Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu
Kopecký, Štěpán ; Bradáč, Albert (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by co nejvíce eliminoval ztrátu informací během dokumentace stop.
Horizontální gril
Horák, Vojtěch ; Krčma, Martin (oponent) ; Brandejs, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí domácího horizontálního grilu na sele s elektrickým pohonem. Gril je navržen na tuhé palivo ve formě dřeva nebo dřevěného uhlí a je dimenzován na zatížení 50 kg. V rešeršní části jsou popsány základní druhy grilů a jejich výhody a nevýhody. Konstrukční část se zabývá řešením několika konstrukčních uzlů, které jsou podloženy výpočty. V průběhu celé práce je kladen důraz na co nejnižší výrobní náklady. Součásti práce je také průběžná fotodokumentace, která zachycuje postup výroby a montáže. V závěru práce je zhodnocení výrobních nákladů.
Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách
Novotný, Václav ; Kovanda,, Jan (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena PČR je svým rozsahem porovnána s dokumentací pořízenou při nárazových testech. Dále je v DP dokumentace rozdělena do dvou skupin střetů, kde jsou reprezentativní nehody detailně popsány a následně vyhodnoceny. Obdobně je tento postup praktikován pro dokumentaci dalších dopravních nehod, kde jsou zachyceny vzájemné deformace. Výsledkem této práce je stanovení optimálního místa objektivu pro pořízení dokumentace a tím stanovení základního počtu fotografií při dokumentaci poškození vozidla po dopravních nehodách.
Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách
Kuncová, Andrea ; Tylšar, Vladimír (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou dokumentace, získané od městských úřadů, magistrátů měst, pojišťoven nebo přímo od policie, týkající se malých dopravních nehod. Tato dokumentace se skládá z protokolů o dopravních nehodách, fotodokumentací a plánků z míst dopravních nehod, vytvořených policií a znalci po reálných nehodách. Analýzou této dokumentace a jejím následným vyhodnocením je zřejmé, k jakým skutečným poškozením na vozidlech po malých dopravních nehodách dochází a jaké stopy tyto nehody zanechávají na vozovkách. Vyhodnocené informace mohou posloužit jako etalony při posuzování manipulovaných škodních událostí.
Metodika ohledání dopravní nehody policií
Dvořáček, Tomáš ; Tylšar, Vladimír (oponent) ; Semela, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se komplexně zabývá pojetím postupu ohledání místa dopravní nehody policií a její následné dokumentace za účelem maximální objektivizace podkladů. Práce se věnuje jednotlivým krokům při vyšetřování dopravních nehod, stejně tak poskytuje přehled o zpracování skutečností zjištěných na místě dopravní nehody, o měřeních, která jsou na místě dopravní nehody uskutečňována a také je zde uveden přehled jednotlivých typů stop a poškození, které vznikají v příčinné souvislosti s dopravními nehodami.
Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem
Feichtinger, Lukáš ; Smítal, Petr (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je projekt přeložky silnice II/150 mezi obcemi Domaželice a Bystřice pod Hostýnem. Silnice navazuje na obchvat obcí Čechy a Domaželice. Tento obchvat je v současnosti ve výstavbě. U Bystřice pod Hostýnem se přeložka silnice II/150 napojuje na projekt obchvatu obce Bystřice p.H. Je řešeno napojení stávajících i plánovaných komunikací. Práce se skládá z průvodní zprávy, výkresové části a fotodokumentace. Výkresové části byly vypracovány v programu Bentley InRoads a AutoCAD dle platných norem.
Analýza dopravních nehod
Vičík, Petr ; Ambróz, Richard (oponent) ; Laurinec, Marián (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. Dále je uveden přehled jednotlivých druhů stop a poškození, včetně zranění účastníků nehody. Rozebírány jsou nejběžnější metody používané pro výpočet a rekonstrukci nehodové události a zmíněny jsou rovněž speciální typy dopravních nehod, jako je střet vozidla s chodcem, nehody jízdních souprav, či nehody jednostopých vozidel. Pro lepší pochopení nehodových dějů je na začátku práce uveden přehled základních fyzikálních zákonů a dějů, kterými se všechny tyto události řídí, a soudně znalecká problematika těchto analýz.
Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou: certifikovaná metodika
Hečková, Petra
Tato metodika představuje základní terminologická východiska a soubor možných postupů pro průzkum a dokumentaci sepulkrálních památek a historických hřbitovů. Cílem těchto postupů je vytvoření návodu, který zohledňuje podstatné a specifické znaky moderních sepulkrálních památek - tedy především objektů z 19. a první poloviny 20. století - jako je diverzita a vzájemná koexistence různých materiálů, význam epigrafické složky náhrobků nebo výtvarné řešení hrobového místa. Na straně druhé se snaží navrhnout postupy pro dokumentaci historických hřbitovů jako systému se složitým vývojem, jehož nedílnou součástí je i složka vegetace (hřbitovní zeleně) a další prvky hřbitovní architektury (hřbitovní zdi, umrlčí komory, mobiliář), nikoli jen jako prostého souboru jednotlivých sepulkrálních objektů. Zároveň nastiňuje určité možnosti, jak lze postupovat při stanovení památkové hodnoty historických hřbitovů. Metodika je určena pro různé skupiny uživatelů, od odborníků a specialistů v památkové péči, až po občanské inciativy věnující se revitalizaci zaniklých hřbitovů. Důležitou skupinou jsou také správci hřbitovů a samosprávy menších obcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu
Kopecký, Štěpán ; Bradáč, Albert (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by co nejvíce eliminoval ztrátu informací během dokumentace stop.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.