Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2020
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR: metodika pro praxi
Salava, Jaroslav ; Novotný, David
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Systémy sledování hygieny v praxi - realizace systému HACCP ve vybraném zpracovatelském podniku
HADÁČKOVÁ, Gabriela
Hlavním a dosud nepřekonaným systémem v oblasti hygieny potravin je systém HACCP (systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů). V České republice platí pro výrobce potravin povinnost zavést systém kritických kontrolních bodů do svých podniků. To znamená určit ve výrobním procesu místa (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení bezpečnosti potravin, tato místa monitorovat, pravidelně kontrolovat a evidovat záznamy. Podstatou řádně vedeného a funkčního systému HACCP je výroba bezpečných potravin a tím ochrana spotřebitelů, ale i ochrana samotného výrobce. V této práci byly pro vybraný podnik navrhnuty dokumenty, které jsou nedílnou součástí systému HACCP. Dále byla provedena analýza nebezpečí, jejímž výsledkem bylo stanovení kontrolních bodů (CP) a dvou kritických kontrolních bodů (CCP) v rámci výrobního kroku chlazení a balení.
Potravinové právo v České republice a v zahraničí
Spitzenbergerová, Ivona ; Damohorský, Milan (oponent) ; Snopková, Tereza (oponent)
Český abstrakt Cílem mé diplomové práce je analyzovat a charakterizovat potravinové právo v ČR a ve vybraných zemích. Práce se zaměřuje na poskytnutí uceleného pohledu na obecnou část potravinového práva, ale pojednává také o některých vybraných aspektech potravinového práva a o problematice související. Téma "Potravinové právo v ČR a zahraničí" jsem si zvolila proto, že se dlouhodobě zajímám o oblast výživy člověka a chtěla jsem proniknout do právní úpravy této problematiky. Ve své práci vycházím z analytické a syntetické metody a používám také metodu jazykovou, logickou a historickou. Metoda komparativní pak své uplatnění nalézá v posledních dvou částech (část dvanáctá a třináctá), které srovnávají potravinové právo v ČR a ve vybraných zemích. Z hlediska struktury je práce členěna do částí, kapitol a podkapitol. Včetně předmluvy (část první), úvodu (část druhá) a závěrů (část čtrnáctá) je práce rozdělena do čtrnácti částí. Třetí a čtvrtá část vymezují postavení potravinového práva v právním řádu ČR, definují základní pojmy (potraviny, potravinové právo) a poskytují přehled pramenů práva na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Pátá část se věnuje vývoji potravinového práva v ČR a EU. Zmínku o historii jsem do práce zařadila pro doplnění souvislostí, které umožní lepší porozumění současné podobě...
Ekologické interakce skladištních členovců a patogenů ve skladovaných potravinách vedoucí k ohrožení člověka jako konečného spotřebitele
Wofková, Gabriela ; Hubert, Jan (vedoucí práce) ; Stejskal, Václav (oponent)
Ekologické interakce mezi skladištními členovci a patogeny vyúsťují v poškození skladovaných rostlinných komodit určených ke konzumaci lidmi a hospodářskými zvířaty. Poškození vede ke kvalitativním i ke kvantitativním ztrátám. Patogeny, vyskytujícími se ve skladovaných rostlinných komoditách, jsou mikroskopické houby produkující mykotoxiny a mnoho druhů bakterií. Členovci jsou schopni při spásání mikroskopické houby po skladech roznášet a nekontrolovatelně zvyšovat množství mykotoxinů v potravinách a krmivech. Taktéž dochází k roznosu bakterií, které mají patogenní vliv na člověka a bakterií, které mají schopnost přenášet a předávat si geny pro antibiotickou rezistenci. Práce shrnuje možná ohrožení člověka jako koncového spotřebitele způsobená patogeny a členovci a jejich interakcemi.
Potravinové právo v České republice a v zahraničí
Huml, Ondřej ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Shrnutí Téma této diplomové práce je Potravinové právo v České republice a v zahraničí. Cílem práce je představit potravinové právo v ČR a v Anglii, s důrazem na právo EU. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma široké, práce zahrnuje pouze základní atributy a některé zajímavé otázky potravinového práva. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole jsou uvedeny relevantní prameny práva. Potravinové právo je regulováno množstvím nejrůznějších právních předpisů. Obecně lze tyto prameny rozdělit na primární a sekundární legislativu, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Dále jsou uvedeny některé důležité mezinárodní aspekty potravinového práva. Druhá kapitola představuje legální definice základních právních pojmů v českém a unijním právu. Třetí kapitola je klíčová pro nadcházející kapitoly, neboť se zaměřuje na základní zásady práva životního prostředí a také na zásady charakteristické pro potravinové právo. Na tyto zásady je v práci často odkazováno. Dále tato kapitola představuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva a také způsoby kontroly na národní úrovni. Následující kapitola se zabývá označováním a balením potravin. Je zde popsáno, jaké zákonné požadavky musí být výrobci splněny, aby jejich výrobky mohly být uvedeny na trh potravin....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.