Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání směrů společenské odpovědnosti na příkladu 3 firem ze soukromého sektoru, společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Dalkia a.s., ABB,a.s.
Macakova, Lucie ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Frištenská, Hana (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám analýzou tří mezinárodních společností z tržního soukromého sektoru, společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. , Dalkia a.s. a ABB a.s. a způsobu jak pojímají a praktikují společenskou odpovědnost firem. Při výběru společností jsem vycházela z těchto kritérií: Vybraná společnost musí mít hlavní pobočku/matku v zemích západní Evropy. Vybraná společnost musí mít zkušenost se společenskou odpovědností a ve své historii prokazatelnou činnost, kterou lze považovat za společensky odpovědnou. Všechny vybrané společnosti jsou lídry v dané oblasti v České republice. V diplomové práci se zaměřuji na přehled CSR aktivit těchto společností, především na oblast firemní filantropie. Zabývám se spoluprací soukromých společností s organizacemi občanského sektoru (OOS) , u které se zaměřím především na konkrétní způsoby spolupráce a na zpětnou vazbu od organizací občanské společnosti, na to jak CSR aktivity hodnotí. Dále se zaměřuji na způsoby zapojování zaměstnanců do společenské odpovědnosti (CSR). Soustředím se také na to, zda dceřiné pobočky praktikují stejné CSR aktivity a používají stejné CSR nástroje jako jejich mateřské organizace. Věnuji se také roli CSR v marketingové strategii firem. Klíčová slova Organizace občanského sektoru (OOS), corporate social responsibility...
Communication of corporate foundations in the Czech Republic
Ortová, Nina ; Obluk, Ondřej (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Jméno, příjmení: Nina Ortová Název diplomové práce: Communication of corporate foundations in the Czech Republic Rok: 2017 Abstrakt Práce se zabývá problematikou a zhodnocením využití marketingové komunikace firemních nadací a nadačních fondů v České republice. V teoretické části nabízí přehled toho, jaké nástroje komunikace se v neziskovém sektoru využívají i jaké jsou v nich nejnovější trendy. Teoretická část zkoumá také morální aspekty existence firemních nadací a jejich vzniku pod mateřskou firmou. V praktické části práce odhaluje, jaké nástroje firemní nadace k interní i externí komunikaci využívají a s jakou efektivitou komunikace se potýkají. Zároveň mapuje povědomí o firemních nadacích v České republice vzhledem k ostatním neziskovým subjektům. Neodmyslitelnou částí této bakalářské práce je také náhled do chodu firemních nadací skrze zástupce významných firemních nadací. Práce též zjišťuje, zda mateřské organizace využívají existence vlastních neziskových organizací pouze k vlastnímu prospěchu či zda je za jejich založením skutečně charitativní úmysl. V neposlední řadě práce obsahuje kvalitativní zhodnocení komunikace deseti firemních nadací, které se v kvantitativním výzkumu na reprezentativním vzorku profilovaly jako nejvýznamnější. Prostřednictvím tohoto zhodnocení práce nabízí žebříček...
Communication of corporate foundations in the Czech Republic
Ortová, Nina ; Obluk, Ondřej (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Jméno, příjmení: Nina Ortová Název diplomové práce: Communication of corporate foundations in the Czech Republic Rok: 2017 Abstrakt Práce se zabývá problematikou a zhodnocením využití marketingové komunikace firemních nadací a nadačních fondů v České republice. V teoretické části nabízí přehled toho, jaké nástroje komunikace se v neziskovém sektoru využívají i jaké jsou v nich nejnovější trendy. Teoretická část zkoumá také morální aspekty existence firemních nadací a jejich vzniku pod mateřskou firmou. V praktické části práce odhaluje, jaké nástroje firemní nadace k interní i externí komunikaci využívají a s jakou efektivitou komunikace se potýkají. Zároveň mapuje povědomí o firemních nadacích v České republice vzhledem k ostatním neziskovým subjektům. Neodmyslitelnou částí této bakalářské práce je také náhled do chodu firemních nadací skrze zástupce významných firemních nadací. Práce též zjišťuje, zda mateřské organizace využívají existence vlastních neziskových organizací pouze k vlastnímu prospěchu či zda je za jejich založením skutečně charitativní úmysl. V neposlední řadě práce obsahuje kvalitativní zhodnocení komunikace deseti firemních nadací, které se v kvantitativním výzkumu na reprezentativním vzorku profilovaly jako nejvýznamnější. Prostřednictvím tohoto zhodnocení práce nabízí žebříček...
Strategická společenská odpovědnost firem
Urbanová, Kristýna ; Pavičová, Petra (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se věnuje strategické společenské odpovědnosti firem a s ní souvisejícímu konceptu vytváření sdílené hodnoty (tzv. creating shared value). Analyzuje rozdíl mezi strategickou CSR a klasickou firemní filantropií, kdy se jedná o přerozdělování části zisku. Poukazuje na vazbu mezi businessem a občanskou společností. V současnosti si firmy uvědomují, že jejich úspěšnost souvisí se zdravím společnosti, ve které působí, a proto se při implementaci strategické CSR zaměřují na řešení problémů, které se vztahují k oblasti, ve které jsou profesionálové. Diplomová práce se zaměřuje na vytváření spolupráce mezi firmami a občanskou společností, která je vybudována na myšlence, že sociální a ekonomické cíle se vzájemně překrývají. Tato spolupráce je výzvou k řešení společných sociálních problémů a měla by přinášet prospěch oběma stranám. Teoretický základ práce je doplněn empirickou částí založenou na analýze rozhovorů se zástupci firem a organizací občanské společnosti.
Srovnání směrů společenské odpovědnosti na příkladu 3 firem ze soukromého sektoru, společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Dalkia a.s., ABB,a.s.
Macakova, Lucie ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Frištenská, Hana (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám analýzou tří mezinárodních společností z tržního soukromého sektoru, společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. , Dalkia a.s. a ABB a.s. a způsobu jak pojímají a praktikují společenskou odpovědnost firem. Při výběru společností jsem vycházela z těchto kritérií: Vybraná společnost musí mít hlavní pobočku/matku v zemích západní Evropy. Vybraná společnost musí mít zkušenost se společenskou odpovědností a ve své historii prokazatelnou činnost, kterou lze považovat za společensky odpovědnou. Všechny vybrané společnosti jsou lídry v dané oblasti v České republice. V diplomové práci se zaměřuji na přehled CSR aktivit těchto společností, především na oblast firemní filantropie. Zabývám se spoluprací soukromých společností s organizacemi občanského sektoru (OOS) , u které se zaměřím především na konkrétní způsoby spolupráce a na zpětnou vazbu od organizací občanské společnosti, na to jak CSR aktivity hodnotí. Dále se zaměřuji na způsoby zapojování zaměstnanců do společenské odpovědnosti (CSR). Soustředím se také na to, zda dceřiné pobočky praktikují stejné CSR aktivity a používají stejné CSR nástroje jako jejich mateřské organizace. Věnuji se také roli CSR v marketingové strategii firem. Klíčová slova Organizace občanského sektoru (OOS), corporate social responsibility...
Strategie společenské odpovědnosti společnosti Hilton Worldwide a její aplikace v lokálních podmínkách
Švábová, Kateřina ; Mokrejšová, Veronika (vedoucí práce) ; Filipová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu společenské odpovědnosti ve společnosti Hilton Worldwide. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část seznamuje s problematikou společenské odpovědnosti, s filozofií konceptu CSR, jeho historií a současností. Definuje jednotlivé pojmy jako CSR, stakeholders, firemní filantropie, udržitelný rozvoj, podnikatelská etika a firemní občanství. Dále se zaměřuje na důležitou úlohu komunikace a to nejen v oblasti CSR. Praktická část pak představuje koncept CSR ve společnosti Hilton Worldwide a jeho celkovou strategii. Na lokální úrovni pak představuje hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town a jejich činnost v rámci CSR. Pro vyhodnocení konceptu CSR je pak použita SWOT analýza, která definuje problémy především v oblasti komunikace o CSR aktivitách nejen uvnitř, ale i vně společnosti. Na základě výsledků SWOT analýzy jsou pak navržena řešení a doporučení, která by měla přispět k pochopení konceptu CSR, zlepšení jeho vnímání a komunikace především k zaměstnancům sledované firmy, což by mělo pozitivní vliv na zvýšení zájmu o tyto informace, zvýšení loajality a posílení konkurenceschopnosti společnosti.
Možnosti spolupráce firemního a neziskového sektoru v ČR
Říšská, Zuzana ; Vávrová, Hana (vedoucí práce) ; Pemová, Terezie (oponent)
V posledních letech sledujeme vzrůstající tendenci v oblasti navazování spolupráce mezi firemními a neziskovými subjekty. Cílem diplomové práce je popsat současné možnosti této mezisektorové spolupráce v České republice a v praktické části zanalyzovat spolupráci firem a neziskové organizace Toulcův dvůr, z.s. Výzkum byl proveden formou dvojího dotazníkového šetření (mezi organizacemi na Toulcově dvoře a mezi firmami, které tyto organizace podporují) a polostrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny s vedoucími pracovníky členských organizací Toulcova dvora. Následně byla stanovena doporučení pro další rozvoj spolupráce s firmami na Toulcově dvoře.
Firemní dobrovolnictví a jeho aplikace v českém prostředí
Raizerová, Martina ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Halasová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na konkrétní oblast společenské odpovědnosti firem a to na firemní dobrovolnictví. Ukazuje a vzájemně porovnává příklady projektů firemního dobrovolnictví realizovaných v českém prostředí a hledá možnosti jeho dalšího rozvoje. Dále se do větší hloubky věnuje firemnímu dobrovolnictví ve společnosti ABB Česká republika. Práce vychází z vlastních pracovních zkušeností v této společnosti. Cílem této práce je sledování programů firemního dobrovolnictví a jejich porovnání s ostatními firmami na českém trhu, motivace firem a zaměstnanců pro tyto aktivity, nalezení správných komunikačních kanálů pro dobrovolné aktivity a na základě zjištěných informací nalezení nových možností firemního dobrovolnictví.
Application and use of corporate social responsibility in marketing
Adamčiková, Patrícia ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Dzoganová, Stanislava (oponent)
Předmětem diplomové práce je dokázat možnou korelaci, neboli vzájemnou souvislost mezi veřejně prospěšnou činností firmy a kupním rozhodováním zákazníků, jako i potenciál společenské odpovědnosti, či firemní filantropie v marketingu. Součástí práce jsou nejrelevantnější poznatky ze studovaných oblastí marketingu, společenské odpovědnosti, psychologie marketingu a emocí v reklamě, jako i tvorby brandu. Praktická část je věnovaná společnosti RWE-Česká republika a jejím veřejně prospěšným projektům. Součástí práce je dotazník, kterého cílem je zjistit všeobecné povědomí, situaci a přístup lidí ke zkoumané oblasti, jako i jejich znalost konkrétních projektů, které byli na území České republiky realizované. Celkový obraz pomáhá dotvářet hloubkový rozhovor s odborníkem z byznysu a marketingové praxe.
Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky
Nováková, Veronika ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Vyhnánková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá řízením firemní filantropie v bance, jejím reportováním a dopadem na hodnotu značky. V teoretické části autorka popisuje společenskou odpovědnost a firemní filantropii s důrazem na přínos pro firmu. Dále uvádí, jaké jsou možnosti měření hodnoty značky a povinnosti nového vykazování firemní filantropie firmami od roku 2017 dle směrnice Evropské Unie. Praktická část popisuje konkrétní aktivity společnosti Česká spořitelna, a.s., zkoumá jejich řízení v rámci banky a pomocí explorativní sondy zkoumá dopad těchto aktivit do povědomí veřejnosti a zaměstnanců s ohledem na podporu hodnoty značky. Na základě výsledku výzkumu je formulováno doporučení na zvýšení efektivity řízení CSR a využití aktivit pro posílení hodnoty značky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.