Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 250 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Portrét publicistky Aleny Wagnerové
Máchová, Natalie ; Malý, Radek (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Diplomová práce shrnuje život a dílo Aleny Wagnerové, a to s důrazem na témata, kterým se autorka dlouhodobě věnuje ve svých knižních publikacích a článcích. Publikovat začala v šedesátých letech v časopisu Plamen. Už tehdy se začala zajímat o společenské problémy a o příběhy opomíjených členů společnosti. Po emigraci do Německa se začala naplno věnovat problematice rovnoprávnosti žen a mužů, v roce 1974 vydala publikaci Žena za socialismu: Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm. Později napsala například také monografii o baronce Sidonii Nádherné, novinářce Mileně Jesenské nebo rodině Franze Kafky. Alena Wagnerová je významnou představitelkou metody orální historie, proto je této metodě věnována jedna podkapitola diplomové práce. Mezi nejzásadnější orálně-historické projekty Wagnerové se řadí publikace Odsunuté vzpomínky a Neodsunuté vzpomínky, ve kterých mapuje poválečné česko-německé vztahy v Sudetech. Přestože se zaměřuje především na literaturu faktu, píše také díla prozaická, kterými se zabývá kapitola v závěru diplomové práce.
"Jsi dobrá nebo zlá čarodějnice?" Postavy čarodějnic v současné seriálové tvorbě
MASÁŘOVÁ, Klára
V bakalářská práci se zabývám zobrazením postavy čarodějnice v současné seriálové tvorbě. V práci prvně představuji čtyři základní typy čarodějnic, které dělím podle rozřazení Heather Greene na divoké ženy, ženy nařčené z čarodějnictví, fantastické čarodějky a ostatní magické bytosti. Dále v práci uvádím stručné shrnutí vývoje postavy čarodějnice od počátku filmu a později i seriálu. V další část práce věnuji vývoji feministického hnutí, z něhož metodologicky vycházím. V následné analytické části poznatky aplikuji na tři vybrané seriály: Čarodějky (1998), American Horror Story: Coven (2013) a Sabrinina děsivá dobrodružství (2018). Cílem práce je ukázat, že je postava čarodějnice silně spjata s feministickým myšlením a představuje ženu emancipovanou skrze svoji moc. Vybrané seriály a jejich postavy představují vývoj feministického hnutí za posledních 30 let.
Simone de Beauvoir a feminismus
BENEŠOVÁ, Adéla
Práce představuje francouzskou spisovatelku a existencialistickou filozofku Simone de Beauvoir jako feministku. Po stručném představení jejího života a díla v kontextu doby a existencialistické filozofie se zaměřuje na její pohled na ženu a na její názory na ženskou otázku. Opírá se v první řadě o esej Le Deuxi?me sexe (1949), ale také o další texty, články, projevy či rozhovory. Rekapituluje zapojení Beauvoirové do feministického hnutí a sleduje vývoj jejího myšlení o ženách a vývoj jejích názorů v klíčových otázkách ženské problematiky. V závěru se pokouší odpovědět na otázku, zda a čím Beauvoirová stále oslovuje v dnešní době.
Umělkyně ve výtvarném světě v druhé polovině 20. století a v současnosti.
DAVÍDKOVÁ, Klára
Diplomová práce s názvem "Umělkyně ve výtvarném světě v druhé polovině 20. století a v současnosti." sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá rolí žen umělkyň ve výtvarném umění v druhé polovině 20. století a v současnosti. V souvislosti s tím přibližuje život a tvorbu vybraných umělkyň a poukazuje na jejich postavení v umělecké sféře v kontextu doby. Praktická část diplomové práce navazuje na část teoretickou. Obsahuje realizaci volné grafické tvorby za pomocí fotografie s názvem "Dokonalost v nedokonalostech".
Vyobrazení ženských postav ve vybraných dílech Agathy Christie
POKORNÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá vyobrazením ženských hrdinek ve vybraných detektivních románech Agathy Christie s cílem zjistit, zda a případně jakým způsobem odráží historickou realitu ve smyslu postavení žen v soudobé britské společnosti. Předmětem zkoumání jsou díla pocházející z různých období spisovatelčiny tvorby, konkrétně z 30. a 70. let 20. století. Těžištěm práce je analýza ženských hrdinek v knihách Vražda v Orient-expresu, Smrt na Nilu, Nemesis a Sloni mají paměť se zaměřením na věrohodnost postav a důležitost jejich role v příběhu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také problematice postavení žen ve společnosti a posunů ve vnímání ženské otázky ve zkoumaném období.
Hidden Feminism in Jane Austen's Novels
PEČENKOVÁ, Eva
Cílem této práce je analýza skrytého feminismu v dílech Jane Austenové, a to v románech Pýcha a předsudek a Mansfieldské panství. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá životními podmínkami žen ve vyšší střední třídě. Věnujeme se zde několika konkrétním aspektům jejich života a očekáváním spojeným s jejich společenským postavením. Ve druhé části se zaměříme na zobrazení těchto aspektů a jejich feministickou interpretaci v díle Pýcha a předsudek, a to především prostřednictvím jeho hlavní hrdinky, Elizabeth Bennetové, a situací, kterým čelí. Třetí část se soustředí na analýzu díla Mansfieldské panství, které popisuje složité postavení Fanny Priceové, hlavní hrdinky tohoto románu. Nakonec se práce zabývá faktory, které ukazují Fannyin seberozvoj a feminismus skrytý v tomto díle.
K problematice přechylování českých příjmení
HRADECKÁ, Sabina
Tématem bakalářské práce je přechylování českých příjmení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Součástí teoretické části jsou kapitoly, které s přechylováním příjmení souvisí: gender a s ním související genderová lingvistika, genderové role a feminismus. V kapitole věnované feminismu se práce zabývá hlavně historickým vývojem a současným stavem. Samostatnou kapitolu pak tvoří přechylování. Práce se zaměřuje na to, proč přechylujeme a jakým způsobem tvoříme přechylované tvary. Praktickou část práce tvoří výzkum, který je zpracován pomocí anonymního dotazníku. Cílem výzkumu je zjistit názor obyvatelstva různých věkových kategorií na danou problematiku.
Jsme šílení a schopní všeho. Eseje Mirka Vodrážky
DOLEŽALOVÁ, Barbora
Tato diplomová práce se zabývá dílem Mirka Vodrážky, ve kterém se věnuje feminismu, genderu, osobám disentu a umění. Tato témata jsou nazírána (eko)feministickým a demytologizačním prizmatem, jsou vztahována k současným událostem v České republice, zejména k literatuře a politice. Práce zkoumá, jak se Vodrážka staví k různým ideologickým otázkám, z jaké pozice je nahlíží a jak se odráží v jeho psaní. Otázkou taktéž je, co vůbec ideologie, gender a feminismus znamenají a jak se naše pohledy na ně mohou různit. Zkoumáno bude prostředí Charty 77, účast žen v disentu a zejména jejich reprezentace, kterou Vodrážka reflektuje.
Důvody feminizace českého školství
DAVIDOVÁ, Lucie
Předmětem této bakalářské práce je nastínění genderové problematiky českého školství. První část se věnuje teoretickým vymezením pojmů pohlaví, genderové role a feminismus. Pro zpřehlednění situace, práce navazuje obecným pohledem na problematiku žen na pracovním trhu. Práce se dále zabývá historickým vývojem nevyváženého rozložení českých učitelů a učitelek, vznikem feminizovaných učitelských sborů a rozdíly v platových podmínkách žen a mužů. Obsáhlejší část textu se dále snaží odpovědět na otázky týkající se témat: "Proč je v českém školství stále více žen a muži tuto profesi neshledávají atraktivní?", "Je tento rostoucí trend problémem?", "Je tato profese uznávaná?". V neposlední řadě se práce zabývá genderovými stereotypy spojenými s prací učitelů a učitelek. Praktická část bakalářské práce poodhaluje názory studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity na problematiku feminizovaného školství. K tomuto účelu byla využita metoda dotazníkového šetření. Závěrem práce je shrnutí a vyhodnocení zjištěných poznatků.
"Řekni mi zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější?" Proměny postavy princezny ve filmech Walta Disneyho a jeho studia.
BARTLOVÁ, Andrea
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj hlavních ženských postav ve filmech Disney studia. Zkoumá, zda se postavy nějak proměňují, případně k jakým změnám dochází. Práce je řazena chronologicky a dělena do několika časových úseků. V každé kapitole jsou zvoleny konkrétní pohádky, které jsou porovnávány. Každá pohádka je též zasazena do historického kontextu. Zkoumat se bude i to, zda dobový kontext filmy nějakým způsobem ovlivňuje. Cílem práce je zjištění, co mají vybrané pohádky společného a jakým způsobem se hlavní ženské postavy vyvíjejí. Toto je popsáno ve čtyřech obdobích, které jsou následující: v klasickém období (1937 - 1967) jsou zpracovávány pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, Popelka a Šípková Růženka. V období mezi lety 1967 - 1988 nevznikl žádný film s princeznou v hlavní roli a studio se potýkalo s krizí. V 80. letech se změnilo vedení společnosti a ředitelem se stal Michael Eisner. V letech 1989 - 2005 vzniklo mnoho úspěšných filmů z dílny tohoto studia. Pro tuto práci však byly zvoleny Malá mořská víla, Kráska a zvíře a Pocahontas. V roce 2005 se stal ředitelem Robert Iger, který je ve funkci dodnes. Poslední éra tak zatím není ukončená. Pro tuto práci byly v tomto období vybrány pohádky Na vlásku, Ledové království a Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa. Na závěr práce je též zmíněn vliv Disney studia na společnost. Sledovány jsou jeho marketingové schopnosti a využití reklamy. Závěr práce obsahuje poznatky, jakým způsobem se hlavní hrdinky změnily. Od dívek, které potřebovaly zachránit krásným princem, přes dívky, které vzaly osud do vlastních rukou až po princezny, které si jsou s muži rovni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 250 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.