způsobem, ve zvolených reklamách určených pro český trh z let 2019-2022. Za tím účelem pak byla realizována kvalitativní obsahová analýza, která ukázala, že se prvky femvertisingu vyskytují ve všech vybraných reklamních spotech a tři z nich bylo možné označit za zcela femvertisingové.
Genderové ideologie v České republice ve srovnání se Španělským královstvím
Aldabaghová, Viktorie ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Viktorie Aldabaghová Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na genderové ideologie v České republice. Skrze sekundární analýzu dat sebraných v rámci celoevropského výzkumu European Values Study z roku 2017 jsou prozkoumány postoje české veřejnosti k genderovému rozdělení rolí. Pro zasazení výsledků analýzy do širšího kontextu jsou genderové ideologie v České republice srovnávány s genderovými ideologiemi ve Španělsku. Výsledky výzkumu ukazují, že genderové ideologie v České republice jsou významně tradičnější než genderové ideologie ve Španělsku. Zkoumána je souvislost mezi genderovými ideologiemi a základními sociodemografickými charakteristikami populace.
Postavení matek samoživitelek v rodině a mimo ni
Hlaváčková, Monika ; Teichman, Klaudia (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na matky samoživitelky a jejich pozici v rodině a ve společnosti. Práce je orientována na současné české prostředí a věnuje pozornost výhradně matkám samoživitelkám z důvodu jejich početní převahy v monoparentálních rodinách. Cílem práce je představit, jak vypadá v dnešní době osamocené mateřství a zároveň odkrýt možná úskalí, která se se samoživitelstvím mohou pojit. Práce je zaměřena zejména na nesnáze matek samoživitelek na trhu práce, na ekonomické problémy a na problémy emocionálního charakteru. Díky kvalitativnímu šetření a deseti polostrukturovaným rozhovorům je možné detailněji identifikovat, jak matky samoživitelky skutečně svoji situaci vnímají a jak ji interpretují. Výsledky práce mohou lidem přiblížit, jaká je reálná situace matek samoživitelek a zároveň mohou podnítit další kroky k jejímu zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.