Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 154 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problémy a řešení spojené s finančním zajištěním činnosti NNO působící v sociálních službách se zaměřením na sociální vyloučení
Kořínková, Nikola ; Průša, Ladislav (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práce se věnuje problémům a řešením spojeným s financováním nevládní neziskové organizace (NNO) působící v oblasti sociálních služeb se zaměřením na sociální vyloučení, primárně romské menšiny. V první části jsou pro zasazení do kontextu rozvedeny oblasti, které s touto problematikou souvisejí, tedy vliv vnějšího prostředí na (především finanční) fungování organizace z pohledu organizačních teorií, občanská společnost a organizace v ní působící, sociální služby, romská menšina, fundraising NNO a financování sociálních služeb. Druhá část skrze případovou studii zkoumá, jak se konkrétní nezisková organizace, ve které se tyto oblasti prolínají, vypořádává s finančním zajištěním své činnosti. Data byla získávána z rozhovorů se zaměstnanci dané organizace a skrze analýzu dokumentů.
Financování humanitárních neziskových organizací se zaměřením na Člověka v tísni
Typlová, Jarmila ; Štěpánková Štýbrová, Martina (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Hlavním cílem této práce je popsat fungování neziskových organizací, odpovědět na otázky, jestli jsou tyto organizace dostatečně financovány a jaké je jejich místo ve společnosti v případě, že nejsou financovány státem. V tomto textu se tak budu zabývat nevládními neziskovými humanitárními organizacemi a jejich nezpochybnitelném místu ve společnosti. Cílem práce je odpovědět na otázky ohledně jejich financování, jejich podpory, jak je s jejich zdroji nakládáno, potažmo jak efektivně. Zaměřím se na neziskovou organizaci Člověk v tísni, její financování a vztah k občanskému sektoru. Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je můj zájem v oblasti neziskových organizací a humanitárních organizací obecně - kritika a skepticismus k těmto organizacím byly jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla zkoumat neziskové organizace. Vzhledem k rozsahu práce také stručně popíšu vývoj Člověka v tísni od jeho založení a jeho podporu ze strany České republiky.
Fundraising and Investment in Private Equity in Europe
Hoang, Ha Phuong ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Haas, Emma (oponent)
V posledních letech pozorujeme rostoucí trend příležitostí a atraktivity private equity. Hlavním cílem této práce je prozkoumat determinanty fundraisingu a následné investice do společností na souboru dat z 20 evropských zemí za období 2007-2018. Vzhledem k šíři problematiky a množství potenciálních proměn- ných byla pomocí metody tzv. Extreme Bounds Analysis množina makroeko- nomických, finančních, politických, právních a sociálních prediktorů zúžena na robustní proměnné. S použitím panelových dat a s tím spojených metod fixních efektů a náhodných efektů byly vybrány tři různé nejlépe performující konfig- urace modelů - tři modely v rámci fundraisingu byly vytvořeny dle zaměření fondů a tři modely investic podle téhož kritéria. Dosažené terciární vzdělání a poskytnutí úvěru soukromým společnostem byly určeny jako hlavní hnací síly fundraisingu, zatímco tržní kapitalizace a míra nezaměstnanosti se ukázaly jako klíčové podněty pro investice do private equity. Klasifikace JEL C33, C51, E22, F21, G24, G30 Klíčová slova fundraising, investice, private equity, ven- ture capital, buyout, Evropa Název práce Fundraising a investice v private equity v Evropě
Marketingové šetření finančních příspěvků neziskovým organizacím
Kovačová, Lenka
Tato bakalářská práce je věnována individuálnímu dárcovskému chování populace v České republice. Cílem práce je odhalit faktory, které mají vliv na rozhodnutí poskytovat finanční dar neziskovým organizacím. V současné době není v České republice prováděno mnoho podobných výzkumů. V teoretické práci jsou vymezené základní informace o neziskových organizacích, neziskovém marketingu, financování neziskových organizací a dárcovském chování. V praktické části, je vyhodnocen kvantitativní výzkum. Prostřednictvím dotazníkového šetření byly zkoumány determinanty a motivace výzkumného vzorku vedoucí k filantropickému jednání. Bylo zjištěno, že individuální dárcovské chování je závislé na pohlaví, výši příjmu a věku jednotlivce. Základními motivacemi dárcovství jsou hodnoty a zásady, psychologické výhody, účinnost a nevyžádaná výzva.
Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace
Opletalová, Kristýna ; Šejnoha, Pavel (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vývoje hospodaření a fundraisingových aktivit vybrané nestátní neziskové organizace, Charity Moravská Třebová. V úvodu jsou vymezeny cíle práce a použité metody. Další část zahrnuje teoretická východiska potřebná pro zpracování analytické části. Na základě výstupů z provedených analýz následuje souhrnné zhodnocení vývoje hospodaření a fundraisingových aktivit, ze kterého vychází vlastní návrhy nových možností získávání finančních prostředků.
Fungování kolektivních orgánů v organizační struktuře neziskových organizací
Pisárová, Tereza ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Šedivý, Marek (oponent)
Diplomová práce pojednává o kolektivních orgánech v nestátních neziskových organizacích na území České republiky. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy, jako je nezisková organizace a její možné právní formy v České republice, poslání, fundraising, public relations, strategické plánování a krátce představuje kolektivní orgány zahraničních organizací. Praktická část je pak postavena na dobré praxi šesti organizací, jejichž představitelé kolektivních orgánů byli ochotni podělit se o své zkušenosti. Organizace byly vybrány na základě úspěšné účasti v soutěži Neziskovka roku, ve které se umístily na jednom z prvních tří míst ve své kategorii (některé i v několika ročnících). Mezi organizacemi můžeme najít jeden zapsaný ústav, dvě obecně prospěšné společnosti a tři zapsané spolky. Protože se nejedná o organizace se stejnou právní formou, liší se i jejich kolektivní orgány. Během popisu dobré praxe bylo zjištěno, že se ale neliší míra motivace, se kterou se vrhají do své práce členové kolektivních orgánů zkoumaných organizací a ani jejich aktivní zapojení se do činnosti organizace. Práce se dále dotýká změn souvisejících s novelou občanského zákoníku, které pro neziskové organizace přinesla v roce 2014. Obsah praktické části je zpracován především na základě rozhovorů se členy...
Sbírky a efektivita jejich využití
Machová, Anna ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Mlejnková, Kristýna (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o současném stavu dárcovství v České republice. Zaměřuje se především na porovnání metod veřejných sbírek a možnostech, které přináší on-line fundraising. Kvantitativní šetření se zabývá zmapováním postojů respondentů k veřejným sbírkám a fundraisingu. Podrobněji ukazuje jaké formy sbírek jsou pro respondenty nejvhodnější a zaměřuje se na jejich postoje a důvěru v efektivní využití darovaných příspěvků neziskovými organizacemi.
Segmentace českého trhu na základě příspěvků neziskovým organizacím
Slezáková, Pavla ; Supa, Markéta (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice segmentace českého trhu na základě přispívání neziskovým organizacím. Neziskové organizace v posledních letech čelí tvrdé kritice a jejich činnost je částí veřejnosti označována za zbytečnou, i proto počet jejich přispěvatelů setrvale klesá. Práce si klade za cíl charakterizovat segment přispěvatelů a pomoci tak neziskovým organizacím lépe zacílit jejich marketingové a fundraisingové aktivity. První část práce představuje pojem neziskových organizací, jejich ekonomicko-právní ukotvení a některá specifika jejich marketingové komunikace. Vyložen je teoretický rámec tržní segmentace a jsou popsány zásadní segmentační přístupy. Druhou částí práce je výzkum založený na analýze MML-TGI dat, jehož cílem je porovnat skupinu přispívajících a nepřispívajících a odhalit, jak se skupiny navzájem liší.
Vliv behaviorální ekonomie na fundraisingový emailing neziskové organizace Greenpeace Česká republika
Fišer, Matěj ; Báča, Ladislav (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Cílem této práce je přinést nové poznatky v rámci oboru behaviorální ekonomie a prozkoumat působení vybraných behaviorálních konceptů na fundraisingové kampaně vedené skrz e-mail. Práce se z počátku zabývá teoretickým ukotvením behaviorální ekonomie, jejímu zasazení do historického kontextu a definicí vybraných konceptů, se kterými obor pracuje. Dále je přiblížen obor fundraisingu a jeho využití v neziskových organizacích. Ve druhé části se práce věnuje případové studii, která se zabývala aplikací vybraných behaviorálně ekonomických konceptů na e-mailingovou kampaň vedenou neziskovou organizací Greenpeace Česká republika. Praktická část představuje popis tohoto experimentu a analýzu výsledků, které odhalily, že behaviorální intervence se za určitých podmínek mohou chovat i kontraproduktivně.
Fundraising vybrané neziskové organizace
Košvicová, Hana ; Nečadová, Věra (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá neziskovými organizacemi a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části práce je popsána problematika neziskových organizací a fundraisingu. V praktické části práce je provedena analýza dosavadního hospodaření a fundraisingových aktivit vybrané neziskové organizace – Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Betlém, která poskytuje sociální služby lidem s těžkým zdravotním postižením. Následně jsou zjištěné skutečnosti zhodnoceny. Závěrem jsou na základě těchto zjištěných skutečností navrhnuty nové možnosti získávání finančních zdrojů, jejichž realizace by byla pro danou organizaci přínosná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 154 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.