Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ryan Chrise Landretha
Šafus, Martin ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; Horáček, Pavel (oponent)
Práce je jak syntézou dohledatelných informací o částečně autobiografickém filmu Chrise Landretha, Ryan, tak přehledem událostí, které jeho vzniku předcházely a nějak se ho týkají. V druhé části práce se pak zabývám hlavně psychorealismem, který se váže k osobnosti Chrise Landretha, ale nemá jasně formulovanou definici. V první části je kladen důraz na dostatek informací o autorovi, Ryanu Larkinovi a pochopení okolností vzniku filmu. V druhé části pak podrobuji film analýze a posléze hledám analogie s jinými díly. Následnou syntézou pak hledám nové skutečnosti. Výsledkem je pokus o vlastní definici psychorealismu. Pro orientaci v uměleckých směrech a jejich prostředcích je zapotřebí popisovat je i teoreticky a psychorealismus tak trochu vlál vyprsknutý ve vzduchoprázdnu. Snažím se to touto prací změnit.
Emoce v experimentální animaci
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Pláště
Trnka, Matyáš ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; Mertová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce Pláště se věnuje doposud nerealizovaným projektům sedmi výrazných osobností českého animovaného filmu. Text zahrnuje ukázky z konkrétních projektů, doprovodný text autora práce, který díla uvádí do kontextu a samostatných rozhovorů, které byly vedeny přímo s autory projektů, nebo s lidmi nejzasvěcenějšími. Rozhovory byly pořízeny, přepsány a upraveny v červenci a srpnu 2016 v Praze.
Radek Pilař "znovu nacházet dětství umění"
Komrzýová, Adéla ; VACHEK, Karel (vedoucí práce) ; DAŇHEL, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá osobností Radka Pilaře jak v rovině osobní, tak veřejné a umělecké. Skrze osobní deníkové zápisky, texty psané do periodik zabývajících se výtvarným umění, rozhovory různých žánrů i dosud nepublikovaných úvah o budoucnosti elektronického pohyblivého obrazu, se snažím o rekonstukci Pilařovy osobnosti a jejího prostoru v československém kontextu umění i doby.
Robinson Crusoe srovnání animovaného a hraného filmu
Nováková, Hana ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; DUTKA, Edgar (oponent)
Tématem této bakalářské práce je srovnání rozdílných, především scenáristických, postupů při tvorbě animovaného a hraného filmu. Pro srovnání jsem zvolila filmy, které vycházejí ze stejné knihy: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku. Na této knize je možné dobře popsat rozdílné možnosti literatury a filmu a ukázat, na které části knihy se film soustředí. Ve své práci se také krátce zabývám vývojem pohledu na příběh Robinsona Crusoea v čase a způsobu, jak se s tím animovaný nebo hraný film vyrovnává. Závěrem pak srovnávám celovečerní film z roku 1954 režiséra Luise Bunuela Robinson Crusoe s českým loutkovým filmem Stanislava Látala z roku 1981 Dobrodružství Robinsona Crusoa námořníka z Yorku. Díky srovnání těchto dvou filmů je možné ilustrovat pravidla animovaného světa určující specifické scenáristické postupy při psaní pro animovaný film.
Estetika digitálního animace
Náprstek, Marek ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
Práce se zabývá estetikou současné počítačové animace, jejím vývojem a směřováním. Zkoumá důvody formující vzhled počítačové animace a na příkladech porovnává odlišné přístupy velkých studií a malých produkcí. Práce se snaží najít odpověď na otázku proč je většina produkce vznikající technologií s takřka neomezenými možnostmi tak uniformní, jak je a nabídnout prognózu vývoje média do budoucna.
Mistři uralské animace
Bukcharina, Elena ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; MERTOVÁ, Michaela (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat tvorbou významných představitelů jekatěrinburgského studia animovaných filmů: Oxany Čerkasovové, Valentina Karajeva, Alexandra Petrova, Andreje Petkeviče, Sergeje Ainutdinova a dalších.
Animátor loutkových filmů jeho existence a uplatnění ve 20. a 21. století
Mrázová, Martina ; KLOS, Jan (vedoucí práce) ; Žabka, Michal (oponent)
V této magisterské práci se zabývám problematickým postavením českého loutkového animátora. Na základě rozhovorů se dvěma loutkovými animátory zastupujícími současnou loutkovou animaci u nás a zlatou éru minulého století se snažím zjistit, jak fungoval loutkový animátor v minulém století a jak funguje dnes. Za současnou generaci čerpám ze zkušeností loutkového animátora Jana Štencla a za generaci minulou ze zkušeností pana Jana Klose. Snažím se objasnit, co všechno loutkový animátor musel a musí při své práci znát a umět a jestli se tyto jejich dovednosti nějak liší podle doby, ve které animátor působí/působil. Dále se v této teoretické práci zabývám tím, s jakými problémy se loutková animace dnes potýká a jak reagují loutkoví animátoři na rozmach 3D technologie. V závěru nastiňuji různá řešení současné situace.
Vizualizace hudby v animovaném filmu
Ishida, Kaoru ; WANEK, Miroslav (vedoucí práce) ; MERTA, Vladimír (oponent)
Účel této práce je najít možnosti vizualizace hudby a zkoumat mistrovská díla vizuální hudby. Budou také zmíněny vztahy mezi uměním a pěti základními smysly - zejména sluchem a zrakem, aby se vyjasnilo, jak jinak hudba a obraz na člověka působí, dále různé pokusy vizualizace hudby v historii, animované filmy jako příklad vizuální hudby, a také skladatel, který skládal hudbu inspirací z obrazů a spisovatel, jehož dílo bylo ovlivněno hudbou. Ke konci je úvaha významu a smyslu vyjadřování jednoho druhu umění jiným uměleckým druhem.
Jan Švankmajer inspirace literaturou a divadlem
Balej, Petr ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; ULVER, Stanislav (oponent)
Abstrakt: Tématem práce je analýza literární a divadelní inspirace ( E. A. Poe, D. A. F. Sade, Ch. D. Grabbe, L. Carrol, V. de I´Isle-Adam, H. Walpole, J. W. Goethe, Ch. Marlowe, barokní a lidové divadelní hry, černé romány, pohádky) v krátkých ( Poslední trik pana Schwarzwaldea a pana Edgara, Rakvičkárna, Don Šajn, Žvahlav aneb šatičky Slaměného Huberta, Otrantský zámek, Zanik domu Usherů, Kyvadlo, jáma a naděje) a celovečerních ( Něco z Alenky, Lekce Faust, Otesánek, Šílení) filmech Jana Švankmajera. Cílem práce je vysledovat, jakým způsobem je s těmito inspiračními zdroji ve filmovém zpracování nakládáno, jak jsou původní témata převáděna do jiného média a jak jsou významově rozvíjena či přetvářena. U divadelní inspirace práce popisuje přenos formálních výrazových prostředků charakteristických pro divadlo (černé divadlo, herci v maskách, maňáskové divadlo atd.) do filmu a také popsat autorův vztah k loutkám a klíčový vliv tohoto vztahu na jeho tvorbu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.