Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proposal of the Strategy of the Selected Company to Enter French Market
Michalová, Martina ; Ulč, Jakub (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The master´s thesis is focused on the determination of individual analyzes of the environment and the competitive positioning of the company. It also specifies terms such as marketing goals, segmentation and targeting. The last part of the theoretical basis is dedicated to the company´s expansion into the foreign market, as well as individual methods of entry. The analysis of the current state is focused on the practical use of theoretical knowledge and their actual implementation in practice. The master´s thesis also includes a specific business strategy for the entry of the selected company into the French market, processed in the form of a marketing plan, as a proposal in response to the results of individual analyzes carried out.
Návrh opatření pro strategický rozvoj značky malého podniku ve fázi internacionalizace
Palík, Václav ; Polák, Vojtěch (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem rámce pro rozvoj značky malé české technologické společnosti, která chce expandovat na zahraniční trhy. Současná značka společnosti, Stroje Polák, je na českém trhu dobře zavedená, ale v mezinárodní komunikaci není její název srozumitelný a může být vnímán jako odkaz na Polsko. Práce je rozdělena na teoretickou část definující klíčové pojmy související s řízením značky, analytickou část identifikující charakteristiky současné značky a návrhovou část kombinující dosavadní poznatky a předkládající návrh rozvoje značky pro expanzi na zahraniční trhy.
Návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh
Rubínová, Tereza ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá vymezením problematiky, cíli práce a metodami zpracování. Druhá kapitola definuje teoretická východiska řešené problematiky. V třetí kapitole je provedena analýza současného stavu společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní návrhy vstupu na slovenský trh.
Návrh expanze IT společnosti na slovenský trh s lesnickými informačními systémy
Smrčka, Filip ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na navržení vhodného způsobu expanze brněnské společnosti HA-SOFT, s.r.o. na slovenský trh s lesnickými informačními systémy. Úvodní část se věnuje vymezení problematiky, stanovení cílů a metodice práce. Teoretická část se zabývá vymezením pozadí problematiky a nejdůležitějších pojmů. Analytická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního prostředí společnosti směrem k expanzi společnosti na zahraniční trh. V návrhové části se již nachází vlastní návrh vhodného způsobu expanze a následně jeho vyhodnocení, zejména po ekonomické stránce.
Návrh expanze kojenecké stravy na vietnamský trh
Tranová, Petra ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je předložení manuálu postupu pro českou firmu s produkty dětské stravy při vstupu na vietnamský trh. Vybraná společnost pro předložení manuálu se zabývá výrobou a distribucí dětské stravy pro kojence a malé děti. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých má diplomová práce dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně ekonomického zhodnocení.
Marketing Communication for the Company's Entry into the Foreign B2C Market
Trofimenková, Miriam ; Richter, Vít (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
The diploma thesis is focusing on issue of marketing communication for company’s entry into the foreign B2C market. Theoretical part presents information necessary for understanding the issue of international marketing communication. In the analytical part, the current situation of the company and its external environment are examined. The analysis is supplemented by a questionnaire survey. Based on the results of the analyses, suggestions focused on online marketing communication when entering the foreign B2C market are formulated.
Návrh obchodní strategie při vstupu na zahraniční trh
Miklíková, Daniela ; Kuna, Václav (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje analýzám a následnému návrhu expanze vybrané obchodní společnosti na zahraniční trh. Zkoumaná obchodní společnost se zabývá zprostředkováním služeb především v oblasti hlídání dětí. Diplomová práce je rozdělena do čtyř stěžejních částí. Úvodní část práce vymezuje zkoumanou problematiku a je zde stanoven hlavní cíl práce, na který navazují dílčí cíle, kterých chce práce dosáhnout. V první části je dále popsána využitá metodika práce. Druhá část práce se zabývá definicí stěžejních teoretických pojmů souvisejících s řešenou problematikou. Na teoretickou část navazuje část analytická, v rámci, které je popsán současný stav vybraného trhu a zkoumané společnosti. Poslední návrhová část práce řeší návrhy a doporučení ke vstupu zkoumané společnosti na vybraný zahraniční trh.
Návrh expanze stavební společnosti provádějící zemní práce těžkou stavební mechanizací na slovenský trh
Blažek, Adam ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh expanze stavební společnosti provádějící zemní práce těžkou stavební mechanizací na slovenský trh. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V úvodní části je vymezen problém, definován cíl diplomové práce, uvedeny metody práce a postup jejího zpracování. Teoretická část vymezuje základní pojmy dané problematiky. Analytické část popisuje současnou situaci společnosti a jsou zde zpracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Šakal obecný (Canis aureus) v České republice a na Slovensku
VESELOVSKÁ, Nina
Šakal obecný Canis aureus L. je středně velká, všežravá psovitá šelma. V současné době je to jeden z nejvíce a nejrychleji se rozšiřujících druhů v Evropě. Z původní oblasti rozšíření v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku, se v několika vlnách rozšířil do západních, východ ních i severních částí Evropy. Jako nově usazený druh je považován v Rakousku, Maďarsku, Slovensku a po celém Balkánském poloostrově. Doposud byl pozorován v Polsku, Pobal stkých státech, Dánsku, Nizozemsku, Německu a také v České republice. V Česku, Polsku a Německu byla také zaznamenána jeho reprodukce. Jeho další šíření skrze Evropu, za pojení a dopad na nové ekosystémy je pouze otázka času. Předkládaná práce se zabývá problematikou ekologie šakala obecného a jeho šíření v rámci České republiky, Slovenska a Evropy.
Marketingový plán vybraného podniku
BLÜML, Kristýna
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav marketingových aktivit ve vybraném podniku a navrhnout pro něj marketingový plán pro další období. Práce vychází z potřebných analýz a předkládá návrh řešení v podobě nových nebo upravených marketingových aktivit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.