Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení badatelsky orientované výuky biologie
ROKOS, Lukáš
Cílem dizertační práce je zhodnotit efektivitu badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie (IBSE, z angl. inquiry-based science education) a její srovnání s efektivitou vyučování, jež využívá tradičních vyučovacích metod, při výuce vybraných témat fyziologie člověka na různých vzdělávacích stupních v České republice. Za účelem sledování efektivity obou vyučovacích přístupů byly sestaveny pretesty a posttesty, s jejichž pomocí byla měřena úroveň znalostí obsahu a dovedností zapojených žáků a studentů před aplikací badatelských úloh do laboratorních cvičení a následně po jejich ukončení. Pro účely výzkumu byla vytvořena škála badatelských úloh, které naplňovaly principy IBSE, zaměřovaly se na vybrané oblasti fyziologie člověka a odpovídaly věku a znalostem cílových skupin. Výzkum byl realizován u žáků základní školy a gymnázia a u studentů vysoké školy. Celkem bylo do výzkumu zapojeno 145 žáků ze základních škol a gymnázií a 168 vysokoškolských studentů. Žáci a studenti byli rozděleni do experimentálních skupin, ve kterých řešili úlohy s prvky IBSE, a skupin s tradiční výukou. Závěry studií založených na porovnání úspěšnosti žáků a studentů v pretestech a posttestech ukázaly, že IBSE vedlo k lepšímu osvojení znalostí, ale v porovnání s výsledky žáků a studentů ze skupin s tradiční výukou nebylo toto zlepšení statisticky významné. Bylo zjištěno, že IBSE vede k signifikantně efektivnějšímu osvojení vědeckých dovedností (např. vyhodnocení a navržení přírodovědného výzkumu, navržení vědeckovýzkumných otázek, interpretování dat a stanovení odpovídající závěrů). Efektivita IBSE byla ovlivněna vzdělávacím stupněm (tzn. věkem zapojených žáků a studentů a typem školy), nejúčinnější byl tento přístup na gymnáziu. Předložený výzkum prokazuje, že aplikace IBSE do výuky fyziologie člověka představuje vhodnou inovaci přírodovědného vzdělávání, jelikož vede ke shodnému či lepšímu osvojení znalostí a velmi významně rozvíjí vědecké dovednosti žáků a studentů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.