Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích.
Ľudová architektúra ano inšpiračný zdroj: (Re)interpretácie znakov ľudovej architektúry v konceptoch rodinných domov (na Slovensku) v rokoch 2009–2019
Kasman, Peter ; Pohaničová, Jana
Kontext tradície a väzby na lokalitu môže byť pre slovenskú architektúru najlepšia cesta, ako sa odtrhnúť z globalizovaného prúdu Európy. V súčasnosti často skloňované pojmy ako udržateľnosť, ekológia či racionalita identifikujeme aj v dielach ľudovej architektúry. Tradičné princípy, lokálnosť a kultúrnu identitu si začínajú osvojovať súčasné špičky slovenskej architektúry. Vieme určiť mieru využiteľnosti tohto fenoménu v modernej architektúre na Slovensku a nadviazať tak na historickú hodnotu a odkaz pre budúce generácie?
Historický vývoj venkovských sídel
JURDOVÁ, Natálie
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem venkova a lidové architektury. Kapitoly jsou věnovány vývoji venkovských sídel v průběhu dob, rozvoji různých regionálních domů na území České republiky, vývoji rozložení vesnických domů, jejich konstrukcí a prvků. K lidové architektuře neodmyslitelně patří hospodářské stavby. Těm nejvýznamnějším je věnována kapitola, ve které se dozvíme, jak se vyvíjelo využívání těchto staveb, jejich umístění a konstrukce. Na venkově se také stavěla řada církevních a panských staveb, které jsou v práci popsány. Lidové architektuře Kraje Vysočina se věnuje poslední kapitola.
Anatomie domu a digitální regionalismus
Boušková, Linda ; Magnusková, MA et MA Eva (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Robotika a digitální navrhování je asociováno s tvorbou volných forem. Práce se zabývá potenciálem nových stavebních technologií ve vztahu k regionální tvorbě, která byla přerušena masovou výrobou. Tvorbu, která může reinterpretovat půvab a pestrost moravských domů a zachovat tak kontinuitu mezi starým tvaroslovím a dnešními požadavky na bydlení.
Historický vývoj venkovských sídel
SLIPKOVÁ, Šárka
Tato bakalářská práce s názvem "Historický vývoj venkovských sídel" se zabývá především vývojem sídel od pravěku do moderní historie. Popisuje typy staveb v jednotlivých regionech České republiky a shrnuje postupný vývoj a uspořádání venkovských obytných domů. Stejně tak se zabývá i vývojem, kterým si prošly církevní a panské stavby. Podle dostupného materiálu se pozvolna měnily využívané konstrukce i zvláštní prvky lidové architektury, které dávaly stavbám jejich osobitý charakter. Ve vesnickém prostředí se objevovaly především zemědělské usedlosti, jejichž součástí byly hospodářské budovy, proto je jedna z kapitol zaměřena právě na ty nejvýznamnější. Poslední kapitola je věnována ukázce překrásné lidové architektury, která se dochovala v oblasti jižních Čech.
Historický vývoj venkovských sídel a lidové architektury ve zvolených regionech České republiky
PIPKOVÁ, Denisa
Tématem bakalářské práce je vypracování přehledné historie venkovských sídel a lidové architektury a nastínění odlišností týkajících se stavebnictví ve mnou zvolených regionech ležících na území České republiky. Pro lepší porozumění práce je zde zpracován rozbor obou lokalit Vysočiny a jižní Moravy. Touto prací bych ráda nastínila problematiku vývoje českého a moravského venkova a ochrany lidové architektury. Přínosem by mohla být pro širokou veřejnost, která by měla zachovávat lidovou architekturu, jelikož se z našich obcí stále více vytrácí.
Štíty domů v oblasti Jizerských hor
Bernardová, Anna ; Procházka, Lubomír (vedoucí práce) ; Křížek, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se zabývá tématikou lidové architektury v Jizerských horách se zaměřením na štíty domů. První část práce seznamuje čtenáře s tématem a dosavadním výzkumem v dané oblasti. V dalších kapitolách je představena architektura severních Čech a konkrétně pak Jizerských hor. Toto téma je obsaženo včetně popisu vývoje osídlení. Další část práce se věnuje štítu domu a typům jeho výzdoby v severních Čechách, v Jizerských horách a zaměřuje se na lomenice a dřevěné bedněné štíty včetně menších zdobných prvků, dále na břidlicové a eternitové skládané štíty a také na okna a jejich úpravu. Závěrečná část práce pak předkládá zpracovaný terénní výzkum, který probíhal v jizerskohorských lokalitách Karlov a Bílý Potok. Obsažen je popis obou obcí včetně jejich historie a dále popis zachovaných hodnotných objektů. Na přiloženém CD je zpracovaný fotografický katalog. Následuje zhodnocení terénního výzkumu a jeho zasazení do předcházející teoretické části.
Josef Václav Scheybal: Dokumentátor a sběratel
Svobodová, Jana ; Pospíšil, Aleš (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Diplomové práce se věnuje osobnosti Josefa Václava Scheybala (1928 - 2001) a jeho působení převážně v severních Čechách. Pokouší se zachytit všechny stránky Scheybalovy osobnosti, neboť byl malířem, grafikem, ilustrátorem, historikem umění a etnografem. Byl znalcem lidové architektury a plastiky, lidového mobiliáře, technických zařízení, lidového oděvu, grafiky, lidových písní; byl tvůrcem řady expozic. Zároveň spolupracoval s Ústavem pro etnografii a folkloristiku, účastnil se etnografických výzkumů po celé republice, jejichž výsledky pravidelně publikoval. Jeho zaměření na lidovou architekturu vyústilo v celoživotní badatelskou a dokumentátorskou práci. Shromáždil hodnotné dílo kresebných dokumentů, publikací o lidové architektuře i volné tvorby v plenéru. Diplomová práce zahrnuje i jeho rodinu, otce Josefa Scheybala a manželku Janu Scheybalovou. Klíčová slova Scheybal, etnograf, sběratel, dokumentátor, lidové stavby, lidová architektura, lidový kroj, severní Čechy, Pojizeří
Porovnání historického vývoje lidové architektury v České republice a v zahraničí
KRÁLOVÁ, Štěpánka
Záměrem této bakalářské práce je vypracovat ucelený souhrn informací o vývojových aspektech lidové architektury na území Čech. Práce je členěna do několika kapitol, z nichž každá má přehledně přiblížit vývoj lidové architektury. Práce obsahuje stručné nastínění průběhu osidlování českých zemí, dále popis architektonického vzhledu lidových obydlí, rozbor jednotlivých konstrukčních a materiálových řešení staveb, popis typických prvků lidové architektury, shrnutí faktorů ovlivňujících vývoj obytných domů v jednotlivých regionech Čech, přehled typů domů charakteristických pro určité oblasti naší země a specifikaci jejich podoby. Zároveň tato práce porovnává a vyhodnocuje odlišnosti a podobnosti naší lidové architektury s Maďarskem jako vybranou zahraniční lokalitou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.