Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv gotického románu a otázka identity v příbězích o Harry Potterovi
SVOBODOVÁ, Lucie
Tato diplomová práce sleduje vliv anglického gotického románu v příbězích Harryho Pottera, zaměřuje se především na otázku identity vybraných hrdinů a její interpretaci v kontextu této literární tradice. Klíčovými tématy této práce se staly motivy nejistoty a strachu z neznáma, hledání osobní identity a smyslu vlastní existence. Pozornost je věnována také psychologické charakteristice postav a významu prostředí, ze kterého jednotliví hrdinové pocházejí. Součástí práce je také stručný přehled konkrétních autorů a jejich děl, kteří měli vliv na práci J. K. Rowlingové. Nalezneme zde také teoretické pojednání o gotickém románu a pohádce.
Existence daná darem: Teologická analýza pojmu "élan vital" v díle Henriho Bergsona
Filip, František ; Novotný, Vojtěch (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Tématem diplomové práce "Existence daná darem: Teologická analýza pojmu ‚élan vital' v díle Henriho Bergsona je analýza pojmu životní vzmach francouzského filosofa Henriho Bergsona, jejímž cílem je prověřit možný přínos tohoto konceptu pro současnou teologii a pro lidskou společnost jako takovou. Kompozice práce je tvořena pěti základními částmi, které korespondují s hlavními kapitolami. První kapitola je věnována životu Henriho Bergsona. Námětem druhé kapitoly je rámcové představení Bergsonovy metody a hlavních myšlenek Bergsonova díla. Třetí kapitola je zaměřena přímo na pojem životní vzmach tak, jak se objevuje a je postupně rozvíjen v rámci Bergsonova díla. Předmětem čtvrté kapitoly je pak shrnutí recepce ideje životního vzmachu. Závěrečná kapitola pak na základě teologické recepce prověřuje potenciální přínos tohoto pojmu pro dnešní teologickou diskuzi a život lidské společnosti. Práce dochází k závěru, že ačkoli pojem životního vzmachu staví na dnes již překonaných vědeckých zjištěních, může zůstávat trvale inspirujícím, pokud se budeme zamýšlet nad tím, co chtěl autor jeho prostřednictvím o skutečnosti našeho světa vyjádřit.
Práce v pozdně kapitalistické společnosti jako filosofický problém
Landa, Jindřich ; Hauser, Michael (vedoucí práce) ; Lánský, Ondřej (oponent) ; Maialeh, Robin (oponent)
Název: Práce v pozdně kapitalistické společnosti jako filosofický problém Autor: Jindřich Landa Katedra: Katedra občanské výchovy a filozofie Školitel: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. Abstrakt: Není pochyb o tom, že práce je důležitou součástí našich životů a lidské existence obecně. Nyní to ale vypadá, že pracujeme více než kdy dříve. Stačí se podívat na naše každodenní povinnosti a zájmy. Nejenže pracujeme v našich zaměstnáních, pracujeme i na sobě (v tělocvičnách, s kouči na našich vlastnostech), pracujeme na vztazích, píšeme školní práce jako tato apod. Zdá se, že práce postupně proniká do takřka všech lidských činností a sfér lidského života. Definice pojmu práce, a co práce znamená, prošla dramatickými změnami a je nutné ji aktualizovat. V současné historické etapě vyvstávají nové problémy s prací spojené. V tomto textu se zaměřuji na témata jako je prekariát, pojem bullshit jobs (vyprázdněná práce), zahálka v práci a její předstírání, prorůstání práce do všech sfér lidského života a na nově objevující se hnutí bojující proti centrálnímu postavení práce v životě člověka. Dále popisuji, jak tyto problémy ovlivňují člověka, potažmo celou společnost. Jaký vliv mají na sebepojetí daných osob, na lidskost, na mezilidské a společenské vztahy. Snažil jsem se též o zproblematizování glorifikace práce v...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Info(VR)architektura
Ponomarevová, Daniela ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci, kterou jsem nazvala Info(VR)architektura, vycházím ze svých předešlých projektů, v nichž jsem skrze symbolicko-dystopické narativy rozvíjela úvahy o lidské smrtelnosti a strachu ze ztráty kontroly a o vlivu a síle působení informační internetové sítě na stav naší sdílené skutečnosti. Ty rozkládám a opět sjednocuji do nových konstelacích, ve kterých se zabývám vztahem mezi virtuální a fyzickou realitou a člověkem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.