Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společensky odpovědné investování
Kličková, Adéla ; Šmajer, Vojtěch (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost společensky odpovědné investice. Přínos práce spočívá v potenciálu dalšího vývoje udržitelného investování se zaměřením na aktuální možnosti, které mohou investoři využít na českém trhu.
Vlastní kapitál vybraných účetních jednotek
Bačkovská, Dana ; Baranová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Michal (oponent)
Práce je zaměřena na vlastní kapitál vybraných účetních jednotek. Jejím cílem je vytvořit pro čtenáře ucelený pohled na problematiku vlastního kapitálu vybraných účetních jednotek a současně na praktických příkladech ukázat účtování. Teoretická část detailně seznamuje čtenáře s obsahem jednotlivých položek vlastního kapitálu a současně ukazuje základní účtování. Čtenář se na jednom místě dozví, jaké jsou jednotlivé složky vlastního kapitálu vybraných účetních jednotek a pro které vybrané účetní jednotky jsou jednotlivé kategorie závazné. Na teoretické úrovni pomocí T-formátu ("téčka") uvádí základní účtování o transakcích týkajících se operacemi s vlastním kapitálem. V praktické části autor pracuje s příklady, které navazují na teoretickou část. Tyto příklady mají za úkol již na praktických příkladech ukázat čtenáři, jak se správně účtují transakce s vlastním kapitálem vybraných účetních jednotek.
Účetní a daňové souvislosti hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Divadla pod Palmovkou v Praze
Bíla, Matyáš ; Svoboda, Michal (vedoucí práce) ; Poutník, Lukáš (oponent)
Předmětem této diplomové práce je poukázat na specifika příspěvkových organizací a to zejména v oblastech rozpočtů, účetnictví a účetních výkazů a v daních. Práce je zakončena praktickými příklady těchto témat z Divadla pod Palmovkou a mými návrhy ke zlepšení.
Administrativní knihovny na ministerstvech České republiky
Janoušková, Ivana ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
Práce mapuje existenci a činnost administrativních knihoven na ministerstev ČR. Po vymezení pojmu administrativní knihovna a přehledu legislativních a historických souvislostí jsou zveřejněny otázky, na které pracovníci knihoven měli odpovídat. Následuje popis jednotlivých knihoven a přehled zjištěných údajů. Mezi ně patří organizační zařazení v rámci ministerstva, kontaktní adresa, počet pracovníků, umístnění knihovny, služby pro zaměstnance a veřejnost, velikost a obsah fondu a další úkoly, které plní knihovny v rámci ministerstva. Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení zjištěných skutečností o současném stavu administrativních knihoven na ministerstvech ČR a námět pro zefektivnění činnosti.
Tvorba vzdělávacího projektu financovaného ze strukturálních fondů EU
Páleníková Fialová, Kateřina ; Schönová, Vanda (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je tvorba projektové žádosti pro vzdělávací projekt dotovaný z fondů EU. Práce obsahuje rozbor náležitostí, které jsou nutné k jeho přípravě. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku Evropských strukturálních a investičních fondů a projektového řízení. Dále se práce zaměřuje na analýzu dotačních možností, které EU poskytuje a na výběr vhodného operačního programu pro zpracování projektové žádosti.
Využití dotačních programů pro rozvoj podniku
Hájková, Simona ; Brandýs, Roman (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití dotací pro vybranou firmu ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Cílem je zjistit, jaký druh dotací může společnost získat pro její růst a růst svých zaměstnanců. Co je třeba udělat pro jejich získání, jaké požadavky musí splňovat a zjistit použitím výpočtů, zda bude prospěšné pro společnost. V této práci budou analyzovány především programy dotací z evropských strukturálních a investičních fondů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.