Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzájemná spolupráce učitele 1. ročníku ZŠ a asistenta pedagoga
Jinochová, Iva ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Předmětem této diplomové práce byla případová studie týkající se spolupráce učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žákův 1. ročníku ZŠ. V teoretické části práce byly shromážděny poznatky k tématu práce z odborné literatury. Byly popsány doporučené možnosti podpory žáků na počátku školní docházky a úloha asistenta pedagoga v rámci této podpory. Text obsahuje také legislativní ukotvení pozice asistenta pedagoga i práce osobního asistenta obecně. Pozornost byla věnována také etickým a jiným problémům, které s povoláním asistenta pedagoga úzce souvisí. V empirické části práce byla zpracována případová studie jedné 1. třídy běžné základní školy. Byl zmapován průběh a změny spolupráce učitele a asistenta pedagoga v průběhu jednoho školního roku. Sběr dat proběhl formou zúčastněného pozorování, terénních zápisků, rozhovorů a dotazníků. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga neprobíhala podle očekávání. Na základě získaných zkušeností si myslím, že asistentka pedagoga nevěnovala žákům dostatečné množství času. Jako negativní také hodnotím neochotu účastnit se třídních akcí nad rámec běžné pracovní doby. Také toto pravděpodobně přispělo k tomu, že práce s dětmi neprobíhala vždy harmonicky. Na konci školního roku asistentce pedagoga nebyla prodloužena pracovní smlouva. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, asistent...
Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí z pohledu dítěte, rodiče a učitele
KOMRSKOVÁ, Monika
Diplomová práce se zabývá zprostředkováním náhledu na vývoj adaptace během zahájení školní docházky u žáků 1. třídy pohledem dětí, rodičů a paní učitelky. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje současnému pojetí 1. stupně základního vzdělávání a popisuje důležité kurikulární dokumenty, které tvoří Bílá kniha a Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání. Druhá kapitola se zabývá dítětem zahajující školní docházku a tuto zlomovou událost provázaně nastiňuje v podkapitolách popisujících školní zralost a školní připravenost, školu jako neosobní instituci, spolužáky a kamarády, hodnocení a školní úspěšnost, vyučujícího a jeho působení, motivaci žáka, adaptaci na zahájení školní docházky, změnu denního režimu a rodinu jako neoddělitelnou emoční oporu dítěte. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jehož se zúčastnilo sedm dětí, které právě zahájily povinnou školní docházku, jejich rodiče a paní učitelka. Použity jsou metody hloubkového rozhovoru a kvalitativního dotazníku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.