Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití robotických paží Dobot Magician v zemědělství
RUMANA, Ladislav
Tato diplomová práce komplexně zpracovává problematiku robotických paží Dobot Magician a jejich efektivního využití v zemědělství. V první části práce shrnuje fakta z oborů jako je robotika, dále fyzikální robotická ustanovení, využití umělé inteligence v zemědělství, či efektivitu zavedení robotiky právě do zemědělství. Tato část je nutná pro porozumění významu a zavedení robotiky do praxe a země-dělského procesu po celém světě. Druhá část této diplomové práce pracuje přímo s robotickými pažemi Dobot Magician, konkrétně se jedná o tři specificky napro-gramované aplikace, které simulují využití robota v zemědělských aplikacích.
Využití mezipředmětových vztahů ve výuce fyziky na ZŠ
PECHOVÁ, Veronika
Autorka v práci navazuje na bakalářskou práci a nadále se věnuje mezipředmětovému vztahu fyziky a přírodopisu na základní škole. Práce obsahuje návrhy na mezipředmětovou výuku, dále se v práci nachází několik originálních mezipředmětových projektů, s vytvořenými pracovními listy pro žáky a podrobnými didaktickými analýzami a metodickými komentáři pro vyučujícího. Práce také obsahuje didaktickou aktivitu s názvem "Biofyzikální štafeta", která byla vyhodnocena jako nejlepší práce v soutěži Studentská inovace praxe, zkráceně SIP, na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2023.
Audiovizuální zpracování zákonů teorie obvodů
Molík, Petr ; Kaluža, Vlastimil (oponent) ; Kunovský, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním způsobem výkladu a prezentace zákonů teorie obvodů. Názorně ilustruje a na praktických ukázkách a pokusech demonstruje teorii, která je probírána v rámci předmětu Teorie obvodů bakalářského studijního programu Informační technologie Vysokého učení technického v Brně. Práce obsahuje krátký úvod do problematiky názornosti výuky, představení hlavních zpracovaných témat včetně popisu připraveného informačního systému, který zastřešuje celý projekt. Závěr hodnotí přínos a praktické využití zpracovaných témat, včetně referencí studentů, kteří již v praxi tento projekt využili.
Multimediální jazyková podpora DSP v němčině
Škůrek, Pavel ; Vídenka, Rostislav (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Cílem práce je poskytnout německy hovořícímu studentovi jednoduchý a přehledný seznam pojmů, které se vyskytují v oblasti matematiky, fyziky a číslicového zpracování signálu. Jednotlivé pojmy nejsou nijak složitě vysvětlovány. Většinou je uvedena jen základní definice, co daný výraz znamená, popř. jeho funkce. To znamená, že tuto práci nemůžeme považovat za učebnici, jde pouze o takovou první pomoc pro tápajícího studenta. Práce je rozdělena na 3 databáze. První databáze Mathematik obsahuje výčet všech matematických pojmů a vztahů na úrovni střední školy. Databáze obsahuje tyto kapitoly: Grundbegriffe, Mathematische Logik, Funktion, Trigonometrie des rechtwinkligen Dreiecks, kongruennte Darstellung im Ebene, ähnliche Darstellung im Ebene, Trigonometrie, komplexen Zahlen, Logarithmus, Vektor, analytische Geometrie, Folge, Differenzrechnung und Integralgleichung, Matrizen, Determinante, Kombinatorik a Wahrscheinlichkeit. Druhá databáze Physik obsahuje základní fyzikální veličiny, které by měl student znát již před nástupem na vysokou školu. Databáze osahuje tyto kapitoly: Kinematik, Dynamik, Mechanik der starken Körper, Mechanik der Flüssigkeit, Elektizität, Magnetismus, Optik a Thermodynamik. Poslední databáze DSP je rozdělena na 4 části, rozdělené podle funkčních bloků každého převodníku a vysvětlují jednotlivé výrazy. Jedná se o Antialiasing, Analog-Digital Wandler, Digital-Analog-Wandler a Spektral Analyze. U této databáze je také přehledný česko-německý a německo-český slovník. Tyto 3 databáze jsou zpracovány programem C++ Builder. Uživatel si každou databázi může otevřít zvlášť. Všechny databáze obsahují funkce jako například vyhledávání, procházení termínů pomocí stromové struktury, příbuzná témata atd. V poslední databázi může uživatel dokonce i přidávat a upravovat svoje vlastní termíny.
Diplomová práca
Němec, Jakub ; Magid, Václav (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Cieľom mojej práce je reflektovať expresívnu nahodilosť, ktorá sa odráža z teoretického pozadia celulárnych automatov a kvantovej mechaniky. Som názoru, že umenie by malo poukazovať na príklady exaktných vied a týmto spôsobom ich šíriť medzi potenciálnych divákov. Touto cestou sa snažím priblížiť k subjektívnej utopickej spoločnosti WERP-VEGA. Niesom úplne presvedčený, že výtvarne umenie môže zmeniť chod politického režimu, alebo riešiť zásadne aktuálne civilizačné komplikácie, verím ale, že umenie je schopné voľne predpovedať jednu z možných scenárov budúcnosti, pretože človek je schopný spraviť len to, čo si dokáže predstaviť.
Simulace pevných těles
Leitner, Denis ; Milet, Tomáš (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
Táto práca je zameraná na simuláciu fyziky pevných telies v reálnom čase. Popisuje základné postupy používané pri hernom vývoji zamerané na detekciu kolízie medzi konvexnými mnohostenmi. Ďalej popisuje riešenie zistenej kolízie a spôsob simulácie dynamiky pevných telies. Zaoberá sa takisto aj návrhom a implementáciou simulátoru pevných telies v jazyku C++. Na vykresľovanie scény je použité OpenGL.
Modelování pohybu částice v elektrickém a magnetickém poli pro výuku středoškolské fyziky
Mudrík, Samuel ; Vašíček, Zdeněk (oponent) ; Kaštil, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového nástroje - programu umožňujíciho simulaci vlivu elektromagnetických sil na subatomární částice. Nejdříve jsou popsané požadované vlastnosti, následuje přehled existujících řešení, pak analýza požadavků a detailní popis vývoje a implementace. V závěru je shrnutí výsledků práce a zhodnocení přínosu.
Knihovna pro kosterní animace
Maliňák, Jan ; Chlubna, Tomáš (oponent) ; Vlnas, Michal (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je navrhnout fyzikální řešení pro generování kosterních animací. To umožňuje za prvé provádět drobné úpravy animace v reálném čase, a za druhé dynamicky generovat pohyb postavy i bez předchozího vytvoření animace pro daný konkrétní účel. Vytvořený modul pro herní engine Unity využívá úhlovou rychlost k určení rotace kosti, namísto vyhodnocení animační křivky v konkrétní časový okamžik. Výpočet se provádí generováním sil svalů, výpočtem točivého momentu a aplikováním výsledného úhlového zrychlení jednotlivých kostí. Po zadání cíle ve vhodné formě začne animační systém pohybovat připojenou kostrou a bude se snažit dosáhnout daného cíle.
Fyzikální simulace v grafické scéně
Javorka, Marián ; Herout, Adam (oponent) ; Pečiva, Jan (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace má formu jednoduché závodní hry pro jednoho, nebo dva hráče. Pomocí jednoduchého menu si uživatel může zvolit auto a počasí, které výrazně vplývá na jízdné vlastnosti vozidel. Jednou z možností  volby počasí je náhodné, kdy dochází k dynamické změně počasí během hry. V aplikaci se zohledňují vzájemné kolize aut spolu s kolizemi s terénem a bariérami na závodním okruhu.
Vliv ESP/ESC na chování vozidla
Weigel, Filip ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Práce se zabývá aktivním prvkem bezpečnosti vozidel - ESP. Systém ESP velmi významně pomáhá se stabilizací vozidla při zatáčení. Práce rozebírá modelování, princip fungování brzd, popis podřízených systémů - ABS a ASR, fyzikální jevy a síly, vzorový příklad, rozbor problému, návrh modelu, implementaci modelu a vyhodnocení experimentů s modelem v prostředí UPPAAL. Cílem práce je prokázat, že systém ESP pomáhá stabilizovat vozidlo při zatáčení pomocí simulačního modelu vozidla. Výsledky jsou prezentány v přehledných grafech. Z grafů lze analyzovat chování vozidla s ESP a bez ESP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.