Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 186 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh expanze kojenecké stravy na vietnamský trh
Tranová, Petra ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je předložení manuálu postupu pro českou firmu s produkty dětské stravy při vstupu na vietnamský trh. Vybraná společnost pro předložení manuálu se zabývá výrobou a distribucí dětské stravy pro kojence a malé děti. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých má diplomová práce dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně ekonomického zhodnocení.
Vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie
Chybová, Vendula
Bakalářská práce hodnotí vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie. Konkrétně analyzuje agrární obchod České republiky a zabývá se posouzením celkové jeho dynamiky, vývoje teritoriální a zbožové struktury a identifikací produktových skupin, které vykazují komparativní výhodu či nevýhodu vůči jednotnému trhu Evropské unie. Pro provedení analýzy využívá databázi CZSO.
Specifika dovozu zboží ze Španělska do ČR
WALTEROVÁ, Veronika
Tématem této bakalářské práce jsou specifika dovozu zboží ze Španělska do České republiky. Hlavní cíl práce tvoří vymezení nejdůležitějších položek importu do ČR na základě analýzy specifik a jednotlivá opatření pro dovoz na naše území. Práce obsahuje část teoretickou, která na základě použití odborné literatury popisuje fungování zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku EU a pravidla pro import zboží do Česka. Praktická část zahrnuje expertní rozhovor, dále výčet klíčových produktů importovaných do ČR a s nimi spojená nařízení. V závěru práce jsou shrnuta jednotlivá fakta.
Faktory ovlivňující vývoj měnových kurzů se zaměřením na českou ekonomiku
PÁLINKÁS, Peter
Cílem této práce bylo zkoumat vývoj měnového kurzu české koruny a určit jeho dopad na oblast zahraničního obchodu České republiky a vymezit faktory, které ovlivňují vývoj měnových kurzů. Práce obsahuje také modely determinací, pomocí kterých se ekonomická teorie snaží předpovedět vývoj měnových kurzů, nebo určit vzájěmný vztah mezi určité makroekonomické ukazatele a měnovým kurzem.
Možnosti vstupu českých podnikatelských subjektů na zahraniční trhy
PROCHÁZKOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat možnosti vstupu na zahraniční trhy pro společnost FARMTEC, a.s., a provést situační analýzu trhů. Dílčím cílem bylo stanovení nejlepší možnosti vstupu na zahraniční trhy a navržení optimálního řešení. Práce byla zaměřena na firmu FARMTEC, a.s., která se zabývá výrobou zemědělské technologie a jejím prodejem na českém i zahraničním trhu. Zatím převažuje obchod s partnery v České republice, ale vývoz do zahraničí každý rok stoupá. Je to způsobeno především nasycením českého trhu a poměrně velkou konkurencí. Společnost exportuje své výrobky hlavně na trhy východní a jihovýchodní Evropy. K analyzování možností vstupu na zahraniční trhy byla použita PEST analýza, která zkoumá makroekonomické prostředí, což je politické a právní prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí a technologická vyspělost. Tato analýza byla použita k posouzení makroekonomického prostředí třech zemí a to: Řecka, Rumunska a Bosny a Hercegoviny. Analýza vedla k závěru, že pro firmu FARMTEC, a.s., je nejvýhodnější vstoupit na trh do Rumunska. Jako optimální řešení byla navržena strategie vstupu na zahraniční trh přes výhradního zprostředkovatele, který exkluzivně zastupuje firmu na daném teritoriu a jedná jménem firmy.
Licenční hudební nosiče na zestátněném československém trhu
Ferenc, Petr ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Štemberk, Jan (oponent)
Diplomová práce Licenční hudební nosiče na zestátněném československém trhu se soustředí na segment hudebního průmyslu realizovaný vydavatelstvími Supraphon a Opus. Zahraniční hudební díla se na tuzemském trhu ve sledovaném období let 1946-1989 ocitala zejména díky nákupu licencí k nahrávkám, jež byly v Československu dále množeny a nabízeny posluchačům prostřednictvím distribuční sítě, na pultech prodejen či v rámci subskripce edic Gramofonového klubu. Dosavadní výzkum se tuzemskými licenčními nahrávkami zabýval pouze v kontextu dlouhohrajících desek, populární hudby a zápasu o emancipaci rocku v prostředí socialistického Československa. Tato práce na předchozí bádání navazuje, rozšiřuje je o oblast vážné hudby a dalších dosud nereflektovaných žánrů a hudebních nosičů. Získaná data o necelých sedmi stovkách titulů interpretuje kvantitativními metodami - zkoumá provenience licencí, vývoj žánrové nabídky v čase, srovnává objem nabídky obou státních vydavatelství a nastiňuje vývoj užívání jednotlivých typů hudebních nosičů. Potřebný kontext výzkumu nabízí kapitola o historických a estetických aspektech problematiky licenčních nahrávek a kapitola objasňující užívané pojmosloví. Cílem práce je přispět k tomu, aby se výzkum problematiky licenčních nahrávek na československém trhu posunul k větší...
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Expanze společnosti na ruský trh
Homolová, Lucie ; Cejpek, Kamil (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie expanze společnosti na ruský trh. Tato česká společnost se zabývá výrobou zdravotnických prostředků. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je vymezena problematika, hlavní a dílčí cíle a postup a metody řešení. V teoretické části jsou definovány hlavní východiska práce. Ve třetí části jsou vypracovány popsané metody analýzy. Čtvrtá část obsahuje návrhy řešení a ekonomické zhodnocení.
Návrh strategie vstupu projekční společnosti na slovenský trh
Střihavka, Viktor ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané projekční společnosti na slovenský. Společnost má sídlo v Brně a zabývá se projekční činností ve výstavbě. Práce je rozdělena na čtyři části. Úvodní část obsahuje vymezení problematiky, stanovení hlavních a dílčích cílů a popsána metodika. Teoretická část definuje základní pojmy spojené s vymezenou problematikou. Na ni navazuje analytická část, která zkoumá současný stav společnosti. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 186 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.