Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 705 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozdílnost přístupů k prevenci a terapii fotbalistů a fotbalistek s poraněním ACL - rešeršní práce
Leszkow, David ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Název: Rozdílnost přístupů k prevenci a terapii fotbalistů a fotbalistek s poraněním ACL - rešeršní práce Cíl: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda existují rozdílné přístupy v prevenci a terapii poranění ACL u fotbalistů a fotbalistek. Metody: Diplomová práce je zpracována jako teoretický text formou literární systematické rešerše za využití databází PubMed, Web of Science a PEDro. První část práce obsahuje aktuální stav sledované problematiky, teoretická východiska a možnosti léčby poranění ACL. Druhá část má deskriptivně-analytický charakter. Obsahuje analýzu studií zahrnutých do diplomové práce. Výsledky: Po provedení rešerše vyhovovaly stanoveným kritériím 4 studie. Každá z nich se věnovala prevenci poranění, ale žádná bohužel nezkoumá fyzioterapii jako takovou. Z hodnocení studií ovšem vyplývá, že u mužů i u žen je ve fotbale využíváno stejných prevenčních programů, které dokáží snížit riziko poranění až o 50 %. Limitem rešerše je fakt, že ve většině využitých studií nebyl zkoumán vliv prevence na obě pohlaví zároveň. Klíčová slova: ACL, LCA, přední zkřížený vaz, ruptura, plastika, prevence, poranění, fyzioterapie, rehabilitace, postup, ženy, muži, fotbal, zranění, kontakt, ACL injury, soccer, football, women, female, men, male, prevention, therapy, physical therapy
Analýza vztahu mezi rovnováhou a silově-dynamickou schopností dolních končetin u hráčů fotbalu
Malata, Marek ; Pavelka, Jan (oponent) ; Kundera, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá vztahem mezi rovnováhou a silově-dynamickou schopností dolních končetin u fotbalistů. Cílem je zjistit, zda předpoklad lepší rovnováhy vede k rychlejší střele. Teoretická část popisuje pravidla fotbalu, nároky na fotbalisty, technologie využívané v tréninku i utkání a jeho trendy. V rámci této části bude popsána i střelba ve fotbale, faktory ovlivňující střelbu a možnosti tréninku. Dále rovnováha, její druhy a možnosti zlepšení. V praktické části otestujeme stabilitu fotbalistů pomocí přístroje Biodex Balance System, změříme rychlost kopu za pomoci sportovního radaru Stalker ATS II a vyhodnotíme, jak spolu souvisí.
Framework for event modeling a prediction in football.
Geffert, Maroš ; Beneš, Karel (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
This thesis investigates current methods of predicting football events such as the number of goals in a match, the outcome of a match, or whether both teams will score. The models analyzed were neural network, RandomForest and XGBoost. Extensive historical data on matches and players were collected as part of the work. The main objectives were to determine whether detailed statistics significantly affect prediction, to evaluate the effectiveness of using betting odds as features, to investigate the impact of historical data on the quality of predictions, and to determine whether success can be achieved in the betting market with such models. The results showed that detailed statistics improve the accuracy of the predictions, but the use of odds as features generally degrades the predictions. The results regarding the use of historical data for predictions were inconclusive. RandomForest and neural network models achieved promising results with ROI of 32.38% and 29.04%, respectively.
Predikce úspěšnosti fotbalistů s využitím metod strojového učení
Janeček, Jan ; Filipenská, Marina (oponent) ; Ředina, Richard (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci umělé neuronové sítě v programovacím jazyce Python s využitím knihovny Keras. Cílem práce je numerická predikce připravenosti fotbalového hráče na zápas na škále od 0 do 1. Predikce je založena na pěti fyziologicko-kinematických datech získaných ze tří tréninků předcházejících danému zápasu. Referenční data pro trénování umělé neuronové sítě zahrnují technické údaje o počtu úspěšných a celkových akcí během zápasu. Data použitá v této práci byla shromážděna od hráčů fotbalového klubu Sigma Olomouc U19 pomocí softwarů Polar Team Pro a Wyscout. Nejnižší zaznamenané chyby modelu, která činila 0,1046, bylo dosaženo použitím jedné skryté vrstvy obsahující 15 perceptronů.
Historie vzájemných utkání AC Sparta Praha a SK Slavia Praha v období Rakouska-Uherska
Šnajdr, Marek ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá historií fotbalových utkání mezi pražskou Spartou a Slavií mezi lety 1891 až 1918. Úvodem se práce věnuje historií fotbalu na našem území a ve světě obecně, abychom si lépe představili začátky, a byli seznámeni s dobovou situací obou klubů. Hlavní část diplomové práce je členěna na jednotlivá utkání mezi dříve zmíněnými týmy od prvního střetnutí až do 9. června roku 1918, kdy zanedlouho poté Rakousko-Uhersko zaniklo. Toto období není historicky nejúspěšnější érou ani jednoho z klubů. Vzhledem k nedostatku historických pramenů jsou zpracovány převážně informace z dobových výtisků novin, které nesly název Národní listy. Dále jsou v práci představeni nejvýznamnější hráči, trenéři a osobnosti obou klubů, kteří měli výrazný vliv na tehdejší chod klubu, ovlivnili mládež a rozdělili české občany na dva tábory, které tuto tradici rivality drží dodnes. Závěr diplomové práce obsahuje zjištění, který tým v tomto období dosáhl více vítězství a lepšího skóre v interním souboji.
Recyklace fotbalu
Vlček, Filip ; Jemelka, Vojtěch (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
Bývalý brněnský stadion Za Lužánkami, leží na hranici Botanické zahrady MENDELU, divokého stráně Planýrka a parku Lužánky. Díky hliněné hmotě tribuny a tomu, že poslední oficiální zápas byl na stadioně hrán roku 2001, začíná příroda přebírat kontrolu i v něm. Je tedy možné ponechat stadion aby dále tvořil specifické podmínky pro různé druhy rostlin, zároveň ale využít potenciál stojící železobetonové struktury v jeho jižní části a předat jej do správy studentského spolku? Najít vhodné řešení pro tuto situaci a předejít gentrifikaci dalších městských prostor bylo mým cílem při vypracovávání této práce.
Recyklace fotbalu
Longauerová, Romana ; Sládeček, Svatopluk (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
Záverečná práca reaguje na trend globálneho otepľovania v podobe návrhu parkovej zóny s jedlou vegetáciou. Slúži tak obyvateľom ako zdroj potravy a taktiež podporuje druhovú biodiverzitu v blízkosti centra mesta. V návrhu sa využívajú prírodné zdroje a je vytvorený efektívny systém zberu dažďovej vody z priľahlého okolia lokality. Srdcom územia sa stáva objekt bývalého futbalového štadiónu, ktorý slúži ako komunitná záhrada a na účely vzdelávania v spojitosti s poľnohospodárstvom a prírodou.
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Šmajda, Róbert ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je návrh ŠPORTOVEJ HALY A JEJ ZÁZEMIA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU HUDCOVA 35, BRNO. Diplomová práca priamo nadväzuje na vypracovanú urbanistickú štúdiu z predmetu AG056 - Preddiplomový projekt. Vypracovaná architektonická štúdia rieši objekt športovej haly a jej zázemia slúžiacej predovšetkým žiakom základnej školy, priaznivcom záujmového športovania ale aj širokej verejnosti. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Medlánky. Stavebný pozemok sa rozprestiera v mierne svahovitom teréne. Samotná parcela je v súčasnosti obklopená prevažne plochou polí, pastvín a historického parku. Štúdia športovej haly taktiež ako urbanistická štúdia územia rešpektuje okolitý terén a prírodný ráz krajiny. Uznáva súčasne pešie a dopravné komunikačné smery a nadväznosti na bezprostredné okolie. Navrhovaná hala spolu so zázemím, tribúnou pre 300 divákov, multifunkčným sálom a klubovňou s bufetom má tvar čistého kvádra zarezaného do terénu. Využíva materiály ako drevo, sklo a betón. Tvorená je 3 podlažiami a vstupným medzipodlažím. Rovnováhu medzi navrhovanou športovou halou, vyslovenie rešpektu súčasnej prírodnej scenérii a terénnemu reliéfu je zohľadnené architektonickým výrazom celého objektu.
Instant Replay Technology and Its Effect on Game Sports
Nguyen, Roman ; Mihai, Hana (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
The semestral thesis describes an instant replay technology and its effect on game sports. It describes instant replay technologies used in football, basketball, American football and its effect on game matches. In the end, it focuses on whether these technologies improved game sports or made things worse.
Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu
Selinger, Tomáš ; Šmedek, Martin (oponent) ; Kotrbáček, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování klubu za pomoci analýzy organizační struktury, SLEPT a SWOT analýzy. V poslední části podávám na základě zjištěných poznatků návrhy řešení a změn, jež vyplynuly z provedených analýz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 705 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.