Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 261 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Relationship Between Real Interest Rate Differentials and the Exchange Rate in Relation to the Sovereign Credit Rating
Jaššák, Jakub ; Svatošová, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The subject of this Master's thesis is an investigation of the relationship between real interest rate differentials and exchange rates, or rather an empirical verification of the theory, as well as to assess the impact of the sovereign credit rating on this relationship.. The thesis examines countries that have their own monetary policy and a floating exchange rate regime. The correlation analysis, also supported by Granger causality, is based on monthly data for 91 currency pairs of 14 countries for the period 1998 to 2023.
Vnitropodnikové směrnice v Quaprotek Manufakturing, k.s
Doležalová, Jana ; Danielová, Magda (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti Quaprotek Manufakturing, k. s. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic a v rámci toho vysvětlím základní pojmy. V druhé analytické části představím vybranou společnost a zanalyzuji a zhodnotím existující vnitropodnikové směrnice. Poslední částí je návrh potřebných vnitropodnikových směrnic, návrh formální stránky vnitropodnikové směrnice firmy, úprava stávajících směrnic a vytvoření některých chybějících směrnic.
Řízení kurzového rizika podniku
Miturová, Klára ; Machala, Martin (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práca sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám medzinárodného podnikania a s tým spojeného kurzového rizika. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej situácie spoločnosti prostredníctvom analýzy konkurencie, zhodnotenia finančnej situácie a SWOT analýzy. Ucelený prehľad o spoločnosti dopĺňa analýza kurzového rizika. V poslednej časti práce sú navrhnuté konkrétne interné a externé možnosti eliminácie kurzového rizika.
Návrh zajištění kurzových rizik podniku
Holoubek, Martin ; Reisigová, Monika (oponent) ; Mandelík, Petr (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem optimálního zajištění podniku proti kusovým rizikům. Metod jak se může podnik zajistit je více např. přirozený hedging, forward, futures, swap a opce.
Vliv kurzu koruny na finanční situaci podniku
Česalová, Iveta ; Burget, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vlivem kurzu koruny na finanční situaci podniku, jehož příjmy jsou tvořeny zejména exportem. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů jako je měna, měnový kurz, měnové riziko, apreciace a terminologie z finanční analýzy. Druhá část teorie se věnuje derivátům finančního trhu. V praktické části je uvedena finanční analýza vybrané společnosti a její změna při kolísání kurzu koruny. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení zajištění proti měnovému riziku.
Vplyv nekonvenčnej menovej politiky na devízové kurzy
Gáťová, Jana
Gáťová, J. Vliv nekonvenční měnové politiky na devizové kurzy. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá vlivem nekonvenční měnové politiky na devizový kurz. Literární rešerše se zabývá nástroji nekonvenční měnové politiky a jejich konkrétním využitím centrálními bankami ECB a FED. Cílem práce bylo identifikovat dopad nekonvenční monetární politiky, především kvantitativního uvolňování na devizový kurz USD/EUR. V empirické části diplomové práce byla provedena analýza, která tento vztah zkoumala pomocí grafických zobrazení a VAR modelu, ze kterého byla následně odvozena Grangerová kauzalita a Impulse-response analýza. Na základě analýzy byl vztah mezi kvantitativním uvolňováním centrálních bank ECB, FED a pohybem kurzu USD/EUR prokázán.
Effect of real exchange rate to productivity and trade of Kenyan tea industry
Mwangi, Speranza Njeri
Konečný cíl této práce je porozumět efektu reálného směnného kurzu na produkivita čaje v Keni. Studie byla zakotvena v Keynesiánském modelu otevřených ekonomik, Gravitačním modelu, Porterově konkurenčním modelu, Solowově modelu růstu a Hecksher-Ohlinově modelu. Studie se zaměřovala na období 1993 – 2022 a využívala sérií časových dat. Konečný cíl teze byl uskutečněn evaluací dvou specifických cílů. Prvním specifickým cílem bylo určit efekt reálného směnného kurzu na produkci čaje v Keni. Nezávislé proměnné zahrnovaly skutečný efektivní směnný kurz, srážkové úhrny a stupeň otevřenosti. Bylo zjištěno, že skutečný efektivní směnný kurz a srážkové úhrny měly pozitivní a statisticky vznamný efekt na produkci. Bylo zjištěno, že stupeň otevřenosti má negativní a statisticky nevýznamný efekt na produkci. Druhým specifickým cílem studie bylo zjistit efekt směnného kurzu na Keňský čaj. Studie ukázala, že skutečný efektivní směnný kurz má poztivní, ale statisticky nevýznamný vliv na obchodování Keňského čaje. Studie ukázala, že obchodování s konkurenčním čajem měl pozitivní a statisticky významný efekt na obchodování keňského čaje. Studie také prokázala, že relativní ceny měly negativní a statisticky významný vliv na obchodování s keňským čajem. Na základě těchto zjištění bylo doporučeno, že keňská vláda pracuje na zachování hodnoty keňského šilinku na úrovních, které stimulují produktivitu a nařizují opatření pro zvýšení kvality a brandingu keňského čaje pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti keňského čaje.
Central bank communication and exchange rates: High-frequency evidence
Suntychová, Petra ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Za využití GARCH modelu byl zkoumán vliv oznámení centrálnĂch bank, publikovaných na jejich oficiálních stránkách, na poptávku po měnách, které jsou pod jejich dohledem, se zaměřením na typ daného oznámení. Ozná- mení byla klasifikována dle toho, zda se jedná o informaci hledící do bu- doucna, jestli oznámení komentuje předchozí dění, zda byly oznámeny infor- mace ohledně měnové politiky, finanční stability, či zda instituce reagovala na politické dění. Získané výsledky ukázaly, že oznámení publikovaná Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou většinou významně neovlivnila pop- távku po jejich měnách, až na pár výjímek. Výsledky také ukázaly, že poptávka po Euru je oznámeními ovlivněna s větším zpožděním, a že oznámení Evropské centrální banky mají menší vliv, než jejího českého protějšku. Celkově bylo shrnuto, že oznámení publikována na oficiálních stránkách ovlivňují poptávku po měnách v menším rozsahu, než ostatní ovlivňující faktory. Klasifikace JEL F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova centrální banka, měnový kurz, GARCH Název práce Komunikace centrálních bank a měnová poptávka: GARCH analýza
Kurzové riziko při realizaci platebních transakcí v čínském jüanu a možnosti jeho zajištění
VOTAVA, Tomáš
Práce na konkrétních typových příkladech analyzuje kurzové riziko firem spojené s realizací obchodních transakcí v čínském jüanu (CNY) a vyhodnocuje možnosti jeho zajištění. V teoretické části je obecně popsána problematika týkající se mezinárodního obchodu, Číny, CNY, kurzového rizika a způsobů zajištění kurzového rizika. V praktické části jsou namodelovány a analyzovány obchodní transakce 3 fiktivních firem zahrnující CNY za účelem analýzy kurzového rizika včetně modelace reakcí managementu firem s důrazem na možné chybné kroky. Dále je analyzována nabídka zajištění proti kurzovému riziku v ČR působících bank a nebankovních společností. Na základě zjištěných poznatků je navrženo, zda a jak by se měly dané firmy zajistit za účelem minimalizace kurzové ztráty, nastíněna cesta vedoucí k optimalizaci řízení kurzového rizika a transakce jsou otestovány aplikací E-start a navržen optimální postup v případě, kdy by byla aplikace firmami využita.
Obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex
DOLEŽÁLKOVÁ, Markéta
Trh, který funguje 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Nejlikvidnější finanční trh na světě. Denně se zde zobchodují měny v hodnotě 6 bilionu dolarů. Pod tím vším si můžeme představit trh zvaný Forex. Dnes k němu má přístup čím dál víc lidí. Při vstupu na trh je nezbytné, aby budoucí obchodník měl odvahu riskovat. Obchodování na Forexu je totiž rizikový byznys, proto je důležité, aby obchodníci byli dostatečně připraveni a trpěliví. K dosažení zisku je nutná disciplína, počáteční kapitál a dostatek zkušeností. Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení vhodné příležitosti vstupu do obchodní pozice a výpočet zisku a ztráty. Cílem bakalářské práce je objasnění problematiky obchodování na měnových trzích a uplatnění nástrojů technické analýzy na forexovém trhu. Toto téma je velice zajímavé a je dobré o něm vědět více informací, které se dají v budoucnu nepochybně použít. Vše, co je v této práci zmíněno, je možné použít na jakémkoliv trhu, ať už se jedná o trh akciový nebo trh s komoditami a další. Všechny trhy fungují podobně a princip obchodování je takřka totožný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 261 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.