Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fyziologie hematoencefalické bariéry
Kellner, Patrik ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Filipovská, Eva (oponent)
Práce se zaobírá tématem hematoencefalické bariéry. Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra oddělující oběhový systém od mozku, v místě jejich vzájemné konfrontace. Podstatou bariéry je udržování hoemostázy a regulace transportu látek v obou směrech. Nejvýznamnější skupinou proteinů, které zprostředkovávají tento transport, jsou ABC transportéry. Alterace vlastností bariéry během patologií ale také distribuce léčiv je předmětem výzkumů. Přehled o výšše zmíněných tématech se tato práce pokusí zprostředkovat.
Vliv monotónní činnosti na vybrané fyziologické funkce operátorů lesnických harvestorů
Hájek, Miroslav
Charakteristickým rysem dnešního člověka je schopnost vyrábět komplexní nástroje a následně je používat k ovlivňování svého okolí ve svůj vlastní prospěch. Člověk tedy neustále svojí činností ovlivňuje okolní svět a energie, kterou při tom ze sebe vydává, se mu dříve nebo později vrací, jen jinou formou. A jsou to právě velmi často negativní vlivy ovlivňující jeho duševní i zdravotní stav, který se odvíjí od správně fungující nebo postupně zhoršující se lidské fyziologie. V této bakalářské práci se proto nebudeme zabývat jen vybranými fyziologickými funkcemi, bez kterých bychom při jejichž správném chodu dlouho nepřežili, ale také tím, jaký vliv má na tyto funkce monotonie, která je častým problémem mnoha dnešních profesí. V tomto případě půjde konkrétně o post operátora lesnického harvestoru.
Shade effect on the Coffea canephora diameter increment in the Mondulkiri province, Cambodia
Garcia Cano, Yessika Alejandra
Agrolesnické systémy s kávovníky (Coffea sp.) jsou po celém světě velmi rozšířené a jejich ekologické přínosy pro půdu, ochranu vod, biologickou rozmanitost a kvalitu pro-dukce jsou dobře zdokumentovány. V této studii bylo předpokládáno, že by mohl mít stín vliv na růst a vývoj Coffea canephora, a proto byly měřeny přírůsty kmenů kávovní-ků a jejich vztah k podmínkám prostředí jako je teplota, vlhkost vzduchu a půdní vlh-kost. Byly vybrány tři různé kávovníkové plantáže v provincii Mondulkiri. Z celkových výsledků nebylo možné dokázat statistickou významnost rozdílů v přírůstech kávovníků mezi stínem a plným sluncem. Nicméně předpokládalo se, že kromě mikroklimatických podmínek mohou mít na přírůst kávovníků i podmínky jiné, jako například fenologické fáze kávovníků a vztah mezi zdrojem a příjemcem. Půdní vlhkost byla vyšší v zástinu.
Fyziologické aspekty vegetativního množení dřevin řízkováním
Kohoutková, Petra
Moje práce se zabývá fyziologickými aspekty vegetativního množení dřevin řízkováním. Na základě četby a studia jednadvaceti odborných publikací a třinácti článků v elektronické podobě jsem se snažila popsat podstatu vlivů ovlivňujících rostliny. Jednalo se o stresové faktory, o způsoby množení rostlin a o použití růstových stimulátorů u dřevin. V této práci se především zaměřuji na nejlepší způsob, jak množit rostliny pomocí řízkování a jak fungují fytohormony na řízky. Rostliny mohou působit na produkci stresových faktorů, které ovlivňují vývoj rostlin.
Funkce šaperonu ClpX u bakterií
Kýr, Jan ; Balíková Novotná, Gabriela (vedoucí práce) ; Šiková, Michaela (oponent)
Intracelulární proteolýza je základní regulační proces ovlivňující buněčnou fyziologii. Jelikož proteolýza nevratně ničí proteiny, je nutné, aby byl tento proces přísně kontrolován. U bakterií jsou základními kameny regulované proteolýzy AAA+ proteiny. Tyto proteiny se skládají ze dvou funkčních domén a to AAA+ šaperonové domény a proteázové domény. Jednou skupinou těchto AAA+ proteinů je rodina Clp proteinů, u které jsou funkční domény tvořeny samostatnými proteiny. Jedním z těchto proteinům je hexamerická AAA+ unfoldáza ClpX. Tato unfoldáza může interagovat s vysoce konzervovanou proteázou ClpP za tvorby proteolytického komplexu ClpXP. Tento proteolytický komplex využívá energii vazby ATP a jeho hydrolýzu k rozbalení a translokaci specificky značeného substrátu do degradační komory ClpP. Rozpoznání substrátu je zprostředkováno vazbou ClpX na krátké nestrukturované sekvence nazývané degradační značky. ClpX rozpoznává velké množství degradačních značek, avšak nejzásadnější je rozpoznání ssrA degradační značky, která je výstupem tmRNA systému záchrany ribozomu. I když ClpX ve spojení ClpP ovlivňují celou řadu buněčných pochodů, jako je exprese virulentních faktorů či adaptace na stresové faktory, ClpX zastává i role zcela nezávislé na ClpP. Mezi takové role patří například regulace exprese proteinu...
Fyziologie hematoencefalické bariéry
Kellner, Patrik ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Pačesová, Dominika (oponent)
Práce se zaobírá tématem hematoencefalické bariéry. Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra oddělující oběhový systém od mozku, v místě jejich vzájemné konfrontace. Podstatou bariéry je udržování homeostázy a regulace transportu látek v obou směrech. Nejvýznamnější skupinou proteinů, které zprostředkovávají tento transport, jsou ABC transportéry. Alterace vlastností bariéry během patologií ale také distribuce léčiv je předmětem výzkumů. Přehled o výše zmíněných tématech se tato práce pokusí zprostředkovat.
Modelica in physiological modelling. Models with spatially distributed parameters, Authorin educational simulators.
Šilar, Jan ; Kofránek, Jiří (vedoucí práce) ; Maršálek, Petr (oponent) ; Roubík, Karel (oponent)
Matematické modely slouží ve fyziologii k formulování hypotéz, predikci, odhadování hodnot skrytých parametrů a ve výuce. Tato práce pojednává o využitím jazyka Modelica pro fyziologické modelování. Diskutují se zde nově vyvinuté metody pro implementaci modelů a tvorbu simulátorů. Modelica je rovnicový, objektově orientovaný jazyk s otevřeným standardem pro modelování komplexních systémů. Je vhodný pro modelování ve fyziologii zejména pro to, že umožňuje přehledně hierarchicky zapsat rozsáhlé komplexní modely. Modely je možné popsat pomocí algebraických, obyčejných diferenciálních a diskrétních rovnic. Parciální diferenciální rovnice zatím nejsou součástí standardu Modelica. Práce se zabývá konkrétně dvěma základními tématy: 1) modelováním systémů popsaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic v Modelica 2) tvorbou webových e-learningových simulátorů založených na modelech implementovaných v Modelica. Bylo navrženo jazykové rozšíření ​PDEModelica1 pro 1-dimenzionální parciální diferenciální rovnice (vychází z předchozího rozšíření). Modelovací nástroj OpenModelica byl rozšířen o podporu PDEModelica1 s využitím metody přímek. Byl implementován model protiproudové tepelné výměny mezi tepnou a cévou v ptačí noze s využitím PDEModelica1 za účelem otestování tohoto rozšíření. Rozšíření bylo dále...
Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice
Duba, Jiří ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Krištofič, Jaroslav (oponent)
Název: Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem práce je pomocí tensiomyografu objevit fyziologické vlastnosti pohybového aparátu charakteristické pro sportovní gymnastiku. Metody: Jedná se o pilotní studii. Data byla získána tensiomyografem. Výzkum byl proveden kvalitativně mapováním 10 probandů. U každého probanda bylo měřeno pět svalových skupin horní poloviny těla na každé straně těla - 10 svalů celkem. Výsledky: Procentuální zastoupení doporučených aktivit činí: 39% cviky zaměřené na protažení, 26% cviky zaměřené na aktivaci, 3% cviky zaměřené na posílení. Svaly se standardními fyziologickými vlastnostmi představují 32% zastoupení. Celková laterální symetrie jednotlivých svalů se pohybuje v rozmezí 6,4%. Nejvyšší laterální symetrie dosáhl sval biceps brachii s 86,5% a nejnižší latissmus dorsi s 80,1%. Pravý i levý loket vykazuje průměrnou funkční laterální symetrii se 75% pravý loket a 78,1% levý loket. Klíčová slova: tensiomyograf, sportovní gymnastika, fyziologie, laterální symetrie
Komparace vybraných kondičních předpokladů u hokejistů, fotbalistů a florbalistů výkonnostní úrovně
NOVÁK, Matěj
V této práci jsme charakterizovali vybrané sportovní disciplíny z fyziologického hlediska a zaměřili se na složky potřebné k pochopení pohybu a jeho metabolické stránky. Konec teoretické části se věnuje pohybovým schopnostem a testování ve sportu. V praktické části práce jsou uvedeny úkoly a hypotézy práce společně s cílem práce, Poté je zde popsána testová baterie, podle které probíhalo testování. Dále jsou v praktické části uvedeny charakteristiky testovaných souborů, metody zpracování výsledků, výsledky a jejich porovnání. V úplném závěru práce je uvedena diskuze a závěr.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.