Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Penzion a restaurace Chlum
Nesvadba, Filip ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem souboru objektů, jehož součástí je penzion s restaurací. Objekty budou vhodné pro konání společenských akcí jako jsou svatby, workshopy, oslavy a teambuildingy. Řešená parcela se nachází v místní části Zlína - Chlumu. Jde o jeden z nejvyšších bodů v okolí s výhledem na město. Blízké okolí tvoří především lesy, hospodářská usedlost a hostinec, na které navazuje zastavěná část obce. V první fázi bude důležité analyzovat specifika místa a vypracovat urbanistické řešení. Dále vytvořit stavební program a určit konkrétní měřítko výstavby. Ve druhé fázi pak půjde o konkrétní řešení celého souboru objektů na základě předchozích analýz a koncepcí
Josef Václav Scheybal: Dokumentátor a sběratel
Svobodová, Jana ; Pospíšil, Aleš (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Diplomové práce se věnuje osobnosti Josefa Václava Scheybala (1928 - 2001) a jeho působení převážně v severních Čechách. Pokouší se zachytit všechny stránky Scheybalovy osobnosti, neboť byl malířem, grafikem, ilustrátorem, historikem umění a etnografem. Byl znalcem lidové architektury a plastiky, lidového mobiliáře, technických zařízení, lidového oděvu, grafiky, lidových písní; byl tvůrcem řady expozic. Zároveň spolupracoval s Ústavem pro etnografii a folkloristiku, účastnil se etnografických výzkumů po celé republice, jejichž výsledky pravidelně publikoval. Jeho zaměření na lidovou architekturu vyústilo v celoživotní badatelskou a dokumentátorskou práci. Shromáždil hodnotné dílo kresebných dokumentů, publikací o lidové architektuře i volné tvorby v plenéru. Diplomová práce zahrnuje i jeho rodinu, otce Josefa Scheybala a manželku Janu Scheybalovou. Klíčová slova Scheybal, etnograf, sběratel, dokumentátor, lidové stavby, lidová architektura, lidový kroj, severní Čechy, Pojizeří
Didaktické zpracování návštěvy Valašského muzea v přírodě
Malíková, Erika ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Základem diplomové práce Didaktické zpracování návštěvy Valašského muzea v přírodě je popis objektů tří areálů Valašského muzea v přírodě - Valašské dědiny, Dřevěného městečka a Mlýnské doliny - z hlediska jejich funkčního využití. Tato teoretická část je dále doplněna informacemi k vymezení, historii a specifikům oblasti Valašska a informacemi vztahujícími se k muzeím v přírodě. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na návštěvu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm z didaktického hlediska. Jsou zde popsány výchovně vzdělávací programy, které je možno se žáky v rámci této instituce navštívit, a důležitý je návrh návštěvy Valašského muzea v přírodě za použití průvodcovských pracovních listů, které jsou součástí diplomové práce. Především praktická část práce má vést k naplnění jejího samotného cíle, kterým je upozornění na zajímavou oblast Valašska a snaha rozšířit znalosti a informace o ní prostřednictvím školní výuky.
Význam a vývoj vesnického osídlení na území České republiky
Ondrůšková, Tereza ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vesnickým osídlením na území České republiky. Nejprve dochází k definování pojmu vesnice a dalších příbuzných pojmů. Vesnice je vnímána z pohledu legislativy a územního plánování. Úvodní část zahrnuje popis historického vývoje a struktury vesnic a zmiňuje i lidovou architekturu. Stěžejní část práce je zaměřena na současný stav českých vesnic. Dochází ke všeobecné analýze zahrnující oblasti jako veřejný prostor, občanská vybavenost, zeleň, doprava, památky či nová zástavba. Analýza byla aplikována na vesnice nacházející se ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Kroměříž a na obec Rataje. Na základě zjištěných poznatků hodnotí vesnice a nastiňuje možnosti jejich budoucího vývoje.
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích.
Ľudová architektúra ano inšpiračný zdroj: (Re)interpretácie znakov ľudovej architektúry v konceptoch rodinných domov (na Slovensku) v rokoch 2009–2019
Kasman, Peter ; Pohaničová, Jana
Kontext tradície a väzby na lokalitu môže byť pre slovenskú architektúru najlepšia cesta, ako sa odtrhnúť z globalizovaného prúdu Európy. V súčasnosti často skloňované pojmy ako udržateľnosť, ekológia či racionalita identifikujeme aj v dielach ľudovej architektúry. Tradičné princípy, lokálnosť a kultúrnu identitu si začínajú osvojovať súčasné špičky slovenskej architektúry. Vieme určiť mieru využiteľnosti tohto fenoménu v modernej architektúre na Slovensku a nadviazať tak na historickú hodnotu a odkaz pre budúce generácie?
Historický vývoj venkovských sídel
JURDOVÁ, Natálie
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem venkova a lidové architektury. Kapitoly jsou věnovány vývoji venkovských sídel v průběhu dob, rozvoji různých regionálních domů na území České republiky, vývoji rozložení vesnických domů, jejich konstrukcí a prvků. K lidové architektuře neodmyslitelně patří hospodářské stavby. Těm nejvýznamnějším je věnována kapitola, ve které se dozvíme, jak se vyvíjelo využívání těchto staveb, jejich umístění a konstrukce. Na venkově se také stavěla řada církevních a panských staveb, které jsou v práci popsány. Lidové architektuře Kraje Vysočina se věnuje poslední kapitola.
Anatomie domu a digitální regionalismus
Boušková, Linda ; Magnusková, MA et MA Eva (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Robotika a digitální navrhování je asociováno s tvorbou volných forem. Práce se zabývá potenciálem nových stavebních technologií ve vztahu k regionální tvorbě, která byla přerušena masovou výrobou. Tvorbu, která může reinterpretovat půvab a pestrost moravských domů a zachovat tak kontinuitu mezi starým tvaroslovím a dnešními požadavky na bydlení.
Historický vývoj venkovských sídel
SLIPKOVÁ, Šárka
Tato bakalářská práce s názvem "Historický vývoj venkovských sídel" se zabývá především vývojem sídel od pravěku do moderní historie. Popisuje typy staveb v jednotlivých regionech České republiky a shrnuje postupný vývoj a uspořádání venkovských obytných domů. Stejně tak se zabývá i vývojem, kterým si prošly církevní a panské stavby. Podle dostupného materiálu se pozvolna měnily využívané konstrukce i zvláštní prvky lidové architektury, které dávaly stavbám jejich osobitý charakter. Ve vesnickém prostředí se objevovaly především zemědělské usedlosti, jejichž součástí byly hospodářské budovy, proto je jedna z kapitol zaměřena právě na ty nejvýznamnější. Poslední kapitola je věnována ukázce překrásné lidové architektury, která se dochovala v oblasti jižních Čech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.