Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,195 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Linguistic representation of female and male characters in the Harry Potter series of novels by J.K. Rowling
Landová, Alexandra ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Lancová, Klára (oponent)
Tato bakalářská práce porovnává způsoby, jakými jsou v románové sétii o Harry Potterovi ženské a mužské postavy reprezentovány, a zkoumá, jak konkrétní jazykové volby mohou utvářet genderové diskurzy. Metodologicky se práce opírá o přístupy korpusové stylistiky, pracuje s korpusem románů Rowlingové (pomocí rozhraní KonText) a jako východiska analýzy využívá frekvenční seznamy a kolokace. Na základě zkoumání nejtypičtějších kolokací přivlastňovacích zájmen his a her ve spojení se substantivy označujícími části těla a 5-gramů obsahujících genderově rozlišená osobní a přivlastňovací zajména, se zabývám tím, jak jsou v sérii o Harry Potterovi jazykově ztvárněny mužské a ženské postavy. Analýza potvrzuje, že v jazykové reprezentaci mužských a ženských postav existuje určitá nevyváženost, která byla zmíněna již v předchozích studiích. Klíčová slova: gender a jazyk, gender v literatuře, korpusová stylistika, Harry Potter
Genderové stereotypy ve hře a výběru hraček
Kubrová, Barbora ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nadčasovým tématem genderových stereotypů při hraní a při výběru hraček. V teoretické části objasňuje pojmy jako je gender, pohlaví, maskulinita a feminita a v souvislosti s tím sleduje genderovou identitu, její vznik u osobnosti a s ní spojené genderové role. V další části se zajímá o pojmy hra a hračka, rozděluje hru na několik kategorií, a poté se hlouběji dívá na hračku a hru nejen z hlediska filosofického, ale i z hlediska vývojové psychologie, což čtenáři umožní lepší vhled do problému. Po objasnění základních pojmů, pokračuje práce ke genderové preferenci různých typů hraček a k tomu, jak tento jev souvisí s výchovou a společností. Cílem této práce je zjistit, zda se ještě dnes projevují genderové stereotypy ve hře, a proto si v empirické části klade právě tuto otázku a zkoumá tento problém pomocí výzkumu v terénu skrze pozorování dětí ve volné hře. KLÍČOVÁ SLOVA Gender, genderové stereotypy, genderová identita, genderové role, hraní si, hra, výchova, společnost
Studie genderových postojů žáků a žákyní devátých ročníků vybraných základních škol
Zemková, Jana ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce) ; Bendl, Stanislav (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou žáci a žákyně devátých ročníků vybraných základních škol ovlivněni genderovými stereotypy a zda se genderové stereotypy promítají do jejich představ, vnímání a rozhodování. Teoretická část práce obsahuje kromě vymezení pojmu gender i kapitoly týkající se teorií genderu, postojů, genderových stereotypů, rovných příležitostí mužů a žen v zaměstnání, role muže a ženy v rodině. Stěžejní kapitola se týká oblasti genderu a vzdělávání. Praktická část diplomové práce je zaměřena na mapování žákovských postojů dotýkajících se oblasti genderu. Pomocí dotazníkového šetření byla získána data celkem od 204 žáků a žákyň. Získané výsledky byly konfrontovány s poznatky, které uvádí odborná literatura.
Komparativní analýza politiky slaďování pracovního a rodinného života v Rakousku a České republice
Jarošová, Nikola ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Kiczková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře a čtenářky s rodinnými politikami ve dvou vybraných středoevropských zemích, v České republice a Rakousku. Cílem je provést komparativní analýzu takových opatření rodinných politiky, která se týkají otázky podpory slaďování rodinného a profesního života rodin s dětmi. V rámci studování jednotlivých opatření na úrovni rodinných politik vybraných států budou nejprve prozkoumána opatření podílející se na formování rodinných a pracovních rolí v rámci rodinného života. Následně budou představeny možnosti jejich vzájemného ovlivňování, nedílnou součástí analýzy bude hodnocení těchto opatření z genderového hlediska. Výsledkem této práce je podrobné srovnání těch složek rodinné politiky, které ovlivňují slaďování rodinného a profesního života rodin s dítětem/dětmi včetně zhodnocení účinnosti jednotlivých nástrojů v obou vybraných zemích. Klíčová slova: harmonizace práce a rodiny, rodinná politika, komparace, genderová analýza, rodina, mateřská/rodičovská dovolená, trh práce, institucionální péče o děti
Vztah školní nekázně k vybraným charakteristikám žáků
Remešová, Jana ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Papajoanu, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou chování a kázně žáků na základních školách. Skládá se z teoretické a empirické části. Teoretická část se zabývá základními pojmy a všeobecnou problematikou kázně a nekázně z dostupné literatury. Empirická část je zaměřena na kvantitativní výzkum četnosti jednotlivých projevů školní nekázně, je zjišťováno, zda je školní nekázeň asociovaná s některou z vybraných charakteristik žáka, jako jsou typ školy, pohlaví, socioekonomická situace rodiny a vývoj četnosti projevů školní nekázně v jednotlivých třídách od šestého do devátého ročníku. Cílem práce je zjištění rozsahu nežádoucího chování ve vybraných školách. Jako výzkumná metoda je použita statistická analýza dat, technikou sběru jsou dotazníky. Výsledkem je souhrn nejčastěji se vyskytujícího neukázněného chování na druhém stupni sledovaných škol a jeho vyhodnocení v rámci vybraných charakteristik z pohledu sebehodnocení žáků. Sebehodnocení je porovnáno s hodnocením neukázněného chování z pohledu třídního kolektivu a posouzením návrhu chování hypotetické osoby. Klíčová slova Kázeň, školní kázeň, školní nekázeň, výzkum školní nekázně, sebehodnocení, ověřovací metody sebehodnocení.
Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích
Kudrnáčová, Michaela ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Voleková, Hana (oponent)
Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstrakt Práce se zabývá propastí mezi mužským a ženským sebevědomím a jejím vlivem na ženy ve vedoucích, řídících a rozhodovacích pozicích. Slouží jako ucelené shrnutí dosavadních nejdůležitějších poznatků týkajících se této problematiky. Záměrem práce je zjistit míru vlivu deficitu ženského sebevědomí na participaci žen ve vedoucích, řídících a rozhodovacích pozicích, a identifikovat tuto problematiku v českém prostředí. V závislosti na literatuře a dostupných empirických poznatcích jsou ženy do značné míry vedeny svým bezprostředním okolím už od raného věku ke stereotypnímu chování a jednání v závislosti na příslušných genderových rolích, což v mnoha případech může vést právě k deficitu jejich sebevědomí a následně negativnímu ovlivnění participace žen ve vedoucích, řídících a rozhodovacích pozicích jako jednomu z mnoha důsledků nedostatku sebevědomí. Zjištění práce otevírají diskuzi pro odbornou i laickou veřejnost o způsobu, jakým jsou ženy vnímány a přijímány společností a jak lze změnit situaci pracujících žen k lepšímu.
Narození dítěte - rituály, zvyky
Hokeová, Lucie ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubišová, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje narození dítěte v české rodině a společnosti v devadesátých letech dvacátého století a na počátku století dvacátého prvního. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly nás provádějí obdobími souvisejícími s narozením a zabývají se rituály, zvyky a úkony, které se váží k příchodu nového života na svět. Práce je rozdělena do třech hlavních oblastí, a to těhotenství, porod a šestinedělí. V části těhotenství se podíváme, jak se čekání na nový život odráží v jazyce, pověrách a různých praktikách a jaké nezbytnosti je třeba vykonat před narozením dítěte, především se zaměříme na výběr jména a příjmení. Do této části byla zařazena i kapitola pojednávající o preferenci pohlaví dítěte a hodnotách, které česká společnost s dítětem spojuje. Ve druhé části porod se podíváme na vnímání porodu jako bolesti, na jeho průběh a na první úkony, které jsou nutné po narození vykonat. Byly sem zařazeny i kapitoly o mateřství, otcovství a rodině, neboť narození zakládá nový, celoživotní vztah dítě a rodiče. V poslední části šestinedělí se zaměříme na vytváření sociální identity dítěte, na vymezení novorozence jako právního subjektu a na rituály, které zařazují dítě do společenství obce a církve, tedy na vítání občánků a na křest. Klíčová slova: těhotenství, pověry, jméno, příjmení, porod, rodný...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,195 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.