Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv jednotlivých faktorů na prodejní cenu nemovitostí ve vybraných lokalitách
Škrabanová, Monika ; Oblouková, Aneta (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na změnu ceny při zahrnutí kritérií, které jsou pro lidi, kteří si plánují koupit byt, prioritní. Hlavním záměrem bylo zjistit, jak se cena změní oproti analýze provedené v bakalářské práci, kde byla cena stanovena pouze podle dispozic. Práce je tedy zaměřena na čtyři lokality, kterými jsou města Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Dvě na území Moravy a dvě na území Čech. Celá práce se dělí na 8 částí. Prvních 5 částí zahrnuje teoretickou část. V první části jsou podrobně rozebrány základní pojmy. Ve druhé oceňování nemovitostí. Ve třetí základní činnosti a subjekty realitního trhu. Ve čtvrté segmenty realitního trhu a v páté stručně vztah s finančním sektorem. Ostatní pak představují část praktickou, kde jsou v šesté kapitole podrobně představeny řešené lokality. V sedmé marketingový průzkum a v osmé už je samotná již zmíněná analýza realitního trhu.
Bytový dům
Sedláková, Iveta ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Havlíčkově Brodě. Bytový dům je navržen jako třípodlažní podsklepený objekt. V nadzemních podlažích se nachází 9 bytů. Z toho je jeden řešený jako bezbariérový. V podzemním podlaží se nachází společné domovní vybavení a hromadná garáž. Byty v prvním podlaží mají vlastní terasu a byty v druhém a třetím podlaží mají vlastní balkón. Svislý konstrukční systém v nadzemních podlažích je zděný. Suterén je řešený z vodostavebního betonu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá zelená střecha. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Bytový dům
Chomová, Štěpánka ; Pilinszki, Martin (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Opavě. Objekt bytového domu je navržen jako čtyřpodlažní podsklepený objekt. V nadzemních podlažích se nachází společné domovní vybavení a 14 bytů. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. Byty v prvním podlaží mají vlastní terasu a byty v druhém až čtvrtém podlaží mají balkón. Svislý konstrukční systém v nadzemních podlažích je zděný. Suterén je řešen jako skeletový systém z vodostavebního betonu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá zelená střecha. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Polyfunkční dům v Mikulově
Lovečková, Martina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Mikulově. Práce vychází z vypracované studie v předmětu AG035 – Ateliér architektonické tvorby 5. Navrhovaná stavba se nachází ve městě Mikulov. Samotný objekt je na mírně svažitém pozemku pod zámeckými zahradami, na ulici Alfonse Muchy. Terasy ve vnitrobloku jsou již na hodně svažitém pozemku. Stavbu tvoří 1 budova o 4 podlaží a podkroví. Jedno podlaží je zcela zapuštěno do terénu jako suterén. Slouží k podzemním garážím a sklepním kojím pro majitele bytů. Přízemí má veřejnou funkci. Je zde navrhnuta trafika, kosmetický salon a vinárna, ke které patří i vinný sklep pod hradbami. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou navrhnuty bytové jednotku o různých velikostech. Podkroví je nevyužívané. Konstrukční systém je kombinovaný. Základová konstrukce je z vany z vodonepropustného betonu, vnitřní nosné stěny z keramických pálených cihelných bloků Porotherm. V suterénu jsou navrženy železobetonové sloupy s průvlaky. Stropní konstrukce jsou z železobetonových desek s železobetonovými věnci. Nosná konstrukce střechy je z dřevěné vaznicové soustavy.
Model části budovy v programu Revit
Richterová, Zuzana ; Volařík, Tomáš (oponent) ; Berková, Alena (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit model 1NP v programu Revit a vysvětlit postup práce v programu. Tento model je založen na reálné stavbě panelového domu, která se nachází v Brně na ulici Herčíkova 2. Vytvořený model vznikl na poskytnutých podkladech z roku 2018 v předmětu Komplexní projekt a z dochované původní projektové dokumentace z roku 1969. Celá bakalářská práce je členěna na kapitoly, které jsou pojmenované podle jednotlivých modelovaných prvků. Zejména u kapitol Podlaha, Schodiště, Zábradlí, Dveře, Okna, Popisy a Propojení projektů se nachází jejich detailnější popis, rozebrání problémů, názorné ukázky, práce s různými typy rodin, vložení souřadnicového systému a porovnání reality a modelu v projektu. Dále se v bakalářské práci nachází kapitola Tipy, která slouží pro zjednodušení práce v softwaru Revit.
Rodinný dům ve svahu
Zachar, Dominik ; Bartlová, Jana (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům ve svahu. Stavba se nachází v obci Vnorovy na pozemku parcelního čísla 1382. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní patro. Je založen na základových pasech a je opatřen kontaktním zateplením Konstrukční systém suterénní části je ze ztraceného bednění DEK, strop je z Filigránových stropních desek. Konstrukční systém nadzemní části je tvořen keramickými tvarovkami HELUZ, strop tvoří opět Filigránové stropní desky. Střecha je plochá jednoplášťová. Hlavní vstup je v 1.NP do zádveří.
Rodinný dům s provozovnou
Rachota, Václav ; Vystrčil, Jan (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Abstrakt Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Jedná se o novostavbu, samostatně stojícího rodinného domu, který se nachází v okrajové části obce Dubňany. Jde o rovinatý pozemek s možností napojení ke všem inženýrským sítím s celkovou plochou 1531,75 m2. Budova je nepodsklepená a tvořena dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. Využití provozovny je navrženo jako krejčovství s šicí dílnou. Jednota fasády je rozbita užitím tří různých materiálů a velkoformátovými okny, které umožňují propojení s okolní krajinou. Výrazným prvkem je kamenný obklad a předsazené konstrukce, odlišené od okolní fasády šedou stěrkou imitující pohledový beton. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic HELUZ, které jsou taktéž použity pro vnitřní nosné konstrukce. Dispozici rozdělují sádrokartonové příčky. Stropy jsou zvoleny jako monolitický železobeton a jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Interiérové schodiště je řešeno jako monolitické železobetonové. Objekt stojí na základových pasech z prostého betonu.
Bytový dům
Motl, Matěj ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
V bakalářské práci řeším bytový dům, který má čtyři nadzemní podlaží a je plně podsklepen. Suterén slouží jako skladovací prostor s technickým zázemím. Nadzemní podlaží pak slouží pro bydlení. V bytovém domě je celkem 12 bytů. V prvním nadzemním podlaží jsou 4 byty, v patře druhém a třetím jsou 3 byty a v posledním čtvrtém patře jsou byty 2. Byty ve čtvrtém podlaží vynikají terasou, která je kryta rolovací markýzou. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 24,2 x 12,7 m s plochou střechou. Svislé konstrukce tvoří zděný systém POROTHERM. Konstrukce vodorovné pak skládaný (vložkový) strop POROTHERM. Objekt je situován v centru obce Horní Čermná.
Bytový dům
Bíla, Martin ; Bartlová, Jana (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro bytový dům v katastrálním území města Velká Bíteš s téměř nulovou spotřebou. Objekt se nachází na okraji města v zastavitelném území určeného pro bývání v bytových domech, na poměrně rovinaté parcele č. 2051. Jedná se o novostavbu v území, kde se již nacházejí bytové domy. Bytový dům je umístěný na okraji parcely a nijak svým objemem nenarušuje původní charakter zástavby. Objekt je navržený jako podsklepený bytový dům se třemi nadzemními podlažími, v kterých se nachází osm bytů. V prvním podlaží se nachází dva byty a v dalších dvou podlažích se nachází tři byty v každém podlaží. Sedm bytů je určených pro 3 až 4 členné rodiny, jeden byt v přízemí je řešený jako bezbariérový. Z důvodu zabezpečení parkovacích míst pro dopravu v klidě je nutné na pozemku vybudovat parkoviště, stejně tak je nutné vybudovat chodník pro chodce a místo pro uskladnění odpadu. Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný z keramických tvárnic HELUZ. Stropy jsou řešeny ve stejném konstrukčním systému jako skládané stropy HELUZ MIAKO s doplněním ŽB desek v oblasti vykonzolování balkonů a oblasti schodiště. Střecha je plochá jednoplášťová.
Mateřská škola v Měrovicích nad Hanou
Szakács Bahnová, Eliška ; Semrád, Antonín (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a následné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dvoupodlažní, částečně podsklepené mateřské školy v Měrovicích nad Hanou. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Provoz tvoří 2 oddělení, víceúčelový sál, provozní část a část pro učitele. Budova je navržena z konstrukčního systému Porotherm, je založena na základových pásech, s jednoplášťovou plochou střechou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.