Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,508 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využitelnost moderních metod hodnocení finanční situace podniku (ukazatele EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu)
KOTALOVÁ, Zdeňka
Společnosti obecně používají řadu ukazatelů sloužících k určení dosavadního vývoje jejich činností a zajištění zvýšení bohatství vlastníků. Tato potřeba vyvolala snahu najít takový ná-stroj, který kompletně vyjadřuje finanční situaci podniku. Tradiční ukazatele finanční analýzy vycházejí pouze z účetních dat, tedy neberou v potaz veškeré náklady vzniklé společnosti. Na tento podnět začaly vznikat nové moderní metody. Abychom tedy ověřili funkci moderních metod, byla vybrána množina sta podniků, na kterých budou aplikovány dostupné principy k vyčíslení ekonomické přidané hodnoty, neboť základním cílem diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost a využitelnost moderních metod (EVA - ekonomická přidaná hodnota, MVA - tržní přidaná hodnota a náklady na kapitál) a jejich porovnání se staršími ukazateli rentability. Teoretická část práce se zaměřuje na popis základních pojmů a postupů. Podstat-nou část tvoří metodika práce, která kompletně objasňuje jednotlivé kroky použité na datový soubor. Praktická část se v úvodu specializuje na vyčíslení nákladů na kapitál skrze metodiku MPO ČR, rozčlenění společností do skupin podle vybraných kritérií a následné porovnání s odvětvovým průměrem. Stěžejními body je zjištění závislosti a vypovídací schopnosti uka-zatele EVA, tradičních ukazatelů a standardních modelů IN. Předposlední kapitola je věnová-na využitelnosti výpočtu tržní přidané hodnoty a porovnání s pěti společnostmi obchodova-nými na kapitálovém trhu. Závěrem dojde k zhodnocení výsledků a shrnutí celé problematiky.
Oceňování podniku
CHALAŠOVÁ, Vendula
Oceňování podniku je náročný a složitý proces, který zahrnuje mnoho důležitých kroků. Diplomová práce přibližuje celý proces oceňování. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, které se týkají oceňování a hodnoty podniku. Hlavním cílem je charakterizovat postupy a principy oceňování ve vybrané společnosti a na závěr stanovit hodnotu společnosti k určitému datu na žádost vlastníka. Aby bylo dosaženo co nejpřesnější hodnoty je provedena analýza mikroprostředí a makroprostředí, ve kterém společnost funguje. Navazuje finanční analýza, která informuje o finančním zdraví a je zpracována na základě zveřejněných výkazů. Nejdůležitějším krokem je stanovení finančního plánu na dalších 5 let, který je nezbytnou součástí pro stanovení hodnoty společnosti pomocí výnosové metody diskontu cash flow ve variantě FCFF.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Švagerová, Sarah ; Ptáček, Roman (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Broker Consulting, a.s. a návrhy na její zlepšení v letech 2016 až 2021. V práci jsou použity metody finanční analýzy. Význam práce spočívá v identifikaci klíčových oblastí, které ovlivňují finanční situaci společnosti a navržení konkrétních opatření pro zlepšení této situace. Dosažené výsledky mohou být využity společností k posílení své finanční stability a zvýšení konkurenceschopnosti.
Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku
Odehnal, Martin ; Malíř, Jan (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení výkonnosti podniku zabývajícího se zakázkovou výrobou doplňků stravy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočetní a hodnotící část. K hodnocení výkonnosti jsou využity vybrané ukazatele finanční analýzy, jejich soustavy, ekonomická přidaná hodnota, a nakonec strategická analýza SWOT. V poslední části jsou vývoje jednotlivých ukazatele pomocí grafů zhodnoceny, porovnány s oborovými průměry, doporučenými hodnotami a mezi sebou.
Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku
Luu, Anna ; Linh, Nguyen Sao (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce je zaměřená na problematiku pandemie COVID-19 a jejího dopadu na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu v letech 2018-2022. Teoretická část práce obsahuje důležité poznatky týkající se pandemie koronaviru a také jsou zde podrobně rozebrány ukazatele finanční analýzy, které jsou aplikovány k výpočtům v analytické části. V analytické části je podrobný popis vybrané společnosti a je zde provedena finanční analýza za účelem zjištění finanční a ekonomické situace podniku. Poslední část popisuje opatření, která se opírá o výsledky vypočtené finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení situace vybraného podniku.
Reportování ekonomických ukazatelů
Berka, Marek ; Čechmánek, Pavel (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti XY, a.s. za čtyři roky. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První je teoretická část, která popisuje finanční analýzu a její metody. Druhá kapitola se zabývá analýzou současného stavu, kde jsou reálně využity metody finanční analýzy na konkrétním podniku. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení, kde je vylíčeno finanční hodnocení společnosti a doporučení, jak zlepšit finanční situaci podniku.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Lanžhotský, Martin ; Žlebková, Eva (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti S.A.B. Impex, s.r.o. v období let 2014 – 2018. Teoretická část popisuje metody, ukazatele a pojmy potřebné k provedení finanční analýzy. V analytické části je představena analyzovaná společnost, následně jsou provedeny analýzy okolí a uvedených finančních ukazatelů dle teoretické části. Návrhová část poslouží k tomu, aby se odstranily zjištěné nedostatky a zlepšila se tak její finanční situace.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Chmelinová, Pavlína ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stavu finanční výkonnosti společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v letech 2014–2018. Prostřednictvím vybraných metod je sestavena finanční analýza, jejíž výsledky poslouží jako východiska k definování návrhů opatření, za účelem posílení slabých stránek finančního hospodaření podniku.
Vliv pandemie COVID-19 na hospodaření vybraných klubů v extralize ledního hokeje
Ronovský, Adam ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Krause, Veronika (oponent)
Název: Vliv pandemie COVID-19 na hospodaření vybraných klubů v extralize ledního hokeje. Cíl práce: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit, jak ovlivnila pandemie COVID-19 hospodaření hokejových klubů HC Mountfield Hradec Králové a HC Sparta Praha. Metody: V práci je provedena deskripce vybraných hokejových klubů. Za pomoci nástrojů finanční analýzy je provedeno vyhodnocení ekonomických ukazatelů klubů a dále komparativní analýzou srovnání výsledků obou klubů. Využito bylo také metody hloubkového rozhovoru, polostrukturovaný rozhovor byl veden se zástupci obou vybraných klubů. Výsledky: Z uskutečněného průzkumu vyplývá, že pandemie COVID-19 měla přímý vliv na hospodaření obou klubů. Největší dopad měl příchod pandemie COVID-19 na příjmy a celkový hospodářský výsledek klubu, protože na utkáních nemohli být přítomni diváci, tím kluby přišly o příjmy z prodeje vstupného. Největší propad příjmů byl právě u příjmů z prodeje vstupenek, meziroční pokles v sezóně zasažené pandemií činil u HC Sparta Praha 76,03 %, což odpovídá částce 26,15 mil. Kč a u Mountfieldu HK 66,26 %, což je 12,35 mil. Kč. Podpora od sponzorů ve sledovaném období též klesla - HC Sparta Praha meziročně evidovala snížení příjmů z prodeje reklamy o 29,60 mil. Kč (21,3 %) a Mountfield HK o 6,68 mil. Kč (9,5 %). Kluby tak čelily výzvě...
Finanční analýza jako nástroj pro strategický management stavebního podniku
Hort, Eva ; Straková, Jarmila (oponent) ; Meluzín, Tomáš (oponent) ; Kocanda, Pavel (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem práce je návrh řešení formou modelu strategického finančního řízení za pomoci metod finanční analýzy, dále formulace doporučení a sestavení metodiky pro jeho implementaci. V navrhovaném modelu jsou zakomponovány metody finanční analýzy a jsou využity matematické metody pro stanovení predikce vývoje tržeb, se kterými je dále pracováno v rámci strategického managementu podniku. Navrhovaný model obsahuje 3 kroky a metodika postupu obsahuje 18 kroků, na jejichž základě je možné jej aplikovat a používat v různých stavebních podnicích. Navrhovaný model je založen na zkoumání 30 stavebních podniků během let 2008–2020 a následně je aplikován v rámci případové studie u jednoho vybraného stavebního podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,508 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.