Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vliv světla a sucha na fotosyntézu a vodní provoz podrostních bylin temperátních doubrav
Vitásek, Roman
Dřeviny, zejména stromy, výrazně mění růstové podmínky daného stanoviště. Svými fyziologickými projevy ovlivňují hydrologické a světelné poměry a podmiňují tak druhovou skladbu rostlinného společenstva. V lese s hustým stromovým patrem se udržuje specifické mikroklima, jehož mitigační účinek je nejvíce patrný za horkých letních dní. Stromy poskytují svému podrostu stín, kterým spolu s transpirací udržují teplotu v přízemní vrstvě nižší v porovnání s okolní nezalesněnou krajinou. Na druhou stranu, rostliny jako autotrofní organismy potřebují pro své přežití dostatek světla, kterého je větší množství v řídkých lesních porostech. V rámci diplomové práce bylo zkoumáno, jakým způsobem jsou podrostní byliny schopny vyrovnat se s narůstající intenzitou sucha v simulovaném plně zapojeném a proředěném lese a posoudit tak jejich přežití v reálných podmínkách lesního porostu při akutním působení vodního stresu. Zkoumané druhy kopytník evropský (Asarum europaeum L.) a jaterník podléška (Hepatica nobilis Schreb.) byly rozděleny do čtyř skupin postihující dvě úrovně dostupnosti vody (plně zalévané a stresované suchem) a dvě úrovně světelného požitku (simulující hustý a řídký les). Sledována byla reakce fyziologických parametrů (např. rychlost světlem saturované fotosyntézy, průduchová vodivost, vnitřní efektivita využití vody, vodní potenciál a koncentrace nestrukturálních sacharidů) na zvyšující se intenzitu vodního stresu. Ukázalo se, že celková mortalita sazenic byla u obou druhů vyšší ve stinných podmínkách než při dostatku světla, navzdory tomu, že oba druhy uplatňují pro své přežití odlišnou strategii hospodaření s vodou. Kopytník evropský má znaky isohydrického typu vodního provozu. Při suchu se vyrovnává s negativním vodním potenciálem snížením vodivosti průduchů, na úkor možnosti aktivně se bránit vodnímu stresu tvorbou asimilátů. Za příznivých podmínek si vytváří zásoby škrobu, které mu dovolují přežít i výrazně sníženou rychlost fotosyntézy za sucha. Jaterník podléška je svým chováním více anisohydrický. S narůstající intenzitou sucha a stoupající transpirací si udržuje průduchy otevřené a aktivní fotosyntézou si vytváří dostatek rozpustných sacharidů pro tvorbu osmoticky aktivních látek. Hladinu zásobního škrobu má velmi nízkou, což se může negativně projevit při delším trvání nedostatku půdní vláhy. Výsledky naznačují, že pro přežití rostlin za vodního stresu hraje světlo významnou roli. I když jsou teploty v podrostní vrstvě zapojeného lesa nižší než pod proředěným korunovým zápojem, při aktuálně měnícím se klimatu přinášejícím nejen vyšší teploty, ale i letní přísušky, nemusí být růst v podrostu hustého lesa vždy výhodou.
Pedodiverzita vybraných ekotonů na přechodu lesní porost - palouk na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Bydžovský, Radek
Ekotony a jejich prostředí jsou často uváděny jako území výrazné diverzity, které podmiňuje interakce sousedících ekosystémů. Projevy odlišnosti společenství ekotonu se dají pozorovat například v druhovém složení flóry a fauny. Tato bakalářská práce však zkoumá charakter půdního prostředí tohoto ekosystému a porovnává jej s prostředím lesa a louky. Hodnocenými parametry půdní diverzity jsou půdní reakce aktivní a potenciální výměnná, aktivita enzymu půdní katalázy a obsah prvků C, N, S s případným zjištěním obsahu karbonátů. Vyhodnocení těchto půdních charakteristik proběhlo na území třech vybraných lokalit. Výrazná dynamika prostředí ekotonu byla potvrzena v případě půdní reakce. Kataláza vykazovala rovněž odlišné míry aktivity v prostoru ekotonu. Obdobné zjištění bylo potvrzené v případě analyzovaných prvků C, N a S. Na základě hodnocených parametrů se území ekotonu projevuje odlišným charakterem půdního prostředí. Charakter a míra projevu jsou však velmi úzce spojeny s prostředím a vlastnostmi jednotlivých stanovišť.
Studie lesnické naučné stezky města Zábřeh
Šínová, Iveta
Cílem této bakalářské práce je zpracovat studii lesnické naučné stezky ve městě Zábřeh. Ta zahrnuje zvolení a vyznačení trasy v terénu, vytvoření grafického návrhu a obsahu naučných tabulí, počet a jednotlivé umístění v terénu a její technické parametry. Dále výběr konstrukcí, umístění a počet doprovodných zařízení, vytvoření harmonogramu jednotlivých činností a celkové ekonomické zhodnocení. Tématem naučné stezky je vývoj lesa – od lesního semenářství až po produkty ze dřeva. Návrh naučné stezky „Vývoj lesa“ obsahuje 13 naučných tabulí, 1 odpočívadlo, 10 lavic a 6 odpadkových košů. Celková trasa je 5 km dlouhý uzavřený okruh s návratem na začátek.
Forest springs, a safe source of drinking water?
Mikuška, Pavel ; Alexa, Lukáš ; Kouřilová, S. ; Cigánková, Hana ; Křůmal, Kamil ; Itterheimová, Petra ; Kubáň, Petr ; Matoušek, Tomáš ; Barešová, Magdalena ; Pivokonský, Martin
Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but bacteriological results indicate faecal pollution of water in majority studied springs.
Návštěvnické centrum CARBON
Kukučková, Nina ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Navrhovaná stavba by mala plniť funkciu prvého kontaktu návštevníka s bývalým baníckym komplexom na ťažbu čierneho uhlia pri Frenštáte pod Radhoštěm. Z tohto dôvodu by mal byť jej charakter prívetivý, priateľský, vľúdny, mal by vítať návštevníkov tejto oblasti a zároveň v nich navodiť túžbu spoznávať areál, kraj a Beskydy hlbšie. Návštevnícke centrum by malo predstavovať len malú ochutnávku toho, čo nám daná oblasť ponúka. Návrh pracuje s myšlienkou atmosféry v lese, v horskom prostredí, v prírode, preto v plnej miere využíva prírodný materiál. Koncept narába s vybranými fragmentami lesa akými sú svetlo, priestor a štruktúra, ktoré sa ďalej transformujú a odzrkadľujú v návrhu.
Finanční aspekty lesních ekosystémů
Štěpánková, Michaela
Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. Vzhledem k stanovenému cíli dosáhnutí klimatické neutrality v rámci Zelené dohody hraje významnou roli ekosystémová služba sekvestrace uhlíku, která díky ukládání oxidu uhličitého do své biomasy snižuje koncentraci v atmosféře a zpomaluje oteplování planety. Změna klimatu má také mimo jiné za následek kůrovcovou kalamitu, která negativně poznamenala funkční schopnosti lesních ekosystémů, ale také finanční situaci při hospodaření vlastníků lesů. Cílem práce proto bylo kvantifikovat finanční aspekty při hospodaření v lesním ekosystému na modelovém příkladu o velikosti 1 hektaru a zhodnotit míru podpory určené pro vlastníky lesů. Přínos sekvestrace uhlíku je demonstrován na vyčíslení hodnoty v jednotlivých krajích České republiky v závislosti na rozloze lesních pozemků. V závěru je vytvořeno doporučení na hospodaření v lesním ekosystému pro ochranu investice i odolnosti lesů vůči změně klimatu.
Assessing the potentials of non timber forest products (NTFPs) as an attractive livelihood option for the people living in the forest adjacent communities in the Sekyere East district of Ghana
Okyere, Florence
Vymezení problematiky: Nedřevní lesní produkty (NDLP) jsou biologické zdroje rostlinného (mimo dřeva) a živočišného původu, které jsou sklízeny v přirozených lesích a na zemědělské půdě za účelem použití lidmi. Les nadále slouží jako společensko-ekonomická zabezpečovací síť pro venkovské komunity ve většině oblastí Afriky, jižní Asie a některých částí Latinské Ameriky. Více než 40 % chudé populace na světě žije v těsné blízkosti oblastí tropického lesa. Komunity žijící v sousedství zalesněných oblastí nevyhnutelně závisí na jejich ekologii, pokud jde o získávání každodenní potravy, topiva a příjmu. Navzdory ekonomickému významu NDLP neexistuje žádné řádné ohodnocení NDLP a jejich přínosu pro živobytí a rozvoj venkovských komunit, které závisejí primárně na těchto produktech, pokud jde o příjem, základní životní prostředky a zaměstnání. Účel: Zhodnotit potenciál NDLP coby atraktivní možnosti získávání obživy pro lidi žijící v lesních komunitách okresu Sekyere East oblasti Ashanti v Ghaně. Metoda: Při sběru dat ve vybraných venkovských komunitách v okresu Sekeyre East byla použita kvantitativní průřezová studie. Při vybírání šesti komunit v okresu byla použita metoda vícestupňového výběru a při vybírání každého třetího domu v komunitě byla použita metoda systematického výběru. Byl proveden nábor celkem 502 účastníků ve věku vyšším než 15 let (legální věková hranice pro uzavírání pracovního vztahu) a účastníkům byl předán strukturovaný dotazník. Datová analýza byla provedena pomocí programu STATA a výsledky byly prezentovány v tabulkách a grafických zobrazeních. Výsledky: Rozdaný dotazník vyplnilo 98 % účastníků. Většina respondentů byli muži (67,73 %), zbytek (32,27 %) představovaly ženy. Muži byli do získávání NDLP zapojeni celkově více než ženy. Téměř polovina respondentů (48,21 %) zapojených do sběru NDLP byly starší osoby ve věku 50-59 let. Zhruba 84,66 % venkovské populace závisí při získávání každodenní obživy výhradně na lese. Průměrný prodej NDLP na období konání trhů činil 172,12 GH₵. Většina sběračů NDLP zahrnutých do studie vydělávala 101-200 GH₵ za každý den konání trhů. U většiny respondentů činil výtěžek z prodeje NDLP ročně zhruba 3000-4999 GH₵. Mezi nejběžněji sbírané NDLP patřila zvěř, palivové dříví, houby, plži, obalové listy a med. Závěr: Je zjevné, že většina venkovské populace závisí na NDLP při získávání základního hotovostního příjmu a základní obživy. Výdělky z prodeje NDLP představují zhruba polovinu celkového ročního příjmu a výdajů domácností. Postupy vedoucí k omezení chudoby musí ve větší míře počítat s NDLP coby alternativním zdrojem příjmu pro nedostatkem trpící venkovské komunity v různých částech země.
Souhrnná výzkumná zpráva
Man, Matěj ; Kačmarová, Lucie ; Prošek, Jiří ; Vébrová, Dana ; Růžičková, Anna ; Müllerová, Jana
Souhrnná zpráva přináší podrobný popis aktivit v rámci projektu, metodiku řešení projektu, výsledky projektu a komentář/diskusi jednotlivých výsledků včetně pasáže o možnostech udržitelnosti projektových aktivit po jeho skončení a návrhy na budoucí uplatnění projektových výsledků.
Diverzita a početnost ptáků ve 3D prostoru Žofínského pralesa
Kučerová, Eliška ; Hořák, David (vedoucí práce) ; Korňan, Martin (oponent)
Ptačí druhy jsou specializované na různé typy prostředí. Uvažujeme-li například o lesních druzích, neznamená to, že by všechny tyto druhy využívaly stejné ekologické niky. Některé druhy obývají podrost, jiné dávají přednost korunám stromů. Někteří ptáci jsou vázáni na paseky a další světliny v lesním porostu, jiní vyžadují staré stromy s dutinami. Ani biotop primárního středoevropského smíšeného lesa tedy není homogenním prostředím, naopak na malých prostorových škálách se jedná o prostředí velmi heterogenní. Zvlášť po zahrnutí vertikálního rozměru lesa, který ptáci využívají mnohem více, než je obvykle ve studiích zohledňováno, získáme nevídaně pestrou nabídku habitatů. Tato diplomová práce přináší detailní popis ptačího společenstva v nejstarší české přírodní rezervaci (NPR Žofínský prales), ve které v současné době probíhají výzkumy vegetace. Výzkumy zabývající se mapováním ptáků v lesích však stále obvykle nezohledňují vertikální rozměr prostředí. Navíc se většina sčítání ptáků zaměřuje na diverzitu druhů na lokalitě, ale již nezahrnuje početnosti jednotlivých druhů. Proto jsem se zaměřila na velmi podrobné zmapování ptačího společenstva na padesátihektarové ploše v NPR Žofínský prales. Během sčítání byl zaznamenán každý ptačí jedinec i jeho přesná pozice ve 3D prostoru lesního porostu....
Vzdělávací projekt pro environmentální výchovu v mateřské škole.
HAVLÍČKOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá významem environmentální výchovy a jejím zařazením do současného systému předškolního vzdělávání v České Republice. Dále za pomoci pretestu zkoumá výchozí znalosti dětí předškolního věku a následně je díky posttestům porovnává se znalostmi nově nabytými. Součástí práce je týdenní integrovaný blok sloužící jako vzdělávací projekt o stromech, lesních rostlinách, živočiších a lese jako takovém. Projekt se snaží prohloubit vědomosti a zájem dětí o přírodu a environmentální výchovu obecně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.