Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoje fanoušků Harryho Stylese k genderovým rolím ve společnosti
Michalčíková, Kristýna ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá tématem genderu ve všech směrech, které jsou potřeba k vypracování práce. Tento pojem je nejprve charakterizován v širším kontextu a je dále rozvíjen pomocí genderových rolí, jejich formování ve společnosti a konkrétnějších termínů jako je maskulinita, feminita a také genderové stereotypy. Teoretická část se zaměřuje i na vztahy ve spojení s genderem, kde je podrobněji rozebrán vliv rodinných vztahů na vývoj, vliv vrstevníků a parasociální vztahy, což jsou vztahy mezi fanoušky a celebritami. Následuje kapitola o tom, co je v módě typické pro muže a ženy. Pro práci je stěžejní zaměřit se na fanouškovství jako takové, takže nechybí ani definice v této oblasti. Konkrétně samotné fanouškovství, vnímání pojmu fanoušek, boybandy a fandomy. Samotná kapitola o Harry Stylesovi pak rozebírá jeho postavení vůči genderu skrze různá prohlášení, módu a texty jeho písní. Praktická část práce je provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů s fanoušky v za stoupení žen i mužů z České republiky. Na základě výsledků a materiálů jsou následně analyzovány výsledky. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak vnímají fanoušci Harryho Stylese genderové role ve společnosti a zda jsou tedy ovlivněni jeho názory v této problematice.
The history and current status of advice columns adn "agony aunts" in both English and Czech and Slovak journalism with a focus on the question of gender
Grestyová, Natália Jane ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Diplomová práca "História a súasnosť poradenských stĺpekov a 'agony aunts' v anglosaskej a tuzemskej žurnalistike s prihliadnutím na otázku genderu" analyzuje publicistický žáner poradenských stĺpekov, ktoré skúma z pohľadu genderovej a feministickej optiky. V historickej asti práca približuje dejiny tohto žánru od jeho vzniku po súasnosť a to v prostredí Veľkej Británie, Spojených štátov amerických a aj v esku a na Slovensku. V metodologickej asti sú v krátkosti nartnuté teoretické východiská výskumu, genderová ideológia, ako aj doterajšie štúdie v tejto oblasti. V analytickej asti práca skúma deväť rôznych poradenských rubrík; štyri z Veľkej Británie, dve zo Spojených štátov amerických a tri z eskej republiky, a to z rôznych typov médií (národných denníkov, bulvárnych denníkov, dámskych magazínov, rádia). V konkrétnych príkladoch z týchto rubrík hľadá odpovede na dve kľúové otázky; a to ako daný stĺpek vykresľuje genderové roly a aké ideologické inklinácie je možno nájsť v stĺpekoch, najmä na osi konzervatizmu-liberalizmu a feminizmu-patriarchátu. Vo výsledkoch analýzy poukazuje na aj prípadné rozdiely v týchto hodnotách medzi stĺpekmi z anglosaského vs. eského prostredia, aj stĺpekmi z komerných i bulvárnych médií vs. celoštátnych denníkov.
Analýza vybraných učebnic občanské výchovy z hlediska genderu
Šilpochová, Daniela ; Hyánková, Tereza (vedoucí práce) ; Ondráček, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou tří vybraných učebnic občanské výchovy pro 6. ročník základní školy z hlediska genderu. Cílem bylo za pomoci kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy zjistit, zda jsou v učebnicích ženy a muži vyobrazeni v genderově stereotypních rolích či nikoli a v jakém počtu jsou zastoupeni. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů pohlaví a gender, genderové socializaci, genderu v prostředí školy a nakonec genderu v jazyce. Praktická část je věnována samotné analýze učebnic. Výsledkem analýzy je zjištění, že jsou ve všech učebnicích ve výrazné početní převaze muži nad ženami. Genderová korektnost učebnic se však s postupem času zvyšuje. KLÍČOVÁ SLOVA gender, genderové role, genderové stereotypy, učebnice, občanská výchova, škola
Aplikace gender managementu ve vybrané firmě
Brabcová, Zdeňka ; Procházková, Petra (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací gender managementu ve společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dané problematiky a obecné poznatky v oblasti gender managementu a slaďování pracovního a rodinného života. Praktická část práce je zaměřena na vybranou firmu, analýzu jejího vnitropodnikového prostředí, iniciativ firmy v oblasti gender managementu, dotazníkové šetření a další analýzy směrující ke zjištění situace ve firmě. Zároveň bylo provedeno dotazníkové šetření ve firmě Honeywell, spol. s.r.o., které poskytlo zajímavé srovnání s dotazníkovým výzkumem ve firmě Bosch Diesel v Jihlavě. Cílem práce je na základě analýz vypracovat vhodné návrhy, které by měly jednak informativní charakter, a dále by mohly přinést pozitivní změny ve firmách a v přístupu společnosti k tomuto aktuálnímu problému.
Analýza postojů k genderovým rolím a jejich harmonizaci v české společnosti
Gresko, Olesya ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá genderové role a jejich vývoj v české společnosti. V teoretické části jsou definovány pojmy gender a pohlaví, zkoumány genderové role a kombinace pracovních a rodinných rolí, s důrazem na proměny přístupů k rolím žen a mužů v průběhu času. Práce vychází z předešlých výzkumů a analýz postojů k genderovým rolím. Kombinuje sekundární analýzu dat z mezinárodního výzkumného projektu ISSP s analýzou kvalitativních rozhovorů. Výzkumné cíle zahrnují popis postojů české společnosti k genderovým rolím, ověření dosavadních poznatků v novém kontextu a zkoumání vlivu současné genderové struktury na postoje k genderovým rolím a harmonizaci pracovních a rodinných povinností. Z analýzy vyplynulo několik klíčových poznatků týkajících se genderových rolí v české společnosti. Z dat sekundární analýzy ISSP vyplývá, že postoje k genderovým rolím nejsou statické a procházejí změnami v čase. Byly identifikovány některé trendy v pohledu na role žen a mužů v rodině a v zaměstnání, které ukazují na posun od tradičních modelů. Kvalitativní analýza rozhovorů poskytuje hlubší vhled do individuálních postojů a zkušeností respondentů. Ukazuje se, že i přes společenský pokrok stále existují očekávání spojená s genderovými rolemi.
The Gender Pay Gap within the European Union
Ederová, Michaela ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Diplomová práce popisuje genderovou mzdovou nerovnost a hodnotí ji z pohledu Evropské unie a jejích členských států. Soustředí se na nástroje, které vznikly za účelem vyrovnání se s tímto problémem. Práce představuje definici mzdové nerovnosti a popisuje gender a genderové role. Genderová platová nerovnost jako systematické mzdové nedocenění žen se liší dle typu použitých dat. Práce se zabývá primárními příčinami mzdové nerovnosti, jako je například horizontální a vertikální segregace, rozdíl v lidském kapitálu nebo diskriminace. Práce se zabývá problémem na úrovni Evropské unie a jejích členských států. Popisuje a hodnotí roli Evropské unie a její legislativní a nelegislativní nástroje. Soustředí se na proaktivní nástroje, které přispívají k řešení primárních příčin genderové platové nerovnosti. Práce představuje prostředky pozitivního přístupu a nástroje na podporu sladění rodinného a pracovního života.
Genderové ideologie v České republice ve srovnání se Španělským královstvím
Aldabaghová, Viktorie ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Viktorie Aldabaghová Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na genderové ideologie v České republice. Skrze sekundární analýzu dat sebraných v rámci celoevropského výzkumu European Values Study z roku 2017 jsou prozkoumány postoje české veřejnosti k genderovému rozdělení rolí. Pro zasazení výsledků analýzy do širšího kontextu jsou genderové ideologie v České republice srovnávány s genderovými ideologiemi ve Španělsku. Výsledky výzkumu ukazují, že genderové ideologie v České republice jsou významně tradičnější než genderové ideologie ve Španělsku. Zkoumána je souvislost mezi genderovými ideologiemi a základními sociodemografickými charakteristikami populace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.