Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni
Kácovský, Petr ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce)
Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato disertační práce se zaměřuje na vybrané aspekty výuky termodynamiky na vyšším stupni českých gymnázií. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části: Výzkumná část se věnuje studiu typických konceptuálních obtíží studentů v oblasti tepelných jevů a jejím primárním cílem je identifikace nejvýraznějších miskoncepcí studované populace. Formou konceptuálního testu bylo v pretestu a posttestu osloveno více než 500 studentů, přibližně polovina z nich se s dvouletým odstupem zúčastnila také třetího, retenčního testování. Výsledky konceptuálního testu jsou provázány s výsledky paralelně prováděných výzkumů postojů respondentů. Vývojová část práce - zčásti inspirovaná předcházejícím výzkumem miskoncepcí - je věnována přípravě a testování experimentů relevantních pro výuku termodynamiky. Celkem bylo zpracováno, se studenty vyzkoušeno a v elektronické podobě zveřejněno 46 podrobně komentovaných a zdokumentovaných pokusů určených primárně pro učitele coby inspirace a podpora jejich vlastního experimentování. Tento materiál pro učitele je doplněn sadou deseti pracovních listů, které slouží...
Aktivity pro výuku termiky na různých stupních škol
Kopřiva, Tomáš ; Koudelková, Věra (vedoucí práce) ; Kácovský, Petr (oponent)
Název práce: Aktivity pro výuku termiky na různých stupních škol Autor: Tomáš Kopřiva Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na ukázání vývoje žákovského chápání různých konceptů z termiky na úrovni základní a střední školy ve třech úrovních. Ke každému konceptu jsou zpracovány pracovní materiály pro učitele na laboratorní práce a experiment je demonstrován na videu. Klíčová slova: termika, experimenty, Rámcové vzdělávací programy
Využití příběhu propojeného s fyzikálními pokusy ve výuce na základní škole
Doležalová, Jana ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Snětinová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit metodický materiál pro pedagogy a pedagožky vyučující na prvním stupni základních škol přírodní vědy. Práce obsahuje rešerši materiálů týkajících se fyzikálních experimentů pro žáky základních škol. Hlavní částí práce je pohádkový příběh, jehož součástí je pět experimentů, na jejichž provedení se děti podílí. Ke každému pokusu je vytvořen metodický list pro učitele, obsahující návod k experimentu doplněný o praktické poznámky a pracovní list skládající se z různorodých úloh, který může sloužit k prohloubení a rozšíření znalostí získaných při pokusu ve škole. Nedílnou součástí práce je popis průběhu realizace vytvořeného metodického programu a dětská zpětná vazba.
Vede zvýšená koncentrace CO2 k rychlejšímu růstu rostlin napříč biomy?
Pyšek, Ivan ; Šímová, Irena (vedoucí práce) ; Lhotáková, Zuzana (oponent)
Produkce rostlinné biomasy závisí na abiotických a biotických faktorech, tyto faktory se liší napříč biomy. Jedním z abiotických faktorů je koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, jejíž vývoj je intenzivně sledován. V současné době probíhají klimatické změny, které zahrnují především globální oteplování a příčinou těchto změn je převážně antropogenní činnost (spalování fosilních paliv a následné navyšování koncentrace skleníkových plynů oxidu uhličitého, methanu atd.). Vlivem zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře může docházet k navýšení nárůstu rostlinné biomasy, fotosyntetické aktivity, snižování stomatální vodivosti a míry transpirace a má tedy globálně pozitivní dopad na rostliny. Metoda FACE umožňuje sledování reakcí rostlin na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře v přirozeném prostředí. Reakce rostlin na zvyšování koncentrace oxidu uhličitého je ovlivněna biotickými a abiotickým faktory, které se mění napříč biomy a také druhem metabolismu rostlin (C3 a C4 metabolismus). Rostliny s C3 metabolismem vystavené zvýšené koncentraci oxidu uhličitého reagují okamžitě, ale postupem času dochází k aklimatizaci, kdy se reakce na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého snižuje. Naopak rostliny s C4 metabolismem reagují se zpožděním, ale nedochází zde k tak vysoké míře...
Monitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzory
Jáneš, Pavel ; Búran, Martin (oponent) ; Adámek, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu zařízení, které má sloužit k monitorování kvasných procesů v potravinářství pomocí termodynamických senzorů. Práce obsahuje stručný popis kvasných procesů v potravinářství a také možné metody jejich monitorování. Dále se zabývá principem termodynamického senzoru a popisem mikrokontroléru ESP32, který je jádrem prototypu. Následně se zabývá návrhem prototypu včetně obslužného programu pro ESP32, který je schopen monitorovat kvasný proces pomocí dvojice termodynamických senzorů a dle nastavení uživatelem naměřená data zasílat na cloudovou službu ThingSpeak, do osobního počítače a případně je ukládat do paměti Flash. Dále se práce zabývá testováním výsledného prototypu při experimentálních měřeních, při kterých byly s prototypem monitorovány kvasné procesy.
Analýza klasifikačních metod
Juríček, Jakub ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Táto práca pojednáva o klasifikačných metódach využívaných pri získavaní znalostí z dát a rozoberá možnosti ich validácie a porovnania. Prostredníctvom experimentov sa zameriava na analýzu štyroch vybraných metód: jednoduchý Bayes, rozhodovací strom, neurónová sieť a SVM. Skúmané sú faktory ovplyvňujúce základné vlastnosti ako rýchlosť trénovania, rýchlosť klasifikácie, presnosť. Súčasťou práce je desktopová aplikácia, ktorá tvorí prostriedok k trénovaniu, testovaniu a validácii jednotlivých metód. Pre potreby experimentov je vybraných jedenásť referenčných dátových sád. V závere práce sú zhrnuté experimentálne získané výsledky porovnania a pozorované vlastnosti klasifikačných metód.
Dávkování paliva.
Jirsa, P. ; Veselý, Václav
Pro ověření spalovací mobilní jednotky byly zvolen tři druhy paliva. Jsou to TAP, granulované biomasa, sušené kaly. Na základě experimentů byly navřeny úpravy šnekového podavače. Byly provedeny kalibrace pro jednotlivá paliva.
Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole
Hložek, Filip ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Gottwald, Stanislav (oponent)
Název práce: Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole Autor: Ing. Filip Hložek Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato práce je zaměřena na pokusy z geometrické optiky. Je zde prove- dena rešerše učebnic pro základní a střední školy, kde se o tomto tématu fyziky pojednává. Většina práce se pak týká navrhovaných návodů k pokusům pro úlohu geometrická optika v Praktiku školních pokusů I. Návody byly vyzkoušeny s ně- kolika skupinami studentů při Praktikách. Výsledky testování tu jsou stručně shrnuty včetně několika úprav návodů, které z něho vyplynuly. Práce dále pojed- nává o zrcadlových dalekohledech, aberacích a výrobě modelů dvou dalekohledů - Newtonova a Cassegrainova vytištěných na 3D tiskárně. Modely jsou pak využity ve dvou pokusech pro Praktika. Klíčová slova: pokusy, geometrická optika, optické přístroje
Úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky pro elektronické sbírky řešených úloh a pokusů
Fürstová, Tereza ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Drozd, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce je součástí většího projektu, jehož cílem je vytvoření elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. V rámci této práce bylo do elektronických sbírek vytvořeno devět strukturovaných úloh a sedm návodů k pokusům z molekulové fyziky a termiky. Vytvořené úlohy by měly studentům pomoci porozumět tomuto tématu, návody k pokusům jsou určeny učitelům fyziky, kteří je mohou využít k demonstraci pokusů ve svých hodinách. Součástí práce je také stručný přehled učiva z molekulové fyziky na základních a středních školách a ve VŠ kurzu pro studenty učitelství fyziky MFF UK. Dále práce obsahuje charakteristiku elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. Všechny vytvořené úlohy a pokusy jsou v elektronické podobě na přiloženém DVD.
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Čermáková, Aneta ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl připravit metodický materiál pro učitele a učitelky pracující s dětmi v mateřských školách či školních družinách a zájmových kroužcích na základních školách. Věnuje se motivaci dětí ke zkoumání fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů v našem okolí a problematice ztráty přirozené zvědavosti a touhy po objevování nového. Součástí práce je rešerše dostupných zdrojů fyzikálních experimentů pro žáky základních/mateřských škol a literatury zabývající se vývojovou psychologií a začleňováním příběhů do běžně provozovaných aktivit mateřských a základních škol. Hlavní část práce obsahuje dva pohádkové příběhy s 11 experimenty, které jsou začleněny do dějů příběhů a později také podrobně popsány. Nedílnou a důležitou součástí jsou poznámky z již proběhlých realizací uvedených aktivit provedených mnou a dobrovolnicemi z řad učitelek MŠ a ZŠ. K práci je přiloženo CD s textem práce v elektronické podobě, prázdnými dotazníky určenými ke zpětným vazbám, zpětnými vazbami od učitelek, fotografiemi z realizací a některými ukázkami obrázků, které děti v MŠ nakreslily jako zpětnou vazbu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.