Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče
Dobrovolná, Natálie ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční prostory. Systém je rozdělen na dva samostatné funkční celky. Zařízení č. 1 obsluhuje oddělení JIP (Jednotky intenzivní péče) a její přidružené prostory. Zařízení č. 2 obsluhuje zázemí zaměstnanců, pokoje lékařů a s nimi spojené prostory. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické standardy a provozní požadavky. Výpočtová část se zabývá návrhem klimatizace v prostorách JIP, zabývá se celkovou analýzou obou funkčních celků, tepelnými ztrátami, tepelnými zisky, průtoky vzduchu, tlakovými spády v obou funkčních celcích a dalšími návrhy nezbytnými pro návrh a správné fungování VZT systému. Tato část je zaměřena také na distribuce a úpravy čerstvého vzduchu. Teoretická části se věnuje čistým prostorám, jejich definici a distribucí vzduchu přiváděného do těchto prostor. Teoretická část se dále zabývá vestavbami operačních sálů, obrazy proudění v těchto prostorách a také jejich vnitřním mikroklimatem.
Demonstrační programy pro zpracování hudebních záznamů
Jonáš, Petr ; Rajmic, Pavel (oponent) ; Číž, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou hudebních záznamů v programu Matlab. Jedná se o ekvalizaci, transpozici a úpravu záznamů pomocí zvukových efektů. V programu Matlab byl vytvořen také algoritmus pro porovnání a rozeznání hudebních nástrojů, které generovaly zvukový záznam. Pro oba programy bylo vytvořeno také uživatelské grafické prostředí.
Vibrodiagnostika elektrických strojů
Boháček, Daniel ; Vítek, Ondřej (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Tato samostatná práce se zabývá metodami analýz vibrací u elektrických točivých strojů. Ze začátku je nutné si vysvětlit základní pojmy a uvést do problematiky vibrací. Následně je práce zaměřena na zdroje vibrací u elektrických strojů. Jsou i popsány závady na elektrických točivých strojích způsobující vibrace. Snímání se provádí pomocí snímačů výchylky, rychlosti a zrychlení. Změřený signál je potřeba upravit a tomu se v další kapitole věnují filtry, aproximace a vzorkování. Hlavním cílem jsou metody analýz, mezi které patří nejznámější ve frekvenční oblasti frekvenční analýza (FFT) a v časové oblasti obálková metoda. Patří sem i další metody jako Kurtosis factor, Crest factor apod. Dále je v práci základní blokové schéma pro měření vibrací. Toto blokové schéma je naprogramováno a je pro něj udělané grafické uživatelské prostředí. V poslední části je vyhodnocení naměřených dat daných motorů.
Záchyt produktů přeměny radonu filtry
Šálek, Ondřej ; Jáně, Zdeněk (vedoucí práce) ; Matolín, Milan (oponent)
Práce se zabývá vlivem dceřiných produktů rozpadu radonu s krátkým poločasem přeměny na měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Pevné produkty rozpadu radonu 214 Po a 218 Po se rozpadají α přeměnou a ovlivňují měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Tento vliv je posouzen na základě experimentálního měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na radonové referenční ploše Buk. Na jednotlivých bodech radonové referenční plochy byly změřeny trojice hodnot objemové aktivity radonu při převodu půdního vzduchu do detekční komory přístroje bez filtru, s automobilovým benzinovým filtrem a s mikrovláknitým filtrem typu AFPC. Výsledky terénního měření ukázaly, že oba zkoumané filtry se svými účinky záchytu pevných produktů přeměny radonu na měřené hodnoty objemové aktivity radonu v půdním vzduchu téměř neliší. Rozdíl v hodnotách objemové aktivity radonu naměřených bez filtru a s filtry je nevýrazný, v řádu chyb měření. Experiment neprokázal nutnost použití filtru pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Nejistotu do získaných výsledků vnáší chyby měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, které se pohybují v řádu jednotek kBq m-3 . Nepřítomnost teoreticky možného vysokého obsahu pevných dceřiných produktů rozpadu radonu ve vzorcích půdního vzduchu lze vysvětlit...
Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek
Holínský, Jan ; Hanák, Pavel (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu aktivních kmitočtových výhybek a jejich realizace. Práce rozebírá jednotlivé typy obvodů používaných v aktivních kmitočtových výhybkách, zejména pak obvody použité pro zhotovení laboratorního přípravku. Následně řeší návrh desek plošných spojů (DPS) pro navržené obvody a zhotovení modulů pro laboratorní přípravek s ohledem na modulárnost a kompatibilitu všech částí. Tyto moduly jsou následně zhotoveny a je ověřená jejich funkce. V této práci je rozebráno finální zapojení i podoba navrhovaného laboratorního přípravku a tento přípravek posléze zrealizován. Návrh a měření charakteristik aktivních kmitočtových výhybek a kompenzačních obvodů jsou následně zpracovány ve formě laboratorních úloh.
Online editor obrázků
Vodák, Jakub ; Přibyl, Bronislav (oponent) ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro online editaci statického obrazu. Jde především o přívětivé uživatelské rozhraní a jednoduchost. K dispozici jsou základní grafické operace. Aplikace umožňuje vytváření uživatelských účtů a s tím spojenou možnost manipulace a sdílení obrázků. Je využito prostředí Adobe Flash a programovacího jazyka ActionScript 3.0.
Multifiltrový prohlížeč fotek
Hanák, Drahomír ; Zavoral, Filip (vedoucí práce) ; Kliber, Filip (oponent)
Práce se zaměřuje na návrh a implementaci prohlížeče fotek, který naroz- díl od existujících programů umí ukládat uživatelsky definovaná metadata přimo v souborech s fotkami. Metadata se tak neztratí při přesunu nebo přejmenování souborů. Dalším cílem práce je navrhnout dotazovací jazyk, který umožní hle- dat fotky na základě uživatelem definovaných metadat a existujících metadat souboru. Vytvořený program by měl mít přizpůsobivé uživatelské rozhraní pro zobrazení výsledků dotazu, prohlížení a editaci metadat souborů a editor dotazů s podporou integrované nápovědy (IntelliSense) pro vytvářený dotaz. 1
Numerical Methods of Image Analysis in Astrometry
Honková, Michaela ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Zemek, František (oponent) ; Druckmüller, Miloslav (vedoucí práce)
High-precision follow-up astrometry is essential for tracking Near-Earth Objects, which may pose risk of impact to the Earth. This thesis brings an overview of astrometric process and requirements of precise astrometry, contains the necessary mathematical background, steps of image pre-processing in astronomy, and outlines the use of filters. New methods are proposed to level the background of images prior to performing astrometric measurements for cases when no calibration images were taken. They are based around applying filters on an image to create artificial flatfield, which is then applied back on the image. These methods are tested on sample data and immediately used to obtain astrometry of the first interstellar object 1I/2017 U1 ('Oumuamua).
Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery
Kovář, Jan ; Číka, Petr (oponent) ; Šmirg, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice rozsáhlé téma, proto zde jsou pro bližší pochopení rozebrány základní principy vnímání a zpracování obrazového signálu, reprezentací obrazu, jeho snímáním počínaje, přes filtry upravující digitální obraz pro zpracování až po metody detekující objekty v obraze. Jsou rozebrány metody pro statické a dynamické rozpoznávání objektů. Dále je demonstrována závislost velikosti objektu v obraze na vzdálenosti od kamery, na jehož základě můžeme určovat rychlost přibližování či vzdalování od objektu. Ukážeme si, že pro konkrétní určení vzdálenosti nepotřebujeme v důsledku znát skutečnou velikost objektu. To je dáno tím, že poměr mezi velikostí objektu v závislosti na vzdálenosti je pro každý objekt stejný. Nakonec této práce jsou prezentovány výsledné snímky obrazu po implementaci pomocí knihovny OpenCV.
Využití odběrových filtrů z atmosférické stanice Křešín pro další analýzu
Vítková, Gabriela ; Kahoun, D. ; Strnadová, G. ; Hanuš, Vlastimil ; Petrov, M. ; Tříska, Jan ; Holoubek, Ivan
Atmosférická stanice Křešín u Pacova slouží jako monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, vybraných atmosférických polutantů a základních meteorologických charakteristik. Stanovení koncentrace skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, CO) se provádí ve vzduchu kontinuálně vzorkovaném ve výškách 10, 50, 125 a 250 m. Samotná analýza probíhá u paty vysokého stožáru, kam je vzduch veden pomocí trubic z materiálu Synflex 1300. Vzorkovací linky a jednotlivé analyzátory jsou před mechanickým znečištěním chráněny vstupními filtry, které jsou měněny v pravidelných intervalech v rámci rutinní údržby zařízení, nebo dříve, dojde-li k jejich neočekávanému ucpání. Analýza těchto filtrů může poskytnout další informace o prostředí v okolí stanice. Jedná se o nerezové filtry (Swagelog „T“ filtr) s porozitou 40 μm. Před nimi je předsazena odběrová hlava sloužící k ochraně před hrubými nečistotami a kapkami vody. Objemový průtok prosávaného vzduchu činí cca 15 l/min, interval výměny je obvykle 3 měsíce. Potřeba výměny těchto filtrů se v posledních měsících zvýšila, neboť průtok na vzorkovacích linkách poklesl. Vyvstává otázka, jak dlouho filtry zůstávají plně průchozí a jak dobře slouží svému účelu, aniž by zatěžovaly vzorkovací systém a snižovaly kvalitu měření. K odpovědi na tuto otázku by mohly být nápomocny výsledky analýz polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) prováděné na filtrech na Ústavu chemie a biochemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity a také snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Na základě předběžných výsledků zde navrhujeme rozsáhlejší studii pro využití tohoto odpadního materiálu k analýze pevných částic z ovzduší v okolí AS Křešín u Pacova a optimalizaci postupů QA/QC vzorkovacího systému analyzátorů skleníkových plynů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.