Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 162 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Default Risk of Greek Government During the Crisis of 2010
Veselý, Oldřich ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Báťa, Karel (oponent)
Mnoho lidí si již položilo otázku, zda Řecko zbankrotuje: investoři, ekonomové, politici i veřejnost. Řecká dluhová krize také způsobila velký rozruch v EU, působící strach z jejího rozšíření do ostatních zemí Eurozóny se špatnou fiskální situací skrze trhy s dluhopisy. Nakonec byl pro Řecko připraven záchranný balíček, který je tvořen 110 miliardami EUR v podobě dluhové facility od Eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. V práci studujeme řeckou fiskální krizi. V historické kapitole se snažíme nalézt její skutečné příčiny a též ukazujeme metodologii, která může být použita k ohodnocení kreditního rizika řecké vlády pomocí informací z trhu s dluhopisy a pomocí informací z kontraktů swapů úvěrového selhání. V empirické části studujeme vývoj pravděpodobnosti bankrotu řecké vlády během dluhové krize pomocí parsimonního modelu založeného na informacích z trhu s dluhopisy.
Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework
Adam, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Čech, Jan (oponent)
iii Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá dopady fiskálních výdajů na agregátní makroekonomické veličiny v České republice. Standardní modely reálných hospodářských cyklů a nové keynesiánské modely předpokládají pouze vpředhledící do- mácnosti, přestože literatura ukazuje na exitenci velkého množství domácností, které spotřebovávají celý svůj běžný důchod. Oba typy modelů předpovídají pokles spotřeby po pozitivním šoku do vládních výdajů, což není konzistentní s empirickou evidencí. Proto používáme pro analýzu modi- fikaci nového keynesiánského modelu, ve kterém modelu- jeme oba typy domácností - optimalizující i neoptimalizu- jící. V práci docházíme k závěru, že fiskální výdaje mají pozi- tivní efekt na domácí produkt, přestože multiplikátor vlád- ních výdajů je menší než jedna. Vliv výdajů na spotřebu je také kladný během několika období po fiskálním šoku, což je konzistentní s výsledky empirických modelů. JEL klasifikace: C32, E32, E62 Klíčová slova: fiskální politika, fiskální multiplikátory, fiskální VAR, neoptimalizující spotřebitelé
Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool problem
Janásek, Lukáš ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Hejlová, Hana (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fiskální politikou vlády tvořenou symetric- kými socio-ekonomickými skupinami. Pro popis fiskální politiky je vytvořen model obsahující rozhodování ohledně 1) výše daňových příjmů vlády, 2) veřej- ných investic a 3) časového rozložení skupinových spotřebních výdajů. Pro každé z těchto tří rozhodnutí je popsáno zkreslení pramenící z decentralizo- vaného rozhodování vlády. V práci je dále zkoumáno, jaký vliv má na fiskální politku a tři dané distorze dluhový strop a fiskální instituce, které centralizují jednotlivá rozhodnutí. Z důvodu symetrie skupin analýza neobsahuje kompro- mis mezi efektivitou a rovností. Jedním z hlavních výsledků této práce je, že sociálního optima lze dosáhnout 1) pomocí centralizace veřejných investic a daňových příjmů kombinovaných s optimálním deficitním stropem, 2) pomocí centralizace rozhodnutí ohledně skupinových zájmových výdajů, 3) pomocí cen- tralizace výše vládního rozpočtu kombinovaného s centralizací veřejných inves- tic.
Koncept "Schuldenbremse" jako nástroj proti zadlužování ve Spolkové republice Německo
Říhová, Dominika ; Mlsna, Petr (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
V důsledku rychle stoupajícího zadlužení v posledních letech se Spolková republika Německo rozhodla tento nepříznivý trend zastavit. Schválení a přijetí tak zvané dluhové brzdy (Schuldenbremse) do Základního zákona v roce 2009 podpořil také fakt, že výše státního dluhu výrazně překračovala hranici stanovenou konvergenčními kritérii. S příchodem finanční krize a s ní spojené dluhové krize v rámci eurozóny se ukázalo, že pravidla stanovená Paktem stability a růstu plní málokterý stát, a tudíž se některé státy dostaly svou neodpovědnou fiskální politikou do vážných problémů, jež se vyznačovaly neschopností splácet své závazky. V návaznosti na to musela být přijata úsporná opatření a současně byly vyzvány ostatní státy EU k úpravě svých veřejných financí, jež přispěje ke konsolidaci hospodářské a měnové unie. V důsledku toho byly poté zakotveny dluhové brzdy či jiná opatření v národních legislativách jako prevence proti dalším krizím. Německá dluhová brzda představuje soubor sedmi ústavních zákonů, kde hlavním předpokladem je každoroční sestavování vyrovnaných rozpočtů, respektive vyrovnaných příjmů a výdajů, jak na spolkové, tak i na zemské úrovni, s cílem zabránit dalšímu novému zadlužování. Bylo ustanoveno, že státní rozpočet musí splňovat tuto podmínku již od roku 2016 a je povolen deficit v...
CEE fiscal deficits in the course of financial crisis
Mareš, Jan ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Jeřábek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozpočtovými úpravami v zemích Střední a Východní Evropy (SVE) od vypuknutí finanční krize 2008/2009. Téma je spjato s přetrvávající debatou o účinnosti opatření na straně výdajů a příjmů ve snaze stabilizovat veřejné finance a podpořit ekonomický růst. Práce shrnuje opatření přijatá vládami České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Dále se zabývá rozpočtovými pravidly a institucemi zemí SVE a jejich vlivem na rozpočtovou kázeň vlád. Pokračujeme přehledem literatury o vlivu vládních příjmů a výdajů na hospodářský růst a tyto vztahy poté zkoumáme v zemích SVE na datech od roku 1999. Aplikace vektorové autoregrese a následných testů Grangerovy kauzality nepotvrzuje souvislosti mezi vládními výdaji, příjmy a hospodářským růstem. Dále aplikujeme strukturální vektorovou autoregresi s postupem identifikace navrženým Blanchardem a Perottim (2002) a s pomocí impulse-response funkcí konstruujeme multiplikátory vládních příjmů a výdajů. Tyto multiplikátory nabývají hodnot blízkých nule a jejich vliv nejsme schopni prokázat.
How Common Currency Influences the Business Cycles in Central and East European Countries.
Wang, Yue ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá, jak ovlivňuje zavedení jednotné měny synchronizaci hospodářských cyklů v zemích střední a východní Evropy. Byl použit Hodrick-Prescottův filtr k separaci cyklické složky reálného HDP pro patnáct evropských zemí a byl použit model vektorovéautoregrese k dalšímu zkoumánívlivu fiskálnípolitiky na regionálníekonomiky. Byla vytvořena databáze čtvrtletního reálného HDP pro hospodářské cykly a čtvrtletního běžného účtu pro fiskální proměnné pro období: 1. čtvrtletí 1995-4. čtvrtletí 2019. Hlavní výsledky studie lze shrnout následovně. Vytvoření Hospodářské měnové unie významně zvýšilo úroveň společného pohybu napříč členskými státy eurozóny. Po zavedení společné měny je vidět vysoký stupeň synchronizace hospodářských cyklů mezi zeměmi v jádru než v periferních zemích. Pro země CEEC-7, včetně zemí mimo eurozónu (Česká republika, Maďarsko, Polsko) a zemí eurozóny (Estonsko, Německo, Slovensko, Slovinsko), existují korelační klastry, protože jejich HDP reaguje odlišně na fiskální šoky, zejména po globální finanční krizi a probíhající krize v eurozóně. Klíčová slova Synchronizace hospodářského cyklu; Ekonomická integrace; Fiskální politika; VAR
Fiskální a rozpočtové rady jako aktér ve veřejné politice
Pokorný, Jan ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou fiskálních a rozpočtových rad. Cílem práce je analýza Národní rozpočtové rady, která vznikla v roce 2018 a je tak novým prvkem v českém systému fiskální a rozpočtové politiky. Nejdříve dochází k vymezení základních pojmů, jako jsou veřejné finance, fiskální a rozpočtová politika. Následně jsou představeny zdroje neefektivity, které působí na vznik fiskální nerovnováhy, a tedy na veřejné zadlužení. Výchozí myšlenkou pro vznik fiskálních a rozpočtových rad je koncept Fiscal Governance, který je možný krom rad členit na pravidla. Numerická pravidla představují v současnosti často využívaný nástroj, kterým lze hodnotit fiskální disciplínu. Doplňkem těchto pravidel jsou rady, které vystupují jako nezávislé instituce. Vzhledem k nedávanému vzniku dochází v praktické části práce k analýze Národní rozpočtové rady s ohledem na zahraniční zkušenosti nezávislých fiskálních a rozpočtových rad. Na základě výsledků je možné konstatovat, že se Národní rozpočtová rada nevymyká existujícím zkušenostem, naopak vhodně zapadá do tohoto portfolia.
Asset prices and macroeconomics: towards a unified macro-finance framework
Maršál, Aleš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent) ; Kónya, István (oponent) ; Pástor, Luboš (oponent)
Oceňování aktiv v modelu všeobecné rovnováhy Aleš Maršál March 31, 2020 Abstrakt Tato disertační práce se skládá ze tří prací zaměřených na fiskální politiku a vysvětlení toho, co určuje dynamiku rozdělení cen dluhopisů. Spojovacím fak- torem práce však není jen její hlavní téma, ale také použitá metodika. Ocenění dluhopisů a účinky studovaných politik jsou endogenním výsledkem plnohodnot- ného makrofinančního dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy. První kapitola poskytuje širší kontext a netechnické shrnutí tří článků v následujících kapitolách. První článek zkoumá roli trendové inflace v cenách dluhopisů. Motivováno nedávnými empirickými poznatky, které zdůrazňují nízkofrekvenční pohyby inflace jako klíčový determinant termínové struktury, zavádíme trendovou inflaci do makrofinančního modelu. Ukazujeme, že to ohrožuje dřívější úspěch modelu a přináší nepravděpodobnou dynamiku hospodářského cyklu a ceny dluhopisů. Dokumentujeme, že tento výsledek platí obecně pro nelineárně řešené modely s Calvo oceňováním a trendovou inflací a je poháněn chováním cenového rozptylu, který je i) kontrafaktuálně vysoký a ii) vysoce nepřesně aproximovaný. Zdůrazňujeme kanály za nežádoucím výkonem v rámci trendové inflace a ukazujeme, že několik funkcí modelování, jako je indexace cen nebo Rotembergova cena, může...
Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool problem
Janásek, Lukáš ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Hejlová, Hana (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fiskální politikou vlády tvořenou symetric- kými socio-ekonomickými skupinami. Pro popis fiskální politiky je vytvořen model obsahující rozhodování ohledně 1) výše daňových příjmů vlády, 2) veřej- ných investic a 3) časového rozložení skupinových spotřebních výdajů. Pro každé z těchto tří rozhodnutí je popsáno zkreslení pramenící z decentralizo- vaného rozhodování vlády. V práci je dále zkoumáno, jaký vliv má na fiskální politku a tři dané distorze dluhový strop a fiskální instituce, které centralizují jednotlivá rozhodnutí. Z důvodu symetrie skupin analýza neobsahuje kompro- mis mezi efektivitou a rovností. Jedním z hlavních výsledků této práce je, že sociálního optima lze dosáhnout 1) pomocí centralizace veřejných investic a daňových příjmů kombinovaných s optimálním deficitním stropem, 2) pomocí centralizace rozhodnutí ohledně skupinových zájmových výdajů, 3) pomocí cen- tralizace výše vládního rozpočtu kombinovaného s centralizací veřejných inves- tic.
The ECB, Austerity and the Fiscal Multiplier: A meta-regression analysis of Fiscal Multiplier Estimates in ECB Policy Recommendations
Brüsewitz, Caspar Gerbrandt ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda politická doporučení Evropské centrální banky v reakci na finanční krizi z roku 2008 byla předurčena k fiskální konsolidaci. Vychází z toho, že takové politiky, obecně známé jako úspornost, byly podpořeny odhady daňového multiplikátoru, které byly nižší než odhady mezinárodních a nezávislých výzkumných pracovníků. Aby to bylo možné analyzovat, poskytuje systematický přehled odhadů fiskálního multiplikátoru ECB prováděním meta-regresní analýzy na všech pracovních dokumentech ECB, v nichž byly od roku 1992 do roku 2012 zveřejněny násobící odhady, a srovnáním výsledků s výsledky rozsáhlejšího souboru údajů obsahujícího násobící odhady . Zjišťuje, že násobící odhady ECB jsou výrazně nižší než norma, což potenciálně naznačuje zkreslení. Tato práce přispívá k literatuře o ideální předpojatosti při tvorbě hospodářské politiky poskytováním systematického přehledu literatury, který pomáhá informovat diskusi o úsporných opatřeních v EU. Slouží také jako replikace a rozšíření předchozích meta- regresních studií o daňovém multiplikátoru tím, že je první studii, která konkrétně zkoumá odhady konkrétní instituce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 162 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.