Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Simulace procesoru ARM pro výuku programování v asembleru
Ondryáš, Ondřej ; Goldmann, Tomáš (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření didaktického nástroje pro simulaci činnosti procesoru z rodiny Arm, který je integrován do editoru Visual Studio Code. Nástroj je určen pro výuku programování těchto procesorů na strojové úrovni. Implementuje službu umožňující překlad jazyka symbolických adres instrukční sady A32 a simulaci provádění jejích instrukcí. Využívá k tomu emulační jádro Unicorn a další nástroje s otevřeným zdrojovým kódem. Rozšíření pro editor poskytuje s pomocí služby podporu pro vývoj a ladění programů v tomto jazyce. Při tvorbě programu zobrazuje uživateli vysvětlivky pro použité instrukce a pomáhá s pochopením jejich funkcí. Při ladění umožňuje krokování a různé pohledy na vnitřní stav simulovaného procesoru, obsah registrů i paměti. Výsledkem práce je řešení, které je možné použít při výuce předmětu Pokročilé asemblery na FIT VUT. V budoucnu bude možné rozšířit jej o podporu jiných architektur a poskytnout tak nástroj pro usnadnění výuky i v dalších předmětech zaměřených na programování na strojové úrovni.
Sledování vlivu únavy na kvalitu techniky vybraných tělesných cvičení prostřednictvím 3D kinematické analýzy.
Smetana, Matěj ; Bedáňová, Kamila (oponent) ; Adamík, Richard (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění vlivu únavy na fyzickou aktivitu, za tímto účelem byla využita kinematická analýza. Měřeným cvikem byl čelní dřep, u kterého byly provedeny dvě měření, jedno bez vlivu únavy a druhé s únavou. Tyto dvě měření byly porovnány
Přístavba administrativní budovy v Hodolanech - hrubá vrchní stavba
Žitek, Jan ; Valenta, Michal (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé stavy přístavby nového křídla administrativní budovy v Olomouci. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zaměřená na technologickou etapu vrchní hrubé stavby, řešení dopravních tras, položkový rozpočet, návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy zařízení staveniště, časový harmonogram, návrh strojní sestavy pro etapu vrchní hrubé stavby a řešení bezpečnosti práce na staveništi včetně zpracování rizik. Práce je zaměřena na prefabrikovaný montovaný skelet, pro který je zpracován technologický předpis, kontrolní zkušební plán a ekonomické porovnání montáže skeletu rozdílnými strojními sestavami.
Obnova bývalého zájezdního hostince v Tišnově
Velazquez Hernandezová, Natalie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je obnova kulturní památky bývalého zájezdního hostince zv. Peklo v Tišnově. Předmětem návrhu bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG035 Ateliér obnovy památek. Cílem bylo navržení obnovy objektu hostince, jeho nové funkční využití a návrh rodinného domu pro majitele. Mým hlavním konceptem je uvedení budovy hostince do co nejvíce intaktní podoby a její přizpůsobení soudobým požadavkům na novou náplň kulturního centra v kombinaci se zachováním hodnotných konstrukcí a prvků. Nejvýraznějším zásahem do vnější podoby objektu jsou dvě přístavby na západním průčelí, které v sobě skrývají hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance. Viditelná nadzemní přístavba je od objektu oddělena proskleným spojovacím krčkem tak, aby bylo i nadále možné vnímat původní podobu. Druhý přistavovaný objekt hygienického zázemí je propojen výtahem s nadzemní přístavbou, ale nachází se pod nově upraveným terénem, a tak k objektu z exteriéru viditelně přibývá pouze malý tubus se vstupem z dolního dvora. Objekt novostavby rodinného domu je od objektu hostince oddělen a objímá stávající sklep, jehož konstrukce bude zajištěna a začištěna a bude i nadále sloužit svému účelu. Sklep nebude sice patrný zvenčí, ale jeho hodnota zůstane zachována v interiéru jako skrytý poklad. Jedná se o pozemek v historickém jádru města Tišnov, kde bylo třeba vyřešit oddělení soukromé a veřejné zóny, terénní úpravy a napojení přístaveb na stávající objekt. Navrhovaný koncept pracuje s rozdělením pozemku na dvě výškové úrovně, které jsou vázány k historickému členění pozemku, na tzv. horní a dolní dvůr. Horní dvůr je pojat jako zpevněná plocha u severní hranice pozemku určena pro jarmarky, workshopy a bazary s možností parkování 3+1 (pro hendikepované) aut. Dolní dvůr tvoří převážně zeleň a je zděným plotem rozdělen na soukromou zahradu s domem pro majitele u zá
Obnova hostince Peklo v Tišnově
Streďanská, Lucie ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářská práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem této práce bylo nalezení vhodné koncepce nového funkčního využití s ohledem na historickou podstatu památky a její stavebně technický stav. Součástí návrhu byla také novostavba objektu bydlení pro majitele v areálu hostince a řešení veškerých okolních ploch. Výsledkem byla architektonická studie památkové obnovy s důrazem na životaschopnost a proveditelnost. Cílem bakalářské práce je šetrná obnova objektu s důrazem na jeho znovuoživení jak nově včleněnými funkcemi, tak originálními výrazovými prvky. Do hostince se znovu navrátil provoz degustační pivnice v dochovaném gotickém sklepě. Kulturně-společenským srdcem objektu se staly řemeslné dílny s prodejnou ručně vyráběných produktů a multifunkční sál. Provoz byl doplněn o ubytovací jednotku pro správce objektu, k tomuto provozu náleží i nová přístavba, přiléhající k západnímu křídlu, do které byl situován provoz příručního skladu v 1NP a koupelny správce ve 2NP. V poslední řadě bylo oživeno i podkroví objektu s rekonstruovaným krovem. Tato část funguje jako mobilní a víceúčelový prostor, jenž je možné přizpůsobit dle aktuálních potřeb jak pro dětské tábory, tak pro přednáškové akce a čtení. Jedním z výrazných charakteristických prvků této práce se stávají atypická střešní okna kopírující zakřivení mansardové střechy. Tyto okna tak vizuálně propojují venkovní život na ulici a dění v prostorech podkroví. Tento výrazový prvek je doplněn o tmavé kovové akcenty obnovené venkovní pavlače, ocelového rámového lemování okenních otvorů, iluzivní vjezdové brány a nové přístavby.
Obnova barokní fary v Sebranicích
Ivanová, Charlotte ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby barokní fary v Sebranicích u Boskovic. Projekt vychází z předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby 3 - Obnova památek. Cílem ateliérové práce byla obnova a nové funkční využití stávajícího a v současnosti nevyužívaného památkově chráněného objektu barokní fary. Stávající podoba fary pochází z 18. století a v současnosti je ve špatném technickém stavu. Je důležité její statické zabezpečení. Při návrhu jsem se zaměřila na budoucí využití objektu a praktičnost při maximálním zachování památkově hodnotných částí. Stávající objekt je doplněn o přístavbu s technickým zázemím a proměněn na kulturně-komunitní centrum obce. Zatímco první podlaží poskytuje komunitní prostory pro různé workshopy, v druhém podlaží se nachází muzeum loutek a multifunkční sál. Důraz byl též kladen na funkčnost celého areálu. Ten je stavbou rozdělen na tři části. Východní část s komunitní zahrádkou, západní s letním kinem a prostorem pro konání větších kulturních akcí a severní se zahradou vedoucí k malému objektu knihovny. Celé revitalizované území tak může sloužit občanům pro různé typy akcí a být plně využíváno.
Účelová aktualizace souboru historických objektů
Zharova, Kseniia ; Maar, Radek (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práci je analýza souboru objektů areálu Porta Coeli s návrhem nového využití objektů a s případným vložením architektonického novotvaru. Po zpracování analýz celého areálu bylo zjištěno že v areálu je několik budov, pro které by bylo potřeba navrhnout nové využití. Jednou z nevyužívaných části dneska je 3.kvadratura kláštera Porta Coeli, jinak je jmenovaný deskový dvůr a navazující na něho jižní část – sídlo abatyše. Návrh se zakládá na rozšíření stávající funkcí kláštera – Dům klidu. V současnosti Dům klidu se skládá z několika pokoji. Domem klidu jsou myšlené prostory pro lidí, které hledají odpočinek od každodenního života a stressu. K tomu pomáhá klášterní atmosféra a klid. Dá se předpokládat, že v dnešní době potřeba v takových prostorech jenom vzroste, takže ve svém návrhu se zabývám možnosti rozšíření Domu klidu. Návrh se skládá z: • Rekonstrukcí stávajících prostor 3. kvadratury, kde se rozmístí ubytování • Přístavby k 3. kvadratuře, kde je navržená stravovací a vstupní část • Novostavby 4. kvadratury, kde se umístí prostory pro volnočasové aktivity: (sál jógy, meditační sál a dílny art terapii) Umístění nově navrženého objektu na pozemku respektuje a reaguje na historie kláštera a také na podněty z okolí. Princip novotvaru je založen na historickém rozrůstání kláštera. Půdorysně je navržen ve tvaru L a tvoří 4. kvadraturu kláštera. Hlavním bodem návrhu bylo co nejcitlivěji zasadit stavbu do kontextu. Nový objekt navržen jako jednopodlažní, s vegetační střechou, z leteckého pohledu a z pohledu z oken kláštera by měl splývat s okolní zeleni. Hradební zdi jsou velice dominantním prvkem na místě stavby. Ty jsou tvořené dvěma materiály cihlou a kamenem. Fasáda nové části by byla přiblížena charakteru hradební zdí – fasáda je navržena ve dvou variantách. V první variantě hlavním materiálem je obkladové žíhané cihly světlejších odstínu. Okenní rámy dřevěné v odstínu tmavý dub nebo ořech, vstupní portál z masivu st
Účelová aktualizace souboru historických objektů
Rozhkova, Ekaterina ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Hlavním zadáním diplomové práce je účelová aktualizace souboru historických objektů s vložením architektonického novotvaru. Lokalita - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova. Předklášteří je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nachází se zde národní kulturní památka klášter Porta coeli. Hlavním zaměřením diplomové práce je nové využití objektu sýpky a objektu ovčína v areálu Porta Coeli. Objekt sýpky je historicky cenná barokní stavba ze 17. století. Jedná se o rozměrný objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a podkorovím. V současné době je nevyužíván a jeho technický stav hraničí s ruinou. V rámci projektu je do objektu sýpky navržené primárně krátkodobé ubytování, s restaurací a konferenčním sálem v 1 PP. Kapacitně se bude jednat o objekt s možností ubytovaní hostů v převážně dvojlůžkových pokojích. Restaurace bude dimenzována na 25 hostů. Projekt je úzce navázán na objekt ovčína, který bude přestavěn na multifunkční sál. Dohromady tak zde bude vytvořen komplex ideální na svatby, team building a jiné společenské akce. Objekt ovčína s vložením architektonického novotvaru ze strany řeky. Multifunkční využití budovy, společenský sál se zázemím pro svatby, meetingy, bude propojen svenkovním prostorem u řeky, občerstvení řešeno pomoci cateringu.
Extending Partial Representations of Graphs
Klavík, Pavel ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce) ; Fiala, Jiří (oponent)
V této práci se zabýváme geometrickými průnikovými reprezentacemi grafů. Pro danou třídu se známý problém rozpoznávání ptá, jestli graf na vstupu náleží do této třídy. Studujeme zobecnění tohoto problému nazvané rozšiřování částečných reprezen- tací. Vstup je tvořen grafem spolu s částečnou reprezentací, jinými slovy část grafu je předkreslena. Problém se ptá, jestli je možné tuto částečnou reprezentaci rozšířit na reprezentaci celého grafu. Tento problém studujeme pro třídy intervalových grafů, vlastních intervalových grafů, jednotkových intervalových grafů a chordálních grafˇu (ve formě reprezentací jako podstromy ve stromě). Popisujeme lineární algoritmy pro první dvě třídy a téměř kvadratický algoritmus pro jednotkové intervalové grafy. Pro chordální grafy uvažujeme různé verze problému a ukazujeme, že skoro všechny jsou NP-úplné. Přestože třídy vlastních a jednotkových intervalových grafů jsou si rovny, problém rozšiřování částečných reprezentací je rozlišuje. Jednotkové intervalové grafy kladou dodatečné podmínky týkající se přesných pozic intervalů. V práci popisujeme novou strukturu jednotkových intervalových reprezentací, která umožňuje tyto dodatečné...
Záznam kambro-orodovické extenze v jednotce tepelského krystalinika
Jašarová, Petra ; Racek, Martin (vedoucí práce) ; Kusbach, Vladimír (oponent)
V mojí bakalářské práci se věnuji sumarizaci dosavadních výzkumů z oblasti SZ okraje tepelsko-barrandienské jednotky, s důrazem na oblast Tepelského krystalinika a mariánsko- lázeňsého komplexu a jejich vývoj v souvislosti s extenzí v období kambria a ordoviku. První část práce je věnovaná shrnutí obecných poznatků o Českém masivu (jeho rozdělení a vývoj), v další části následuje popis západní části tepelsko-barrandienské oblasti v kontextu se sedimentárním záznamem, který je zachován v části východní. Blíže jsou pak charakterizované plutony domažlického a tepelského krystalinika, které zaznamenávají vývoj oblasti během kambro-ordovické extenze i variské orogeneze. Poslední část bakalářské práce je zaměřená na mariánsko-lázeňský komplex, který byl dlouho interpretován jako metaofiolitový komplex. Novější studie však ukazují, že protolity variských vysokotlakých hornin tohoto komplexu jsou kadomského stáří. Mariánsko-lázeňský komplex tedy podle nejnovějších poznatků předtavuje metamorfovaný korový komplex a tepelské krystalinikum je jeho oddělená vrchní část. Prvními horninami, jež korespondují s kambro-ordovickým riftingem jsou koronitická metagabra nacházející se na rozhraní obou jednotek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.