Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lingvistické a didaktické problémy ve výuce češtiny pro ukrajinské rodilé mluvčí
PROKIP, Nataliya
Tématem bakalářské práce jsou lingvistické a didaktické problémy vznikající při výuce českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí z Ukrajiny a Ruska. Pozornost je tedy zaměřena na obtížné jevy v plánu morfologickém a lexikálním (včetně frazeologie), případně i syntaktickém. Analýza jazykového materiálu získaného z praktické výuky poskytne náměty k řešení některých problematických úseků mluvnice. Cílem bakalářské práce budou návrhy didaktického postupu při výkladu vybraných gramatických a lexikálních jevů a některých doporučení sloužících ke zvládnutí učiva.
Germanismy jako komponenty frazeologismů v češtině
DVOŘÁKOVÁ, Gabriela
Tato diplomová práce pojednává o germanismech, které jsou součástí českých frazémů. Germanismy jsou slova přejatá z německého jazyka do naší mateřštiny. Teoretická část práce popisuje vědu frazeologii, její historii, principy a typy frazémů a zabývá se způsoby obohacování slovní zásoby. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou frazémy s germanismy ještě dnes známé i pro žáky základních škol a pro studenty středních a vysokých škol. Výzkumné šetření probíhalo na různých typech škol v různých městech, která leží v rozdílných vzdálenostech od hranic s německy mluvícími obyvateli. Výsledky ukazují, že větší znalosti frazémů dosahují studenti středních a vysokých škol a že i vzdálenost navštěvované školy nebo vzdálenost bydliště od hranic hraje podstatnou roli ve slovní zásobě mladých jedinců. V závěru práce jsou nastíněny didaktické aktivity pro práci s frazémy v hodinách německého jazyka.
A lexico-semantic analysis of phrasal verbs in English and their Czech equivalents/Lexiko-sémantická analýza frázových sloves v angličtině a jejich české ekvivalenty
HÁLOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se zabývá frázovými slovesy v angličtině a jejich českými ekvivalenty. V teoretické části jsou nejprve popsány slovotvorné procesy v anglickém a českém jazyce. Vetší pozornost je věnována prefixaci, zejména té slovesné. Následně jsou podrobně popsána frázová slovesa v angličtině, a jak je různá literatura vnímá. V praktické části je proveden korpusový výzkum nejvíce se vyskytujících frázových sloves, následně dochází k analýze zjištěných dat. Ke každému frázovému slovesu je poté udán odpovídající český ekvivalent. Na závěr praktické práce je zhodnoceno, do jaké míry spolu výrazy korespondují. Na závěr celé práce je navrhnut nový přístup k frázovým slovesům jak pro studijní účely, tak pro účely jejich vyučování.
Frazeologie a její využitelnost při osvojování cizích jazyků
Říhová, Kristýna ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá frazeologií a jejím propojením s didaktikou cizích jazyků. V praktické části analyzuje současnou situaci ve výuce cizích jazyků, zvláště z hlediska využití frazémů. Dále zkoumá četnost výskytu přísloví a dalších ustálených spojení v současných učebnicích cizích jazyků (konkrétně německého a ruského jazyka). Cílem práce je navrhnout způsoby, jak frazémy do výuky efektivně zařazovat a pracovat s nimi. KLÍČOVÁ SLOVA: frazeologie, frazém, lingvodidaktika, výuka cizích jazyků, přísloví
Pes v českém a ruském jazykovém obrazu světa
Jíchová, Darina ; Kitzlerová, Jana (vedoucí práce) ; Stranz-Nikitina, Veronika (oponent)
I. Abstrakt a klíčová slova Bakalářská práce se zabývá ukotvení vybraného slova pes v jazykovém obrazu češtiny a ruštiny. Vychází z dosavadních teorií antropocentrismu, zejména pak z kognitivního přístupu k jazyku. První část nastiňuje pojetí jazykového obrazu světa převážně v prací českých a ruských lingvistů. Druhá část se věnuje pojetí zvoleného substantiva v obou jazycích, a to na základě slovníků, frazeologie a korpusu. Závěr obsahuje vlastní kognitivní definici slova pes. Klíčová slova: kognitivní lingvistika, český jazyk, ruský jazyk, antropocentrismus, jazykový obraz světa, kategorizace, systémové a textové konotace, frazeologie, pes
Motivy zvířat v české a dánské frazeologii a idiomatice
Mořická, Eva ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Houhová, Jana (oponent)
a klíčová slova Diplomová práce se věnuje popisu dánských a českých idiomatických výrazů obsahující slova související se zvířecí říší. Základem pro ni bylo vytvoření seznamu příslušných dánských idiomatických výrazů, pro které byly následně nalezeny jejich české ekvivalenty a určena míra vzájemné ekvivalence. V teoretické části je nejdříve kladen důraz na popis idiomatiky a frazeologie v obou jazycích. Mimoto jsou zde popsány i další disciplíny, které jsou následně použity v praktické části práce. Ta pak obsahuje vlastní výzkum shromážděného seznamu idiomatických výrazů z několika úhlů. Je poukázáno na vzájemné rozdíly ve vnímání zvířat a naopak na kulturní spřízněnost obou národů. Praktická část zahrnuje také vyhodnocení míry ekvivalence výrazů a kromě etymologie jsou popsány i další specifické fenomény važící se ke zkoumané skupině idiomatických výrazů. Klíčová slova: čeština, dánština, ekvivalence, etymologie, frazeologie, idiomatika, zvířecí říše
Idiomatic Phrases in the Novell "Buchmendel" from Stefan Zweig and in its Translation into Czech
Kyselová, Soňa ; Hejhalová, Věra (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivním srovnáním českých a německých frazeologismů v povídce Stefana Zweiga "Knihomol" a jejím českém překladu. Vedle teoretického popisu frazeologizmů, jejich charakteristických znaků a klasifikace je věnován zvláštní zřetel tématu kontrastivní frazeologie, která se promítá také do praktické části ve formě rozdělení nalezených frazémů podle stupně ekvivalence, jejich porovnání a důkladného komentáře. Centrem zájmu je posouzení vhodnosti překladu vzhledem k druhům frazeologické ekvivalence.
Analysis of German youth language from the point of view of phraseology
Červinská, Agáta ; Zeman, Dalibor (vedoucí práce) ; Poimer, Christiane (oponent)
Tato práce si klade za cíl zprostředkovat náhled do mluvy současné ně-mecké mládeže. Nejprve se věnuje fenoménu řeči mladistvých (Jugend-sprache) a komunikaci na sociálních sítích. Následná kapitola se pak za-bývá frazeologií, lingvistickou disciplínou, která slouží jako podklad pro samotnou analýzu shromážděných frazeologismů. V praktické části je u frazeologismů uveden český překlad.
Části těla ve finských frazeologických výrazech
Janoušková, Kateřina ; Fárová, Lenka (vedoucí práce) ; Lindroosová, Hilkka (oponent)
(česky) Tato bakalářská práce se zabývá vybranými finskými frazeologickými výrazy, jejichž součástí jsou názvy částí těla käsi ‚hlava', pää ‚hlava' a silmä ‚oko'. Zkoumané frazeologické výrazy byly sebrány ze dvou frazeologických slovníků a dizertační práce o idiomech a v této bakalářské práci jsou klasifikovány jako idiomy. Práce popisuje, v jakých strukturách se finské idiomy vyskytují, a jaké významy se těmto idiomům přiřazují. V teoretické části práce nejdříve reflektuje vývoj výzkumu frazeologie a idiomatiky ve Finsku, dále představuje finskou frazeologickou terminologii a popisuje dělení idiomů M. Nenonen, podle nějž jsou v praktické části idiomy analyzovány. Praktická část se skládá z morfo-syntaktické analýzy idiomů, v níž jsou idiomy rozděleny na slovesné, neslovesné a ostatní, a popisu jejich sémanticko-lexikálních rysů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.