National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis of sensory and toxicologically important compounds in beer
Vrzal, Tomáš
One of the most relevant group of toxicologically significant compounds in beer are N-nitrosamines. In this thesis, the attention was paid especially on non-volatile nitroso compounds whose concentrations in beer, a chemical structure, and a biological effect has not been known yet. For the reason of the lack of knowledge regarding this compound group, the method for their sensitive detection by chemiluminescence detection after gas chromatographic separation was developed. This method permits a classification of detected nitroso compounds to different groups (N-nitroso, C-nitroso, and combination of C-nitroso and nitro) and distinguish them from interferences. The method is based on recording of a pyrolytic profile of each chromatographic peak, the profiles are then processed by discriminant analysis. The method has been developed for finding and structural identification purposes of these unknown compounds. Its application on an artificially nitrosated beer sample, together with gas chromatographic tandem mass spectrometric analysis, led to structural identification of several representatives of nitroso compounds. Sensory active compounds in this thesis are represented by carbonyl compounds and fatty acids. Carbonyl compounds - furfural and hydroxymethylfurfural - were used during the development...
Analysis of sensory and toxicologically important compounds in beer
Vrzal, Tomáš ; Čabala, Radomír (advisor) ; ADAM, Martin (referee) ; Feltl, Ladislav (referee)
One of the most relevant group of toxicologically significant compounds in beer are N-nitrosamines. In this thesis, the attention was paid especially on non-volatile nitroso compounds whose concentrations in beer, a chemical structure, and a biological effect has not been known yet. For the reason of the lack of knowledge regarding this compound group, the method for their sensitive detection by chemiluminescence detection after gas chromatographic separation was developed. This method permits a classification of detected nitroso compounds to different groups (N-nitroso, C-nitroso, and combination of C-nitroso and nitro) and distinguish them from interferences. The method is based on recording of a pyrolytic profile of each chromatographic peak, the profiles are then processed by discriminant analysis. The method has been developed for finding and structural identification purposes of these unknown compounds. Its application on an artificially nitrosated beer sample, together with gas chromatographic tandem mass spectrometric analysis, led to structural identification of several representatives of nitroso compounds. Sensory active compounds in this thesis are represented by carbonyl compounds and fatty acids. Carbonyl compounds - furfural and hydroxymethylfurfural - were used during the development...
Potrava dravých ryb vodárenských nádrží povodí Moravy
Mikl, Libor ; Adámek, Zdeněk ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Jurajda, Pavel
Biomanipulace jsou považovány za jeden ze základních pilířů, kterými je možné ovlivnit jakost vod na vodárenských nádržích. Pro posouzení možností a účinnosti biomanipulačních opatření na vodárenských nádržích v povodí Moravy (Bojkovice, Ludkovice, Landštejn, Nová Říše a Hubenov) proběhly během jarních a letních měsíců v letech 2016 a 2017 kontrolní odlovy ryb (Jurajda et al. 2018). Ryby byly odlovovány s použitím elektrického agregátu a tenatních sítí. Na potravní analýzu bylo celkem odloveno 922 jedinců (dále ind.) dravých ryb: štika obecná (39 ind.), bolen dravý (24 ind.), okoun říční (805 ind.), candát obecný (43 ind.) a sumec velký (11 ind.).\nRybí složka v potravě dravých ryb studovaných vodárenských nádrží, tvořila celkem 75 % hmotnostního zastoupení z celkově přijaté potravy a dominovaly v ní především kaprovité ryby s 41 % hmotnostním zastoupením (plotice 15 %, perlín 12 %, cejn 8 %, ouklej 3 % a blíže neidentifikovatelné kaprovité ryby 2 %) a okounovité ryby s 20 % (okoun 15 %, candát 2 %, ježdík 1 % a blíže neidentifikovatelné okounovité ryby 1 %). Natrávené zbytky ryb, které nebylo možno zařadit do žádné vyšší taxonomické skupiny, tvořily 12 %. Druhou nejpočetnější složku potravy tvořili bezobratlí (24 %). Nezanedbatelnou část kořisti predátorů tvořily i samotné dravé druhy ryb 23 % (okoun 15 %, štika 4 %, candát 3 %, blíže neidentifikovatelné okounovité ryby 1 %). Kanibalismus se na složení potravy dravých druhů ryb podílel celkem 11 %, u okouna tvořil 15 %, u štiky a candáta shodně 13 %, zatímco u bolena a sumce nebyl zaznamenán.\nVýsledky potravních analýz spolu s monitoringem rybích společenstev studovaných nádrží, při němž byl zjištěn poměrně vysoký poměr dravých ku nedravým rybám (Jurajda et al. 2018) naznačují, že za současného stavu biomasy dravých ryb a vstupu nutrientů, mohou biomanipulační opatření sloužit maximálně jako prostředek k zakonzervování současného stavu jakosti vod na vodárenských nádržích, nikoliv jako opatření, které by mohlo významněji přispět ke zlepšení kvality surové vody.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Kontaminace potravin, hodnocení duetární expozice, kontaminace populace
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Černá, Milena ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Holoubek, Ivan
Uvedení vývoje monitorování výskytu POPs v České republice od 80. let. Zhodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách je následováno popisem systému kontrol cizorodých látek v potravinách v letech 2001 a 2002. Podrobný popis možné dietární expozice s vyhodnocením expozice jednotlivými látkami, uvedením významných expozičních zdrojů, charakteristikou rizika a závěry pro řízení zdravotních rizik je uveden pro polychlorované bifenyly, dioxiny, dibenzofurany a PCBs s dioxionovým efektem, aldrin, endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen (HCB), hexachlorocyklohexany (HCHs), lindan, DDTs a polyaromatické uhlovodíky. Jsou uvedeny výsledky biologického monitoringu, který sleduje zatížení české populace persistentními organickými látkami.
Fish food analysis of three species from Římov reservoir depending on time of day and location
BROŽ, Jan
Fish food analysis of three cyprinidae species of fish cought in canyon-shaped reservoir Rimov during the day and night. Interpretation these found results and prediction feed behaviour.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.