Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Protestantský fundamentalismus jeho vznik a vývoj
Kohout, Nikola ; Vojtíšek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hošek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá původem fundamentalistického hnutí a klade si za cíl vytvořit teoretickou základnu pro další studie dopadů jeho vlivu mezi reformo- vanými církvemi. Popisuje proces, kterým kalvinismus, puritánství a pietismus nastolily všeobecný směr, v němž se má rozvinout duchovní život na novém kontinentu. Dále ukazuje, jak dispenzacionalismus v kultuře svatosti a události Velkého probuzení vytvořily velkou propast mezi Amerikou a Evropou, kde byl velký vliv osvícenství. Následně je popsáno několik významných osobností fun- damentalistického hnutí společně s největším dopadem kontroverzí. V průběhu práce jsou uváděny příklady náboženských skupin, které jsou ovlivněny myšlen- kami fundamentalismu, který proniká i k nám díky otevření hranic po sametové revoluci, a to hlavně prostřednictvím internetu a nových médií.
Německý salafíjský džihádismus: radikalizační poselství v přednáškách německého džihádisty Denise Cusperta
Křížková, Hana ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Hokovský, Radko (oponent)
Diplomová práce s názvem "Německý salafíjský džihádismus: radikalizační poselství v přednáškách německého džihádisty Denise Cusperta" se zabývá analýzou internetových videopřednášek Denise Cusperta - jedné z nejvýraznějších vůdčích osob německy mluvící džihádisticko-salafistické scény, a to z hlediska radikalizačního potenciálu, který je prostřednictvím těchto přednášek šířen. Cílem práce je nejprve identifikace základních radikalizačních vzorců relevantních pro daný výzkum, které se nacházejí v modelech radikalizace. V rámci analytické části poté budou tyto radikalizační kategorie aplikovány na argumentační strategie přítomné v přednáškách Denise Cusperta. Za účelem analýzy všech poselství bude použita kvalitativní obsahová analýza spolu s analýzou rámcovou. Rámcová analýza se jeví být v souvislosti se zaměřením práce vhodnou metodou, jelikož se s důrazem na strategické použití jazyka zabývá problematikou sdělení z hlediska jeho mobilizačního potenciálu. Tato metoda tedy může být dobrým ukazatelem toho, do jaké míry se prostřednictvím prohlášení daří oslovovat sympatizanty hnutí a přimět je k činům. Kromě analýzy radikalizačních poselství se práce zabývá rovněž i charakterem a dynamikou německého salafistického hnutí, zejména pak jeho džihádistickou podobou.
Salafistická da'wa: metody misijní činnosti německého hnutí Salafíja na příkladu kampaně "Lies!"
Křížková, Hana ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Vzrůstající počet příznivců tzv. salafistického islámu je v Německu v poslední době velmi aktuální a diskutované téma. Německé salafistické hnutí je radikální odnoží islámu, které se vyznačuje fundamentalistickým způsobem života podle doslovného výkladu Koránu. Německé veřejnosti je toto hnutí známo především svou významnou propagandistickou činností. V Německu toto hnutí získalo během krátké doby na popularitě a vydobylo si zde specifickou pozici. Salafisté si vysloužili ohlas svými početnými aktivitami, jako jsou např. islámské semináře či výrazná internetová propaganda. Činnost hnutí je s obavami sledována nejen médii, politickou scénou a německou veřejností, ale také německou tajnou službou. Ta se v současné době potýká především s problémem rostoucího počtu příznivců Islámského státu a s jejich odchodem do Sýrie a Iráku. Otázka, jak této radikalizaci především mladých německých muslimů zabránit, zůstává v mnohých ohledech stále nezodpovězena. Jelikož se jedná o hnutí, které je zaměřeno převážně na německou tvář islámu, a tedy i na misijní činnost směřující k německé veřejnosti, působí v salafistickém okruhu mnoho konvertitů, kteří se v Německu na rozdíl od přistěhovalecké komunity velmi dobře orientují a mohou tak misijní činnost vést efektivněji. Počtem svých členů jsou salafisté sice...
Německý salafíjský džihádismus: radikalizační poselství v přednáškách německého džihádisty Denise Cusperta
Křížková, Hana ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Hokovský, Radko (oponent)
Diplomová práce s názvem "Německý salafíjský džihádismus: radikalizační poselství v přednáškách německého džihádisty Denise Cusperta" se zabývá analýzou internetových videopřednášek Denise Cusperta - jedné z nejvýraznějších vůdčích osob německy mluvící džihádisticko-salafistické scény, a to z hlediska radikalizačního potenciálu, který je prostřednictvím těchto přednášek šířen. Cílem práce je nejprve identifikace základních radikalizačních vzorců relevantních pro daný výzkum, které se nacházejí v modelech radikalizace. V rámci analytické části poté budou tyto radikalizační kategorie aplikovány na argumentační strategie přítomné v přednáškách Denise Cusperta. Za účelem analýzy všech poselství bude použita kvalitativní obsahová analýza spolu s analýzou rámcovou. Rámcová analýza se jeví být v souvislosti se zaměřením práce vhodnou metodou, jelikož se s důrazem na strategické použití jazyka zabývá problematikou sdělení z hlediska jeho mobilizačního potenciálu. Tato metoda tedy může být dobrým ukazatelem toho, do jaké míry se prostřednictvím prohlášení daří oslovovat sympatizanty hnutí a přimět je k činům. Kromě analýzy radikalizačních poselství se práce zabývá rovněž i charakterem a dynamikou německého salafistického hnutí, zejména pak jeho džihádistickou podobou.
Postoj římskokatolické církve k islámskému extremismu
Mazáč, Milan ; Bouma, David (vedoucí práce) ; Nosek, Lukáš (oponent)
Postoj římskokatolické církve k islámskému extremismu Anotace Předložená diplomová práce se zabývá postojem papežů, osob duchovního stavu, působících v jednotlivých institucích Svatého stolce, teologů a vybrané skupiny lidí z řad české laické veřejnosti římskokatolické církve k náboženskému extremismu, se zaměřením na nejzazší formu extremismu - terorismus - jednotlivců či skupin, hlásících se k islámu. Jelikož je náboženský extremismus často spojován s fundamentalismem, radikalismem a fanatismem, dochází v první kapitole k rozboru základních charakteristik těchto pojmů, přičemž je kladen důraz na analýzu významové podstaty a jejich obecného uchopení. Následným porovnáním je zjištěno, co mají společného a v čem se naopak liší. V návaznosti na výše uvedené dochází k rozboru, jak extremismus reflektují náboženské a intelektuální osobnosti islámu, zároveň je připojena deskripce i komparace postojů těchto osobností a militantně smýšlejících muslimů k džihádu mečem "al-džihád bi̕ s-sajf". V souvislosti s touto ozbrojenou formou džihádu práce stručně porovnává pojetí mučednictví v islámu a římskokatolické církvi a výsledek v souhrnu analyzuje. Rovněž je stručně nahlédnuto do historie náboženského extremismu, jakožto nedílné součásti vývoje křesťanství a islámu. Na základě takto získaných informací jsou postupně...
Social Construction of Reality and the Future of Religions in Postmodern Europe
Davidov, Tomáš ; Halík, Tomáš (vedoucí práce) ; Lyčka, Milan (oponent)
(česky) Táto práca, zameraná na tému sociálnej konštrukcie reality, sa okrem klasických sociologických diel sústreďuje najmä na myšlienky amerického filozofa - Richarda Rortyho. Preto bude prvá časť venovaná práve jeho najvýznamnejším dielam, na ktorých vidieť tzv. prechod od objektivity k solidarite, niektorým vplyvom ktoré na tento prechod pôsobili a jeho záverom spejúcim k liberálnej irónii. Práve tieto postmoderné závery by som následne chcel v druhej časti práce prehodnotiť a aplikovať na momentálnu religiozitu v Európe, so zameraním na možnosť medzi-náboženského dialógu, na príklade islamu a Západu.
Salafistická da'wa: metody misijní činnosti německého hnutí Salafíja na příkladu kampaně "Lies!"
Křížková, Hana ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Vzrůstající počet příznivců tzv. salafistického islámu je v Německu v poslední době velmi aktuální a diskutované téma. Německé salafistické hnutí je radikální odnoží islámu, které se vyznačuje fundamentalistickým způsobem života podle doslovného výkladu Koránu. Německé veřejnosti je toto hnutí známo především svou významnou propagandistickou činností. V Německu toto hnutí získalo během krátké doby na popularitě a vydobylo si zde specifickou pozici. Salafisté si vysloužili ohlas svými početnými aktivitami, jako jsou např. islámské semináře či výrazná internetová propaganda. Činnost hnutí je s obavami sledována nejen médii, politickou scénou a německou veřejností, ale také německou tajnou službou. Ta se v současné době potýká především s problémem rostoucího počtu příznivců Islámského státu a s jejich odchodem do Sýrie a Iráku. Otázka, jak této radikalizaci především mladých německých muslimů zabránit, zůstává v mnohých ohledech stále nezodpovězena. Jelikož se jedná o hnutí, které je zaměřeno převážně na německou tvář islámu, a tedy i na misijní činnost směřující k německé veřejnosti, působí v salafistickém okruhu mnoho konvertitů, kteří se v Německu na rozdíl od přistěhovalecké komunity velmi dobře orientují a mohou tak misijní činnost vést efektivněji. Počtem svých členů jsou salafisté sice...
Isabela I. Kastilská
Konečná, Lenka ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Cílem této práce bylo zpracování tématiky týkající se Isabely I. Kastilské. Hlavní důraz byl kladen na historická fakta, kde jsem vycházela z české i cizojazyčné literatury a z historických kompendií. První část práce popisuje politickou i hospodářskou situaci na iberském poloostrově od konce 14. století do doby než Isabela usedla na trůn. Dále se zabývám její biografií se zájmem o detaily, které by mohly vypovídat o její povaze a osobnosti. Tato část dává základ a podporu druhé části, kde kromě knih historie, vycházím především ze studií z oboru psychologie. V této části práce se zabývám pohnutkami, které Isabelu vedly k náboženské reorganizaci a jejím sklonem k fanatickému chování. Téma Španělské inkvizice v této práci zaujímá jen okrajovou pozici. Celá práce je psána se záměrem vidět Isabelu z co nejneobvyklejších úhlů a k tomu nám slouží různé typologie osobnosti a tendence sledovat její kroky z pozice dosahování cílů. V závěru shrnuji obhájení tezí, které jsem si vytyčila již v úvodu této práce a jejich znění je: "Isabela jako jediná v historii svého rodu byla schopná fakticky dokončit reconquistu, k čemuž jí silně dopomohl její náboženský fanatismus, spojený s neobvykle silnou vnitřní energií vycházející z víry, kterou ztratila po smrti svého syna Jana."

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.