Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po 21 měsíční expozici ve vlhké a suché vodíkové atmosféře při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Vyšetření vlivu vlhkého a suchého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po 21 měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm.
Estimation of mechanical properties of thin films using numerical modelling of experimental tests
Tinoco Navarro, Hector Andres ; Jančo,, Roland (oponent) ; Klusák,, Jan (oponent) ; Hutař, Pavel (vedoucí práce)
Bulge testing is an experimental technique that involves the use of numerical and analytical approaches to characterize the mechanical properties of thin films. This thesis addresses some limitations found in the classical models that describe the behavior of thin films subjected to this test. This required the development of new models and numerical strategies in order to determine several mechanical properties of monolayer and bilayer thin films under different structural conditions, such as elasticity, plasticity, and fracture. By combining finite element analysis and classical analytical solutions, different methodologies for calculating the elastic properties (E and v), residual stresses, yield stress, and fracture toughness were proposed and validated. The mechanical properties of silicon nitride, aluminum, and gold films were characterized using load-deflection experimental data obtained from bulging measurements. The determined properties showed reasonable agreement with materials of known properties, which validated that the proposed methods in this work can be useful for estimating the mechanical properties of freestanding thin films.
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po čtrnáctiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po čtrnácti měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm.
Fracture behavior of FeAlSi intermetallics
Čech, J. ; Haušild, P. ; Karlík, M. ; Nová, K. ; Průša, F. ; Novák, P. ; Kopeček, Jaromír
The study is devoted to the intermetallic alloy FeAl20Si20 (wt.%) with the potential applications in high temperature aggressive environments. The samples of the same chemical composition were prepared by spark plasma sintering from the different mechanically alloyed powders (pure elements and pre-alloyed powders).
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po sedmiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po sedmi měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm.
Lomové chování kovových slitin s nízkou úrovní houževnatosti
Novotný, David ; Svoboda, Jiří (oponent) ; Stratil, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na určování mechanických vlastností slitin vyrobených metodami práškové metalurgie. V rámci práce byly zkoumány dvě slitiny a to vysoce entropická slitina CrMnFeCoNi a oxidy disperzně zpevněná slitina FeAlO. Obě slitiny byly vyrobeny v laboratorním množství zkušebního materiálu a pro měření jejich mechanických vlastností byla použita miniaturní zkušební tělesa. Hlavním cílem práce byl vývoj metodiky přípravy trhliny, zkoušení a hodnocení charakteristik miniaturních zkušebních těles pro materiály s nízkou úrovní houževnatosti. V rámci experimentální části práce byly měřeny tahové a deformační vlastnosti a lomová houževnatost obou slitin. U vysoce-entropické slitiny CrMnFeCoNi se práce zaměřila na vliv rychlosti deformace na mechanické a lomové vlastnosti slitiny za pokojové teploty. U oxidy disperzně zpevněné slitiny FeAlO byly zkoumány mechanické a lomové vlastnosti v rozmezí teplot 23-600 °C.
Hodnocení lomového chování svarových spojů používaných v energetickém průmyslu
Rádsetoulal, Milan ; Šiška, Filip (oponent) ; Stratil, Luděk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem lomového chování modelového heterogenního svarového spoje. Cílem je určení lomového chování rozhraní feritického základního materiálu a austenitického svarového kovu při teplotě 255 °C. Tento typ svarového spoje je běžně využíván v energetických aplikacích. Lomová houževnatost byla měřena na tělesech typu CT s velikostí 0,5T s cílem určení iniciačních hodnot tvárného porušení. Lomové chování je korelováno s výsledky metalografické a fraktografické analýzy. Pro fraktografickou analýzu je využito světelné i elektronové mikroskopie. Kvůli charakterizaci lomového chování rozhraní materiálů je důležitá zejména příprava zkušebního tělesa s nacyklovanou trhlinou do oblasti rozhraní. V případě vhodně připravené trhliny dosahuje svarový spoj nejnižší hodnoty houževnatosti. V ostatních případech, kdy došlo k mírnému odklonu trhliny mimo rovinu vrubu, je určena vyšší hodnota lomové houževnatosti. Heterogenní svarové spoje vykazují velký rozptyl mechanických vlastností. Objektivní hodnocení lomové houževnatosti je tedy spojeno s nutností měření většího počtu těles. Korelace výsledků lomové houževnatosti s fraktografickou analýzou umožňuje objasnit trajektorii a mechanismus šíření trhliny.
Mechanické a lomově mechanické zkoušky speciální oceli. Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip
Výzkumná zpráva popisující zkoušky mechanických a lomových mechanických vlastností speciálního typu oceli. Mezi hlavní výsledky výzkumu patří lomová houževnatost v termínech parametrů J integrálu, konstanty pro popis rychlosti růstu trhlin u typu oceli používané pro železniční podvozky.
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností VTL plynovodu – lokalita L177 (L177/1 a L177/2)
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Hodnocení mechanických a lomově mechanických vlastností vč. analýzy kritických rozměrů trhliny pro dané přepravní tlaky a trubní segmenty. Tyto hodnoty budou použity jako referenční pro následující výzkum vlivu vodíku na potrubní ocel.
Potvrzení způsobilosti provozu plynovodů na základě mechanických a lomových zkoušek segmentů z VTL DN 500 (č. trasy 41 a 56) a VTL DN 300 (č. trasy 152). Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip
Stanovení základních mechanických a lomově mechanických charakteristik s následnou analýzou kritických rozměrů trhliny pro konkrétní tlak v potrubí a trubní segment (materiál).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.