Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky)
Juřinová, Šárka ; Royt, Jan (oponent)
Název: Lidová zbožnost a městská každodennost ve středověku a raném novověku v odrazu drobné keramické plastiky Anotace: Práce se zabývá studiem projevů zbožnosti a každodennosti lidových vrstev pražských měst ve středověku a raném novověku. V archeologických nálezech dominuje především drobná keramická plastika, kterou nelézáme jak v městském, tak ve venkovském prostředí. Tyto figurky z pálené hlíny znázorňují nejčastěji Madony s Ježíškem a různé světce. Často se vyskytují též profánní postavy a rozmanité zoomorfní plastiky. Předmětem zájmu této studie jsou především nálezy keramické plastiky z rozsáhlého archeologického výzkumu na náměstí Republiky v Praze, který poskytl mimořádně zajímavou kolekci těchto specifických artefaktů z období 1250-1600 a které nebyly dosud nikde publikovány. Při odborném vyhodnocení tohoto souboru je přihlédnuto též k dalším analogiím ze středoevropského regionu. Konkrétní využití těchto předmětů není dosud uspokojivě vysvětleno, pokusíme se proto přispět do probíhající diskuse novými zjištěními. Pro ikonografickou interpretaci se kulturně antropologická studie dotkla také dalších předmětů spojených s lidovou zbožností a každodenností městského prostředí (jako jsou medailonky, svátostky, poutní odznaky, obrázky z poutí a další). Práci doplňuje podrobný obrazový katalog...
Tanec s duchy: Rituál Jathilan jako zrcadlo společnosti Střední Jávy
Hankeová, Kateřina ; Kábová, Adriana (vedoucí práce) ; Budiman, Michaela (oponent)
Práce vychází z terénního výzkumu uskutečněného na Jávě především v komunitách soustředěných okolo rituálního tance jathilan - starodávného, exorcistického a jedinečného tranzovního tance, který operuje s binární opozicí dobrých a špatných sil. Cílem této práce je především rozšířit pole vědění o tomto rituálu a obohatit dosavadní prameny o vhled do problematiky aktérství v jathilanu a souvisejících faktorů. Rozhovory s participanty výzkumu přinášejí unikátní výpovědi, které jsou zasazeny do kontextu javánské venkovské komunity. Centrálním objektem zkoumání jsou motivace a prožitky aktérů jathilanu s důrazem na centrální motiv jathilanu - trans a kesurupan (posednutí). Velký prostor je také věnován náboženskému rozměru jatihlanu a jeho reflexi samotnými aktéry. Mimoto se práce snaží fenomén jathilan uchopit ze tří perspektiv: 1) Jako způsob, jak posilovat lokální komunitu, lidovou kulturu a regionální kulturní identitu 2) Jako projev náboženského synkretismu na Jávě 3) Jako dynamický sociální, umělecký a náboženský jev v transformativních podmínkách. Všechny tyto perspektivy jsou zkoumány optikou aktérů jathilanu, analyzovány a zasazeny do širšího kontextu.
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky)
Juřinová, Šárka ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky) Práce se zabývá studiem projevů zbožnosti a každodennosti lidových vrstev pražských měst ve středověku a raném novověku. V archeologických nálezech dominuje především drobná keramická plastika, kterou nalézáme jak v městském, tak ve venkovském prostředí. Tyto figurky z pálené hlíny znázorňují nejčastěji madonu s Ježíškem a různé světce. Často se vyskytují též profánní postavy a rozmanité zoomorfní plastiky. Předmětem zájmu této studie budou především nálezy keramické plastiky z rozsáhlého archeologického výzkumu na náměstí Republiky v Praze, který poskytl mimořádně zajímavou kolekci těchto specifických artefaktů z období let 1250-1600. Při odborném vyhodnocení tohoto souboru bude přihlédnuto též k dalším analogiím ze středoevropského regionu. Konkrétní využití těchto předmětů není dosud uspokojivě vysvětleno, pokusíme se proto přispět do probíhající diskuse novými zjištěními. Pro ikonografickou interpretaci se kulturně antropologická studie dotkne také dalších předmětů spojených s lidovou zbožností a každodenností městského prostředí (jako jsou medailonky, svátostky, poutní odznaky, obrázky z poutí a další). Práci doplní podrobný obrazový katalog zpracovaného nálezového fondu včetně...
Gellner - básník současnosti
Melichar, Dominik ; Wiendl, Jan (vedoucí práce) ; Merhaut, Luboš (oponent)
Cílem této práce bylo v šíři básnického díla Františka Gellnera postihnout určité jevy, které by bylo možné uplatnit pro další bádání v oblasti přesahu jeho poezie do současného literárního, ale i obecně kulturního života. Zejména si kladla za cíl porovnat dobovou kritiku nejen v rámci Gellnerova díla, ale i kritiky a recenze dalších autorů, již byli k samotnému básníkovi v různých vztazích, ať už se jednalo o jeho předchůdce zejména z řad májovců, nebo členy jeho generace. Největší pozornost je věnována první Gellnerově otištěné básni Patnáct lahví koňaku, jež dosud stála jaksi v ústraní pozornosti literární kritiky; na jejím rozboru jsou postihnuty nejdůležitější prostředky Gellnerovy poetiky, které jsou posléze demonstrovány na básních všech třech sbírek, přičemž se postupuje chronologicky. Práce je tedy takto strukturována i s ohledem na životní peripetie samotného básníka. Výsledkem by měla být určitá materiální základna pro další studium Gellnerova odkazu.
Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. MEP (Metodika etnografického průzkumu).
Mertová, Petra ; Samohýlová, Alena ; Holcner, Ludvík
Hlavním cílem metodiky je poskytnout nástroj pro dokumentaci a identifikaci tkanin, nalézajících se v etnografických sbírkových fondech muzejních institucí. Metodika využívá soubor popisných a měřitelných vlastností tkanin získaných průzkumem a dokumentací muzejních sbírkových fondů. S ohledem na okruh předpokládaných uživatelů a charakter zkoumaných předmětů, historického textilu s kulturní hodnotou, je metodiky navržena jako nedestruktivní. Metodika průzkumu postupuje v několika krocích, zaměřených zaprvé na odbornou dokumentaci tkanin prostřednictvím nedestruktivních metod zaměřených na zjišťování popisných a měřitelných vlastností předmětu a technologického rozboru historických tkanin etnografické povahy. Za druhé na identifikaci etnografických tkanin ve sbírkových institucích pomocí srovnávacího studia se souborem již sumarizovaných dat o historických tkaninách, včetně jejich fotografické dokumentace s ukázkami vybraných tkanin z depozitářů muzeí. Získaný materiál je uložen ve webové aplikaci atlastextilu.cz.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Certifikovaná metodika dokumentace mužských oděvních součástí kalhotového, kabátového a košilového oděvu
Šimša, Martin
Cílem metodiky je vytvořit systém dokumentace, která umožní přiměřený, výstižný a především jednotný popis oděvních součástí, na jehož základě bude možné tyto vzájemně porovnávat a rozlišit jejich případné varianty. Metodika je založena na identifikaci jedinečných vlastností jednotlivých skupin lidového oděvu, které byly získány rozborem střihové konstrukce oděvních součástí ze sbírkových fondů českých i moravských muzeí. Pro každou skupinu je navržen soubor identifikačních prvků, charakterizovaný výčtem konstrukčních variant, s jejichž pomocí je možné každou oděvní součást popsat a současně i zařadit k odpovídajícímu typu oděvní součásti. Metodika průzkumu, dokumentace a identifikace součástí mužského lidového oděvu je určena především pro kurátory muzejních sbírek, dále též pro odborné badatele a praktické zájemce o lidový oděv.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Motivace k lidovému umění prostřednictvím výtvarných technik v PVČ vrámci liturgického roku (starší školní věk)
DOBROVOLNÁ, Martina
Tato diplomová práce pojednává o tradičních oslavách jednotlivých svátků v průběhu liturgického roku a seznamuje nás s výtvarnými technikami spojenými s těmito daty. Na počátku nám představí pojem lidové umění, vysvětlí, kdo je lidový umělec a jaký rozdíl je mezi uměním lidovým a městským. Následuje seznámení s pojmem liturgický rok, kde se dozvídáme o oslavách Kristova tajemství a svátcích svatých. Další kapitola je věnována staršímu školnímu věku, vývoji pubescenta a jeho vnímání umění a kultury. Okrajově se v této práci dozvídáme o motivaci a konkrétním případu motivace v těchto projektech. Praktická část nám nabízí jednotlivé výtvarné techniky spojené s významnými svátky, včetně veškeré přípravy a postupů. Zde se také dozvídáme o oslavách svátků v jiných zemích Evropy a světa.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.