Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Koprodukce polyhydroxyalkanoátů a violaceinu s využitím vybraných zástupců rodu Janthinobacterium
Uhrová, Kateřina ; Mravec, Filip (oponent) ; Obruča, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá studiem vhodných podmínek pro kultivaci bakterií vybraných rodů Janthinobacterium, konkrétně kmene CCM 160 a CCM 1888 a rodu Iodobacter fluviatilis kmene CCM 3308 z České sbírky mikroorganismů. Byly zkoumány nejideálnější podmínky pro růst bakterií. Cílem práce bylo nalézt nejideálnější produkční médium, kultivační objem, teplotu a podmínky v podobě submerzní a statické kultivace. Zároveň byl z používaných kmenů vybrán jeden, který se jevil jako nejlepší producent sledovaných metabolitů. Při kultivaci byla pozorována produkce fialového pigmentu violaceinu a polyhydroxyalkanoátů. Violacein byl extrahován pomocí methanolu a koncentrace obsahu vyprodukovaného violaceinu se měřila pomocí UV/VIS spektrofotometrie. Obsah PHA byl zjišťován pomoci plynové chromatografie. Údaje se mezi sebou porovnávaly a bylo zjišťováno, zdali se produkce obou metabolitů navzájem ovlivňuje. Dále byla provedena kultivace na pevném nosiči, která se v produkci violaceinu osvědčila více než v tekutém médiu. Tento typ kultivace by mohl v budoucnu vést ke komerční produkci violaceinu, který má řadu zajímavých vlastností. Pomocí multiplexní PCR byly u studovaných kmenů identifikovány geny 16S rRNA a phaC.
Technologie výroby vinné klobásy s přídavkem sýrů
Kejmarová, Anna ; Nábělek, Jakub (oponent) ; Mikulíková, Renata (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv měkkých sýru na organoleptické vlastnosti vinné klobásy. Před a po upečení byly odebrány vzorky vinných klobás a pomocí analytické metody plynové chromatografie byl stanoven procentuální obsah lipidů ve vzorku a obsah jednotlivých mastných kyselin. Senzorická analýza byla rozdělena na dvě části. V první části hodnotitelé posuzovali vzhled, vůni, konzistenci, texturu, chuť, celkové hodnocení a vyváženost sýrů. Druhá část se věnovala celkovému hodnocení a výběru nejchutnějších vzorků. Pomocí excelu byla získaná data ze senzorické analýzy zpracována a vyhodnocena. Nechutnější vinnou klobásou, z výsledků senzorické analýzy byla vinná klobása s hermelínem.
Obsah lipidů a mastných kyselin v závislosti na odrůdě ječmene
Havlíková, Michaela ; Pernica,, Marek (oponent) ; Svoboda, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vlivu odrůdy ječmene na obsah lipidů a profil mastných kyselin. Byly analyzovány vzorky sladovnického ječmene a z něj vyrobeného sladu sklizně roku 2022, sedmi odrůd doporučených Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a.s. pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením ,,České pivo“. V teoretické části práce jsou charakterizovány lipidy a mastné kyseliny, je popsán jejich výskyt a význam v zrnu ječmene, změny s nimi spojené v průběhu technologie výroby sladu a piva a jak tyto změny mohou ovlivnit výslednou kvalitu piva. Jsou uvedeny možnosti stanovení lipidů a mastných kyselin, pozornost je věnována stanovení profilu mastných kyselin metodou plynové chromatografie. V experimentální části práce byly vyextrahovány lipidy z obilek ječmene a sladu metodou extrakce na fluidním loži přístrojem fexIKA® dive-in control. Vyextrahované lipidy byly podrobeny transesterifikační reakci a vzniklé methylestery mastných kyselin byly následně analyzovány metodou plynové chromatografie s plamenově ionizační detekcí na kapilární koloně SLB-IL 100. Bylo identifikováno osm mastných kyselin v ječmeni i sladu jako jejich methylestery. Převládající mastnou kyselinou byla kyselina linolová. Byl pozorován úbytek lipidů a změna profilu mastných kyselin způsobená sladováním.
Využití metody "Ethanol jako interní standard" pro kvantitativní analýzu těkavých látek v alkoholických produktech metodou SPME-GC/FID
Zavoralová, Lucie ; Korban, Anton (vedoucí práce) ; Sobotníková, Jana (oponent)
Práce se zabývala optimalizací metody pro stanovení 10 těkavých látek vyskytujících se jako minoritní složky v alkoholických produktech. Kvantifikace byla provedena metodou interního standardu, přičemž byly porovnávány výsledky s použitím klasického interního standardu 1-pentanolu a navrhovaného ethanolu. V případě ethanolu byla očekávána lepší opakovatelnost a přesnost výsledků, neboť tato metoda nevyžaduje úpravu vzorku. Optimalizovaná měřicí metoda byla pro oba interní standardy porovnána sledováním těchto parametrů - opakovatelnost, výtěžnost, linearita a limity detekce a kvantifikace. Bylo zjištěno, že, dle očekávání, poskytuje metoda navrhovaného interního standardu ethanolu správnější výsledky pro analýzu reálných vzorků alkoholických nápojů. Nicméně ne ve všech parametrech předčila metodu klasického interního standardu. Ta poskytla lepší výsledky pro opakovatelnost a linearitu sady proměřených kalibračních roztoků, a to i přes to, že musel být každý vzorek předem upravován. Dále bylo zjištěno, že pro analýzu pomocí SPME se nehodí vzorky s vysokým obsahem ethanolu, případně jiných těkavých látek, protože vlákno pak ztrácí svou schopnost sorbovat látky ve stejných poměrech a kvantitativní analýzu není možné spolehlivě provést.
Optimalizace necílené analýzy piva pomocí plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí
Růžičková, Hedvika ; Vrzal, Tomáš (vedoucí práce) ; Korban, Anton (oponent)
Provedení necílené analýzy vzorku piva bylo navrženo s použitím disperzní mikroextrakce kapaliny kapalinou (DLLME) a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS). Metoda byla optimalizována z hlediska složení směsi a typu disperzního činidla. Pro optimalizaci byl použit jeden vzorek alkoholického piva. Zpracovaná data ukazují, že optimálním uspořádáním DLLME pro necílenou analýzu piva je roztok o složení 1 ml vzorku, 300 µl extrakčního činidla (chloroform) a 700 µl disperzního činidla (ethanol).
Stanovení silic ve chmelu a pivu metodou GC-MS
Přikryl, Jaroslav ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Nesvadba, Vladimír (oponent)
Předložená diplomová práce se věnuje vývoji a validaci metody chmelových silic s využitím separace plynovou chromatografií a následnou detekcí pomocí dvojice detektorů hmotnostního a plamenově ionizačního. V první části se práce zaměřuje na teoretické přiblížení problematiky chmelových silic a technické funkcionalitě přístroje pro detekci a kvantitativní stanovení silic. Následně se ve druhé části práce věnuje popisu vývoje, optimalizace a validace nově vyvinuté metody pro extrakci a stanovení chmelových silic.
Rozšíření umělé inteligence DeepReI a její aplikace v praxi
Hurychová, Nikola ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Křížek, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozšířením umělé inteligence DeepReI o predikci retenčních indexů látek v plynové chromatografii pro standardní nepolární a polární stacionární fázi. V teoretické části je obecně popsána umělá inteligence, konvoluční neuronové sítě a princip učení neuronových sítí. Je zde i stručný přehled aplikací neuronových sítí v analytické chemii. V experimentální části byl původní model DeepReI rozšířen o predikci retenčních indexů látek pro standardní nepolární a polární stacionární fáze. Dále bylo dosaženo přesnější predikce retenčních indexů látek pro semistandardní nepolární stacionární fázi oproti dostupným modelům. Aplikovatelnost modelu při identifikaci neznámých látek byla ověřena necílenou analýzou nealkoholických piv pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.
Stanovení těkavých a netěkavých produktů dusitanu v uzeninách
Hlávka, Jan ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Čabala, Radomír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení produktů dusitanu v uzenářských výrobcích za pomoci plynové chromatografie. V první části této práce byla vyvinuta extrakční metoda pro stanovení 4-kyanofenolu a N-nitrosoprolinu ve vzorcích uzenářských výrobků za pomoci plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. Pro extrakci analytů ze vzorků uzeniny byl použit roztok 1% kyseliny mravenčí v acetonitrilu. Z důvodu nižší těkavosti analytů bylo nutné před každou analýzou provést jejich derivatizaci pomocí N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoracetamidu. Pomocí této metody bylo provedeno stanovení 4-kyanofenolu a N-nitrosoprolinu ve vybraných vzorcích uzenin. Pro kvantifikaci těchto analytů byla, z důvodu silného matričního efektu, použita metoda přídavku standardu. U vybraných druhů uzeniny bylo sledováno, zda se koncentrace analytů ve výrobcích s různým obsahem masa liší či nikoliv. V závěru této práce byla provedena validace metody pro stanovení těkavých N- nitrosaminů v uzenářských výrobcích pomocí plynové chromatografie s chemiluminiscenční detekcí. Analyty byly N-nitrosodimethylamin, N-nitrosodiethylamin, N-nitrosodibutylamin, N- nitrosopiperidin, N-nitrosopyrolidin a N-nitrosomorfolin. Na základě výsledků zvolených výkonnostních charakteristik bylo zjištěno, že tuto metodu je možné...
Phytochemical studies of potential phytopharmaceuticals using separation methods
Dulendarova, Elizabeta Hristiyanova ; Jenčo, Jaroslav (vedoucí práce) ; Křoustková, Jana (oponent)
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany Candidate: Elizabeta Hristiyanova Dulendarova Supervisor: RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D. Title of dissertation thesis: Phytochemical Studies of Potential Phytopharmaceuticals using Separation Methods The main aim of this diploma thesis was the identification of main alkaloidal components from the fraction of Papaver rhoeas L. (family Papaveraceae) alkaloidal extract - fraction PR-12-23. The introduction to the theoretical part summarizes alkaloids found in Papaver rhoeas L. and describes the separation methods used in the isolation process at the department of Phamacognosy and Pharmaceutical botany. Two main compounds within the extract were identified and separated based on HPTLC, HPLC-MS, and GC-MS chromatographic separation methods. For the subsequent fractions, the HPLC method development, optimization, and scaling up from analytical to preparative scale was done. After identification with the help of analytical HPLC and GC, the compounds were separated into fractions, isolated using preparative HPLC, and identified using NMR. The purified isolates were tested for anti-butyrylcholinesterase and cytotoxic biological activity, linked to AD and cancer, respectively. The first...
Microbial production of lipids and their applications
Kročianová, Natália ; Szotkowski, Martin (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
The aim of this bachelor's thesis was the production of lipids by selected strains of yeasts of the Metschnikowia genus using food production substrates. Produced microbial lipids are nowadays highly valued and sought after mainly in the biotechnology industry as a substitute for carbon in the industrial process of biofuel production. Plant, ecological, and cost-effective substrates were used for cultivation ; the influence of cultivation conditions on the growth of yeast was monitored at laboratory and reduced temperature. Four types of yeast were investigated, namely M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144, and M. zizyphicola 1147. The produced biomasses were analyzed using gas chromatography; in analyses, individual fatty acid composition was determined. Visible changes could be observed at different cultivation temperatures and used substrates. The best results were achieved by substrates that contained Metschnikowia sinensis 1144, while all selected yeasts were capable of lipid production. The highest representation of polyunsaturated fatty acids was demonstrated in each analyzed yeast.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.