Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6,829 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kopečná, Monika ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MYVET consulting s.r.o. za období 2017 - 2020. V první části se nachází teoretická východiska práce, cíle a metodika. Druhá část práce je zaměřená na analyzovanou společnost a jsou zde využity získané informace z teoretické části k výpočtu finanční analýzy. Třetí část práce pak obsahuje vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace společnosti.
Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech
Urbánková, Barbora ; Klusáková, Alice (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se soustředí na zhodnocení strategické pozice a finanční situace mezinárodně působící společnosti Selltime s.r.o. ve sledovaném období let 2016 – 2020. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska, pojmy a metody. Následující analytická část se zabývá posouzením vnějšího, oborového a vnitřního prostředí sledovaného podniku a dále zhodnocením jeho finančního zdraví. Poslední část této diplomové práce se zabývá návrhem plánu expanze na zahraniční trh.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Foltýnová, Andrea ; Doubravský, Karel (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na finanční a statistickou analýzu firmy AREMA, s.r.o. Ze začátku je popsána základní teorie potřebná k výpočtům finanční a statistické analýzy. V následující části práce jsou teoretické znalosti využity pro výpočet vybraných finančních ukazatelů a u statistické části ke zpracování predikce pro následující dva roky fungování firmy. Poslední kapitola práce obsahuje celkové zhodnocení finančního zdraví podniku a také návrhy autora, které by mohly pomoci vylepšit hospodaření zkoumané firmy.
Měření a hodnocení výkonnosti podniku
Lievda, Dmytro ; Hornungová, Jana (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá měřením a hodnocením finanční výkonnosti společnosti Mirai Intex, s.r.o. v období let 2018–2022. Práce je strukturována do tří hlavních částí. V teoretické sekci jsou detailně popsány různé metody finanční analýzy a související ukazatele. Druhá část se zaměřuje na analýzu současné situace firmy pomocí metodologie prezentované v teoretické části. Třetí část bakalářské práce obsahuje návrhy řešení pro zlepšení stávající situace ve společnosti, které by měly přispět k posílení finančního zdraví podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Bartoníčková, Klára ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti XYZ, s. r. o. s využitím metody Balanced Scorecard. Závěrečná práce zahrnuje tři hlavní části. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a poznatky, které jsou důležité pro vypracování analytické a návrhové části. Analytická část se zabývá představením společnosti a analýzou současného stavu. To obnáší zhodnocení finanční situace a provedení strategické analýzy vybrané společnosti. Poslední část práce je zaměřena na implementaci metody Balanced Scorecard, přičemž jsou zde navržena doporučení a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku, které vycházejí z teoretických poznatků a analytické části diplomové práce.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Motáňová, Kristýna ; Srbová, Pavla (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku OLMA a.s. za období 2018 až 2022. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a metody finanční analýzy. Část druhá je zaměřena na finanční analýzu současného ekonomického stavu vybrané společnosti pomocí zvolených ukazatelů. V poslední části jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení dané situace společnosti.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Macek, Kryštof ; Slavík,, Tomáš (oponent) ; Skalický, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení. Hospodaření podniku se hodnotí za roky 2018 – 2022. V teoretické části dojde k představení a definování ukazatelů finanční analýzy. Následující analytická část se soustředí na výpočty a interpretaci jednotlivých ukazatelů. Závěrečná část obsahuje celkové zhodnocení výsledků finanční analýzy a návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.
Zhodnocení ekonomické situace podniku
Váverková, Veronika ; Pěta, Jan (oponent) ; Srbová, Pavla (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické situace vybrané společnosti pomocí finanční a strategické analýzy v průběhu let 2018-2022. Teoretická část obsahuje definice vybraných ekonomických analýz. Praktická část je zaměřena na představení analyzované společnosti a její konkurenty a následnou aplikaci vybraných analýz. Poslední část práce se zabývá návrhy na zlepšení ekonomické situace.
Stanovení hodnoty podniku
Neckař, Ondřej ; Viklická, Jitka (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o stanovení hodnoty společnosti XYZ s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým podkladům, druhá část práce je část praktická, kde je představena hodnocená společnost, je provedena strategická a finanční analýza, generátory hodnoty i finanční plán. V poslední části diplomové práce je stanovena hodnota podniku s pomocí vybraných metod.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Chvátal, Vojtěch ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti za pomocí finanční a strategické analýzy. Na základě provedených analýz je následně navržena implementace konceptu Balanced Scorecard. Cílem implementace je zvýšení výkonnosti společnosti, za pomocí stanovení vhodných strategických akcí a dosažení vytyčených strategických cílů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 6,829 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.